2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Скачати 143.25 Kb.
Назва2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Сторінка1/2
Дата19.04.2013
Розмір143.25 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2

Аудиторський висновок

щодо фінансової звітності закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Регіональний Розвиток» за 2011 рік10 квітня 2012 року м. Київ
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ» / надалі Компанія з управління активами/, що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами серія АВ № 581174, що видана ДКЦПФР від 18 квітня 2011 року, місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська 62-А, код ЄДРПОУ: 21599716.

^ Користувачі аудиторського висновку: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, керівні та виконавчі органи Компанії з управління активами.

^
1. Основні відомості про аудиторську фірму

Назва - “Аудиторська фірма “СЕРВІС-АУДИТ”. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3090 від 26.12.2002 року, видане Аудиторською палатою України. Строк дії свідоцтва подовжено до 15.11.2012 року. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів № 743 серія АБ 000680 від 13.02.2008р. Унесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 13.02.2008 року №90. Термін дії свідоцтва з 13.02.2008 року до 15.11.2012 року.

Місце знаходження – 04209 м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. Код території – 8038000000. Телефон (факс) – (044) 50126 41

Перевірку проводив незалежний аудитор Красільніков Костянтин Рудольфович.

Перевірку сплановано і проведено у відповідності з вимогами Законів України „Про аудиторську діяльність”, ”Про цінні папери та фондовий ринок”, ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” ,”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, ”Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

При проведенні перевірки аудиторська фірма діяла на підставі законодавства України в сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

^
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Згідно з умовами Договору від 27.04.2011 року № 2704/11-3 на здійснення аудиторської перевірки та виконання аудиторських послуг, Аудиторська фірма „СЕРВІС -АУДИТ”, провела незалежний аудит поданої фінансової звітності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Регіональний Розвиток» (надалі Фонд) у складі Ф.№1 “Баланс” на 31 грудня 2011 р., Ф.№2 “Звіт про фінансові результати”, Ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів” та Ф.№ 4 “Звіт про власний капітал” за 2011 рік та Ф № 5 „Примітки до річної фінансової звітності” за даними бухгалтерського обліку за рік, що минув, на зазначену дату. Для проведення перевірки аудиторам надана вся необхідна інформація, що дозволяє викласти висловлення незалежної думки щодо фінансової звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки.

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку несе керівництво Компанії з управління активами. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі проведеної аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно cум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну і достатню основу для формування висновку.

Система облiку в Фонді вiдповiдає його розмiру, структурi, роду дiяльностi, забезпечує регулярний збiр та належну обробку iнформацiї для складання фiнансової звiтностi.

Перевірка здійснювалась з 02 квітня 2012 р. по 09 квітня 2012 р. в офісі Виконавця - м. Київ, 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра , 41. Дата видачі висновку – 10 квітня 2012 року, в офісі Виконавця.

Мета перевірки – підтвердження повноти та достовірності фінансової звітності ЗНВПІФ «Регіональний Розвиток» згідно результатів діяльності за 2011 року.

Аудиторською перевіркою встановлено:

^
1. Основні відомості про Фонд

Закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Регіональний Розвиток» функціонує на законних засадах.

Фонд створено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Компанії з управління активами (Протокол № 1-2004 від 09.07.2004 р.)

Регламент Фонду Затверджено Загальними зборами акціонерів Компанії з управління активами (Протокол № 1-2004 від 09.07.2004 р.) та зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.07.2004 р.

Фонд внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 30 липня 2004 р. (Свідоцтво № 68)

25 серпня 2011 року, Фонду видано нове свідоцтво № 68-1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 233068.

Фонд визнано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку таким, що здійснився 23.02.2005 р. (Рішення ДКЦПФР від 23.02.2005 р. № 69 «Про відповідність закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Регіональний Розвиток» ЗАТ «Компанія з управління активами «ИНЕКО-ІНВЕСТ» мінімальному об’єму активів ІСІ).

Компанією з управління активами, у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) від 15.03.2001р. № 2299 ІІІ, та з метою забезпечення відповідного управління активами Фонду укладено наступні угоди:

  • Договір про надання аудиторських послуг № 2704/11-3 від 27.04.2011 р. із Аудиторською фірмою «СЕРВІС-АУДИТ», що діє на підставі Статуту та Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3090 від 26.12.2002 р.;

  • Договір № 254-2004/2 про обслуговування Зберігачем АБ «Кліринговий дім» активів ЗНВПІФ «Регіональний Розвиток» від 17.05.2011 р. Зберігач АБ «Кліринговий дім» має Ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АВ № 493482, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 12.11.2009р.;

  • Договір № 244-Р на ведення реєстру власників цінних паперів ЗНВПІФ «Регіональний Розвиток» від 14.04.2004 р. із Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «Укрнафтогаз».

  • Договір № 28/12-2005 про надання послуг з незалежної оцінки майна від 28.12.2005 р. із ТОВ «Добсон-аналітик», що діє на підставі Статуту та Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності № 11475/11, виданого Фондом державного майна України 14.03.2011р.

Компанією з управління активами організовано розміщення інвестиційних сертифікатів, у відповідності до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (затверджено Загальними зборами акціонерів Компанії з управління активами 09.07.2004 р. (протокол № 1-2004) та зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2004 р.) та Свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (Реєстраційний № 250, дата реєстрації 07.12.2005 р.).
2.Основні відомості про Компанію з управління активами

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами ІНЕКО-ІНВЕСТ» створена в процесі реорганізації Закритого акціонерного товариства „ Центральний інвестиційний фонд”, код ЄДРПОУ 21599716 (протокол засідання Загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства „ Центральний інвестиційний фонд ” №8 від 05.12.2003р.) з подальшою реорганізацією з Закритого акціонерного товариства «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ» (протокол засідання Загальних зборів Закритого акціонерного товариства «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ» № 3-2010 від 13.12.2010р.)

Товариство з обмеженою відповідальністю „ Компанія з управління активами „ІНЕКО-ІНВЕСТ” є правонаступником прав та обов’язків закритого акціонерного товариства «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ» та закритого акціонерного товариства „ Центральний інвестиційний фонд”.

Нову редакцію Статуту ТОВ „ Компанія з управління активами „ІНЕКО-ІНВЕСТ” затверджено Протоколом Загальних зборів учасників від 18.03.2011 р. № 4 та зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією від 23.03.2011 за №10681050001027482,

Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ „ Компанія з управління активами „ІНЕКО-ІНВЕСТ” видане Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата реєстрації - 20 січня 2004 р. № 1 068 145 0000 027482, Державний реєстратор - Т.М. Погорілко.

Компанія з управління активами має Ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Серії АВ № 581174 (рішення ДКЦПФР від 14.04.2011 р.№ 349). Термін дії: 18.04.2011 р. –18.04.2016 р.

Місцезнаходження товариства: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62-А, що відповідає статуту та свідоцтву про державну реєстрацію.

Предметом діяльності товариства є провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

Код ЄДРПОУ – 21599716.

Форма власності – приватна.

ЗНВПІФ «Регіональний Розвиток» функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та правовстановлюючими (реєстраційними) документами.
^ 3. Інформація про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів

Рішення про випуск сертифікатів ЗНВПІФ «Регіональний Розвиток» прийнято Загальними зборами акціонерів Компанії з управління активами (Протокол № 1-2004 від 09.07.2004 р.).

Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні.

Номінальна вартість – 100 000, 00грн.

Кількість інвестиційних сертифікатів 230 шт.

Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів – 23000000 грн.

Форма існування – документарна.

Наведені дані про емісію інвестиційних сертифікатів співставні в Регламенті фонду, в Проспекті емісії та Свідоцтві про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (№ 250 від 07.12.2005 р.).

Інформації про власників інвестиційних сертифікатів аудитору не надано.

Відповідно, пайовий фонд ЗНВПІФ «Регіональний Розвиток» зареєстровано в сумі 23 000 000,00 грн.
4. Щодо відповідності показників балансу даним аналітичного обліку, порядку ведення бухгалтерського обліку та відповідності його існуючим нормативам аудитор робить наступні висновки:

4.1. Бухгалтерський облік активів, зобов’язань та капіталу фонду ведеться Компанією з управління активів окремо від власних активів, зобов’язань та капіталу. Облік у звітному періоді вівся методом подвійного запису господарських операцій, як це

передбачено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16.07.1999 р., зі змінами та доповненнями та Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 07.07.2005 р. № 362 (надалі Положення).

Облік ведеться за допомогою комп’ютерної техніки (програмне забезпечення „1С-Бухгалтерія”).

Протягом звітного року, щодо ведення обліку, дотримано вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, діючих в Україні.

4.2. Фінансові інвестиції, включені до статті “Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції” в сумі 970, 0тис. грн., обліковуються та відображені у звітності відповідно до вимог п. 3.2. Положення. Операції з фінансовими інвестиціями є основним видом діяльності фонду. Облік довгострокових фінансових інвестицій ведеться за методологією, що не суперечить П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затверджених Мінфіном України від 26.04.2000р. №91 (зареєстровано Мінюстом 18.05.2000р. №284/4505).

4.3. Відображені в ІІ розділі активу балансу залишки грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті складають 57,0 тис.грн., підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

4.4. Залишки дебіторської заборгованості відповідають даним синтетичного обліку. Дебіторська заборгованість за розрахунками за даними обліку та звітності складає: з нарахованих доходів – 411 тис. грн.;

4.5. Аудит правильності розрахунків та сплати податкових платежів не проводився.

4.6. Власний капітал фонду за річною звітністю станом на 31.12.2011 р. становить 1580 , 0тис. грн.: 23 000,0тис.грн. – пайовий капітал; 58,0тис.грн. –додатково вкладений капітал, 64,0тис. грн. – непокритий збиток; 21 800 тис. грн. - неоплачений капітал. Ці суми співставні в балансі та бухгалтерських реєстрах.

Облік власного капіталу відповідає вимогам ПБО 5 „Звіт про власний капітал”, Положення та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій.

Пайовий капітал відображено в обліку і звітності у відповідності до реєстраційних документів фонду.

Додатково вкладений капітал сформовано за рахунок емісійного доходу.

Нерозподілений прибуток сформовано із фінансових результатів господарської діяльності за минулі звітні періоди.

4.7. Вартість поточних фінансових інвестицій на кінець року складає 100 тис.грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку.

4.8. За даними обліку протягом звітного року фондом отримано збиток у розмірі 386 тис. грн., Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

Витрати періоду, що не відносяться до виробничої собівартості, складаються із адміністративних витрат –24,0 тис. грн.

Інші доходи та інші витрати за даними звітності складають відповідно 469 тис. грн., та 831 тис грн. відповідають критеріям визнання інших доходів та витрат у відповідності до П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати», відповідають даним бухгалтерського обліку.

У Звіті про рух грошових коштів відображено рух коштів за 2011 рік у відповідності до П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Дані Звіту про рух грошових коштів відповідають даним бухгалтерського обліку та співставні із показниками інших форм фінансової звітності.

За даними звітності рух коштів від операційної діяльності склав – 6,0 тис. грн. (видаток), від інвестиційної діяльності – 0 тис. грн. від фінансової діяльності – 0 тис. грн., чистий рух коштів за звітний період становить – ( 6, 0 )тис. грн. (видаток).

Звіт про власний капітал фонду за 2011 рік складено відповідно до вимог П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”. Показники звіту відповідають даним бухгалтерського обліку та співставні із показниками інших форм фінансової звітності (Балансом).

Зміни у власному капіталі фонду за звітний період відбулися за рахунок отриманих фінансових результатів звітного періоду (збиток 386,0 тис. грн.)

  1. Аналіз фінансового стану


На підставі даних фінансової звітності та бухгалтерського обліку здійснено аналіз фінансового стану фонду, який засвідчив наступне (таблиця № 1)

Таблиця N 1

^ Показники платоспроможності та фінансової стабільності

Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду

«Регіональний Розвиток»

^ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

ІНЕКО-ІНВЕСТ ”

станом на 31 грудня 2011 року


п/п

Показники

Формула розрахунку показника фінансового стану товариства

^ Станом на 31.12.2011р.

Нормативне значення

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1=Грошові кошти (ряд 230-240):(ІV розділ пасиву)

0, 23

0,25-0,5

2

Коефіцієнт загальної ліквідності ( покриття)

К2=(ІІ розділ активу):(ІV розділ пасиву)

0, 23

1,0-2,0

3

Коефіцієнт фінансової стійкості

К3=(І розділ пасиву):(Всього по активу)

0, 8


0,25-0,5

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань

К4=(ІІІ розділ пасиву + ІV розділ пасиву) : (І розділ пасиву)

0, 2


0,5-1,0

5

Коефіцієнт рентабельності активів

К5= чистий прибуток: (ІІ розділ активу + ІІІ розділ активу)

0, 0


0,10
  1   2

Схожі:

2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту icon2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність...
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту icon2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Т / надалі Компанія з управління активами/, що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –...
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту iconОсновні умови проведення акції
Власник автомобілю при укладанні акційного договору страхування каско отримує знижку від страхового тарифу
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту iconДоговір про проведення аудиту
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про проведення аудиту (надалі іменується "Договір") про наступне
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту iconПовідомлення про проведення тендера тов сп «нібулон» на поставку комплектуючих системи опс
Додаткові умови (вказати про включення у вартість договору витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків, зборів,...
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту iconПринципи аудиту
Од­нією із основоположних є міжнародна норма аудиту (мна) №3, в якій вказані основні принципи, що регулю­ють аудит. Вони є основою...
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту iconОголошення про проведення тендера тов сп «нібулон» на постачання...
Додаткові умови (вказати про включення у вартість договору витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків, зборів,...
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту iconОголошення про проведення тендера тов сп «нібулон» на постачання...
Додаткові умови (вказати про включення у вартість договору витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків, зборів,...
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту iconОголошення про проведення тендера тов сп «нібулон» на /постачання...
Додаткові умови (вказати про включення у вартість договору витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків, зборів,...
2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту iconОголошення про проведення тендера тов сп «нібулон» на /постачання...
Додаткові умови (вказати про включення у вартість договору витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків, зборів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка