Всеукраїнський студентський архів
НазваВсеукраїнський студентський архів
Сторінка1/11
Дата03.03.2014
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ПРАКТИЧНА частина
2.1. Баланс на початок місяця
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

ПП «Профдезінфекція»

за ЄДРПОУ
Територія

Україна

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

приватна

за КОПФГ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Контрольна сума

 

Адреса

м. Рівне


БалансФорма N 1 

Код за ДКУД  

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

-

1

первісна вартість

011

-

2

накопичена амортизація

012

( - )

( 1 )

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

 
 

залишкова вартість

030

-

158

первісна вартість

031

-

170

знос

032

( - )

(12)

Довгострокові біологічні активи:

 
 

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

 
 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

79

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

-

238

^ II. Оборотні активи

 
 

Виробничі запаси

100

-

33

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 
 

чиста реалізаційна вартість

160

-

1

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 
 

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-Поточні фінансові інвестиції

220

-Грошові кошти та їх еквіваленти:

 
 

в національній валюті

230

-

80

в іноземній валюті

240

-

22

Інші оборотні активи

250

-

-

^ Усього за розділом II

260

-

137

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

Баланс

280

-

375
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

-

200

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

116

Неоплачений капітал

360

( - )

(   -   )

Вилучений капітал

370

( - )

( -  )

Усього за розділом I

380

-

316

^ II. Забезпечення таких витрат і платежів

 
 

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

^ Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

^ IV. Поточні зобов'язання

 
 

Короткострокові кредити банків

500

-

20

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

-

24

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 
 

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

9

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

-

1

з оплати праці

580

-

5

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

Усього за розділом IV

620

-

59

^ V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

-

375
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка