Загальна характеристика роботи
Скачати 422.26 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи
Сторінка4/4
Дата21.04.2013
Розмір422.26 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4

Монографія:


 1. Опалько В.В. Формирование организационно-институционального механизма снижения бедностти // Украина в системе международного разделения труда: монографія / [О.Б. Чернега, Г.В. Гейер, В.С. Білозубенко и др.]; под ред. О.Б. Чернеги. – Донецк: ДонНУЭТ, 2007. – С. 341–356 (20,62 д.а./0,76 д.а.).

^ Особистий внесок: досліджено теоретико-методологічні основи бідності в системі сві­тового господарства і розроблено соціально-організаційний механізм скорочення бідності.
^

Публікації у наукових фахових виданнях:


 1. Опалько В.В. Оцінка рівня бідності у глобальному вимірі / В.В. Опалько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: у 2 томах. – 2008. – Т.2 (108), № 2. – С. 80–85 (0,67 д.а.).

 2. Опалько В.В. Світова рейтинг-оцінка бідності / В.В. Опалько // Теорії мікро-макроекономіки. – 2008. – Т.1, вип. 31. – С. 22–27 (0,48 д.а.).

 3. Опалько В.В. Ефективні заходи щодо зменшення бідності в Україні / В.В. Опалько // Торгівля і ринок України. – 2006. – Т. 1, вип. 21. – С. 127–134 (0,45 д.а.).

 4. Опалько В.В. Перепони на шляху подолання бідності в Україні / В.В. Опалько // Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. – 2006. – Вип. 16. – С. 91–98 (0,7 д.а.).

 5. Опалько В.В. Співробітництво України з Світовим банком у реалізації програм по подоланню бідності / О.Б. Чернега, В.В. Опалько // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. – 2006. – Т.18. – С. 55–60 (0,48/0,24 д.а.).

Особистий внесок: проаналізовано складові національної бідності, здійснено оцінку бідності в Україні.

 1. Опалько В.В. Міжнародне соціальне партнерство як форма боротьби з бідністю в умовах глобалізації / В.В. Опалько // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2006. – Ч. 1, вип. 4 (36). – С. 126–133 (0,4 д.а.).

 2. Опалько В.В. Діяльність міжнародних організацій у вирішенні проблеми біднос­ті / В.В. Опалько // Теорії мікро-макроекономіки. – 2006. – Вип. 25. – С. 72–79 (0,65 д.а.).

 3. Опалько В.В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах / В.В. Опалько // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2005. – № 12 (54). – С. 179–185 (0,55 д.а.).

 4. Опалько В.В. Моделі та механізми державного регулювання соціальних процесів у сучасних умовах / В.В. Опалько, О.В. Сотула // Економіка: проблеми теорії та практики. У 4 т. – 2005. – Т. 3, вип. 208. – С. 835–847 (0,74/0,37 д.а.).

Особистий внесок: визначено особливості застосування моделей соціального захисту у розвинутих країнах світу.

 1. Опалько В.В. Бідність як глобальна проблема сучасності / В.В. Опалько // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – 2005. – № 3 (18) – С. 42–47 (0,55 д.а.).

 2. Опалько В.В. Політика подолання бідності у період трансформації економіки України / В.В. Опалько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2004. – Вип. 12. – С. 97–101 (0,5 д.а.).

 3. Опалько В.В. Подолання бідності через розвиток торгових відносин на шляху до ЄС / В.В. Опалько // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія: Економічні науки: в 2 т. – 2004. – Т. 2, №3. – С. 92–95 (0,46 д.а.).

 4. Опалько В.В. Активізація інноваційних процесів в економіці як передумова підвищення добробуту населення / В.В. Опалько // Торгівля і ринок України. – 2004. – Т. 3, вип. 17. – С. 224–230 (0,45 д.а.).

Публікації в інших виданнях:

    1. Опалько В.В. Соціально-економічні теорії бідності / В.В. Опалько // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах: матеріали ІІІ міжнар. Наук. конф., 26-28 вересня 2007 р. – Черкаси: ЧНУ, 2007. – С. 88–91 (0,25 д.а.).

    2. Опалько В.В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах / В.В. Опалько // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах: матеріали ІІ міжнар. наук. конф., 28-30 вересня 2005 р. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – С. 240 – 244 (0,25 д.а.).

    3. Опалько В.В. Теорії та концепції дослідження бідності / В.В. Опалько // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: матеріали наук.-практ. конф., 3-5 червня 2005 р. – Луцьк: Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки, 2005. – С. 77–79 (0,2 д.а.).

    4. Опалько В.В. Механізм державного регулювання соціальної політики в умовах соціально-економічних перетворень / В.В. Опалько, О.В. Сотула // Дні науки: матеріали наук.-практ. конф., 15-27 квітня 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 33–34 (0,2/0,1 д.а.).

^ Особистий внесок: визначено основні напрями соціальної політики в умовах трансформації економіки.

    1. Опалько В.В. Активізація інноваційних процесів в економіці – передумова підвищення добробуту населення / В.В. Опалько // М.І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та інновації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 січня 2005 р. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – С. 166–168 (0,3 д.а.).

    2. Опалько В.В. Трансформаційна політика України щодо подолання бідності / В.В. Опалько // Теорія і практика сучасної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 вересня 2004 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2004 – С. 88–92 (0,2 д.а.).

    3. Опалько В.В. Проблема бідності населення та демографічна ситуація в Україні / В.В. Опалько // Соціально-економічні проблеми сталого розвитку українського суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13 травня 2004 р. – Мелітополь: Запорізький ін-т державного та муніципального управління, 2004. – С.122–123 (0,2 д.а.).

АНОТАЦІЯ


Опалько В.В. Подолання бідності в системі світового господарства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2009.

Дисертацію присвячено системному обґрунтуванню теоретичних засад дослідження бідності як глобальної проблеми світового господарства та розробці методичних і практичних основ удосконалення механізму подолання бідності в умовах глобалізації світової економіки.

У роботі визначено теоретичні основи бідності як глобальної проблеми світового господарства, удосконалено класифікацію глобальних проблем; досліджено еволюцію теоретичних поглядів щодо скорочення бідності; запропоновано класифікацію країн за рівнем густоти бідного населення; обґрунтовано міжнародні та національні підходи до вимірювання бідності, розроблено методичний підхід до рейтингової оцінки рівня бідності у глобальному вимірювання.

Здійснено оцінку рівня глобальної бідності в сучасних умовах розвитку; проаналізовано особливості програм і механізмів скорочення бідності в розвинутих країнах світу та визначено ідентифікацію особливостей соціальної політики щодо подолання бідності на підставі оцінки системи соціального захисту і соціальної допомоги; здійснено аналіз динаміки рівня бідності в Україні та визначено особливості його формування.

Розроблено заходи підвищення ефективності діяльності міжнародних організацій щодо скорочення бідності; обґрунтовано напрями формування і розвитку системи глобального соціального партнерства та визначено імперативи макроекономічного регулювання бідності в Україні.

^ Ключові слова: світове господарство, глобальні проблеми, глобальна бідність, глобальне соціальне партнерство, моделі соціальної політики, механізм подолання бідності.
АННОТАЦИЯ

Опалько В.В. Преодоление бедности в системе мирового хозяйства. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические отношения. – Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2009.

Диссертация посвящена системному обоснованию теоретических основ исследования уровня бедности в системе мирового хозяйства и разработке методологических и практических положений усовершенствования механизма сокращения бедности в условиях глобализации мировой экономики.

В работе исследованы теоретические основы бедности как глобальной проблемы мирового хозяйства, определены причины и факторы риска в условиях глобализации мирового развития. Усовершенствовано классификацию глобальных проблем по сферам возникновения. Дано определение понятия глобальной бедности как системного явления, что является результатом неэффективного распределения доходов мировой экономики и формирования категорий населения, которые имеют трудности в удовлет­ворении первоочередных физиологических потребностей, лишены возможностей полно­ценно принимать участие в жизни общества. Определены формы проявления бедности: глобальная, региональная и национальная. На основе введения коэффициента плотности бедного населения предложена классификация стран с низким, умеренным и высоким уровнем концентрации бедного населения. Разработано рейтинговую оценку бедности в глобальном измерении на основе комплекса показателей бедности (уровня национальной бедности, коэффициента Джини, международной черты бедности, индекса бедности), которая позволяет классифицировать страны по уровню бедности на страны с низким, средним и высоким уровнем бедности и определить их рейтинг.

Проведен анализ и определены особенности проявления глобальной и региональ­ной бедности в современных условиях развития. Установлены идентификация и отли­чия проводимых программ сокращения уровня бедности в развитых странах, опреде­лены эффективные механизмы, которые используются в разных моделях сокращения бедности. Исследованы динамика и механизмы сокращения национальной бедности, установлены позитивы и недостатки реализуемой программы сокращения бедности в Украине, выявлены факторы риска бедности среди разных категорий населения.

Разработаны концептуальные основы сокращения бедности в системе мирового хозяйства, которые включают согласованную деятельность международных организаций, формование системы глобального социального партнерства и реализацию мероприятий макроэкономического регулирования. Разработаны практические рекомендации по усовершенствованию механизма сокращения бедности в Украине.

^ Ключевые слова: мировое хозяйство, глобальные проблемы, глобальная бедность, глобальное социальное партнерство, модели социальной политики, механизм сокращения бедности.
ANNOTATION

Victoria V. Opalko – The Overcoming of Poverty in a System of World Economy. – The Manuscript.

The thesis to obtain the academic degree of the candidate of economic sciences on the speciality 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – Donetsk National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2009.

The thesis is devoted to deep researching of theoretical positions, methodological bases and practical recommendation of the overcoming of poverty in a system of world economy.

The theoretical bases of poverty research as global problem of world economy are specified; reasons of global and national poverty are researched, and factors that influence poverty are singled out in the scientific work. Classification of global problems is improved and complex determination of global poverty is formulated, classification of countries according to density of peor population as offered; methodical approach to the rating estimation of level of poverty in the global measuring is developed.

The analysis of dynamics of global poverty is carried out; specialities of programs mechanisms of poverty overcoming in the developed countries of the world are found out; the features of poverty in Ukraine are analyzed.

The conceptual base of poverty overcoming as to effective activity of international organizations as developed; conceptual principles of forming of the system of global social partnership are offered; redaction of level of poverty in Ukraine and mechanism of the macroeconomic adjusting is offered.

Key words: world economy, global problems, global poverty, globalization social partnership, models of social politics, mechanism of overcoming of poverty.
1   2   3   4

Схожі:

Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дисертаційного дослідження
Саме тому, в демократичних країнах І спостерігається загальна тенденція до децентралізації публічної влади – зростання ролі регіонів...
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика об’єкта практики
Склад І структура персоналу підприємства по професіях І форми залучення (постійні роботи, сумісництво тощо). Організація роботи трудових...
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи актуальність роботи
Все це посилюється в зв’язку зі вступом України до сот, тому що енергоємність виробництва українських продуктів харчування в 2…4...
Загальна характеристика роботи iconЗаконодавча база
Розділ Загальна характеристика організації Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1
Загальна характеристика роботи iconКалендарний план
Державний лад. Поняття І загальна характеристика державного ладу. Види І загальна характеристика форм правління. Політичні режими:...
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Необхідність розробки теоретичних положень І практичних рекомендацій щодо діагностики комплексу маркетингу промислового підприємства...
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Екологічні платежі та квоти в удосконаленні регуляторного впливу на природокористування
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Спеціальність 08. 00. 11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Формування І розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка