Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Скачати 318.59 Kb.
НазваПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Сторінка1/4
Дата07.04.2013
Розмір318.59 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
Протокол № 1 від 11.04.2012 року
Голова Загальних зборів акціонерів
______________ _Циплаков Р.П.


ПОЛОЖЕННЯ

про

СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА

«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

«ПІВДЕНКОМБАНК»

(нова редакція)


Донецьк, 2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі – Банк), Кодексу корпоративного управління Банку.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Спостережної ради Банку (надалі – Спостережна рада), а також права, обов’язки, відповідальність членів Спостережної ради, виплату їм винагороди.

1.3. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться Загальними зборами акціонерів і набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів.
^ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ

СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ
2.1. Спостережна рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та цим Положенням, регулює діяльність Правління.

2.2. Спостережна рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Банку та цього Положення.

2.3. Метою діяльності Спостережної ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Банку, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку.

2.4. У своїй діяльності Спостережна рада керується Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства України, в тому числі, нормативними документами та роз’ясненнями Національного банку України, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Статутом Банку та цим Положенням.

2.5. Спостережна рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, зокрема, про вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку.

2.6. Спостережна рада приймає рішення щодо діяльності Банку в межах своєї компетенції. Компетенція Спостережної ради визначається Статутом Банку та цим Положенням.

2.7. Посадові особи Банку забезпечують членам Спостережної ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

2.8. До виключної компетенції Спостережної ради належить:

2.8.1. Затвердження положень про комітети та комісії БАНКУ та про службу внутрішнього аудиту та внесення змін та доповнень до них.

2.8.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

2.8.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.8.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених БАНКОМ акцій.

2.8.5. Прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених БАНКОМ інших цінних паперів, крім акцій.

2.8.6. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.8.7. Обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови і членів Правління БАНКУ, призначення осіб, що виконують обов’язки Голови або членів Правління БАНКУ, крім випадків, передбачених п.п. 6.5.11 Статуту.

2.8.8. Затвердження стратегічного плану розвитку БАНКУ на перспективу, переліку звітності Правління перед Загальними зборами та Спостережною радою, річного фінансового плану (бюджету) БАНКУ, бізнес-плану, планів капітальних вкладів, планів капіталізації БАНКУ.

2.8.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

2.8.10. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

2.8.11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.8.12. Визначення зовнішнього аудитора БАНКУ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

2.8.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, передбаченого цим Статутом.

2.8.14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до законодавства України.

2.8.15. Вирішення питань про участь БАНКУ в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

2.8.16. Вирішення питань, віднесених до компетенції Спостережної ради Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення БАНКУ.

2.8.17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 вартості активів за даними останньої річної звітності БАНКУ.

2.8.18. Визначення ймовірності визнання БАНКА неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

2.8.19. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів БАНКУ або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

2.8.20. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) , яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.8.21. Прийняття рішень щодо використання фондів БАНКУ.

2.8.22. Прийняття рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності (незалежного оцінювача) для здійснення оцінки ринкової вартості майна (у тому числі, акцій БАНКУ), затвердження умов договору, що з ним укладаються.

2.8.23. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій (відділень) і представництв БАНКУ, затвердження їх статутів і положень.

2.8.24. Затвердження організаційної структури БАНКУ.

2.8.25. Визначення (встановлення) кількості штатних одиниць Банку та фонду оплати праці Банку на відповідний календарний рік;

2.8.26. Здійснення контролю за діяльністю Правління БАНКУ.

2.8.27. Прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності Голови Правління або членів Правління БАНКУ.

2.8.28. Прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління БАНКУ у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

2.8.29. Прийняття рішень щодо укладення БАНКОМ угод з інсайдерами, які передбачають сприятливіші умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами, крім випадків, якщо укладення таких угод здійснюється в межах банківських продуктів, що розроблені БАНКОМ як мотиваційні для осіб, що перебувають з БАНКОМ в трудових відносинах.

2.8.30. Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника БАНКУ, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням БАНКУ.

2.8.31. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю БАНКУ. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників служби внутрішнього аудиту БАНКУ, встановлення розміру їх оплати праці.

2.8.32. Призначення голови Загальних зборів акціонерів БАНКУ.

2.8.33. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.8.34. Надання згоди Голові Правління на вчинення правочинів в сфері кредитування, інших правочинів при здійсненні БАНКОМ банківських операцій, а також правочинів, не пов’язаних з діяльністю в сфері іншого грошового посередництва на суму, що дорівнює або перевищує 5 000 000,00 гривень (п’ять мільйонів) гривень (як в національній валюті України, так і в іноземній валюті у відповідному еквіваленті за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про вчинення правочину). При цьому, вчинення правочинів одного виду щодо одного й того ж контрагента (клієнта) або різних контрагентів (клієнтів) в межах однієї групи вважається одним правочином в розумінні цього підпункту Статуту. При цьому, прийняття Спостережною радою зазначеного в цьому пункті рішення здійснюється відповідно до висновків, створених з метою управління ризиками у БАНКУ підрозділів та постійно діючих комітетів.

Зазначений у цьому пункті ліміт може бути зменшений рішенням Спостережної ради БАНКУ.

2.8.35. Надання згоди Голові Правління на вчинення правочинів, предметом яких є продаж, міна або інше відчуження, оренда (суборенда), надання прав користування, володіння основними фондами БАНКУ, а також їх списання.

2.8.36. Встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю БАНКУ

2.8.37. Прийняття рішення щодо покриття збитків БАНКУ.

2.8.38. Встановлення своїм рішенням максимально можливого ліміту обсягу цінних паперів в портфелі банку "на продаж" у відсотках до величини чистих активів БАНКУ.

2.8.39. Вирішення інших питань, що відповідно до законодавства України належать до виключної компетенції Спостережної ради.

2.9. Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради, не можуть бути вирішені іншими органами Банку, крім Загальних зборів акціонерів. Зазначені питання не можуть бути також делеговані Голові або одному з членів Спостережної ради.

Виключна компетенція Спостережної ради може бути змінена лише шляхом внесення змін до Статуту та цього Положення. Якщо при внесенні змін до Статуту в частині зміни виключної компетенції Спостережної ради, відповідні зміни не будуть внесені до цього Положення, у своїй діяльності Спостережна рада керується Статутом Банку.

^ 3. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ТА СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ.

ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ
3.1. Члени Спостережної ради Банку обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. строком на 3 (три) роки у кількості не менше п’яти осіб. Кількісний та персональний склад Спостережної ради визначається Загальними зборами акціонерів Банку.

Якщо кількісний склад членів Спостережної ради становить менше половини її мінімального кількісного складу, Банк впродовж 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Спостережної ради.

Член Спостережної ради – юридична особа може мати небом ежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером.

3.2. Спостережна рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Спостережної ради.

3.3. Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів.

3.4. До складу Спостережної ради входять Голова та члени Спостережної ради.

3.5. Член Спостережної ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Спостережної ради – юридичної особи – акціонера.

3.6. Особа, яка входить до складу Спостережної ради, не може бути одночасно членом Правління або Ревізійної комісії Банку.

3.7. Обрання Голови/членів Спостережної ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
  1   2   3   4

Схожі:

Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №2 від 25. 05. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 201 2 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПротокол №16 від 25 березня 2011р
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (далі – Товариство), визначає...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Згідно рішення загальних зборів акціонерів пат «Укрзахідвуглебуд» (протокол №16 від 28. 04. 2012 року) відбулись наступні зміни у...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №93 від 27. 07. 2012 року Протокол №108 від 30. 08. 2012 року
Тарифи на приймання платежів від фізичних осіб через тов «ГлобалМані» (без відкриття рахунку)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка