Затверджено
Скачати 97.17 Kb.
НазваЗатверджено
Дата08.08.2013
Розмір97.17 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы


Додаток 1 до п. 1.1 рішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Голови Правління

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»

від 19.06.2013 № 115

Договір-анкета №___________

банківського вкладу (депозиту) фізичної особи
м. _______________ «__» _______ 201__ р.
Публічне акціонерне товариство комерційний банк “ПРАВЕКС-БАНК” Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, кор./рах. 32005176801 у Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області, МФО 321024, індивідуальний податковий номер 143609226650 (далі – Банк), в особі (посада) прізвище,ініціали), яка/ий діє на підставі, довіреності №___, від «___» ______201_р., з однієї сторони, і Громадянин (-ка) з другої сторони:

^ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ВКЛАДНИКА

(заповнюється обов’язково)/

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ ВКЛАДНИКА (заповнюється у випадку необхідності)/

Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження
Дата народження
Громадянство
Громадянство
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Серія та номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий
Серія та номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий
Номер та дата видачі довіреності
^ АДРЕСА ВКЛАДНИКА

АДРЕСА ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ

Адреса постійного проживання/реєстрації

Адреса постійного проживання/реєстрації^ Адреса фактичного проживання

Адреса фактичного проживання^ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВКЛАДНИКА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ/

Мобільний телефон
Мобільний телефон
Контактний телефон
Контактний телефон
e-mail
e-mail
^ ПРОШУ ВІДКРИТИ ВКЛАДНИЙ РАХУНОК НА ІМ’Я

П.І.Б. власника рахунку
^ ТИП ВКЛАДУ
ВАЛЮТА ВКЛАДУ
^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Штрафна ставка, що використовується при достроковому розірванні Договору

_____ (_____) процентів річних (для усіх типів Вкладу)
іменований(на) далі Вкладник, з іншої сторони , далі за текстом разом Сторони, а окремо Сторона, уклали даний Договір-анкету банківського вкладу (депозиту) фізичної особи, далі - Договір, про нижченаведене:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

    1. За цим Договором Банк приймає на зберігання від Вкладника шляхом перерахування з рахунку відкритого у Банку № _______________ грошові кошти у валюті _______в сумі ______(_____) (далі – Вклад) на умовах, зазначених в цьому Договорі та зобов’язується виплачувати Вкладнику суму Вкладу та нараховані на нього проценти в порядку, передбаченому цим Договором та Правилами (договірними умовами) відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Правила), що затверджені згідно з внутрішніми процедурами Банку та розміщені для ознайомлення на інформаційних стендах, що розміщені в приміщеннях установ Банку та сайті Банку в мережі Інтернет за адресою www.pravex.com.

1.2. Строк зберігання Вкладу з «__»_____20__р. (Дата внесення) до «__»____20__р. включно (Дата повернення).

1.3. Для розміщення Вкладу в Банку відкривається вкладний рахунок №_______ (далі – Рахунок).

1.4. Банк нараховує та сплачує Вкладнику проценти на Вклад з розрахунку:

На увесь строк зберігання Вкладу

_____ (_____) процентів річних (для усіх типів Вкладу , окрім Правекс Лояльний)

1-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

2-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

3-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

4-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

5-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

6-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

*місяць дорівнює 30 календарним дням.

1.5. Нараховані проценти перераховуються Вкладнику на рахунок, відкритий у Банку №___________.

1.6. По закінченні строку дії Договору або при достроковому розірванні Договору сума Вкладу перераховується Вкладнику на рахунок, відкритий у Банку №__________.

1.7. Порядок нарахування та строки (дата) сплати Банком процентів на Вклад визначається умовами Вкладу згідно з Правилами.

^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ ВКЛАДНИКА/

2.1.Дотримуватися умов цього Договору та Правил.

2.2. Оплачувати послуги, надані Банком, згідно з діючими Тарифами Банку.

2.3. Виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та чинним законодавством України.

^ 3. ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ

3.1. Банк зобов’язується прийняти та зберігати кошти Вкладника на строк, зазначений у п. 1.2 даного Договору.

3.2. По закінченню строку дії Договору повернути Вкладнику суму Вкладу у валюті Вкладу на рахунок, зазначений Вкладником у п. 1.6 даного Договору.

3.3. Нараховувати та сплачувати проценти на Вклад згідно з п.1.4. даного Договору.

3.4. Вкладник доручає, а Банк зобов’язується здійснювати списання коштів з Вкладу в оплату послуг Банку, пов’язаних з обслуговуванням Рахунку за цим Договором відповідно до тарифів Банку (договірне списання).

^ 4. ПРАВА ВКЛАДНИКА

4.1. Отримати Вклад та нараховані на суму Вкладу проценти після закінчення строку розміщення Вкладу, зазначеного в п. 1.2. цього Договору.

4.2. Вимагати повернення Вкладу до закінчення строку дії Договору за умови сплати Банку комісії за розрахунково-касове обслуговування згідно з діючими тарифами Банку.

4.3. Здійснювати інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством України.

^ 5. ПРАВА БАНКУ

5.1. Вимагати від Вкладника належного виконання обов’язків перед Банком, передбачених цим Договором та Правилами.

5.2. Встановлювати обмеження можливості Вкладника здійснювати додаткове внесення коштів на Рахунок.

5.3. Здійснювати списання коштів з Вкладу в рахунок оплати послуг Банку при настанні строків платежів відповідно до діючих тарифів Банку.

5.4. Здійснювати інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством України.

^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України та Правилами.

6.2. Сторони зобов’язуються інформацію, що становить банківську таємницю, а також іншу інформацію з обмеженим доступом яка стала відома Сторонам у процесі обслуговування Банком Вкладника та взаємовідносин між ними, зберігати, захищати, використовувати та розкривати у порядку, встановленому нормами чинного законодавства України та/ або умовами Договору. За незаконне розголошення та використання інформації, що становить банківську таємницю, Сторони несуть відповідальність, встановлену нормами законодавства.

^ 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Умови, на яких Вклад може бути поповнений, максимальна сума поповнення по Рахунку визначаються тарифами Банку та Правилами.

7.2. Шляхом укладання даного Договору Вкладник надає Банку згоду на обробку (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) його персональних даних у встановленому Банком порядку з метою надання банківських, фінансових та інших послуг, які регулюються Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими документами, з метою розширення кола споживачів послуг та оцінки впливу даних послуг на діяльність Банку, а також з метою дотримання Банком вимог чинного законодавства, захисту прав та інтересів Банку, які можуть бути порушені, в зв’язку з укладанням цього Договору.

7.3. Шляхом укладання даного Договору Вкладник підтверджує факт отримання письмового повідомлення про включення персональних даних Вкладника до бази персональних даних клієнтів Банку, про права, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та про мету збору персональних даних.

7.4. Шляхом підписання цього Договору Вкладник підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

7.5. У разі проведення у БАНКУ рекламних акцій для клієнтів, які відкрили у БАНКУ вкладні (депозитні) рахунки, (далі - Акції) Вкладник шляхом підписання цього Договору підтверджує, що він ознайомлений і погоджується з умовами проведення таких Акцій, які, зокрема, але не виключно, передбачають можливість збільшення розміру процентної ставки на ВКЛАД, вказаної в п.1.4. Договору, в порядку і розмірі, передбаченому Умовами проведення Акцій»i.

^ 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту зарахування коштів на Рахунок у сумі, визначеній в п. 1.1 даного Договору і діє до дати, вказаної у п. 1.2 Договору, або до дня видачі усієї суми Вкладу Вкладнику на вимогу до закінчення строку дії Договору, з урахуванням продовження строку дії Договору в порядку, встановленому Правилами.

8.2. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

8.3. Шляхом підписання цього Договору Сторони підтверджують, що досягли домовленості по всім істотним умовам, викладеним у цьому Договорі та Правилах.

8.4. Підписи Сторін під цим Договором вважаються одночасно підписами під Правилами, при цьому, після підписання цього Договору Правила не потребують додаткового підписання Сторонами та вступають в дію одночасно з підписанням Сторонами цього Договору.

8.5. Правила, після підписання Сторонами цього Договору, стають його невід’ємною частиною.

8.6. Шляхом підписання цього Договору Вкладник надає Банку свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати та поширювати Банком інформації про Вкладника, в тому числі банківську таємницю, в обсязі та в порядку, встановленому Правилами.

8.7. Вкладник бере на себе відповідальність за можливе неотримання кореспонденції Банку за умови, якщо кореспонденція буде направлена через поштові відділення зв’язку за адресою, вказаною у рядку Адреса Вкладника/Адреса Довіреної особи цього Договору.

8.8. Даний Договір автоматично припиняє свою дію у випадку невнесення Вкладником коштів у сумі та у термін, визначений в п. 1.1 та п. 1.2 даного Договору.

8.9. Даний Договір регулюється чинним законодавством України.


Я, (П.І.П/б Вкладника) зі змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися Вкладом зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Усе листування щодо цього Вкладу прошу надсилати за адресою, вказаною в рядку Договору: «Адреса Вкладника/Адреса Довіреної особи».

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

З діючими на момент підписання Тарифами Банку та Правилами ознайомлений та згоден з ними.

Примірник договору-анкети банківського вкладу (депозиту) фізичної особи отримав.

«____»_______ 20__р. (підпис) (прізвище та ініціали)
БАНК

(посада) / (підпис) / (прізвище та ініціали)

ВКЛАДНИК:

(підпис) / (прізвище та ініціали)
i Даний пункт Договору розповсюджується на клієнтів, які ознайомилися з Умовами проведення Акцій,шляхом проставлення свого підпису на Умовах проведення Акцій

Виконавець _______________________________ Вкладник ___________________________

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році (Затверджено наказом мон №1207 від 06. 12. 10)
Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено icon«затверджено» «затверджено» Президент Федерації бейсболу Заступник...
Календар змагань з бейсболу та софтболу на 2011 рік є офіційним викликом для командирування команд-учасниць на змагання
Затверджено iconЗразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка