7  Загальна характеристика звітності
Скачати 374.77 Kb.
Назва7  Загальна характеристика звітності
Сторінка3/3
Дата12.05.2013
Розмір374.77 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
1   2   3
^

7.4. Порядок формування економічних
показників звітності


НБУ запровадив нову технологію надання звітності, яка базується на економічних показниках. Згідно з цією технологією звіт­на інформація надається електронною поштою у вигляді файлів з певним набором значень економічних показників. Надані комерційними банками економічні показники звітності зберігаються в спеціальному сховищі даних, яке має назву електронного репозитарію.

Файли, розроблені на базі показників форм звітності, згруповані за періодичністю надання та економічною суттю показників. Кожний файл має двозначний цифровий ідентифікатор, у якому задіяні номери від 01 до 55. Вихідні документи за формами звітності формуватимуться із значень економічних показників того чи іншого файлу.

Звітність складається в одиницях, встановлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць таким чином, щоб були збережені правильність підсумків та повний набір даних статистичних звітів і балансу.

Звітність подається за певними схемами, коди яких містяться в довіднику кодів схем KOD_A011. ^ Код схеми вказує на те, хто і кому подає звітність, та на ступінь її консолідації. Наприклад, якщо звітність подається філією, то код схеми знаходиться в межах 01-04 залежно від того, кому подається звіт(01-обласній дирекції банку, 02-головному банку як юридичній особі, 03-обласному управлінню НБУ, 04-ЦРП НБУ).

Звітність формується у вигляді файлів, які містять певні економічні показники. Кожний файл складається з однорідних по-
казників. Перелік показників в розрізі кожного звітного файлу подається у довіднику показників EK_POK_1, структуру якого наведено в таблиці 7.3. (див. пункт 7.6).

Економiчний показник описується у вигляді певної формули, яка включає коди параметрів та формулу його підрахунку. Кожний параметр, який використовується для опису економічних показників, зберігається у відповідному довіднику, який характеризує розріз подання показника. Кодові позначення розрізів та довідники, які використовуються під час формування звітності, наведено в таблиці 7.2.

Економічний показник може бути сумою, кількістю, відсотковою ставкою i т. iн. Для опису показників звітності НБУ було роз­роблено штучну мову опису показників, яка заснована на кодових позначеннях параметрів. Кожний показник має свою формулу розрахунку.

Формула розрахунку економiчного показника може включати суму за окремим балансовим рахунком (можливо, за iншим параметром) чи певну її підмножину або алгебраїчну суму групи рахункiв.

Загальний опис формули розрахунку економiчного показника складається з таких п’яти наступних частин:


Рис. 7.4.1. Структура формули розрахунку показника

Перша частина розрахунку показника містить параметр, що починається на літеру Т (див. табл. 7.1).

Ця частина опису зберігається в полі PRM1 довiдника показників EK_POK_1.

^ Друга частина визначає параметр показника та вказує на те, чи описується показник одним параметром чи їх групою. Якщо друга частина опису показника складається тільки із значення параметра, то вказується цей параметр. Для визначення, чи параметр підлягає передачі повністю чи лише його певна підмножина, необхідно дивитись третю частину опису параметра.

Якщо ж в показник входить група значень параметра, то пiсля параметра в дужках йде значення параметра або перелiк значень параметра, якi входять до пiдрахунку показника. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [<], [>=], [<=], [#] (більше, менше, більше-дорiвнює, менше-дорiвнює, не дорiвнює). Знак [=] (дорiвнює) опускається.

Перелiк значень параметра може роздiлятися одним iз знакiв [,],[:]. При цьому [:] означає, що до пiдрахунку показника включаються значення параметра з початкового до кiнцевого включно. Ця частина опису розрахунку зберігається в полі PRM2 до­вiдника показників EK_POK_1.

Приклади: R020(1500:1505,1521,1523)

R020(>=2000,<2200)

R020(2200).

^ Третя частина опису показника має місце тоді, коли друга частина опису складається лише з параметра без переліку значень.

Якщо у файл для передачі входить вся множина значень параметра окремими економічними показниками, то третя частина опису не заповнюється (поле PRM3 — буде пусте).

Коли у файл для передачi входить пiдмножина значень параметра окремими економiчними показниками, опис складається з параметра, який визначає цю пiдмножину (F_01,F_06,F_07,F_08 для параметра R020, F_12, F_13 для параметра D010), а далi в дужках йде значення, при якому необхiдно включати значення параметра, вказаного в другій частині опису, для передачi окремим економiчним показником. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [<], [>=], [<=], [#]. Знак [=] опускається.

Наприклад, F_01(1) F_01(>2) F_01(#1). Цей параметр є полем довідника, у якому зберігаються можливі значення параметра, який створює економічний показник. Всі записи із значенням 1 або >2 або #1 відповідно в полі F_01 визначають цю підмножину.

Ця частина опису зберігається в полі PRM3 довiдника показників EK_POK_1.

^ Четверта частина вказує на розрізи параметра, якщо при формуванні показника вони використовуються не всі. В такому разі четверта частина опису складається з найменування парамет­ра, за яким в дужках знаходиться перелiк можливих конкретних його значень. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [<], [>=], [<=], [#]. Перелiк значень параметра може роздiлятися одним iз знакiв [,], [:]. Перелiк параметрiв з конкретними значеннями роздiлятиметься знаком [,]. Наприклад, необхідно подати дані по рахунках тільки за кодами валюти 840 та 980 і тільки за резидентами, тоді опис буде мати вигляд: R030(840,980),K030(1).

Ця частина опису зберігається в полі PRM4 довiдника показників EK_POK_1.

^ П’ята частина опису пiдрахунку показника містить перелiк розрiзiв, в яких необхiдно подавати показник (розрiз кодiв валют, форм власностi, секторiв економiки, галузей економiки, груп валют, груп країн, кодiв строкiв, строковостi, резидентностi тощо). Перелiк розрiзiв роздiляється знаком [,]. Наприклад, якщо економiчний показник надається в розрiзi резидентностi, то його загальна сума буде подiлена на двi частини, одна з яких вiдноси­ться до резидентiв, друга — до нерезидентiв. У файлi для передачi цi двi частини показника будуть подаватися двома записами. Якщо до розрiзу резидентностi ще додати розрiз груп валют, то кожна з цих двох частин показника може подiлитися ще на три частини по групах валют. У файлi для передачi може бути шiсть записiв для цих частин показника. За кожним наступним роз­рiзом розподiл економiчного показника буде аналогiчним. Ця частина опису зберігається в полі PRM5 довiдника показників EK_POK_1.

Приклад 1. Для файла з кодом 03, коду показника 1310KGR — щоденна сума за мiжбанкiвськими наданими кредитами в роз­рiзi кодiв строкiв, груп валют та резидентностi, формула пiд­рахунку має вигляд: T030 R020(1521,1523,1524,1525) S180,R031, K030, де:

перша частина опису — T030 — суми, поданi в гривневому еквiвалентi

друга частина опису — R020(1521,1523,1524,1525) — показник є алгебраїчною сумою рахункiв, зазначених в дужках;

п’ята частина опису — S180,R031,K030 — розріз кодів строків, груп валют та резидентності.

Таблиця кодів розрізів у кодах показників та довідників, які використовуються при описі економічних показників, має такий вигляд.

Таблиця 7.2


Код А016

Зміст розрізу

Довідник

Поле

ВBBB

Балансовий рахунок

KL_R020

R020

VVV

Код валюти

KL_R030

R030

G

Група валюти

KL_R031

R031

Z

Параметр R011

KL_R011

R011

Y

Група країн

KL_К041

К041

S

Сектор економіки

KL_К071

К071

F

Форма власності 1-го рівня

KL_К081

К081

^ Продовження табл. 7.2

Код А016

Зміст розрізу

Довідник

Поле

EE

Код галузі економіки 2-го рівня

KL_К091

К091

A

Код галузі економіки 1-го рівня

KL_К092

К092

K

Код строку

KL_S180

S180

X

Строковість

KL_S181

S181

R

Резидентність

KL_К030

К030

I

Код строку прострочки (пролонгації)

KL_S190

S190

W

Місце емісії

KL_К041

S120

P

Параметр R013

KL_R013

R013

J

Ознака бюджетної організації

KL_К130

К130

NNN

Символ бюджетної класифікації доходів

KL_S230

S230

OOO

Символ міністерств і відомств

KL_К120

К120

CC

Символ касових оборотів

KL_D010

D010

LL

Розділ видів економічної діяльності

KL_К111

К111

HHHHHHHHHH

Код банку- нерезидента

RC_BNK

B010

MMM

Код країни

KL_К040

К040

T

Категорія ризику

KL_S080

S080

Q

Джерело кредитування

KL_S200

S200

UUU

Код ювілейної монети (для НБУ)

KL_Z070

Z070

^ 7.5. Структура файлів звітності

Всі файли звітності мають однакову структуру:

1- рядок — службовий;

2- рядок — заголовковий;

3- рядок — підзаголовок для 1-го розрізу файла;

4+n — інформаційний рядок 1-го розрізу (n — загальна кількість рядків 1-го розрізу);

i-й рядок підзаголовок для k-го розрізу файла;

(i+1) –й … (i+m)-й — інформаційні рядки k-го розрізу файла.

Кожний рядок файла звітності ідентифікується за певними правилами. Розглянемо структуру інформаційних рядків на прикладі файлів 01 та 02.

^ Структура iнформацiйних рядкiв файла звітності:

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX,

де: NNNNNNNN — код показника, який може приймати значення поля KOD_EKPOK довiдника економiчних показникiв EK_POK_1 (див. табл. 7.2) в межах коду файла. Код показника в межах одного файла відносно даних філії або області має унікальне значення. Довжина коду показника для всіх кодів файлів може бути різною. В межах одного коду файла довжина всіх кодів показників однакова.

XXXXXXXXXX — значення показника. Довжина значення показника вказана в полях WIDTH та DEC довiдника економiчних показникiв EK_POK_1.

^ Опис показників відносно коду файлів.

Код файла 01 — щоденнi данi про залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та резидентностi.

Код одиницi вимiру даних — 21 (копiйки, сота частина одиниць валюти).

З даних файла 01 створюється форма 1Д-КБ.

Формат коду показника для файла 01 — DDBBBBVVVR, де:

DD — характеризує вид показника, який зберігається в полі PRM1 довідника показників EK_POK_1 і може приймати значення:

10 — дебетовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

11 — дебетовий залишок в інвалюті;

20 — кредитовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

21 — кредитовий залишок в інвалюті.

Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї:

BBBB — балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довiдника плану рахункiв KL_R020;

VVV — код валюти (поле R030 довiдника валют KL_R030);

R — резидентність (поле K030 довiдника резидентності KL_K030 в табл.7.11).

У довіднику EK_POK_1 для файлу 01 будуть наступнi коди показникiв:

10BBBBVVVR — для рахункiв з дебетовим залишком в нацвалюті;

опис: T010 R020 F_01(1) R030,K030.

11BBBBVVVR — для рахункiв з дебетовим залишком в інвалюті;

опис: T011 R020 F_01(1) R030,K030.

20BBBBVVVR — для рахункiв з кредитовим залишком в нацвалюті;

опис: T020 R020 F_01(1) R030,K030.

21BBBBVVVR — для рахункiв з кредитовим залишком в інвалюті.

опис: T021 R020 F_01(1) R030,K030.

Код файла 02щомiсячнi дані про обороти та залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та груп країн.

Код одиницi вимiру даних — 21 (копiйки, сота частка одиниць валюти).

З даних файла 02 створюється форма 1-КБ.

Формат коду показника для файла 02 –> DDBBBBVVVY, де

DD — характеризує вид показника, який зберігається в полі PRM1 довідника показників EK_POK_1 і може приймати значення:

10 — дебетовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

11 — дебетовий залишок в інвалюті;

20 — кредитовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiва­лент);

21 — кредитовий залишок в інвалюті;

50 — дебетові обороти в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

51 — дебетові обороти в інвалюті;

60 — кредитові обороти в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

61 — кредитові обороти в інвалюті.

Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї:

BBBB — балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довiдника плану рахункiв KL_R020.

Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї:

VVV — код валюти (поле R030 довiдника KL_R030);

Y — розподіл клієнтів за групами країн ( поле K041 довiдника груп країн KL_K041).

У довіднику EK_POK_1 для файла 02 будуть такі коди показникiв:

10BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим залишком в нацвалюті;

опис: T010 R020 F_01(1) R030,K041.

11BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим залишком в інвалюті;

опис: T011 R020 F_01(1) R030,K041.

20BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим залишком в нацвалюті;

опис: T020 R020 F_01(1) R030,K041.

21BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим залишком в інвалюті;

опис: T021 R020 F_01(1) R030,K041.

50BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим оборотом в нацвалюті;

опис: T050 R020 F_01(1) R030,K041.

51BBBBVVVY — для рахункiв з дебетовим оборотом в інвалюті;

опис: T051 R020 F_01(1) R030,K041.

60BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим оборотом в нацвалюті;

опис: T060 R020 F_01(1) R030,K041.

61BBBBVVVY — для рахункiв з кредитовим оборотом в інвалюті;

опис: T061 R020 F_01(1) R030,K041.

^ 7.6. Інформаційна модель формування
файлів звітності 01 та 02


При формуванні файла 01 — «Щоденнi данi про залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та резидентностi» та файла 02«Щомiсячнi дані про обороти та залишки на балансових рахунках в розрiзi кодiв валют та груп країн» використовуються файли, які надає комерційному банку НБУ, та файли, що формуються в АБС, зокрема в підсистемі ОДБ. Схему інформаційної моделі формування файлів звітності 01 та 02 наведено на рис. 7.2.

На основі файла 01, який містить дані щоденної звітності про залишки на рахунках, можна сформувати такі звітні форми: «Баланс комерцiйного банку»(1Д-КБ), «Довiдка про залученi кошти та їх залишки для визначення розмiру обов’язкових резер­вiв»(381), «Звiт про вiдкритi валютнi позицiї на кiнець опера­цiйного дня»(540), «Розшифровка рахункiв за видами валют» (550Д). На основі даних файла 02, який містить дані щомісячної звітності про обороти та залишки на рахунках, можна сформувати такі звітні форми: «Баланс комерцiйного банку»(1_КБ); «Оборотно-сальдовий баланс комерцiйного банку»(10-КБ); «Оборотно-сальдовий баланс фiлiй українських комерцiйних банкiв, що розташованi за межами України» (10-Н); «Балансовий звiт комер­цiйного банку» (11); «Обороти за мiсяць за рахунками в iнозем­них валютах» (550).

Структуру основних файлів, які задіяні в цьому процесі, наведено відповідно в таблицях 7.3–7.13.


Р


ис. 7.2. Схема інформаційної моделі формування файлів звітності # 01, # 02

СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК ПЕРВИННИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ» (EK_POK_1)

Таблиця 7.3


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Код файла

A010

С(2)

Код показника

Kod_ekpok

С(24)

Назва показника

Name_ ekpok

С(N6)

Чим є показник (сума, кількість, % ставка)

Prm1

С(10)

Параметр, який створює показник

Prm2

С(N6)

Параметр, який визначає підмножину Prm2

Prm3

С(24)

Параметр, відносно якого береться частка Prm2

Prm4

С(200)

Розрізи показника

Prm5

С(N6)

Тип даних показника

Typ

С(1)

Довжина даних показника

Width

N(3)

Точність даних показника

Dec

N(1)

Форма — джерело даних показника

Forma

С(24)

Дата створення показника

Data_o

D(8)

Реквізити особи, відповідальної за показник

Fio_tel

С(51)

Ознака формування показника з даних аналітичного обліку

Priznak

С(1)

Ким надається

Rem

С(3)

Дата закриття показника

Data_c

D(8)

Дата змін показника

Data_m

D(8)
^
СТРУКТУРА ФАЙЛА « ДОВІДНИК КОДІВ ФАЙЛІВ» KOD_A010

Таблиця 7.4


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Код файла

A010

С(2)

Код схеми надання

A011

С(5)

Код розрізу розташування

A012

С(1)

Код періоду

A013

С(1)

Розріз консолідації

A014

С(1)

Одиниця виміру

A015

С(2)

Тип файла передачі

A017

С(1)

Назва файла

NAME_F

С(N6)

^ СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК КОДІВ СХЕМ
НАДАННЯ ДАНИХ» (KOD_A011)

Таблиця 7.5


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Код схеми надання

A011

С(2)

Тип файла передачі

A017

С(1)

Код схеми відповіді

F_FROM

С(1)

Назва

NAME_S

С(48)


^ СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК РОЗРІЗІВ
РЕЗИДЕНТНОСТІ» (KOD_A012)

Таблиця 7.6


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Код розрізу резидентності

A012

С(1)

Назва

NAME

С(48)


^ СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК КОДІВ
ОДИНИЦЬ ВИМІРУ» (KOD_A015)

Таблиця 7.7


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Код одиниці виміру

A015

С(2)

Назва одиниці виміру

NAME_OD

С(30)


^ СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК БАНКІВ» (BANK)

Таблиця 7.8


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Код МФО

MFO

N(6)

Код банку

KB

N(4)

Код області

KU

N(3)

Тип банку

PRB

N(1)

Коротка назва банку

KNB

С(27)

Ідентифікатор банку

NCKS

С(4)

Електронна адреса банку

HCKS

С(4)

Дата відкриття банку

DATA_O

D(8)

^ СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК РАХУНКІВ» (KL_R020)

Таблиця 7.9


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Тип банку

TIP_BANK

С(3)

Клас рахунків

KL

N(1)

Розділ

RAZD

N(2)

Група балансових рахунків

GR

N(3)

Ознака (класу, розділу, групи)

PR

С(1)

Номер балансового рахунку 4-го порядку

R020

N(4)

Тип балансового рахунку

T020

N(1)

Характеристика балансового рахунку

R050

С(2)

Код резидентності

K030

N(1)

Код групи валют

R031

N(1)

Строковість кредиту

S181

N(1)

Галузь економіки 2-го рівня

K0N1

N(1)

Перелік балансових рахунків для файла «#01»

F_01

N(1)

Назва балансового рахунку

NAME_BR

С(1N2)


^ СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК ВАЛЮТ» ( KL_R030)

Таблиця 7.10


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Код валюти

R030

N(3)

Код країни

K040

N(3)

Літерний код валюти

A3

С(3)

Код групи валют

R031

N(1)

Код групи валют за групою країн

R032

N(1)

Група конвертації

GR

N(1)

Літерний код країни(старий)

KOD_LIT

С(3)

Код валюти (старий)

KOD_NUM

С(3)

Назва показника

TXT

С(27)

Номінал валюти

NOMIN

N(5)

Назва валюти

NAIM

С(27)
^
СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК РЕЗИДЕНТНОСТІ» KL_K030

Таблиця 7.11


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Код резидентності

K030

N(1)

Назва

NAME

С(48)

^ СТРУКТУРА ФАЙЛА «ДОВІДНИК ГРУП КРАЇН» (KL_K041)

Таблиця 7.12


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Код групи країн

K041

N(1)

Код групи валют за групою країн

R032

N(1)

Місце емісії

S120

N(1)

Код резидентності

K030

N(1)

Назва групи країн

NAME_GR_K

С(48)

^ СТРУКТУРА ФАЙЛА «СТАН РАХУНКУ» ( SOST_CHET)

Таблиця 7.13


Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Номер аналітичного рахунку

N_R

N(14)

Код резидентності

K030

N(1)

Код групи валют

R_031

N(3)

Вхідний залишок по дебету

VH_D

N(17).N(2)

Вхідний залишок по кредиту

VH_K

N(17).N(2)

Обороти по дебету

O_D

N(17).N(2)

Обороти по кредиту

O_K

N(17).N(2)

Вихідний залишок по дебету

V_D

N(17).N(2)

Вихідний залишок по кредиту

V_K

N(17).N(2)
^


?
Контрольні питання


1. Якими особливостями характеризується автоматизація формування звітності?

2. Які параметри характеризують клієнта (контрагента)?

3. Перерахуйте загальні обов’язкові параметри аналітичного обліку.

4. У чому полягає суть економічного показника як основи при автоматизації формування звітності?

5. Що таке електронний репозитарій?

6. З яких частин складається опис показника? Схарактеризуйте кожну з них.

7. Яку структуру мають файли звітності?

8. Схарактеризуйте призначення файла-довідника первинних економічних показників (EK_POK_1).

9. Які файли нормативно-довідкової інформації використовуються під час автоматизації формування файлів звітності 01 та 02?

10. Які вихідні звітні форми можна сформувати на основі файла 01?

11. Які вихідні звітні форми можна сформувати на основі файла 02?

1   2   3

Схожі:

7  Загальна характеристика звітності iconЗагальна характеристика предмету закупівлі
...
7  Загальна характеристика звітності iconЗагальна характеристика роботи
Одним із засобів розкриття інформації неінтегрованим учасником стає всесвітня мережа Інтернет, в якій загальновизнані у світі незалежні...
7  Загальна характеристика звітності iconЗаконодавча база
Розділ Загальна характеристика організації Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1
7  Загальна характеристика звітності iconКалендарний план
Державний лад. Поняття І загальна характеристика державного ладу. Види І загальна характеристика форм правління. Політичні режими:...
7  Загальна характеристика звітності iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Утвердження України як держави з ринковою економікою висуває нові вимоги до систем управління підприємствами....
7  Загальна характеристика звітності icon"Загальна характеристика Конституції України" Загальна характеристика Конституції України
Основного закону суспільства й держави, що знаходять свій предметний вираз у його змісті. Це найбільш узагальнююча категорія, яка...
7  Загальна характеристика звітності icon1. Загальна характеристика підприємства І виробниче призначення
Загальна характеристика ват "Яготинський маслозавод" І виробниче призначення
7  Загальна характеристика звітності iconЗагальна характеристика регіону
Характеристика Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Охтирському районі на 2013-2014 роки
7  Загальна характеристика звітності iconПрактична робота №1 основи складання фінансової звітності за міжнародними...
Мета заняття: ознайомлення з видами звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності закриття бухгалтерських рахунків перед...
7  Загальна характеристика звітності iconЗміст перелік умовних скорочень вступ розділ загальна характеристика...
Розділ загальна характеристика інституту клопотань у кримінальному процесі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка