Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Скачати 211.07 Kb.
НазваПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Сторінка1/3
Дата18.08.2013
Розмір211.07 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
Протокол № 1 від 12.04.2013 року
Голова Загальних зборів акціонерів
______________ Циплаков Р.П.


ПОЛОЖЕННЯ

про

ПРАВЛІННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА

«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

«ПІВДЕНКОМБАНК»

(нова редакція)


Донецьк, 2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі – Банк), Кодексу корпоративного управління Банку.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління Банку (надалі – Правління), а також права, обов’язки та відповідальність членів Правління.

1.3. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться Загальними зборами і набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.


 1. ^ ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Банку, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Спостережної ради Банку. Обрання та припинення повноважень голови і членів Правління відбувається за рішенням Спостережної Ради Банку.

2.2. Правління, на підставі рішень Загальних Зборів акціонерів, здійснює формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку (крім фондів, формування яких здійснюється за рахунок прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів), та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради.

2.3. Правління діє від імені Банку у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням, і є підзвітним Загальним зборам і Спостережній раді.

2.4. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Банку та Спостережною радою Банку.

2.5. Правління вирішує всі питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Банку. Повноваження, що не є виключною компетенцією Спостережної ради Банку, можуть бути передані Спостережною радою до компетенції Правління Банку.

2.6. Рішення Правління є обов’язковими для виконання всіма структурними підрозділами Банку.

2.7. До виключної компетенції Правління належить:

2.7.1. На підставі рішення Спостережної ради Банку вжиття заходів щодо скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

2.7.2. Затвердження поточних планів діяльності і оперативних завдань Банку та забезпечення шляхів їх реалізації.

2.7.3. Здійснення формування фондів, необхідних для здійснення Банком статутної діяльності.

2.7.4. Затвердження персонального складу постійно діючих рад/комітетів, комісій Банку, призначення їх керівників та заступників керівників.

2.7.5. Вирішення організаційних питань діяльності постійно діючих рад/комітетів, комісій, Банку відповідно до затверджених Спостережною радою положень.

2.7.6. Складання та надання для розгляду Спостережній раді річних звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

2.7.7. Затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, затвердження банківських продуктів та програм.

2.7.8. В межах своєї компетенції розпоряджатися майном та коштами Банку відповідно до законодавства, Статуту Банку та цього Положення.

2.7.9.Прийняття рішення про списання безнадійної заборгованості, яка визнана безнадійною відповідно до законодавства та внутрішніх положень Банку

2.7.10. Затвердження внутрішніх документів Банку з питань здійснення фінансового моніторингу за поданням працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Банку.

   1. Попередній розгляд питань, що вносяться на розгляд Спостережної ради БАНКУ, крім питань, передбачених підпунктом 6.4.2.34 Статуту.

2.7.12. Затвердження штатного розпису Банку та внесення до нього змін та /або доповнень в межах визначених (встановлених) Спостережною радою Банку кількості штатних одиниць та фонду оплати праці на відповідний календарний рік.

2.7.13. Попередній розгляд питань, що вносяться на розгляд Спостережної ради БАНКУ, крім питань, передбачених підпунктами 6.4.2.1 та 6.4.2.34 Статуту.

2.8. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голови Правління БАНКУ.

2.9. До виключної компетенції Правління можуть бути віднесено вирішення інших питань, ніж передбачені пунктом 2.7 цього Положення, шляхом внесення змін та/або доповнень до Статуту або цього Положення.

2.10. Правління Банку на вимогу органів та посадових осіб Банку та у випадку надходження до Банку відповідних інформаційних запитів, зобов'язано надати можливість ознайомитися акціонерам, потенційним інвесторам та іншим заінтересованим особам з інформацією про діяльність Банку у межах та порядку, встановлених Законами України «Про банки та банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», Статутом та внутрішніми положеннями Банку.

2.11. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

Голова Правління має право без доручення (довіреності) діяти від імені Банку відповідно до рішень органів управління Банку, в тому числі, представляти інтереси Банку, вчиняти правочини від імені Банку, видавати накази та давати розпорядження, вказівки, обов’язкові до виконання всіма працівниками Банку.

Члени Правління та інші особи Банку мають право представляти Банк лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління обов’язків Голови Правління Банку в разі тимчасової відсутності Голови Правління. Голова правління, в межах своєї компетенції, має право делегувати надані йому повноваження будь-якій особі на підставі виданої довіреності, крім вчинення значних правочинів.

2.12. Голова Правління керує роботою Правління та має право:

2.12.1. Без довіреності представляти інтереси Банку в установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, органах судової влади, перед фізичними особами; вчиняти від імені Банку правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти з урахуванням особливостей, передбачених Статутом; здійснювати інші дії в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Банку та цим Положенням;

2.12.2. Представляти Банку у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

2.12.3. Видавати від імені Банку довіреності та зобов’язання, з урахуванням особливостей, передбачених цим Статутом та внутрішніми документами Банку;

2.12.4. Скликати засідання Правління Банку, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

2.12.5. Наймати та звільняти працівників Банку, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Банку;

2.12.6. В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Банку, включаючи філії, представництва та відділення;

2.12.7. Представляти інтереси роботодавця перед трудовим колективом, підписувати від імені адміністрації Колективний договір;

2.12.8. Рекомендувати Спостережній раді кандидатури осіб, призначення яких входить до компетенції Спостережної ради;

2.12.9. Ініціювати скликання засідань Спостережної ради Банку, брати участь в засіданнях Спостережної ради Банку.

2.12.10. Брати участь в Загальних зборах акціонерів Банку;

   1. Затверджувати посадові інструкції працівників Банку;

2.12.12. Вносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Спостережної ради, Загальних зборів акціонерів БАНКУ питання, пов’язані з діяльністю Банку;

2.12.13.Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку.

2.13. У випадку притягнення Банку до відповідальності, в тому числі, шляхом застосування штрафних санкцій з боку органів державної влади (контролюючих, фіскальних органів), або виникнення загрози такого притягнення/застосування, отримання Банком претензій, позовів, вимог, іншої інформації, що може завдати Банку або його акціонерам шкоди, негайно але в будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня, доводить відповідну інформацію до Спостережної ради Банку.

2.14. У разі тимчасової відсутності Голови Правління Банку на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує один із членів Правління Банку, що обіймає посаду заступника Голови Правління. Призначення виконуючого обв’язки Голови Правління проводиться в порядку, визначеному в цьому Положенні. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені Статутом, цим Положенням та чинним законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Банку та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Призначення виконуючого обов’язки Голови Правління на період відпустки, іншої запланованої відсутності Голови Правління (крім відрядження), здійснюється Головою Правління шляхом видання відповідного наказу після отримання згоди Спостережної ради.

Доцільність призначення виконуючого обов’язки Голови Правління під час знаходження Голови Правління у відрядженні здійснюється Головою Правління самостійно. Призначення виконуючого обов’язки Голови Правління під час знаходження Голови Правління у відрядженні здійснюється Головою Правління у наказі про відрядження.

Призначення виконуючого обов’язки Голови Правління на період хвороби Голови Правління або іншої незапланованої відсутності Голови Правління здійснюється Спостережною радою за поданням служби по роботі з персоналом Банку, погодженим одним із членів Правління – заступником Голови Правління Банку.

Інші особи можуть діяти від імені Банку у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Банку та цим Положенням.

2.15. Голова Правління здійснює розподіл обов’язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх повноважень, визначених у пункті 2.12 цього Положення, іншим членам Правління. Такий розподіл обов’язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Банку.

Голова Правління не має права передавати іншим членам Правління такі права:

   • право представляти Банк без доручення/довіреності;

   • право видавати від імені Банку довіреності;

   • право затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, представництв;

   • право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку;

   • право підписувати Колективний договір.


^ 3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
3.1. Члени Правління – це посадові особи – члени колегіального виконавчого органу. Члени Правління мають право:

3.1.1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій.

3.1.2. В межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Банку.

3.1.3. Діяти від імені Банку на підставі довіреності, виданої Головою Правління (крім Голови Правління).

3.1.4. Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління.

3.1.5. Ініціювати засідання Правління та Спостережної ради Банку.

3.1.6. Надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління.

3.1.7. Отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Спостережною радою.
  1   2   3

Схожі:

Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 201 2 року Голова Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Правління публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 11. 04. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено відповідно...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПат «кб «південкомбанк» Протокол №2 від 25. 05. 2012 року Голова Загальних зборів акціонерів
Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «комерційний банк «південкомбанк» (надалі – Положення) розроблено...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПротокол №16 від 25 березня 2011р
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Часівоярський вогнетривкий комбінат» (далі – Товариство), визначає...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальних зборів акціонерів пат «Завод «Фіолент», які відбудуться 15 серпня 2013 року о 14 годині за київським часом за місцезнаходженням...
Пат «кб «південкомбанк» Протокол №1 від 12. 04. 2013 року Голова Загальних зборів акціонерів iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Загальних зборів акціонерів пат «Завод «Фіолент», які відбудуться 23 квітня 2013 року о 14 годині за київським часом за місцезнаходженням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка