Затверджено
Скачати 123.72 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/2
Дата17.02.2014
Розмір123.72 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2


Додаток 1 до п. 1.1 рішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Голови Правління

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»

від 28.10.2013 № 192

Договір-анкета №___________

банківського вкладу (депозиту) фізичної особи
м. _______________ «__» _______ 201__ р.
Публічне акціонерне товариство комерційний банк “ПРАВЕКС-БАНК” Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, кор./рах. 32005176801 у Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області, МФО 321024, індивідуальний податковий номер 143609226650 (далі – Банк), в особі (посада) прізвище,ініціали), яка/ий діє на підставі, довіреності №___, від «___» ______201_р., з однієї сторони, і Громадянин (-ка) з другої сторони:

^ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ВКЛАДНИКА

(заповнюється обов’язково)/

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ ВКЛАДНИКА (заповнюється у випадку необхідності)/

Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження
Дата народження
Громадянство
Громадянство
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Серія та номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий
Серія та номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий
Номер та дата видачі довіреності
^ АДРЕСА ВКЛАДНИКА

АДРЕСА ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ

Адреса постійного проживання/реєстрації

Адреса постійного проживання/реєстрації^ Адреса фактичного проживання

Адреса фактичного проживання^ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВКЛАДНИКА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ/

Мобільний телефон
Мобільний телефон
Контактний телефон
Контактний телефон
e-mail
e-mail
^ ПРОШУ ВІДКРИТИ ВКЛАДНИЙ РАХУНОК НА ІМ’Я

П.І.Б. власника рахунку
^ ТИП ВКЛАДУ
ВАЛЮТА ВКЛАДУ
^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Штрафна ставка, що використовується при достроковому розірванні Договору

_____ (_____) процентів річних (для усіх типів Вкладу)

Капіталізація процентів при автоматичній пролонгації Договору

Застосовується/Не застосовується
іменований(на) далі Вкладник, з іншої сторони , далі за текстом разом Сторони, а окремо Сторона, уклали даний Договір-анкету банківського вкладу (депозиту) фізичної особи, далі - Договір, про нижченаведене:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

    1. За цим Договором Банк приймає на зберігання від Вкладника шляхом перерахування з рахунку відкритого у Банку № _______________ грошові кошти у валюті _______в сумі ______(_____) (далі – Вклад) на умовах, зазначених в цьому Договорі та зобов’язується виплачувати Вкладнику суму Вкладу та нараховані на нього проценти в порядку, передбаченому цим Договором та Правилами (договірними умовами) відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Правила), що затверджені згідно з внутрішніми процедурами Банку та розміщені для ознайомлення на інформаційних стендах, що розміщені в приміщеннях установ Банку та сайті Банку в мережі Інтернет за адресою www.pravex.com.

1.2. Строк зберігання Вкладу з «__»_____20__р. (Дата внесення) до «__»____20__р. включно (Дата повернення).

1.3. Для розміщення Вкладу в Банку відкривається вкладний рахунок №_______ (далі – Рахунок).

1.4. Банк нараховує та сплачує Вкладнику проценти на Вклад з розрахунку:

На увесь строк зберігання Вкладу

_____ (_____) процентів річних (для усіх типів Вкладу , окрім Правекс Лояльний)

1-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

2-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

3-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

4-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

5-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

6-й місяць*

_____ (_____) процентів річних (для типу Вкладу Правекс Лояльний)

*місяць дорівнює 30 календарним дням.

1.5. Нараховані проценти перераховуються Вкладнику на рахунок, відкритий у Банку №___________.

1.6. По закінченні строку дії Договору або при достроковому розірванні Договору сума Вкладу перераховується Вкладнику на рахунок, відкритий у Банку №__________.

1.7. Порядок нарахування та строки (дата) сплати Банком процентів на Вклад визначається умовами Вкладу згідно з даним Договором та Правилами.

1.8. Строк зберігання Вкладу і, відповідно, строк дії Договору автоматично продовжується (окрім Вкладу Нон-Стоп), далі – автоматична пролонгація Договору, на такий самий строк, на який був оформлений Вклад, на тих самих умовах, на яких було укладено Договір, за винятком процентної ставки, яка при автоматичній пролонгації Договору змінюється на процентну ставку, що діє в Банку на день пролонгації (останній день строку зберігання Вкладу з урахуванням автоматичної пролонгації) по такому типу Вкладу. Раніше нараховані проценти перерахунку не підлягають. Кількість автоматичних пролонгацій Договору необмежена, за винятком випадків, передбачених цим Договором та Правилами. При цьому підписання додаткової угоди про внесення змін до Договору не вимагається

1.9. Вкладник має право відмовитись від автоматичної пролонгації Договору, шляхом написання заяви у відповідній формі, затвердженій у Банку. Відмовитись від автоматичної пролонгації Договору можливо не пізніше дня, що передує дню закінчення строку зберігання Вкладу (якщо цей день випадає на святковий, вихідний або інший неробочий день, то робочого дня, що передує зазначеному).

1.10. У випадку активації опції капіталізація процентів при автоматичній пролонгації Договору Вкладник має право відмовитись від капіталізації процентів, шляхом написання заяви у відповідній формі, затвердженій у Банку. Відмовитись від капіталізації процентів при автоматичній пролонгації Договору можливо не пізніше дня, що передує дню закінчення строку зберігання Вкладу (якщо цей день випадає на святковий, вихідний або інший неробочий день, то робочого дня, що передує зазначеному).

1.11. Вкладник має право відмовитись від автоматичної пролонгації Договору та/або капіталізації процентів при автоматичній пролонгації Договору лише один раз протягом всього строку дії Договору.

1.12. Детальні умови автоматичної пролонгації Договору та капіталізації процентів при автоматичній пролонгації Договорувизначені у Правилах.

1.13. Шляхом підписання даного Договору Вкладник погоджується з тим, що у разі, якщо уповноваженим органом Банку буде прийнято рішення про призупинення/відмову від продажу будь-якого типу Вкладу, то за 14 календарних днів до дати призупинення/відмови від продажу будь-якого типу Вкладу Банк розміщує на офіційному сайті Банку та на інформаційних стендах відділень (або інших доступних для огляду місцях) інформацію про таке призупинення/відмову і тим самим інформує Вкладника про те, що по усім діючим Вкладам такому типу Вкладу автоматична пролонгація Договору не застосовується і після закінчення строку зберігання Вкладу, сума Вкладу і нараховані проценти будуть перераховані на вказані у Договорі рахунки. Вкладник шляхом підписання даного Договору погоджується з порядком зміни умов даного Договору та/або Правил, який викладено у цьому пункті. Сторони погодилися, що зміни, які здійснюються відповідно до умов цього пункту Договору, не потребують додаткового укладення Сторонами додаткових угод щодо внесення змін та доповнень та вступають в силу з дати, яка буде вказана у вищезазначених повідомленнях.
^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ ВКЛАДНИКА

2.1.Дотримуватися умов цього Договору та Правил.

2.2. Оплачувати послуги, надані Банком, згідно з діючими Тарифами Банку.

2.3. Виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами та чинним законодавством України.

^ 3. ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ

3.1. Банк зобов’язується прийняти та зберігати кошти Вкладника на строк, зазначений у п. 1.2 даного Договору, з урахуванням продовження строку дії Договору в порядку встановленому даним Договором та Правилами.

3.2. По закінченню строку дії Договору повернути Вкладнику суму Вкладу у валюті Вкладу на рахунок, зазначений Вкладником у п. 1.6 даного Договору.

3.3. Нараховувати та сплачувати проценти на Вклад згідно з п.1.4. даного Договору.

3.4. Вкладник доручає, а Банк зобов’язується здійснювати списання коштів з Вкладу в оплату послуг Банку, пов’язаних з обслуговуванням Рахунку за цим Договором відповідно до тарифів Банку (договірне списання).

^ 4. ПРАВА ВКЛАДНИКА

4.1. Отримати Вклад та нараховані на суму Вкладу проценти після закінчення строку розміщення Вкладу, зазначеного в п. 1.2. цього Договору.

4.2. Вимагати повернення Вкладу до закінчення строку дії Договору за умови сплати Банку комісії за розрахунково-касове обслуговування згідно з діючими тарифами Банку.

4.3. Відмовитися від автоматичної пролонгації Договору та/або капіталізації процентів в порядку, передбаченому даним Договором та Правилами.

4.4. Здійснювати інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством України.
  1   2

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році (Затверджено наказом мон №1207 від 06. 12. 10)
Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено icon«затверджено» «затверджено» Президент Федерації бейсболу Заступник...
Календар змагань з бейсболу та софтболу на 2011 рік є офіційним викликом для командирування команд-учасниць на змагання
Затверджено iconЗразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка