Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція
Скачати 147.07 Kb.
НазваЕволюція управлінського обліку, його сучасна концепція
Сторінка1/2
Дата05.04.2013
Розмір147.07 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2

www.mydisser.com - Заказ индивидуальных авторских работ, от контрольной до диссертации.Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція
Удосконалення системи управління підприємством у сучасних економічних умовах не можливе без організації управлінського обліку. Необхідною передумовою його моделювання та побудови на вітчизняних підприємствах є ідентифікація управлінського обліку як базової економічної категорії та дослідження історії його зародження і розвитку.

Дослідження основних тенденцій та закономірностей розвитку управлінського обліку представляє значний інтерес з багатьох причин і дає змогу:

 1. осмислити еволюцію управлінського обліку від простих схем до сучасної філософії управління;

 2. зрозуміти економічну сутність управлінського обліку, усвідомити його значення та можливості;

 3. відстежити основні напрями розвитку управлінського обліку, його рушійну силу;

 4. виокремити базові ідеї управлінського обліку на різних етапах розвитку та сформувати його сучасну концепцію;

 5. “викристалізувати” найбільш ефективні, універсальні та прогресивні прийоми та методи управлінського обліку;

 6. осмислити досвід попередників та передбачити напрями подальшої еволюції управлінського обліку в світі;

 7. встановити, на якому етапі розвитку знаходиться управлінський облік в Україні, оцінити його сучасний стан, проблеми та перспективи.

Історія доводить, що бухгалтерський облік завжди віддзеркалював економічний стан і розвивався у відповідь на запити суспільства. З переходом від феодальних відносин до мануфактурного, а потім і промислового виробництва, облік набував нових якостей. Поступове розширення та ускладнення підприємницької діяльності давало поштовх розвитку нових функціональних можливостей обліку в цілому і управлінського обліку зокрема.

Як стверджують вчені-попередники, управлінський облік з моменту зародження перших ідей до сучасного рівня розуміння його суті пройшов кілька етапів розвитку. Голов С.Ф. та Єфименко В.І. [47, с. 212] у 1996 р., а також Бутинець Ф.Ф. [26, с. 10-11] у 2000 р. виділяли три таких етапи: 1) виробничий облік (початок ХХ ст. – 30-і роки ХХ ст.); 2) управлінський облік (30 – 70 роки ХХ ст.); 3) стратегічний управлінський облік (70-і роки ХХ ст. – сучасний період). Поглиблюючи і розвиваючи теорію розвитку управлінського обліку в подальших наукових дослідженнях, Голов С.Ф. [46, с. 21] констатує, що управлінський облік пройшов чотири основні стадії еволюції: зародження (до 1900 р.); формування (до 1950 р.); розвитку (до 2000 р.) та інтеграції (після 2000 р.).

Досліджуючи процес формування та розвитку управлінського обліку, ми погоджуємося з Головим С.Ф. у необхідності виокремлення в окремий історичний етап періоду зародження управлінського обліку, що відбулося до початку ХХ ст., і також виділяємо чотири етапи, які в цілому співпадають з точкою зору Нападовської Л.В. [102, с. 26]. Однак вважаємо недоцільним називати перший етап його розвитку калькуляційним обліком, оскільки облік витрат тих часів орієнтувався на просте накопичення виробничих витрат в межах загальної системи бухгалтерського обліку і не передбачав калькулювання собівартості окремих видів продукції.

Узагальнення накопиченого досвіду попередників дало змогу авторові уточнити та охарактеризувати основні етапи розвитку управлінського обліку, що ілюструють його еволюцію та набуття характерних ознак і особливостей, починаючи із зародження теорії обліку витрат і, закінчуючи управлінським обліком стратегічного спрямування:

 • до початку ХХ ст. - зародження теорії обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

 • початок ХХ ст. - середина 50-х років ХХ ст. - виробничий облік;

 • середина 50-х років ХХ ст. - кінець ХХ ст. - класичний управлінський облік;

 • кінець ХХ ст. - наші дні - управлінський облік стратегічного спрямування.

До початку ХХ ст. облік витрат на виробництво, виступаючи складовою загальної системи бухгалтерського обліку, орієнтувався винятково на узагальнення всіх виробничих витрат “котловим” методом для визначення фактичної собівартості усього обсягу виготовленої продукції, на облік руху матеріалів, готової продукції, розрахунків з робітниками і службовцями.

Однак, уже на початку ХХ ст., як зазначає Голов С.Ф. [47, с. 212], традиційний облік витрат перестав повною мірою задовольняти інформаційні потреби управління в умовах загострення конкуренції. Тому на основі методів нормування праці (системи Тейлора, Ганта) було посилено контрольну функцію обліку через запровадження системи обліку стандартних витрат і аналізу відхилень.

Основоположниками системи обліку стандартних витрат (“стандарт-кост”) вважаються інженер Гаррінгтон Емерсон (1853-1931) та співробітник аудиторської фірми Прайс – Уотерхауз Чартер Гаррісон ( р.н. 1881).

Г. Емерсон був філософом “стандарт-кост”, оскільки саме йому належала загальна ідея системи. “Облік, – писав вчений, – має на меті перемогу над часом. Він, повертаючи нас у минуле, повинен давати змогу заглянути у майбутнє. Саме облік, націлений на майбутнє, дозволяє передбачати – отже попереджати. Тому, весь господарський процес підприємства повинен жорстко контролюватися через систему попередньо розроблених нормативних витрат. Без норм господарська діяльність втрачає цілі, а адміністрація не в змозі встановити рівень продуктивності праці колективу підприємства” [157].

Бухгалтерське втілення ідеї обліку і калькулювання стандартних витрат належало Ч.Гаррісону, який до середини ХХ ст. на основі виконаних розробок сформулював концепцію “стандарт-кост” як системи порівняння фактичних витрат з нормативними з метою оцінки ефективності діяльності підприємства.

Суттєвим доповненням системи обліку стандартних витрат у подальшому стала запропонована Дж.А. Хіггінсом [174] концепція центрів відповідальності, основана на використанні відхилень між фактичними і стандартними витратами для оцінки діяльності структурних підрозділів підприємства і встановлення персональної відповідальності конкретних осіб за результати їх роботи.

Новий напрям, що став певним етапом становлення управлінського обліку, пов’язаний із роботою видатного економіста Дж. М. Кларка (1884-1963). В 1923 р. він вперше науково обгрунтував необхідність поділу сукупних виробничих витрат підприємства на змінні та постійні, чітко сформулювавши ознаку такої класифікації – співвідношення витрат і обсягу виробництва.

За Дж. Кларком [157, с. 123], змінні витрати – це вартість сировини і матеріалів, електроенергії, робочої сили, експлуатації обладнання та інші витрати, які мають властивість змінюватися залежно від зміни обсягів виробництва підприємства. До постійних витрат вчений відносив амортизацію основного капіталу, витрати на утримання адміністративного і технічного персоналу, витрати на підтримання обладнання в належному стані, суму звичайного прибутку на задіяний капітал.

Вчений підкреслював, що для керівництва підприємства кожна стаття витрат має різну цільову установку і це головне, а розподіл витрат за видами продукції для прийняття управлінських рішень значення не має.

В 1936 р., розвиваючи ідеї Дж. Кларка, Дж. Харріс [46, с. 15] виклав концепцію калькулювання прямих витрат – систему “директ-костінг”, згідно з якою у складі собівартості готової продукції передбачалося враховувати лише прямі виробничі витрати (основні матеріали та заробітну плату основних виробничих робітників).

В 30-х роках подальші дослідження в галузі удосконалення системи “директ-костінг” проводили В. Раутештраух, Дж. Х. Ул’ямс, Ч.М. Кноппель [56]. Вони розробили графік проміжного бюджету і критичного обсягу виробництва, на якому чітко простежувався взаємозв’язок між показниками витрат, обсягу діяльності та прибутку. Запропонована методика дозволяла керівництву підприємства за допомогою визначеного критичного обсягу діяльності (порогу рентабельності) ефективно регулювати ціни, обсяги виробництва та реалізації продукції, рівень змінних та постійних витрат.

Однак, незважаючи на значні наукові досягнення в галузі обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, на цьому етапі розвитку управлінського обліку ідеї “директ-костінгу” не знайшли широкого розповсюдження в практичній діяльності підприємств і носили в основному теоретичний характер.

Водночас, Бутинець Ф.Ф. [26, с. 12] зазначає, що ще до другої світової війни в країнах континентальної Європи спостерігається створення двох самостійних бухгалтерій: фінансової і калькуляційної (управлінської). Це пов’язано з розширенням виробництва, зростанням його концентрації, утворенням великих компаній і необхідністю збереження їх комерційної таємниці щодо складу витрат і собівартості продукції.

Таким чином, другий етап розвитку управлінського обліку, на нашу думку, характеризується наступними особливостями:

 1. з початку ХХ ст. відбувалося організаційне відокремлення виробничої (калькуляційної, аналітичної) бухгалтерії, що обумовлено підвищенням ролі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

 2. система виробничого обліку тих часів орієнтувалася на накопичення інформації про виробничі витрати, в тому числі у розрізі окремих видів продукції та структурних підрозділів підприємства, що давало змогу визначати кінцевий фінансовий результат за виробами і центрами відповідальності;

 3. практичне впровадження системи обліку стандартних витрат давало змогу накопичувати інформацію про стандартну собівартість продукції у доповнення або замість реєстрації фактичних витрат, оперативно виявляти та аналізувати відхилення з метою ефективного контролю за діяльністю.

Отже, на другому етапі значно розширюються функції та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості продукції за рахунок поєднання власне облікової функції з контрольною та аналітичною, посилюється його значення і, як наслідок, змінюється назва на виробничий облік.

Після другої світової війни бухгалтерський облік на виробничих підприємствах перестає бути лише зберігачем інформації і фінансовим порадником. Він починає приймати активну участь у визначенні та забезпеченні виконання управлінської політики, а бухгалтер все більше уваги приділяє контролю, аналізу, плануванню, прогнозуванню та прийняттю рішень [101, с. 45]. Метою бухгалтера стає створення зручної у користуванні та зрозумілої для сприйняття інформації, спрямованої на забезпечення ефективного оперативного управління.

Наукові дослідження зарубіжних та вітчизняних дослідників [186] свідчать, що в 50-60 роки зростає практичний інтерес до проблем обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції. Оскільки загострення конкурентної боротьби серед численних великих, середніх і малих підприємств, значне зростання вартості активів, ускладнення технології та організації виробництва, розвиток науково-технічного прогресу, освоєння нових виробництв, зростання витрат та зусиль на реалізацію товарів, їх рекламу стимулювали подальші дослідження в цій галузі. У результаті цього широке розповсюдження отримали:

 • складання попередніх кошторисів витрат і на їх основі виявлення відхилення фактичних витрат від стандартних;

 • облік і контроль витрат за центрами відповідальності;

 • система “директ-костінг”, але відтоді до собівартості продукції включаються не лише прямі витрати, а й змінні виробничі непрямі (загальновиробничі) витрати;

 • маржинальний аналіз, пов’язаний із розрахунком критичного обсягу виробництва і реалізації та встановленням взаємозв’язку між витратами, обсягами діяльності та прибутком;

 • систематичний аналіз виробничих витрат з метою накопичення аналітичної інформації, необхідної для управління виробничим процесом;

 • розробка альтернативних варіантів управлінських рішень та оцінка наслідків їх прийняття.

Таким чином, методи та прийоми виробничого обліку поступово ускладнювалися і ставали різноманітнішими, його завдання розширювалися і підпорядковувалися конкретним цілям та інтересам системи управління, спрямовувалися на кінцевий фінансовий результат, що все більше наближало його до класичного управлінського обліку і призвело до перейменування.

Водночас, з середини 70-х років набула поширення нова концепція розуміння змісту та суті бухгалтерського обліку. Основним її положенням стало твердження про те, що робота бухгалтера повинна бути орієнтована не на забезпечення вихідною обліковою інформацією абстрактного узагальненого користувача, а на задоволення специфічних інформаційних потреб конкретних споживачів. Отже, вперше порушується питання про чіткий лінійний взаємозв’язок між конкретними потребами користувачів інформації і “технологією” облікового процесу, на виході з якого повинен бути отриманий інформаційний продукт з певними наперед заданими параметрами [125].

Саме такий методологічний підхід став основою для поділу традиційної системи обліку на фінансовий і управлінський, як підсистем, покликаних задо-вольняти інформаційні потреби різних користувачів – зовнішніх і внутрішніх.

В цей період управлінський облік став викладатися в університетах США, а з часом і в інших країнах світу. Як підкреслюють вчені [26, с. 12], поява управлінського обліку як окремої навчальної дисципліни пов’язана з Американською асоціацією бухгалтерів, яка у 1972 році розробила програму підготовки спеціалістів з управлінського обліку з наданням їм кваліфікації бухгалтера-аналітика.

Узагальнюючи вищевикладене, можемо зробити висновок, що третій етап розвитку управлінського обліку характеризується наступними положеннями:

 • простежується націленість виробничої (управлінської) бухгалтерії на задоволення інформаційних потреб внутрішнього керівництва;

 • відбувається методологічне та організаційне відокремлення управлінського обліку від фінансового, зважаючи на специфічність його функцій і завдань;

 • широко застосовуються основні елементи управлінського обліку: “стандарт-кост”, “директ-костінг”, маржинальний аналіз, облік і контроль витрат за центрами відповідальності, бюджетне планування;

 • інформація управлінського обліку використовується для прийняття оперативних і тактичних рішень в сфері управління виробництвом;

 • в університетах США та інших країн починають викладати окремий курс “Управлінський облік”.

Ми підтримуємо висновок більшості дослідників [26, 46, 56, 69, 102, 157, 174, 186], які стверджують, що саме на цьому історичному етапі відбулося формування управлінського обліку як окремої сфери економічних знань.

На думку автора, такий висновок спирається на наступні аргументи. По-перше, знаходячись на стику таких споріднених економічних наук, як управління, бухгалтерський облік, прогнозування, економічний аналіз, математика, статистика, економіка, технологія і організація виробництва, економіко-математичні методи і моделювання, психологія, управлінський облік має свої специфічні предмет, об’єкти і методи дослідження. По-друге, впродовж певного історичного періоду сформувався своєрідний понятійно-категорійний апарат, притаманний лише управлінському обліку. По-третє, в світовій практиці зародилася і успішно функціонує система відтворення наукових знань управлінського обліку, оскільки він обов’язково викладається у вищих закладах освіти більшості країн світу та є однією із базових дисциплін підготовки бухгалтерів і менеджерів.
Разом з тим, у багатьох країнах існують професійні громадські організації, які досліджують проблеми управлінського обліку та займаються підготовкою і сертифікацією бухгалтерів-аналітиків (рис.1.1).


^ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
США


1919
1919

Інститут бухгалтерів обліку

виробництва та витрат
Національна асоціація бухгалтерів
1972
1972

Інститут управлінських бухгалтерів
Інститут управлінського обліку

1986Привілейований інститут управлінських бухгалтерів


Рис. 1.1. Професійні організації бухгалтерів-аналітиків Великої Британії та США [48]
  1   2

Схожі:

Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція iconКонспект лекцій з маркетингу Рівне 2003 Зміст Тема Сутність маркетингу...
Визначення маркетингу та його основних понять: нестаток, потреба, цінності, попит
Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція iconТема 1 : Сутність маркетингу та його сучасна концепція
З розпадом СРСР змінилася думка про маркетинг, оскільки розвиток суспільства пішов за ринковою моделлю. В україні маркетинг почав...
Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція icon1. Бухгалтерська облікова система
Але в практичній діяльності керівники українських компаній досі не мають чіткого розуміння цього виду обліку, що, мабуть, є головною...
Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція iconОбгрунтування системи критеріїв оцінки управлінського персоналу промислового підприємства
Під критерієм оцінки управлінського персоналу розуміється соціально-економічний показник професійних якостей та результативності...
Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція iconТама 1: Сутьність маркетингу та його сучасна концепція
Винекнення маркетингу в першу чергу пов’язують з винекненням торгівлі та ринку. Вперше ці поняття як передумова появи маркетингу...
Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція iconВступ 6 Розділ Правовий статус Європейського Союзу та його еволюція...
Розділ Концепція правового порядку спільної зовнішньої політики та політики безпеки з позиції
Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція iconвикористання бенчмаркінгу в системі управлінського обліку
У статті розглянуто проблеми І перспективи розвитку бенчмаркінгу в Україні І за кордоном. Обґрунтовано необхідність застосування...
Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція icon1. Сутністно-змістова еволюція терміну потенціал (Загальнонаукова...
Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель
Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція icon1. Сутністно-змістова еволюція терміну потенціал (Загальнонаукова...
Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель
Еволюція управлінського обліку, його сучасна концепція iconПланування обсягів виробництва І реалізації, планування потреби в...
Сучасна концепція маркетингу як філософії управління передбачає, що в центрі уваги менеджменту перебуває орієнтування всього підприємства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка