Із Законом n 358-v
Скачати 298.51 Kb.
НазваІз Законом n 358-v
Сторінка1/5
Дата17.07.2013
Розмір298.51 Kb.
ТипЗакон
nauch.com.ua > Банк > Закон
  1   2   3   4   5


З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро Фонд гарантування вкладів фізичних осіб( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 5, ст.30 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.15
N 639-VI ( 639-17 ) від 31.10.2008, ВВР, 2009, N 14, ст.181 -
зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року


N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009, ВВР, 2010, N 2-3, ст.11

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
Кодексом

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
{ У тексті Закону слова "банк - учасник (тимчасовий учасник)
Фонду", "банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду" в
усіх відмінках замінено відповідно словами "учасник
(тимчасовий учасник) Фонду" у відповідному відмінку згідно
із Законом N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }
Цим Законом встановлюються засади функціонування Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, порядок відшкодування вкладів
вкладникам учасників (тимчасових учасників) Фонду, а також
регулюються відносини між Фондом, Кабінетом Міністрів України та
Національним банком України.

{ Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 358-V
( 358-16 ) від 16.11.2006 }Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому
значенні:

вклад (депозит) - кошти в готівковій або безготівковій формі
у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до
законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах
на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на
іменних рахунках у учасника (тимчасового учасника) Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб чи залучені таким учасником у
формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і
підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України
та умов договору. Відповідно до цього Закону Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на рахунках,
що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької
діяльності; { Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }

вкладник - фізична особа, яка має вклад у учасника
(тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

недоступність вкладів - неможливість одержання вкладу
вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня
призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб.

Стаття 2. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі -
Фонд) є банки і філії іноземних банків, які включені до Державного
реєстру банків, який веде Національний банк України, та мають
банківську ліцензію на право здійснення банківської діяльності.
Участь у Фонді банків і філій іноземних банків є обов'язковою.
Санаційний банк не є учасником Фонду.

{ Частина перша статті 2 в редакції Закону N 358-V ( 358-16 ) від
16.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI
( 1617-17 ) від 24.07.2009 }Учасники Фонду зобов'язані сплачувати збори до Фонду.

Учасником Фонду є банк, який виконує встановлені Національним
банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу і
платоспроможності та може виконувати свої зобов'язання перед
вкладниками.

Учасники Фонду, які не виконують встановлених Національним
банком України економічних нормативів щодо достатності капіталу,
платоспроможності та/або яким за рішенням Національного банку
України зупинено дію банківської ліцензії Національного банку
України на здійснення банківської діяльності, переводяться за
рішенням адміністративної ради Фонду, прийнятим на підставі
інформації Національного банку України, одержаної за результатами
моніторингу діяльності банків, філій іноземних банків, до
категорії тимчасових учасників Фонду.

{ Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }Після переведення до категорії тимчасових учасників Фонду
банк, філія іноземного банку, вклади фізичних осіб до яких
залучені до дня їх переведення до цієї категорії, зобов'язані
сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов'язань перед
вкладниками по виплаті їхніх вкладів та нарахованих відсотків.

{ Частина п'ята статті 2 в редакції Закону N 358-V ( 358-16 ) від
16.11.2006 }У разі відкликання банківської ліцензії Національного банку
України на здійснення банківської діяльності адміністративна рада
Фонду за поданням Національного банку України приймає рішення про
виключення банку, філії іноземного банку з числа учасників
(тимчасових учасників) Фонду.

{ Частина шоста статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }Виключення банку, філії іноземного банку з числа учасників
(тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких
були залучені до дня виключення банку, філії з числа учасників
(тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів
у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.

{ Частина сьома статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }Стаття 3. Гарантії за вкладом

Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового
учасника) Фонду та санаційного банку відшкодування коштів за його
вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання
недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у
кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів
за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути
збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від
тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників
учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.

{ Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006, N 639-VI ( 639-17 ) від
31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року,
N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }У разі розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому
учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів
за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми
вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не
більше розміру, встановленого відповідно до частини першої цієї
статті.

Якщо вкладник має вклади у кількох учасниках (тимчасових
учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх
злиття, приєднання або перетворення в один банк - юридичну особу,
Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення
строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до
реорганізації. Вклади, залучені після реорганізації учасників
(тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній
сумі, але не більше розміру, встановленого відповідно до частини
першої цієї статті.

Вклади, розмір яких становить менше 1 гривні, не підлягають
відшкодуванню.

Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається у
національній валюті України після перерахування суми вкладу за
офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день
настання недоступності вкладів.

Стаття 4. Обмеження гарантії

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами,
розміщеними:

1) членами наглядової ради, ради директорів і ревізійної
комісії банку, іноземного банку, вклади яких у банку, філії
іноземного банку є недоступними; { Пункт 1 статті 4 в редакції
Закону N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }

2) працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторами),
які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх
трьох років;

3) акціонерами, частка яких перевищує 10 відсотків статутного
капіталу банку;

4) третіми особами, які діють від імені вкладників,
зазначених у пунктах 1, 2, 3 цієї статті;

5) вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від
банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели
до погіршення фінансового стану банку;

6) вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.

Стаття 5. Інформація для вкладників

Учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані:

а) розміщувати у всіх приміщеннях, до яких мають доступ
вкладники, інформацію про систему гарантування вкладів;

б) надавати інформацію про види вкладів, що підлягають
гарантуванню Фондом, обсяги і порядок їх відшкодування.

Учасникам (тимчасовим учасникам) забороняється
використовувати інформацію, що стосується гарантування вкладів, у
рекламі з метою сприяння збільшенню загальної суми вкладів. Банк
зобов'язаний обмежувати рекламу щодо гарантування вкладів з
посиланням на участь у Фонді.

{ Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }Фонд зобов'язаний двічі на рік за станом на 1 січня та 1
липня публікувати в офіційних засобах масової інформації реєстр
учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця
після настання зазначених строків.

Інформація про зміни в реєстрі учасників (тимчасових
учасників) Фонду додатково публікується в офіційних засобах
масової інформації протягом 14 календарних днів після внесення
змін до реєстру.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Із Законом n 358-v iconЗакон україни
У преамбулі та тексті Закону слова "банк учасник (тимчасовий учасник) Фонду", "банки учасники (тимчасові учасники) Фонду" в усіх...
Із Законом n 358-v iconЗакон україни
У преамбулі та тексті Закону слова "банк учасник (тимчасовий учасник) Фонду", "банки учасники (тимчасові учасники) Фонду" в усіх...
Із Законом n 358-v iconЗакон україни
У преамбулі та тексті Закону слова "банк учасник (тимчасовий учасник) Фонду", "банки учасники (тимчасові учасники) Фонду" в усіх...
Із Законом n 358-v iconЗакон україни
Законом, сільськогосподарськими підприємствами платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку,...
Із Законом n 358-v iconЗакон України від 9 липня 2003 р. N 1058-iv
Законом, сільськогосподарськими підприємствами платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку,...
Із Законом n 358-v iconЗаконом України від 15. 12. 2005 р. N 3201-iv
До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом
Із Законом n 358-v iconЗаконом встановлено, що право податкової застави виникає згідно із...
Податкова застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі невиконання забезпеченого...
Із Законом n 358-v iconЗакон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
Законами N271-vi (271-17) від 15. 04. 2008, ввр, 2008, N24, ст. 237 N509-vi (509-17) від 16. 09. 2008, ввр, 2008, N48, ст. 358}
Із Законом n 358-v iconВ порядку ст ст. 94 та 95 кпк україни
Вовк С. В. відбувся попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Луценко Ю. В. за ознаками злочинів передбачених ч. 5...
Із Законом n 358-v iconОрлов Володимир Валерійович Адвокатське об’єднання
Києва знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню Луценко Юрія Віталійовича за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка