«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо
Скачати 158.12 Kb.
Назва«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо
Сторінка1/2
Дата02.09.2013
Розмір158.12 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ´ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО


Адреса: 98100,Україна, АР Крим,


м.Феодосія, вул. Горького, 14, тел.: (06562) 3-09-60 , 3-30-83


факс: (06562) 3-12-67, 3-57-74

телекс: 222125 PILOT UX

E-mail: theodosia@port.kafa.crimea.ua

«
телетайп: 222617 PORT UX

п/рахунки:

№ 26005022444 в

АБ «Експрес-Банк» м.Сімферополь, МФО 384674
ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»№ 260070112427 в ВАТ Банк

«Морський», м.Севастополь,

МФО 324742;

№ 2600801300341 в ТОВ «Укрпромбанк», м. Сімферополь,

^ МФО 384867, ЄДРПОУ 01125577
№ 15-ТК від 24.02. 2011 г.

На № від 2011 г.

Додаток № 1 до Протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 24.02.2011р. щодо внесення

змін до документації конкурсних торгів, затвердженої протоколом № 05 від 18.01. 2011року та продовження строку подання та розкриття пропозицій.

Зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю проводу та кабелю ізольованого

^ ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:


  1. Найменування предмета закупівлі:

  • провід та кабель ізольовані, 31.30.1
  1. Кількість товарів:

  • 2 ЛОТА : (ЛОТ 1 – 44 найменування

(ЛОТ 2 – силовий кабель :

- тип КПГУ 4×150 мм²

- двошарова оболонка

- ізольовані жили

- тканинний корд між шарами ізоляції  1. Кінцевий строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів:

  • подання пропозицій – 22.03.2011р. до 12.00;

  • розкриття пропозицій - 22.03.2011р. о 15.00.  1. Додаток № 3 (ПРОЕКТ ДОГОВОРУ):


ПРОЕКТ-ДОГОВІР
про закупівлю товарів за державні кошти
м. Феодосія « » __________2011 року

ЛОТ 1
Державне підприємство «Феодосійський морський торговельний порт», в особі начальника порту Мунтяна Анатолія Радіоновича, що діє на підставі Статуту (далі «Замовник»), з однієї сторони, і ____________________________________________________________ в особі _________________________________________, що діє на підставі __________________ (далі – «Учасник»), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):
І. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується у 2011 році поставити Замовникові товари, зазначені в Специфікації (Додаток № 1), що є невід’ємною частиною Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування товару: зазначені в Специфікації.

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
II. Якість товарів, робіт чи послуг
2.1 Учасник повинен поставити Замовникові товар, якість якого відповідає встановленим законодавством вимогам та технічним вимогам, мати сертифікати на кожну позицію товару.
III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить __________________________________________________ в тому числі ПДВ 20% _______________. Ціна за одиницю товару зазначена у Специфікації (Додаток № 1).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником рахунка Учасника, на протязі 5 банківських днів з моменту підписання накладних на отриманий товар шляхом перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Учасника.

4.2. До рахунка додаються: накладна на отриманий товар та сертифікати відповідності.
V. Поставка товарів

5.1. Строк поставки товарів - повинні бути поставлені Замовникові не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання Учасником письмової заявки від Замовника.

5.2. Місце поставки товарів: поставка товару здійснюється на умовах DDP, Інкотермс 2010, місце поставки – ДП «ФМТП», м. Феодосія, вул. Горького, 11.
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені
товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно накладних на отриманий товар;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк - 10 (десять) робочих днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів, послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять
відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору;

6.3.3. У випадку невідповідності якості поставленого товару показникам, вказаним у паспорті, Учасник зобов’язаний безкоштовно, в строк, письмово обумовлений сторонами, замінити неякісний товар.

6.3.4. Повинен надати гарантійній термін на товари не менш ніж 12 місяців.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк - 10 (десять) робочих днів.
VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів та послуг за державні кошти Учасник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,5 % вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. У разі постачання неякісного товару Учасник сплачує штраф у розмірі 20 % вартості неякісного товару.

7.3.2. У разі порушення Учасник умов даного договору Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання умов даного договору зі звільненням Замовника від відповідальності.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, рішення центральних та інших органів влади, тощо), які впливатимуть на істотні умови та (або) можливість виконання цього договору.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним уповноваженим органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцяти) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовник кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
X. Строк дії договору
10.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2011г., але у будь-якому випадку до моменту виконання сторонами перейнятих на себе зобов'язань.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови
11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

11.2. Будь-які зміни і доповнення умов до цього Договору мають силу тільки у тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

11.3. Жодна із сторін не має права передавати свої права по даному договору третій стороні.
XII. Додатки до договору
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація товарів (Додаток № 1).XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


Замовник:

ДП «Феодосійський морський торговельний порт»

АР Крим, 98100, м. Феодосія,

вул. Горького, 14

Р/рах № 26005022444

в АБ «Експрес-Банк» м.Сімферополь,

^ ЕДРПОУ: 01125577, МФО 384674

ПІН 011255701115

Свідоцтво платника ПДВ: 00443063
Начальник порту

______________________________________Мунтян А.Р.

Учасник:

______________________
р/р № ___________________________________
МФО: ______________ЕДРПОУ____________________
ІПН__________________ № св.-ва ____________
Директор _____________________

___________________________ _________


Додаток № 1

К Договору № _____________ від ________________2011 р.

м. Феодосія «____»______________2011 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
По Договору закупівлі № ______________ від «___»____________2011 р.з/п

Найменування товару

Кількість, л

Ціна без ПДВ, грн

Сума без ПДВ, грнПДВ 20%:
Загальна вартість з ПДВ:  1   2

Схожі:

«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо icon«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо
Додаток №1 до Протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 24. 02. 2011р щодо внесення
«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо iconЗатверджено
Правекс-банк” Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, мфо 380838, код єдрпоу 14360920, кор./рах. 32005176801 у Головному управлінні...
«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо iconЗатверджено
Правекс-банк” Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, мфо 380838, код єдрпоу 14360920, кор./рах. 32005176801 у Головному управлінні...
«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо iconЗатверджено
Правекс-банк” Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, мфо 380838, код єдрпоу 14360920, кор./рах. 32005176801 у Головному управлінні...
«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо iconЗатверджено
Правекс-банк” Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, мфо 380838, код єдрпоу 14360920, кор./рах. 32005176801 у Головному управлінні...
«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо iconЗатверджено
Правекс-банк” Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, мфо 380838, код єдрпоу 14360920, кор./рах. 32005176801 у Головному управлінні...
«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо iconЗаява
Банк \ відділення, де Ви тримаєте поточний чи депозитний рахунки, номер, валюта рахунку
«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо icon«вікторія» вул. Першотравнева, 118, м. Кілія, Одеська обл. 68303...
Ват “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, мфо 380805 тел: відділ продаж (04843) т/ф 4-42-98; агро ввіділ, т
«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо icon«вікторія» вул. Першотравнева, 118, м. Кілія, Одеська обл. 68303...
Ват “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, мфо 380805 тел:  відділ продаж (04843)  т/ф 4-42-98; агро ввіділ, т
«телетайп: 222617 port ux п/рахунки: №26005022444 в аб «Експрес-Банк» м. Сімферополь, мфо iconSwot-аналіз пп. „Експрес”
Пп "Експрес" створено в 1996 році в Макіївці, на базі дтпо "Ротапринт". На підприємстві працюють близько 250 чоловік. У 1999 р пп...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка