Договір купівлі-продажу цінних паперів
Скачати 59.57 Kb.
НазваДоговір купівлі-продажу цінних паперів
Дата06.06.2013
Розмір59.57 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы

Типовий договір для ринку заявок ПФТС.


Договір

купівлі-продажу цінних паперів
Дата укладення : _____________

Місце укладення : Київ, Україна, Фондова біржа ПФТС

Серія / номер договору у Продавця ___________

Серія / номер договору у Покупця ___________

Реєстраційний номер ПФТС ___________
Сторони за цим Договором купівлі-продажу цінних паперів (далі за текстом «Договір»), а саме:
(1) ___________, юридична особа за законодавством України, ліцензія ДКЦПФР України на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності №_____ від _________р. (далі за текстом «Продавець»), [яке діє в інтересах ____________________, далі за текстом «Клієнт Продавця»], в особі ______________, який діє на підставі __________,

та

(2) ___________ юридична особа за законодавством України, ліцензія ДКЦПФР України на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності №_____ від _________р. (далі за текстом «Покупець»), [яке діє в інтересах ____________________ (далі за текстом «Клієнт Покупця»)], в особі _____________, який діє на підставі ______________
уклали цей Договір про викладене нижче :


  1. Предмет Договору.

1.1. За цим Договором Продавець продає та передає (чи забезпечує передачу Клієнтом Продавця), а Покупець оплачує та приймає (чи забезпечує прийняття Клієнтом Покупця) вказані нижче цінні папери (далі за текстом «Цінні Папери»).


^ Реквізити ідентифікації Цінного Папера :

Вид і тип Цінного Папера
Найменування емітента
Код за ЄДРПОУ емітента
Номінальна вартість
Форма випуску

[іменні / на пред’явника]

Випущені в

Документраній / Бездокументарній формі

Форма існування

Бездокументарна (знерухомлені)

Міжнародний ідентифікаційний номер Цінних Паперів, якщо інше не встановлено законодавством
Істотні умови продажу

Кількість Цінних Паперів за Договором
^ Ціна одного (1) Цінного Паперу за Договором (в гривнях)
Сума Договору (в гривнях, без ПДВ)
^ Валюта Договору, в якій Сторони здійснюють розрахунки

українські гривні


1.2. Продавець гарантує, що він має всі необхідні права для Продажу Цінних Паперів за цим Договором, і що Цінні Папери не є предметом застави або будь-якого іншого обтяження, приватного чи публічного, а також не обтяжені жодними іншими правами третіх осіб, не знаходяться під арештом та не є предметом судового спору.

1.3. Сторони гарантують, що вони одержали всі необхідні дозволи й погодження своїх відповідних внутрішніх органів управління для укладення цього Договору і виконання своїх зобов'язань за ним, та що їх представники мають усі належні повноваження для підписання цього Договору.

1.4. Сторони гарантують, що на момент укладення цього Договору вони (або їх відповідні Клієнти) здійснили відповідно попереднє депонування в Депозитарії ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”, з яким Фондова біржа ПФТС має відповідні договірні відносини (далі за текстом «Депозитарій») Цінних Паперів та Суми Договору в повному обсязі для забезпечення розрахунків відповідно до пункту 2.1 Договору.


  1. Поставка та оплата Цінних Паперів.

2.1. Поставка та оплата Цінних Паперів за цим Договором здійснюються у формі розрахунків з грошовим урегулюванням за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», відповідно до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. №1001.

2.2. Оплата Суми Договору за Цінні Папери здійснюється повністю в день укладання Договору за рахунок коштів, попередньо перерахованих Покупцем на рахунок Депозитарію, на підставі відомості сквитованих розпоряджень, яка складається Фондовою біржею ПФТС та надається Депозитарію. В рахунок оплати цінних паперів до Продавця переходить від Покупця право на грошові кошти в сумі, що дорівнює сумі Договору, які були попередньо перераховані на рахунок депозитарію від Покупця. Кошти, що є оплатою за цінні папери, зберігаються в депозитарії та можуть бути одержані на рахунок Продавця при направленні Продавцем відповідного розпорядження через Фондову біржу ПФТС.

2.3. Поставка Цінних Паперів здійснюється в день укладання Договору за рахунок Цінних Паперів, заблокованих Продавцем (або Клієнтом Продавця) в Депозитарії для проведення операцій на Фондовій біржі ПФТС, на підставі відомості сквитованих розпоряджень, яка складається Фондовою біржею ПФТС та надається до Депозитарію. Право власності на Цінні Папери переходить до Покупця (чи Клієнта Покупця) в момент їх зарахування на рахунок Покупця (чи Клієнта Покупця) у зберігача.


  1. Права та обов’язки Сторін.

3.1. Покупець має право вимагати поставки Цінних Паперів, а Продавець – їх належної оплати в порядку, передбаченому пунктом 2 цього Договору. Сторони зобов’язані утримуватися від дій, що перешкоджають виконанню умов цього Договору. На вимогу однієї з Сторін інша Сторона зобов’язана надати письмове підтвердження виконання Договору у формі акту або в іншій формі, погоджені Сторонами.

3.2. У випадку, якщо розрахунки з грошовим урегулюванням за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» з будь-яких причин не здійснені в строки, передбачені регламентом Депозитарію, даний Договір автоматично втрачає чинність, і Сторони мають право одержати від Депозитарію попередньо депоновані Цінні Папери та Суму Договору.

3.3. Протягом трьох (3) днів з моменту укладання цього Договору кожна із Сторін зобов’язана надати іншій Стороні повний пакет документів для ідентифікації такої Сторони та її Клієнта відповідно до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 04.10.2005 р. №538. Ідентифікація здійснюється на підставі оригіналів документів або їх копії, засвідчених нотаріально чи підписом та печаткою особи, яка їх видала.

3.4. Сторони визнають, що будь-яка інформація (включаючи умови цього Договору), передана однією Стороною іншій Стороні до укладення цього Договору й у період його дії, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, коли таке розголошення прямо вимагається відповідно до законодавства та Правил Фондової біржі ПФТС. Кожна Сторона цього Договору зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити нерозголошення такої конфіденційної інформації.


  1. ^ Відповідальність Сторін.

У випадку порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


  1. Вирішення спорів. Третейське застереження. Право, що застосовується до Договору.

5.1. Сторони дійшли згоди, що будь-які спори і суперечки за цим Договором або у зв’язку з ним, а також такі, що стосуються його укладення, виконання, припинення або недійсності, будуть передаватися ними на розгляд Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Перша фондова торговельна система», відповідно до Положення та Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Перша фондова торговельна система». Місцем третейського розгляду буде місто Київ, Україна.

5.2. До цього Договору застосовується матеріальне право України.  1. Строк дії Договору.

Договір діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.
7. Порядок зміни умов Договору

Зміна умов Договору здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
^ 8. Умови дострокового розірвання договору

Дострокове розірвання Договору допускається лише за письмовою згодою Сторін, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
^ 9. Заключні положення.

Договір підписаний у [п’яти (5)] оригінальних примірниках українською мовою. Сторони дійсним домовляються, що даний Договір може бути підписаний Сторонами шляхом факсимільного зв’язку та/або шляхом обміну сканованими копіями підписаних екземплярів електронною поштою, та що підписання таким чином є належним дотриманням вимоги щодо письмової форми правочину відповідно до законодавства. Сторони зобов’язані направити одна одній належним чином підписані оригінали Договору не пізніше наступного дня після дати підписання цього Договору.
Реквізити Сторін/Клієнтів Сторін ( в тому числі банківські та рахунків у цінних паперах у зберігачів).
Підписи Сторін.
Схожі:

Договір купівлі-продажу цінних паперів iconКупівлі-продажу цінних паперів

Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір купівлі-продажу цінних паперів № б
Перфільєва Галина Василівна, що діє на підставі паспорта 4507961198,виданого паспортно-візовим відділенням ввс отрадноє м. Москви...
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір купівлі-продажу квартири
Покупець"), з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу...
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір купівлі-продажу ноу-хау №
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу ноу-хау (надалі іменується "Договір") про таке
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір про відкриття рахунку у цінних паперах
Зберігача цінних паперів серії ав №115231, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2006 р., в особі...
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір купівлі-продажу цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу
Фр серія аг №572057 від 28. 12. 2010 року на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами – дилерської діяльності,...
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconТиповий договір про обслуговування емісії цінних паперів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 жовтня 2012 року n 1341
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconТиповий договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 травня 2009 р. N 450
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconТиповий договір купівлі-продажу патенту на право оренди будівлі (споруди,...
Типовий договір купівлі-продажу патенту на право оренди будівлі споруди, приміщ
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка