Загальна характеристика роботи актуальність теми
Скачати 369.71 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/3
Дата15.05.2013
Розмір369.71 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед істотних факторів економічного поступу сільського господарства набуває виняткового значення відтворення основних засобів. З множини витоків їх фінансування, провідне місце належить кредитному забезпеченню. Трансформаційні процеси в царині економіки передусім позначилися на механізмі кредитного забезпечення господарюючих суб’єктів, що окреслило основне проблемне поле досліджень та зумовило необхідність наукового пошуку і обґрунтування шляхів адаптації даного механізму до сучасних умов. Актуальність розгляду зазначених проблем посилюється тією обставиною, що у переважній більшості сільськогосподарських підприємств сучасний стан основних засобів характеризується низьким рівнем ліквідності, значним перевищенням амортизаційного строку над нормативами та високим рівнем зношеності і поряд з цим відсутністю необхідних власних коштів для фінансування відтворювальних процесів та низькою інвестиційною привабливістю. Це зумовлює неухильне зростання значущості розкриття фундаментальних характеристик та теоретичного опрацювання якісно нових тематично конкретизованих орієнтирів до кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств і розробки векторів практичної реалізації рекомендацій щодо розвитку його цілісної конструкції й активізації ролі кредитних інструментів у відтворювальних процесах сільськогосподарських підприємств.

Основні дослідження теоретико-методологічних основ процесів кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств сконцентровано в теоретичному доробку видатних представників економічної думки, таких як: В. Алексійчук, В. Аранчій, О. Гудзь, В. Борисова, М. Дем’яненко, П. Лайко, І. Лукінов, Ю. Лупенко, М. Малік, О. Могильний, П. Саблук, А. Сомик, Л. Худолій, А.Чупіс та ін. Вони збагатили економічну науку глибокими конструктивними ідеями, які стали підвалинами якісних позитивних змін кредитного забезпечення підприємств АПК. Під впливом їхніх концептуальних положень істотно змінилися наукові уявлення про складові системи кредитного забезпечення, галузеві особливості кредитування й необхідність державної підтримки його розвитку, ефективність використання кредитних ресурсів і чинники, що впливають на ці діалектично суперечливі процеси, їх взаємозв’язок, специфіку та взаємозумовленість.

На противагу цьому залишається недостатньо висвітленою винятково складна та актуальна проблема кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне її вирішення. Цим зумовлюється актуальність теми дисертаційного дослідження та її вибір.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою наукових досліджень Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН: “Формування системи та механізмів фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000266). У межах даної теми обґрунтовано теоретичні засади кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових трансформацій, “Розробити теоретичні та методологічні засади управління фінансово-кредитними і податковими відносинами в АПК” (номер державної реєстрації 0106U006639), у межах якої визначено й обґрунтовано шляхи удосконалення кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних підвалин та методичних рекомендацій щодо кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації економічної системи та впливу ринкових чинників на його розвиток. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

– конкретизувати та поглибити розуміння сутності кредитного забезпечення як економічної категорії, уточнити його складові, удосконалити класифікацію кредитного забезпечення відтворення основних засобів з огляду на необхідність вирішення сучасних проблем функціонування сільськогосподарських підприємств крізь призму ринкових трансформацій;

    – розкрити економічний зміст і принципи функціонування механізму кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, обґрунтувати структуру та склад його елементів і особливості взаємодії в контексті ринкових перетворень;

    – здійснити оцінку сучасної практики кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, виявити тенденції і витоки його розвитку та причини, фактори, об’єктивні умови, які вирішальним чином впливають на ці безперервні суперечливі процеси;

– обґрунтувати пріоритетні напрями удосконалення кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та розробити дієві рекомендації щодо їх застосування;

– удосконалити модель розвитку кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств;

– розробити методику визначення ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств з урахуванням сукупності чинників, які впливають на ці процеси.

^ Об’єктом дослідження є економічні та фінансово-кредитні процеси, які відбуваються в аграрному секторі економіки в умовах трансформаційних змін.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств.

^ Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження становлять методи діалектичного пізнання економічно-фінансових явищ, системний підхід до оцінки стану та результатів кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, положення провідних наукових шкіл з питань теорії кредиту.

У дослідженні використано методи індукції та дедукції за допомогою яких виявлено тенденції розвитку кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств; методи аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення, групування і порівняння для з’ясування змісту категорії кредиту; спеціальні економіко-статистичні методи, зокрема: метод кореляційно-регресійного аналізу застосовано для виявлення та оцінки зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств.

У дисертаційній роботі систематизовано й узагальнено такі інформаційні джерела: закони України; нормативно-правові акти; публікації Державного комітету статистики України, публічна інформація Міністерства аграрної політики України, дані річної звітності сільськогосподарських підприємств Вінницької області, наукові публікації, особисті розробки автора.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні комплексного теоретико-методичного та практичного обґрунтування напрямів удосконалення кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, у процесі якого:

вперше:

– розроблено модель розвитку кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, яка передбачає розширення ринкових економічних стосунків та органічний взаємозв’язок і взаємодію таких складових, як: “Агрокредит”, парабанківська система, різноманітні інституції гарантування та забезпечення повернення кредитів, інституції, що здійснюють нормативно-правове регулювання відносин між кредиторами та позичальниками;

– запропоновано методику визначення ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств з урахуванням викликів сьогодення і сукупності чинників, які впливають на обсяг та структуру джерел кредитних ресурсів, а також особливостей залучення ними позикових коштів;

удосконалено:

– теоретичні підвалини побудови системи кредитного забезпечення, зокрема обґрунтовано доцільність виокремлення таких підсистем, як базової, економіко-організаційної та управлінської і включення наступних елементів: суб'єкти кредитного процесу; організаційних структур кредитних операцій; кредитна інфраструктура, макроекономічне середовище; правове поле; організаційне, технологічне та інформаційне забезпечення;

– класифікацію кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств ґрунтуючись на здійсненій систематизації визначальних ознак, виявлених закономірностей і тенденцій руху кредитних ресурсів та з урахуванням специфіки функціонування сільськогосподарських підприємств, зокрема обґрунтовано розподіл за кредиторами, формою власності, цільовими потребами позичальника, формою вартості, суб’єктами кредитних відносин, цільовим призначенням кредиту, забезпеченням, ступенем ризику, строковістю, терміном користування, величиною процентних ставок, видом гарантії, порядком погашення кредиту, порядком сплати процентів;

  • пріоритетні напрями кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та запропоновані дієві заходи стосовно їхньої практичної реалізації;

дістали подальший розвиток:

– економічна інтерпретація змісту поняття „кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств” з позицій інтересів і спроможності сільськогосподарського підприємства до залучення кредитних ресурсів;

– методичні підходи щодо визначення критеріїв оцінки ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, серед яких істотними є: стан основних засобів, забезпеченість ними та ефективність їх використання і залучення кредитних ресурсів.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні теоретико-методичні розробки дисертаційного дослідження доведено до рівня методичних і практичних рекомендацій. Окремі з них стосовно удосконалення діючого механізму кредитування придбання основних засобів розглянуті та використані в роботі Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики Міністерства аграрної політики України (довідка № 37-18-3-15/5595 від 14.04.2008 р. та №21-1 від 14.04.2008р). Впровадження методичних розробок з ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сприятиме прийняттю зважених управлінських рішень щодо фінансування сільськогосподарських підприємств та підвищенню їх прибутковості. Практичне впровадження здійснено в аграрному секторі економіки України. Так, запропоновані рекомендації використано в окремих підприємствах Вінницької області, зокрема, в агропромисловому науково-виробничому підприємстві “Візит” м. Хмільник (довідка №5-136 від 12 березня 2008 року), сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю “Дружба”, с. Уланів Хмільницького району (довідка від 21.03. 2008 №195). Одержані в дисертації висновки і результати використовуються в навчальному процесі Вінницького державного аграрного університету при викладанні дисципліни “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Банківська справа” (довідка від 16 березня 2008 р. №294).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є результатом особистого наукового осмислення та пошуку. Його основні положення, висновки і пропозиції розроблені автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, доповідались і обговорювалися на науково-практичних, науково-теоретичних міжнародних, всеукраїнських і регіональних семінарах і конференціях, зокрема: “Малий і середній бізнес в Україні і на Вінниччині: менеджмент, організація, планування, фінанси та облік” (м. Вінниця, 2003 р.); “Науковий потенціал світу 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); “Сучасна аграрна наука, напрями дослідження: стан і перспективи” (м. Вінниця, 2004 р.); “Динаміка наукових досліджень-2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); “Наука і освіта 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); “Сучасні проблеми економічного розвитку України” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); “Дні науки – 2006” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.). Materialy IV mezinarodni vedecko–prakticka conference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2008” (м. Прага, 2008 р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 16 наукових працях, у тому числі 7 статтях у фахових виданнях, та 9 тез доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг опублікованого матеріалу, що належить особисто автору, становить 3,0 д.а.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг основної частини дисертації становить 180 сторінки комп’ютерного тексту, містить 43 таблиці, 14 рисунків, 4 формули. Повний обсяг дисертації – 256 сторінок, до нього входить 6 додатків на 52 сторінках. Список використаних джерел налічує 271 найменування на 20 сторінках друкованого тексту.
  1   2   3

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Туристичний бізнес є одним з напрямків, що визначає сучасний стан економіки держави, оскільки він здійснює стимулюючий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка