Всеукраїнський студентський архів
НазваВсеукраїнський студентський архів
Сторінка11/11
Дата03.03.2014
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   112.6. Журнал 1 та журнал 4

За даними про залишки на рахунках на початок і на кінець місяця заповнюємо журнал №1(Додаток 1) та журнал №4(Додаток 2) (затверджені наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. №356).


^ 2.7. Баланс на кінець місяця
8 Використовуючи дані оборотного-сальдової відомості складаємо фінансовий звіт – Баланс (Ф.1) на кінець звітного місяця
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

ПП «Профдезінфекція»

за ЄДРПОУ
Територія

Україна

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

приватна

за КОПФГ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Контрольна сума

 

Адреса

м. Рівне


БалансФорма N 1 

Код за ДКУД  

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

1

1

первісна вартість

011

2

2

накопичена амортизація

012

( 1 )

( 1 )

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

 

 
залишкова вартість

030

158

154

первісна вартість

031

170

170

знос

032

( 12 )

( 16 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 
справедлива (залишкова) вартість

035

-
первісна вартість

036

-
накопичена амортизація

037

-
Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

79

79

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

238

234

^ II. Оборотні активи

 

 
Виробничі запаси

100

33

21

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 
чиста реалізаційна вартість

160

1

29

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 
 

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

2

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

1

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210-

Поточні фінансові інвестиції

220-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 
в національній валюті

230

80

26

в іноземній валюті

240

22

22

Інші оборотні активи

250

-

-

^ Усього за розділом II

260

137

99

III. Витрати майбутніх періодів

270

-
Баланс

280

375

333

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

200

200

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

116

90

Неоплачений капітал

360

(   -   )

(   -   )

Вилучений капітал

370

( -  )

( -  )

Усього за розділом I

380

316

290

^ II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 
Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

^ Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

^ IV. Поточні зобов'язання

 

 
Короткострокові кредити банків

500

20

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

24

7

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 
з одержаних авансів

540

-

1

з бюджетом

550

9

6

з позабюджетних платежів

560

-
зі страхування

570

1

9

з оплати праці

580

5

20

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

Усього за розділом IV

620

59

43

^ V. Доходи майбутніх періодів

630

-
Баланс

640

375

333


Використана література:
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”./ Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2000. – 640 с.

2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. 768 с.

3. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2000, 245 с.

4. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред.проф. М.П.Войнаренка. – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. – К.:А.С.К.,2000. – 784

6.Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 1220 с.;

7.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р., №291;

8.Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства: Наказ Міністерства аграрної політики України від 17.12.2007 р., № 921;

9.Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2000, 245 с.;

10.Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю. Підручник. / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 350 с.;

11.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р., №291;

12.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;

14.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;

15.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;

16.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р., № 87;

17.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999р., №137;

18.Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт послуг) та Порядок ведення Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг): Наказ ДПА України від 30.05.97 р., № 165, (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України № 469 від 08.10.98 р.);


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка