Аудиторський висновок
Скачати 154.63 Kb.
НазваАудиторський висновок
Сторінка1/2
Дата18.04.2013
Розмір154.63 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежної аудиторської фірми

"АУДИТ - СЕРВІС IНК"
Засновникам ПТ «Просто Ломбард Владико С.В. і компанія»
м. Івано-Франківськ 30 березня 2012 р.

Висновок щодо фінансових звітів
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів повного товариства «Просто Ломбард Владико С.В. і компанія» (далі – Товариство), що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності, Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами», опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та їх розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема 700 ”Аудиторський висновок про фінансову звітність”, 701 ”Модифікація висновку незалежного аудитора”, 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації”. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Цей висновок підготовлено на підставі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки вищевказаної звітності та у відповідності з вимогами:

 • Закону України „Про аудиторську діяльність” (в редакції Закону від 14.09.2006 р. №140-V), зі змінами і доповненнями;

 • Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996–ХIV, зі змінами і доповненнями;

 • Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001р. №2664-ІІІ, зі змінами і доповненнями;

 • «Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003р. №292, зі змінами і доповненнями;

 • «Положення про Державний реєстр фінансових установ», затвердженого розпорядженням ДКРРФПУ від 28.08.2003р. №41 (далі Положення про реєстр);

 • «Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від05.12.2003 N 152;

 • «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. №3981;

 • Методичних рекомендацій, щодо форматів аудиторських висновків, затверджених рішенням Аудиторської палати України від 02.03.2006 р. № 160/5;

 • Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених розпорядженням Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. №531;

 • інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг та нормативно-правових актів Держфінмоніторингу, Держфінпослуг щодо вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.2002 р. №249-ІV.


Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку фінансові звіти представляють достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан повного товариства «Просто Ломбард Владико С.В. і компанія» станом на 31 грудня 2011 року, та фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

^ Висновок згідно вимог Аудиторської палати України, щодо перевірки фінансової звітності ломбардів
Основні відомості про аудиторську фірму

 • Аудиторська фірма товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс IНК»

 • Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 4 листопада 2010р. № 221/3.

 • Аудитори, що здійснювали аудиторську перевірку:

  • Орлова В.К.: сертифікат А 000023 продовжений рішенням АПУ від 11.10.2007р. №183/7 чинний до 23.12.2012р; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А №000235 продовжене розпорядженням Держфінпослуг від 10.04.2008р. №498, діє до 23.12.2012р.

  • Вінтоняк Є.Д.: сертифікат А 002553 продовжений рішенням АПУ від 21.05.2009р. №202/2 чинний до 29.06.2014р.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А №001771 видане відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 27.01.2011 р. № 48, діє до 29.06.2014р.

 • Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого, буд.34, оф.1

 • Телефон: (0342) 75-05-01,

 • Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.


Основні відомості про Товариство


Повна назва

ПТ «Просто Ломбард Владико С.В. і компанія»

Код ЄДРПОУ

36497256

Місцезнаходження

76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ,

вул. Сахарова 21/1

Дата державної реєстрації

25.06.2009 р.

Дати реєстрації змін до установчих документів

08.07.2010 р.

16.11.2010 р.

30.11.2011 р.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

надання фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк та під процент;

 • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

 • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

 • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Чисельність працівників

13

Номери, серії, дати видачі, термін дія ліцензії та/або дозволу на здійснення діяльності

Ліцензія Міністерства Фінансів України на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

Серія АВ №494383; згідно рішення від 09.12.2009р. №1437 Строк дії ліцензії з 09.12.2009 р. по 09.12.2014 р.

Наявність підрозділів

8 безбалансові відділи


Нову редакцію засновницького договору ПТ «Просто Ломбард Владико С.В. і компанія» затверджено Загальними зборами учасників від 29.11.2011 р. (Протокол № 19) і зареєстровано Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області 30.11.2011 р. за № 11191050003007553.

Відповідно до Засновницького договору учасниками Товариства виступають:

Учасник

Розмір вкладу,

грн.

Частка в статутному

капіталі, %

Артеменко Ростислав Ігорович

600 000,00

33,3

Владико Світлана Володимирівна

600 000,00

33,3

Шестацький Олександр Геннадійович

600 000,00

33,4

Разом

1 800 000,00

100,0

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

Договір на виконання аудиторських послуг від 01 березня 2012 р. №93.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01 по 31.12.2011 р.

Аудит проведено в період з 01 по 30 березня 2012 р.
При проведенні аудиту використовувались :

 1. Установчі документи;

 2. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №619260 від 14.04.2009р. №11191020000007445;

 3. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 425 від 24.09.2009 р., реєстраційний номер 15102396, код фінансової установи 15;

 4. Первинні документи за період з 01.01 по 31.12.2011 р.;

 5. Журнали операцій по всіх рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01 по 31.12.11 р.;

 6. Головна книга за 2011 р.;

 7. Фінансова звітність за 2011 р.


Повнота та відповідність фінансової звітності нормативам бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і інших господарських операцій і з врахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облік в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з врахуванням вимог П(с)БО та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі з використанням комп'ютерної програми «1С Бухгалтерія».

Аудиторами перевірено відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один до одного, зокрема, що підтверджує реальність і точність фінансової діяльності установи.

Аудиторами підтверджується відповідність даних фінансової звітності Товариства даним обліку та відповідність даних форм звітності один одному.
^ Наявність та незмінність облікової політики Товариства

Товариством розроблена облікова політика, якою визначено сукупність принципів, методів, що використовуються при відображенні господарських операцій в бухгалтерському обліку і складанні фінансової звітності відповідно до П(с)БО1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, яка затверджена наказом “Про облікову політику”.
  1   2

Схожі:

Аудиторський висновок iconАудиторський висновок
Аудиторський висновок та звіт за результатами перевірки річної фінансової звітності
Аудиторський висновок iconАудиторський висновок та звіт за результатами перевірки Річної фінансової звітності
Аудиторський висновок 3
Аудиторський висновок iconАудиторський висновок
Аудиторський висновок та звіт за результатами перевірки річної фінансової звітності
Аудиторський висновок iconАудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Повне найменування аудиторської компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю «дніпровський аудиторський союз»
Аудиторський висновок iconМ. Київ Аудиторський висновок та звіт за результатами перевірки річної фінансової звітності
Аудиторський висновок та звіт за результатами перевірки річної фінансової звітності
Аудиторський висновок iconАудиторський висновок та звіт за результатами перевірки Річної фінансової звітності

Аудиторський висновок iconАудиторський висновок
Попередній звіт про прибутки І збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 12
Аудиторський висновок iconАудиторський висновок
Попередній звіт про прибутки І збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 12
Аудиторський висновок iconАудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Меганом»
Аудиторський висновок iconАудиторський висновок
Аудитор про надання впевненості щодо річних за 2012 рік звітних даних страховика Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка