Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік
НазваРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік
Сторінка6/62
Дата04.04.2013
Розмір5.24 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

^ Реорганізація банка

З метою оптимізації роботи регіональної мережі,була проведена реорганізація філіальної мережі - філіали в м. Харків, Кривій Ріг та Чернігів були перетворені в відділення.

^ Управління ризиками Банку

Банківській діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є вирішальним для забезпечення високої якості активів, постійної прибутковості та ефективного використання капіталу Банку.

^ Ризики, які ідентифікує Банк у своїй діяльності

Банк наражається на фінансові ризики, а саме кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний та валютний ризики, які є найбільшими на думку Банку, а також нефінансові ризики, такі як операційно-технологічний та юридичний.

Структура системи управління ризиками

У своїй діяльності ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» орієнтується на створення комплексної системи ризик-менеджменту. Управління ризиками в Банку здійснюється шляхом розробки, затвердження та впровадження відповідних норм і процедур, направлених на мінімізацію фінансових та нефінансових ризиків.

Правління Банку є вищим виконавчим органом, який несе відповідальність за безпосередню організацію процесу управління ризиками Банку, контроль та здійснення політики управління ризиками та реалізацію процесу ризик-менеджменту в Банку в цілому; приймає активну участь в процесі розробки продуктів та послуг з метою забезпечення оптимального співвідношення між рівнем ризиків, на який наражається у своїй діяльності Банк, та очікуваними й отриманими доходами, тобто забезпечує загальне керівництво. Згідно з вимогами Банку до системи ризик-менеджменту, забезпечується обов‘язкове входження членів Правління в профільні комітети, які залучені до прийняття ризику та контролю за ним – Комітет з управління активами та пасивами та Кредитний комітет.

Комітети є постійно діючими колегіальними органами, створеними з метою обґрунтованого та зваженого прийняття рішень щодо питань, які визначені завданнями та основними функціями комітетів.

^ Комітет з управління активами та пасивами (КУАП) Банку – це колегіальний орган, створений з метою постійного управління та контролю стану активів, пасивів Банку, дотримання встановлених лімітів та рівня фінансових ризиків, які виникають у процесі діяльності Банку, стану показників ефективності діяльності Банку, а також визначає обсяги, структуру активів та пасивів у розрізі статей та портфелів. КУАП здійснює управління ризиками та контроль за дотриманням внутрішніх лімітів, включаючи розгляд звітності відносно ризиків ліквідності, процентного та валютного ризиків, визначення методології вимірювання та управління ризиками, встановлення лімітів та нормативів, спрямованих на оптимізацію рівня ризику та доходності операцій банку. Також в межах компетенції КУАП є розгляд питань щодо трансфертного ціноутворення, встановлення трансфертних ставок, визначення методології показників в галузі процентної політики та рівня маржі, розгляд ефективності та цінових умов роботи Банку. Таким чином, основним завданням КУАП є визначення політики Банку з управління активами та пасивами, прийняття оперативних рішень щодо управління активами і пасивами Банку, здійснення контролю за виконанням прийнятих Комітетом рішень.

^ Кредитний комітет є постійно діючим колегіальним органом Банку, в частині розгляду та прийняття рішень з питань проведення активних операцій. Основною метою діяльності Кредитного комітету є реалізація кредитної політики Банку в частині обслуговування клієнтів Банку.

Основними задачами діяльності Кредитного комітету є: формування кредитної політики Банку, підвищення ефективності кредитної та інвестиційної політики Банку, формування якісного та високоприбуткового кредитного портфелю, забезпечення ефективного розміщення вільних коштів, їх повного та своєчасного повернення, забезпечення комплексу заходів щодо мінімізації кредитного ризику, а також щодо досягнення оптимального співвідношення вартісних умов та рівня ризиків, що приймаються, як по сукупності операцій, що пов’язані з прийняттям ризику, так і за окремими операціями, оцінка та класифікація кредитної заборгованості з врахуванням перспектив виконання контрагентами своїх зобов’язань перед банком та прийняття рішень щодо створення резервів.

^ Підрозділ управління ризиками

В Банку створено та функціонує окремий структурний підрозділ з ризик-менеджменту – Департамент контролю ризиків в якому зосереджені функції оцінки та управління ризиками. Департамент контролю ризиків підпорядкований безпосередньо Голові Правління. Основна задача підрозділу: здійснення постійного контролю відповідності рівня ризику, що приймається Банком у процесі діяльності, нормам і процедурам, направленим на мінімізацію фінансових та нефінансових ризиків.

Права підрозділу обумовлені повноваженнями його керівника, до яких відносяться: право приймати рішення та виносити на розгляд керівництва питання, що відносяться до діяльності департаменту, представляти департамент на засіданнях профільних комітетів, організовувати взаємодію з іншими структурними підрозділами при вирішенні питань з управління ризиками тощо. Керівник Департаменту контролю ризиків входить до складу Кредитного комітету.

Для управління та контролю ризиків Банк використовує різноманітні методи або їх комбінацію. Основними методами вимірювання та оцінки ризиків, які застосовує Банк, є наступні: ідентифікація ризику, якісна та кількісна оцінка, лімітування, створення резервів, диверсифікація, формування ефективної цінової політики. Інструментами аналізу є відповідні політики та методики його запровадження, які розроблені з урахуванням діючої нормативно-правової бази та вимог до процесу ризик-менеджменту Банку.

З метою покращення управління ризиком ліквідності та операційно-технологічним ризиком, в Банку розроблено два внутрішні нормативні акти на випадок виникнення кризових обставин:

 1. Положення «Про планування заходів на випадок виникнення непередбачених обставин», яке регламентує заходи: а)щодо підтримки ліквідності у разі виникнення непередбачених обставин; б)дії на випадок виникнення надзвичайних ситуацій в автоматизованих системах; в)дії на випадок виникнення непередбачених обставин в результаті аварій, пожеж, стихійних лих та протиправних дій третіх осіб.

 2. План заходів по підтримці ліквідності у разі виникнення непередбачених обставин.

Зазначені документи розроблені на випадок виникнення кризових явищ і регламентують, зокрема, антикризові заходи при погіршені та втраті ліквідності Банку. В частині управління ліквідністю – визначаються необхідні дії та процедури, яким повинен слідувати Банк у разі істотного погіршення ліквідності з наступних причин:

- погіршення фінансового стану самого банку;

- погіршення ліквідності у банківській системі в цілому.

^ Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик втрати кредитних коштів, який виникає у Банку через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із Банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик присутній у всіх видах діяльності Банку, результат яких залежить від дій позичальників, емітентів, інших контрагентів і виникає кожний раз, коли Банк надає кошти, бере на себе зобов'язання про їх надання, або здійснює інвестиції.

Процес визначення кредитного ризику у Банку поділений на оцінку індивідуального та портфельного кредитного ризику. Джерелом індивідуального кредитного ризику є окремий конкретний контрагент – позичальник, боржник, емітент цінних папір. Оцінка індивідуального кредитного ризику передбачає оцінку кредитоспроможності такого контрагенту, тобто індивідуальну здатність своєчасно і в повному обсязі виконувати прийняті на себе зобов'язання.

Портфельний ризик проявляється у зменшенні вартості активів Банку. Джерелом портфельного ризику є сукупна заборгованість перед Банком по операціям, яким притаманний кредитний ризик. Оцінка портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації та диверсифікації активів Банка.

Управління кредитним ризиком в Банку здійснюється шляхом оцінки та моніторингу кредитоспроможності позичальників, первісного визначення та постійної актуалізації рейтингу якості кредитної угоди, структурування кредитних угод за категорією ризику, визначення та встановлення лімітів самостійних повноважень регіональних підрозділів, постійного моніторингу якості кредитного портфеля у розрізі програм кредитування, вдосконалення внутрішніх процедур проведення активних операцій та методик аналізу кредитоспроможності контрагентів Банку.

^ Ризик ліквідності – другий, за значимістю після кредитного ризику, на думку менеджменту Банку. Це ризик фінансових втрат, пов'язаних з нездатністю Банку своєчасно та в повному обсязі виконати свої зобов'язання. Джерелом ризику ліквідності є розбіжність активів та пасивів Банку по строкам погашення. Політика Банку у сфері управління ризиком ліквідності націлена на оптимізацію співвідношення ризику ліквідності та прибутковості банківських операцій. Рішення щодо стратегії управління ризиком ліквідності визначає КУАП на основі оцінки та аналізу ліквідної позиції Банку та розробляються рекомендації по оптимізації структури активів та пасивів Банку. Також, здійснюється поточний аналіз та перспективний прогноз стану ліквідної позиції Банку. Діюча система управління ризиком ліквідності дозволяє ефективно управляти ліквідною позицією Банку, як з точки зору забезпечення безумовного виконання зобов’язань Банку, так і з точки зору забезпечення клієнтів необхідними кредитними ресурсами.

^ Процентний ризик. В результаті несприятливого коливання на ринку процентних ставок Банк наражається на процентний ризик, джерелом якого є дисбаланс активів та пасивів, чутливих до зміни процентних ставок по строкам переоцінки. Позиція дисбалансу потенційно може бути джерелом додаткового прибутку Банка, однак може і збільшувати ризик втрат. Результати оцінки та аналіз величини процентного ризику подаються на засідання КУАП, який приймає рішення про необхідність зміни процентної політики Банку, а також внутрішніх лімітів на рівень процентного ризику. Також Банк здійснює оперативний моніторинг різноманітних показників, які характеризують рівень процентного ризику, які бере на себе Банк. Оперативний та регулярний моніторинг величини процентного ризику дозволяє керівництву Банку приймати своєчасні та адекватні рішення, спрямовані на запобігання прибутковості операцій Банку та дотримання встановлених лімітів процентного ризику. Використання внутрішніх механізмів та процедур дозволяють Банку ефективно управляти процентним ризиком та уникати втрат, пов'язаних з даним видом ризику.

^ Валютний ризик виникає у результаті несприятливої зміни курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Джерелом ризику є дисбаланс балансових та позабалансових вимог та зобов’язань, виражених в одній валюті.

Протягом 2011 року Банк стабільно дотримувався лімітів відкритої валютної позиції, встановлених НБУ.

^ Операційно-технологічний ризикце потенційний ризик для діяльності Банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи. З метою мінімізації даного виду ризику, Банк здійснює розробку та постійну актуалізацію технологічних карт на проведення всіх видів операцій, здійснення контролю виконання технологічних процесів Банку, контроль відповідності діючих процедур.

^ Юридичний ризик – це наявний чи потенційний ризик для надходжень і капіталу, ділової репутації Банку, що виникає через порушення або недотримання Банком вимог законів, нормативно-правових актів, договорів, прийнятої практики. Стратегія Банку щодо управління цим видом ризиків полягає у безперервності процесу аналізу ситуації, що може стати джерелом ризику, та прийняття управлінських рішень щодо впливу на сам ризик та/або на рівень уразливості Банку до юридичного ризику. З метою забезпечення ефективного управління юридичним ризиком і моніторингу його рівня, в Банку забезпечується: вчасне реагування на зміни нормативно правових актів; оцінюються актуальність правового поля при розробці нових банківських продуктів; вживаються заходи щодо усунення недоліків у роботі підрозділів Банку, усунення виявлених порушень нормативно-правових актів; стандартизація та контроль дотримання типових форм договорів та іншої супутньої документації Банку; здійснення контролю над відповідністю документації, якою оформляються банківські операції й інші угоди, нормативно-правовим актам та міжнародним договорам.
^ Участь в Фонді гарантування вкладів
Банк на звітну дату є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Платоспроможність Банку
Впродовж 2011 року ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» виконував усі вимоги щодо встановлених економічних нормативів, жодного порушення не спостерігалось. Нормативи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за станом на 31.12.2011 та відповідні середньозважені нормативи за грудень 2011 року наведені нижче:

Таблиця 8

Нормативи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за станом на 31.12.2011 та відповідні середньозважені нормативи за грудень 2011 року.

Показники

Нормативне значення

Сума, грн.

%

1

2

3

4

1.  Нормативи капіталу

Н1

не менше 120 млн. грн..

492 847 160,13
Н2

не <10%
14,19

Н3 (середньозважене значення)

не < 9%
13,25

^ 2.  Нормативи ліквідності

Н4

не < 20%
27,22

Н5

не < 40%
82,30

Н6

не < 60%
102,83

^ 3.  Нормативи кредитного ризику

Н7

не > 25%
23,09

Н8

не > 800%
531,49

Н9

не > 5%
2,67

Н10

не > 30%
3,03

^ 4.  Нормативи інвестування

1

2

3

4

Н11(середньозважене значення)

не > 15%
14,94

Н12(середньозважене значення)

не > 60%
18,01

5.  Ліміти відкритої (довгої/короткої ) валютної позиції банку

Л13-1 середньозважене значення

не > 5%
0,2278

Л13- 2 середньозважене значення

не > 10%
8,9754


^ Припинення окремих видів банківських операцій і обмеження щодо володіння активами
Протягом 2011 року до Банку не застосовувались обмеження щодо володіння активами та не було припинення окремих видів банківських операцій.
Корпоративне управління Банком
Організаційна структура Банку
Органи управління:

 • Загальні збори акціонерів;

 • Спостережна рада;

 • Правління Банку.

Органи контролю:

 • Ревізійна комісія;

 • Внутрішній аудит.

Постійно діючі колегіальні органи:

 • Комітет з управління активами та пасивами;

 • Тарифний комітет;

 • Кредитний комітет;

 • Технологічна комісія;

 • Закупівельна комісія.

Структура Банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

Структура Банку формується відповідно до концепції структурування Банку.

До структури Банку входять Головний Банк, філії, відділення, інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення його діяльності, в т.ч.:

 • Служба внутрішнього аудиту;

 • Департамент безпеки;

 • Департамент корпоративного бізнесу;

 • Департамент роздрібного бізнесу;

 • Управління розробки банківських продуктів;

 • Департамент казначейства;

 • Відділ по роботі з міжнародними інститутами;

 • Управління фінансового моніторингу;

 • Служба фінансового контролінгу;

 • Департамент планування та бюджетування;

 • Департамент регіональної мережі банку;

 • Департамент IT;

 • Адміністративно-господарче управління;

 • Управління методології та стандартизації бізнес-процесів;

 • Управління PR та реклами;

 • Відділ управління справами;

 • Департамент контролю ризиків;

 • Юридичний департамент;

 • Департамент операційного супроводження;

 • Департамент інвестицій та акціонерного капіталу;

 • Управління внутрішньобанківських операцій;

 • Управління звітності;

 • Управління внутрішньобанківського контролю;

 • Управління податкового обліку та звітності;

 • Служба по роботі з персоналом.

Органами управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку, Спостережна рада Банку, Правління Банку.

Загальні збори акціонерів, Спостережна рада і Правління Банку в межах, визначених діючим законодавством, Статутом Банку та діючими відповідними Положеннями, вирішують питання організації, створення, ліквідації і реорганізації структурних підрозділів Банку.

^ Загальні збори акціонерів

Усі акціонери Банку реалізовують свої права у сфері управління Банком шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, приймаючи рішення щодо найважливіших питань управління товариством, зокрема:

 визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

 внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

 зміна розміру Статутного капіталу Банку;

 призначення та звільнення голів і членів Спостережної ради і Ревізійної комісії Банку;

 затвердження річних результатів діяльності Банку, звітів і висновків зовнішніх аудиторів і Ревізійної комісії Банку;

 розподіл прибутку;

 реорганізація Банку та інші дії, внаслідок яких відбуваються суттєві корпоративні зміни.

Принципи, якими керуються Загальні збори акціонерів під час виконання своїх функцій, визначені у Статуті Банку і «Положенні про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК».

^ Спостережна рада Банку

Спостережна рада – орган управління Банку, який представляє інтереси акціонерів та інших заінтересованих осіб, а також регулює діяльність Правління Банку. Спостережна рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, про загальний стан Банку і вжиті нею заходи для вирішення завдань Банку. Спостережна рада ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» складається з 5 осіб, які призначаються на 3 роки.

Принципи, якими керується Спостережна рада під час виконання своїх функцій, визначені у Статуті Банку та у «Положенні про Спостережну раду ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

^ Персональний склад Спостережної ради Банку:

Голова Спостережної ради:

Циплаков Р.П.
Члени Спостережної ради:

Зіновкін О.О.Ларченко А.М.Радіонова А.Г.Солтус О.С.
Члени Спостережної ради Банку несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку за винними діями (бездіяльністю). Члени Спостережної ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інший розмір та відповідальність не встановлені чинним законодавством України.

Спостережна рада є вищим органом управління в період між Загальними зборами акціонерів. До компетенції Спостережної ради належить коло стратегічних питань управління Банку таких як:

 • затвердження положень про комітети та комісії Банку та про службу внутрішнього аудиту та внесення змін та доповнень до них;

 • затвердження стратегічного плану розвитку Банку на перспективу, переліку звітності Правління перед Загальними зборами та Спостережною радою, річного фінансового плану (бюджету) Банку, бізнес-плану, планів капітальних вкладів, планів капіталізації Банку;

 • затвердження організаційно-функціональної структури Банку;

 • обрання (призначення) та відкликання повноважень (звільнення) Голови і членів Правління Банку, призначення осіб, що виконують обов’язки Голови або членів Правління Банку;

 • здійснення контролю за діяльністю Правління Банку;

 • прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності Голови Правління або членів Правління Банку;

 • прийняття рішення щодо проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори акціонерів банку;

 • здійснення інших повноважень, передбачених Статутом Банку та Положенням про Спостережну раду Банку.


^ Правління Банку
Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Банку згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Банку. Правління діє на підставі Положення про Правління Банку, затвердженого загальними зборами акціонерів Банку.

^ Персональний склад Правління Банку:


Сиротян С.В.

Голова Правління

Заблуда І.І.

Головний бухгалтер

Кушакова Т.Л.

Заступник Голови Правління

Волкогон А.А.

Заступник Голови Правління


Правління Банку несе відповідальність за результати фінансово – господарської діяльності згідно з принципами і порядком, встановленим Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку. Правління діє на підставі Статуту Банку та Положення «Про Правління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

До виключної компетенції Правління належить:

 • на підставі рішення Спостережної ради вжиття заходів щодо скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку;

 • затвердження поточних планів діяльності і оперативних завдань Банку та забезпечення шляхів їх реалізації;

 • затвердження персонального складу постійно діючих рад/комітетів, комісій Банку, призначення їх керівників та заступників керівників;

 • вирішення організаційних питань діяльності постійно діючих рад/комітетів, комісій Банку відповідно до затверджених Спостережною радою положень;

 • складання та надання для розгляду Спостережній раді річних звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

 • затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, затвердження банківських продуктів та програм;

 • в межах своєї компетенції розпоряджатися майном та коштами Банку відповідно до законодавства, Статуту Банку та Положення про Правління Банку;

 • прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

 • додатково Положенням про Правління можуть бути віднесені до компетенції Правління вирішення інших питань, не передбачених Статутом.

^ Служба внутрішнього аудиту
В Банку діє Служба внутрішнього аудиту, яка підпорядковується безпосередньо Спостережній раді та є органом її оперативного контролю.

Завдяки підтримці Спостережної ради та керівництва банку, Служба внутрішнього аудиту добивається співробітництва з боку суб’єктів аудиту і без перешкод виконує свою роботу.

Служба внутрішнього аудиту є незалежною та виконує свої обов’язки вільно та об’єктивно. Незалежність дає змогу висловлювати справедливі та неупереджені судження, що є необхідною умовою належного проведення аудиторської перевірки.

Основні завдання і функції Служби внутрішнього аудиту визначаються метою її створення. Служба внутрішнього аудиту є частиною постійного моніторингу системи внутрішнього контролю і внутрішніх процедур оцінки капіталу Банку, яка забезпечує незалежну оцінку адекватності запровадженої політики та методики діяльності Банку, а також їх виконання.

Службою внутрішнього аудиту здійснювався аудит щодо роботи структурних підрозділів та напрямків діяльності Банку на підставі Плану проведення аудиторських перевірок на 2011 рік, затвердженого відповідними органами управління Банку. Протягом звітного року проведено усі заплановані перевірки. Службою внутрішнього аудиту надавалися керівництву Банку обґрунтовані пропозиції щодо розробки оцінки ризиків, удосконалення адекватної системи внутрішнього контролю Банку, внутрішніх нормативних актів, посадових інструкцій з метою мінімізації ризиків, притаманних банківській системі з урахуванням особливостей діяльності Банку..

Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Спостережній раді щодо питань, віднесених до її компетенції, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III.

^ Склад, відповідальність, функції виконавчих комітетів
У банку працюють постійно діючі виконавчі комітети: Кредитний комітет, Комітет з управління активами та пасивами, Тарифний комітет.

^ Кредитний комітет

Кредитний комітет розглядає та приймає рішення з питань проведення активних операцій. Основними задачами діяльності кредитного комітету це формування кредитної політики Банку, формування якісного та високоприбуткового кредитного портфелю, забезпечення ефективного розміщення вільних коштів, їх повного та своєчасного повернення, забезпечення комплексу заходів щодо мінімізації кредитного ризику, прийняття рішень щодо створення резервів.

Склад Кредитного комітету:

Голова Кредитного комітету:

Сиротян С.В.

Голова Правління


Члени комітету:

Волкогон А.А.

Заступник Голови Правління
Прядко О.А.

Директор юридичного департаменту
Баланда А.Л.

Директор департаменту безпеки
Лупой Р.О.

Левченко О.В.

Т.в.о. Директора департаменту конт-ролю ризиків

Директор департаменту корпоратив-ного бізнесуВідповідальність комітету: члену Комітету відповідає за реалізацію кредитної політики Банку шляхом прийняття рішень, зважених на кредитний ризик та доходність окремих кредитів та портфелю в цілому Члени Комітету Банку несуть персональну відповідальність за глибину і об’єктивність висновків, що готуються для прийняття рішень, збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації відповідно до діючих внутрішніх нормативних документів Банку, чинного законодавства.

^ Комітет з управління активами та пасивами

Комітет з управління активами та пасивами – здійснює контроль за управлінням активами та пасивами, у тому числі визначає обсяги, структуру активів та пасивів у розрізі статей та портфелів. КУАП здійснює управління ризиками та контроль за дотриманням внутрішніх лімітів, включаючи розгляд звітності відносно ризиків ліквідності, процентного та валютного ризиків, визначення методології вимірювання та управління ризиками, встановлення лімітів та нормативів, спрямованих на оптимізацію рівня ризику та доходності операцій банку. Також в межах компетенції КУАП є розгляд питань щодо визначення методології показників в галузі процентної політики та рівня маржі, розгляд ефективності та цінових умов роботи.

Склад Комітету з управління активами і пасивами:

Голова КУАП:

Сиротян С.В.

Голова Правління

Заступник голови КУАП:

Волкогон А.А.

Заступник Голови Правління

Члени комітету:

Кушакова Т.Л.

Заступник Голови Правління
Левченко О.В.

Директор Департаменту корпоратив-ного бізнесу
Бойко І.Ю.

Директор Департаменту роздрібного бізнесу
Кабан В.В.

Т.в.о. Директора Департаменту пла-нування та бюджетування


Відповідальність КУАП: члени Комітету несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них повноважень згідно із законодавством України та установчими документами Банку, а саме:

 • за обґрунтованість і правомірність прийнятих рішень;

 • достовірність і повноту інформації, що надається на розгляд Комітету;

 • своєчасне виконання рішень Комітету;

 • забезпечення охорони комерційної (банківської) таємниці та конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням ними покладених на них обов’язків.

^ Тарифний комітет

Тарифний комітет – затверджує тарифи по розрахунково-касовому обслуговуванню суб'єктів господарювання і фізичних осіб, аналізує тарифну кон'юнктуру на ринку банківських послуг, аналізує конкурентоспроможність тарифів, які застосовуються Банком, визначає індивідуальні тарифи по відношенню до стратегічно важливих клієнтів у залежності від їх доходності для банку, оборотів, кількості придбаних послуг, розглядає і приймає рішення про внесення змін до діючих у Банку тарифів.

Склад Тарифного комітету наступний:

Голова Тарифного комітету:

Сиротян С.В.

Голова Правління


Члени комітету:

Кушакова Т.Л.

Волкогон А.А.

Заступник Голови Правління

Заступник Голови Правління
Левченко О.В.

Директор Департаменту корпоратив-ного бізнесу
Бойко І.Ю.

Ткаченко В.В.

Директор Департаменту роздрібного бізнесу

Директор Департаменту операційно-го супроводження


Відповідальність комітету: Члени Комітету несуть відповідальність за обґрунтованість і правомірність прийнятих рішень згідно з чинним законодавством України.

^ Корпоративна культура

Корпоративна культура – це система загальних для персоналу Банку принципів, цінностей, уявлень про успіх у бізнесі. Це основні принципи керівництва в тих чи інших ситуаціях, правила, писані і неписані, по яких живе Банк, зокрема:

 • фокус на клієнта;

 • швидкість;

 • повага;

 • командний дух.

Частка керівництва в акціях

Із керівництва Банку частку в акціях має Голова Спостережної ради Циплаков Р.П., який володіє 7 719 907 штуками акцій, що складає 45,4112 % від загальної кількості акцій Банку.

Істотна участь в акціях Банку

Станом на 31.12.2011 року акціонерами Банку є 17 юридичних та 475 фізичних осіб.

Власниками істотної участі є 2 особи:

 • Циплаков Р.П. (45,4112%);

 • ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» (45,1204%).

Іноземні інвестори

В 2011 році Банк не мав іноземних інвесторів


Голова Правління
Сиротян С.В.

Головний бухгалтер
Заблуда І.І.

«23» лютого 2012 року


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Схожі:

Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 201 2 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconРічний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2010 рік
Примітка 14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 51
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №2 від 25. 05. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Річний звіт публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» за 2011 рік iconЗатверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка