Економічна сутність та трактування поняття
НазваЕкономічна сутність та трактування поняття
Сторінка1/12
Дата04.04.2013
Розмір1.57 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів
РОЗДІЛ 1

^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ    1. . Економічна сутність та трактування поняття "ліквідність"


Термін "ліквідність" (від лат. Liquidus - рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації, продажі, перетворення матеріальних цінностей у кошти.

Поняття ліквідність комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів.

Іншими словами, ліквідність комерційного банку базується на постійній підтримці об'єктивно необхідного співвідношення між трьома її складовими - власним капіталом банку, залученими і розміщеними ним коштами шляхом оперативного керування їхніми структурними елементами.

З урахуванням цього у світовій банківській теорії і практику ліквідність прийнята розуміти як "запас"або як "потік". При цьому ліквідність як «запас» містить у собі визначення рівня можливості комерційного банку виконувати свої зобов'язання перед клієнтами у визначений конкретний момент часу шляхом зміни структури активів на користь їхніх високоліквідних статей за рахунок наявних у цій області невикористаних резервів.

Ліквідність як "потік"аналізується з погляду динаміки, що припускає оцінку спроможності комерційного банку протягом визначеного періоду часу змінювати сформований несприятливий рівень ліквідності або запобігати погіршенню досягнутого, об'єктивно необхідного рівня ліквідності (зберігати його) за рахунок ефективного управління відповідними статтями активів і пасивів, залучення додаткових позикових коштів, підвищення фінансової стійкості банку шляхом зростання доходів.

Таким чином, кожний комерційний банк повинний самостійно забезпечувати підтримку своєї ліквідності на заданому рівні на основі як аналізу її стану, що складається на конкретні періоди часу, так і прогнозування результатів діяльності і проведення в наступному науково обгрунтованої економічної політики в області формування статутного капіталу, фондів спеціального призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх організацій, здійснення активних кредитних операцій.

Крім того, діяльність комерційних банків, що виступають посередниками між тими, хто має у своєму розпорядженні кошти у виді заощаджень, і тими, хто в них потребує, полягає в тому, щоб раціонально залучати ці кошти і надавати їх у позичку або інвестувати по більш високих ставках для забезпечення загальної прибутковості, у тому числі одержання прибутку.

Для здійснення операційної діяльності, пов'язаної з залученням коштів і їхнього розміщення в умовах ринкової невизначеності майбутніх попиту і надходжень наявних коштів за визначений період, банку потрібні кошти в їхній ліквідній формі, тобто такі активи, що могли б бути легко і швидко перетворені в готівку з невеликим ризиком втрат або взагалі без нього.

Таким чином, ліквідність комерційного банку - це можливість використовувати його активи в якості наявних коштів або швидко перетворювати їх в такі.

Комерційний банк вважається ліквідним, якщо суми його наявних коштів і інших ліквідних активів, а також можливості швидко мобілізувати кошти з інших джерел достатні для своєчасного погашення боргових і фінансових зобов'язань. Крім того, ліквідний резерв необхідний для задоволення практично будь-яких непередбачених фінансових потреб: укладання вигідних угод по кредиті або інвестуванню; на компенсування сезонних і непередбачених коливань попиту на кредит, поповнення коштів при несподіваному вилученні внесків і т.д.

У вітчизняній економічній літературі, на відміну від сталої міжнародної банківської термінології, часом мішаються два поняття - ліквідність балансу банку і платоспроможність останнього, що в наступному призводить до ототожнення методів і засобів підтримки ліквідності і платоспроможності кредитних інститутів. Якщо перше в більшому ступені справа самого банку і він самостійно вибирає в конкретних умовах ті або інші засоби підтримки своєї ліквідності на рівні встановлених норм, то друге, як правило, відноситься до функцій держави в особі Центрального банку.

Отже, банк вважається ліквідним, якщо суми його коштів, які банк має можливість швидко мобілізувати з інших джерел, дозволяють своєчасно виконувати зобов'язання по пасиву. Необхідно підкреслити, що з метою підтримки своєї стабільності банк повинен мати визначений ліквідний резерв для виконання непередбачених зобов'язань, поява яких може бути викликана зміною стану грошового ринку, фінансового положення клієнта або банку партнера.

На сьогодні немає єдиної точки зору щодо визначення даного поняття, особливо якщо порівнювати підходи до трактування ліквідності банку серед вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. Узагальнивши вивчену науково-практичну літературу ми виділили наступні трактування поняття «ліквідність», які відображені в табл. 1.1 (див табл. 1.1).

Вітчизняні економісти пов’язують поняття ліквідності перш за все з виконанням зобов’язань банком за пасивом, а в міжнародній банківській справі зосереджується увага не на причинах виникнення потреби в грошових коштах, а на постійному доступі до джерел ліквідності.

Отже, ліквідність банку − це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Таким чином, ліквідність можна розглядати:

1) як час, необхідний для продажу активу;

2) як суму, отриману від продажу активу.

Таблиця 1.1

Розкриття терміну «ліквідність» в літературних джерелах

№ з/п

Джерело

Визначення

1

2

3

1

Загородній А.Г. / Фінансово-економічний словник// А.Г. Загородній //  К.: Знання. - 2007. — С. 204 [22, с.54]

«Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх зобов’язань. Визначається зрівноваженістю активів і пасивів балансу банку, а також ступенем відповідності термінів розміщення активів і залучення банком пасивів»

2

Лаврушин О.І. Управління діяльністю комерційного банку / О.І. Лаврушин // Юристъ. - 2002. - С. 687 [27, с. 92]

«Банк вважається ліквідним, якщо суми грошових коштів, котрі банк має можливість швидко реалізувати з інших джерел, забезпечують своєчасне виконання його зобов’язань за пасивом»

3

Поморина М.А.Фінансове управління в комерційному банку / М.А. Поморина // Кнорус. – 2012. – С. 376 [42, с. 73]

«Ліквідність – це спроможність банку виконувати свої поточні фінансові зобов’язання»

4

Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності / А.М. Герасимович//  К.: КНЕУ. -2004. — С. 599 [18, с. 67]

«Ліквідність банку — це його здатність своєчасно та в повному обсязі
задовольняти невідкладні потреби у грошових коштах»

5

Роуз П. Банківський менеджмент / П. Роуз // М.: Дело Лтд. – 1997. – С. 743 [39, с. 59]

«Банк вважається ліквідним, якщо він має доступ до коштів, які можуть бути залучені за розумною ціною і саме в той момент, коли вони необхідні».

6

Гронер К. Управління казначейством / К. Гронер // К.: Нац. центр підг. банк. працівників України. - 2000. – С. 140

[4, с. 57]

«Ліквідність − це здатність одержати готівку в будь-який час та з незначними витратами».

7

Дзюблюк О.В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку / О.В. Дзьоблюк // Фінанси України. - 2006. - № 5. - С. 129-137. [19, с. 130]

«Ліквідність банку - визначається відповідністю активів і пасивів банківського балансу, згрупованими відповідно за ступенем ліквідності з одного боку, та за строками виконання – з другого».

8

Гуцал І.С.  Глобалізація та шляхи розвитку вітчизняної банківської системи / І. С. Гуцал // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 90-96. [18, с. 91]

«Ліквідність характеризує фінансову стійкість тільки через приплив грошових потоків, тобто стабільну депозитну базу, яка необхідна
для майбутнього прибуткового розміщення».

9

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз / Л.А. Лахтіонова // КНЕУ. - 2004. — С. 365
[34, с. 164]

Можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання.

Продовження табл. 1.1.

1

2

3

10

Гавришко Н. Взаємозв’язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність / Н. Гавришко, С. Ярощук // [Електронний ресурс] Наукові записки. – 2006. – №15. – Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_ vydannya [16, с. 7]

Це абсолютна ліквідність, тобто такий стан ресурсів
підприємства, коли воно володіє на певний момент коштами,
достатніми для оплати всіх зобов’язань.


Отже, поняття ліквідності і платоспроможності банку є дуже близькими, але останнє є більш містким: від ступеня ліквідності залежить платоспроможність.

Разом з тим, обидва поняття мають свої особливості при їх оцінюванні у різних часових періодах: поточному й майбутньому.

Ліквідність менш динамічна порівняно з платоспроможністю. Причина в тому, що в міру стабілізації діяльності комерційного банку у нього постійно формується визначена структура активів та джерел коштів, різкі зміни яких порівняно рідкісні.

Підводячи підсумок стосовно аналізу різних трактовок щодо визначення поняття "ліквідність банку" можна сказати, що вони не дають однозначного її трактування через розбіжності у розумінні різних авторів даного поняття , а також всіх зобов'язань банківської установи перед вкладниками і клієнтами, виконання яких має забезпечити ліквідність банку, та основних завдань (функцій) оптимальної банківської ліквідності, насамперед, таких як своєчасність, повнота виконання зобов'язань, мінімізація витрат та сприяння збільшенню кількості банківських операцій і одночасно обов'язкова прибутковість банку.

Отже, у сучасній економічній літературі і банківській практиці розуміння банківської ліквідності не є однозначним, так як воно має широкий спектр різних підходів і тлумачень цього поняття. Але вважається, що існують дві найбільш поширені точки зору щодо трактування поняття "ліквідність банку".

Перше - ліквідність банку визначається як можливість використання деякого активу банку як готівкових коштів або швидкого перетворення його в готівку, а також як здатність активу зберігати при цьому свою номінальну вартість незмінною. Друга - ліквідність банку трактується як якісна характеристика об'єкта економічних відносин, як здатність погашати свої зобов'язання в строк.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Економічна сутність та трактування поняття iconЕкономічна сутність кон’юнктури
В силу цього виникає потреба дослідити та уточнити сутність цього поняття, яке є ключовим для змісту та логіки даної роботи
Економічна сутність та трактування поняття iconЕкономічна сутність податків та їхнє призначення
На ділі податки дають змогу мати зворотний зв’язок із платниками завдяки фінансуванню відповідних витрат. Цьому процесові приділяється...
Економічна сутність та трактування поняття iconСписок наукових праць попеля Сергія Анатолійовича публікації у фахових виданнях
Попель С. А. Соціально-економічна сутність поняття «інноваційний потенціал» / С. А. Попель, А. С. Тєльнов // Формування ринкових...
Економічна сутність та трактування поняття icon"Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу" поняття, сутність...
...
Економічна сутність та трактування поняття icon1. міжнародна економічна система предмет курсу “міжнародна економіка”....
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...
Економічна сутність та трактування поняття iconПлан вступ розділ І соціально-правова та біологічна природа психічних...
Поняття та сутність психічних аномалій
Економічна сутність та трактування поняття iconПлан Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )
Економічна сутність та трактування поняття iconПлан Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )
Економічна сутність та трактування поняття iconСписок наукових праць попеля Сергія Анатолійовича публікації у фахових виданнях
Попель С. А. Соціально-економічна сутність поняття «інноваційний потенціал» / С. А. Попель, А. С. Тєльнов // Формування ринкових...
Економічна сутність та трактування поняття iconЗ міст
Економічна сутність заробітної плати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка