Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Скачати 316.94 Kb.
НазваПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Сторінка1/4
Дата15.07.2013
Розмір316.94 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
Протокол № 1 від 12.04.2013 року
Голова Загальних зборів акціонерів
______________ Циплаков Р.П.


ПОЛОЖЕННЯ

про

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА

«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

«ПІВДЕНКОМБАНК»

(нова редакція)

Донецьк, 2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі – Банк), Кодексу корпоративного управління Банку.
1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (надалі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
1.3. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться Загальними зборами і набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

^ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


  1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі і основні направки його діяльності.
  1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, у тому числі й ті, що передані відповідно до Статуту Банку до компетенції інших органів управління Банку.
  1. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
  1. Повноваження, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані на вирішення інших органів управління Банку.
  1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішень про:

2.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання.

   1. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку.

   2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

   3. Прийняття рішення про розміщення акцій Банку.

   4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку.

   5. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку.

   6. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

2.5.8. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін та доповнень до них.

2.5.9. Затвердження річного звіту Банку та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

2.5.10. Розподіл прибутку і збитків Банку.

2.5.11. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.5.12. Затвердження розміру річних дивідендів.

2.5.13. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, в тому числі щодо відшкодування витрат на їх проведення.

   1. Обрання Голови та членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради.

   2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

   3. Обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

2.5.17. Затвердження висновків та звітів Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);

2.5.18. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

   1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

   2. Прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію Банку у випадках, передбачених законодавством, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

   3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

   4. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.

   5. Обрання комісії з припинення Банку.

   6. Затвердження кошторисів витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради та Ревізійної комісії.

2.5.25. Розміщення інших, крім акцій, цінних паперів Банку на суму, що перевищує 25% вартості активів Банку.

2.5.26. Притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної ради та Ревізійної комісії Банку.
2.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

2.7. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення відповідних змін до Статуту Банку.
^ 3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
3.1. Загальні збори можуть бути:

- річними;

- позачерговими.

3.2. Річні Загальні збори скликаються для підведення підсумків діяльності Банку за попередній рік. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

До порядку денного чергових Загальних зборів обов’язково вносяться питання:

 • затвердження річного звіту Банку;

 • розподіл прибутку і збитків Банку;

 • прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.


Не рідше ніж на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання:

 • обрання Голови та членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради;
 • прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;


3.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори акціонерів Банку скликаються Спостережною радою:
3.3.1.З власної ініціативи Спостережної ради.

3.3.2.На вимогу Правління Банку, якщо цього вимагають інтереси Банку, у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

3.3.3. На вимогу Ревізійної комісії Банку.

3.3.4.На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку.

3.3.5.В інших випадках, встановлених чинним законодавством України, або Статутом Банку.

3.3.6.Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.
3.3.7.Якщо цього вимагають інтереси Банку Спостережна рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Спостережна рада не може прийняти рішення, скликання позачергових Загальних зборів, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Спостережної ради.
3.4.Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
^ 4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
4.1. Процедура скликання Загальних зборів акціонерів Банку передбачає наступні етапи:

4.1.1. Прийняття Спостережною радою Банку рішень:
- про скликання чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених законом «Про акціонерні товариства»;
- про підготовку та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законом «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього закону;
- про обрання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування.

- про затвердження повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів.

- про внесення змін та/або доповнень до порядку денного Загальних зборів.

- про повідомлення акціонерам про зміни та/або доповнення порядку денного Загальних зборів.
Рішення Спостережної ради Банку про скликання та формування порядку денного Загальних зборів оформлюється Протоколом.
^ Прийняття рішення про скликання Загальних зборів та формування порядку денного
4.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, подається (надсилається) в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку та має містити:

- назву органу або прізвища (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів;

- підстави для скликання Загальних зборів;

- запропонований порядок денний.

У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

4.3. Правління Банку протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов’язане направити цю вимогу на розгляд Спостережній раді Банку.

4.4. Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Банку або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів вони мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.
4.5. Підставами для відмови у скликанні позачергових Загальних зборів є:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 3.3.4 пункту 3.3 цього Положення кількості акцій Банку;

- вимога не містить інформації, передбаченої пунктом 4.2 цього Положення.
4.6. У випадку, якщо Спостережною радою не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, передбаченого пунктом 4.4 цього Положення, акціонери, які володіють у сукупності більше 10% акцій Банку, мають право самостійно скликати Загальні збори з дотриманням визначеного порядку їх скликання та проведення.
4.7. Порядок денний Загальних зборів затверджується Спостережною радою Банку, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

Порядок денний являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.
Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів
  1   2   3   4

Схожі:

Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 201 2 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №2 від 25. 05. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПротокол №16 від 25 березня 2011р
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (далі – Товариство), визначає...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальних зборів акціонерів пат «Завод «Фіолент», які відбудуться 15 серпня 2013 року о 14 годині за київським часом за місцезнаходженням...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальних зборів акціонерів пат «Завод «Фіолент», які відбудуться 23 квітня 2013 року о 14 годині за київським часом за місцезнаходженням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка