Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія)
НазваТести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Сторінка1/6
Дата19.04.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4   5   6
ТЕСТИ З ФАХУ «ОБЛІК І АУДИТ»

ДЛЯ ВСТУПУ В М АГІСТРАТУРУ ДВНЗ “УжНУ» у 2012 році

Розділ 1. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
1

Які елементи повинні бути обов’язково присутні в господарському обліку?

1) Первинний облік, аналітичний облік, синтетичний облік?

2) Оцінка, калькуляція, подвійний запис.

3) Рахунки, баланс, звітність.

4) Спостереження, вимірювання, реєстрація.

2

На які види поділяється господарський облік?

1) Оперативний, статистичний, бухгалтерський

2) Рахунки, подвійний запис, баланс

3) Аналітичний, статистичний, балансовий

4) Меморіальний, журнальний, табличний
3

Які вимоги ставляться до господарського обліку?

1) Первинність, вторинність, оперативність, гнучкість, систематизованість, нагромаджуваність, хронологічність і повнота даних обліку.

2) Порівнюваність показників обліку з показниками плану, точність, об’єктивність, ясність, доступність, своєчасність, економічність і раціональність.

3) Документаційність, аналітичність, систематизованість, облікова реєстрація, складання балансу і бухгалтерської звітності.

4) Документальність, оперативність, спостережність, вимірюваність, оцінюваність, звітність і кількісне відображення.
4

За обліковими функціями, на які види поділяється виробничо-господарський облік у галузях економіки?

1) Оперативний, статистичний, бухгалтерський

2) Меморіальний, журнальний, табличний

3) Управлінський, фінансовий, податковий

4) Первинний, поточний, узагальнюючий
5

Які види вимірників застосовуються в бухгалтерському обліку ?

1) Оперативний, статистичний, податковий.

2) Валютний, матеріальний, контокорентний.

3) Податковий, управлінський, бюджетний.

4) Натуральний, трудовий, грошовий.

6

Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності застосо­вується:

1) Кількісний вимірник.

2) Грошовий вимірник.

3) Натуральний вимірник.

4) Трудовий вимірник.
7

Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських процесів:

1) Вибірково.

2) На початок місяця.

3) Безперервно.

4)На кінець місяця.
8

Виконання яких функцій повинен забезпечити бухгалтерський облік?

1) Спостережну, вимірювальну, реєстраційну.

2) Оціночної, калькуляційної, звітної.

3) Групувальної, поточної, зведеної.

4) Інформаційної, контрольної, аналітичної.
9

Метою якого виду обліку є складання бухгалтерської звітності для зовнішніх користувачів?

1) Статистичного.

2) Фінансового.

3) Оперативного.

4) Управлінського.
10

Метою якого виду обліку є здійснення обліку затрат на виробництво та складання всіх видів калькуляцій собівартості продукції з метою прийняття рішень?

1) Статистичного.

2) Податкового.

3) Фінансового.

4) Управлінського.
11

Принцип обачності полягає в тому, що в обліку повинні застосовуватися такі методи оцінки, які б запобігали:

1) Завищенню оцінки активів та доходів підприємства і зани­женню оцінки зобов'язань та витрат.

2) Завищенню активів та витрат підприємства, заниженню зо­бов'язань і доходів.

3) Завищенню зобов'язань і витрат підприємства, заниженню активів і доходів.

4) Заниженню доходів і завищенню витрат підприємства.
12

До джерел утворення господарських засобів підприєм­ства відносять:

1) Власний капітал, зобов'язання, поточні фінансові інвестиції.

2) Власний капітал, цільове фінансування, довгострокові та по­точні зобов'язання.

3) Гроші в касі, банку та підзвітні суми.

4) Заборгованість покупців, заборгованість кредиторів, кредити банку.
13

Власний капітал і зобов'язання називають також:

1) Господарськими засобами.

2) Балансом.

3) Активами.

4) Джерелами господарських засобів.
14

Активи, які призначені для використання протягом більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік), називають:

1) Оборотними.

2) Цінними паперами.

3) Необоротними.

4) Грошовими.
15

Статутний капітал –це:

1) Загальна вартість пасивів, які є внеском власників (учасників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта господарювання.

2) Загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта господарювання.

3) Загальна вартість зобов’язань, які є внеском власників (учасників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта господарювання.

4) Загальна сума отриманого прибутку, яка є внеском власників (учасників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта господарювання.
16

До зобов'язань підприємства належать:

1) Нерозподілений прибуток, резерв передбачених платежів, неоплачений капітал.

2) Заборгованість перед бюджетом, векселі одержані, забор­гованість за довгостроковими зобов'язаннями.

3) Кредиторська заборгованість, векселі одержані, зобов'язання з фінансової оренди.

4) Кредити банків, заборгованість постачальникам, заборгованість перед працівниками з оплати праці.

17

У складі нематеріальних активів обліковуються:

1) Акції акціонерних товариств, процентні облігації державних і місцевих позик, права та знаки для товарів і послуг.

2) Торгові марки і товарні знаки, ноу-хау.

3) Гудвіл, права користування майном, капітальні витрати на поліпшення земель.

4) Право на використання природних ресурсів, програмні продукти, облігації.
18

Об’єкт бухгалтерського обліку “Заборгованість банку за одержані від нього кредити на капітальні інвестиції терміном на 5 років” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування до якої групи Ви віднесете:

1) До позичкових коштів.

2) До коштів в розрахунках.

3) До грошових коштів.

4) До неоплаченого капіталу.
19

Об’єкт бухгалтерського обліку “Вартість програмного бухгалтерського забезпечення “1С-Бухгалтерія”” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування до якої групи Ви віднесете:

1) До предметів праці.

2) До предметів обігу.

3) До засобів праці.

4) До власного капіталу.
20

Об’єкт бухгалтерського обліку “Вартість цінних паперів, придбаних товариством” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування до якої групи Ви віднесете:

1) До грошових коштів

2) До предметів праці.

3) До коштів в розрахунках.

4) До предметів обігу.
21

Об’єкт бухгалтерського обліку “Заборгованість покупців за одержану від підприємства готову продукцію, але оплату за неї ними іще не здійснена” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування до якої групи Ви віднесете:

1) До грошових коштів.

2) До предметів обігу.

3) До зобов’язань та розрахунків.

4) До коштів в розрахунках.
22

Об’єкт бухгалтерського обліку “Устаткування, яке встановлене у цеху і використовується для здійснення виробничого процесу” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування до якої групи Ви віднесете:

1) До предметів праці.

2) До засобів праці.

3) До предметів обігу.

4) До власного капіталу.
23

Об’єкт бухгалтерського обліку “Валютні кошти, що зберігаються на валютному рахунку в банку” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування до якої групи Ви віднесете:

1) До предметів праці.

2) До коштів в розрахунках.

3) До грошових коштів.

4) До предметів обігу.
24

Об’єкт бухгалтерського обліку “Заборгованість постачальникам за одержані від них купівельні комплектуючі деталі для основного виробництва” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування до якої групи Ви віднесете:

1) До зобов’язань та розрахунків.

2) До коштів в розрахунках.

3) До грошових коштів.

4) До кредитів та інших позичкових коштів.
25

Операції, зафіксовані в документах, отримують грошо­вий вираз за допомогою:

1) Оцінки і документування.

2)Оцінки і калькуляції.

3)Оцінки та інвентаризації.

4)Оцінки і подвійного запису.
26

За допомогою яких елементів здійснюється вимірювання економічних процесів та господарських засобів в бухгалтерському обліку?

1) За допомогою виявлення фактичної наявності та стану майна підприємства на певну дату.

2) За допомогою бухгалтерських рахунків бухгалтерського обліку та подвійного запису на рахунках.

3) За допомогою оцінки і калькуляції.

4) За допомогою свідоцтва певної форми і змісту про здійснення господарської операції або право на її здійснення.
27

За допомогою яких елементів здійснюється реєстрація та класифікація даних обліку з метою їх систематизації в бухгалтерському обліку?

1) За допомогою виявлення фактичної наявності та стану майна підприємства на певну дату.

2) За допомогою рахунків та подвійного запису.

3) За допомогою свідоцтва певної форми і змісту про здійснення господарської операції або право на її здійснення..

4) За допомогою оцінки і калькуляції.
28

За допомогою яких елементів здійснюється систематичне та хронологічне спостереження в бухгалтерському обліку?

1) За допомогою документації та інвентаризації.

2) За допомогою виявлення фактичної наявності та стану майна підприємства на певну дату.

3) За допомогою рахунків та подвійного запису.

4) За допомогою оцінки і калькуляції.
29

За допомогою яких елементів здійснюється узагальнення інформації в бухгалтерському обліку та забезпечення нею внутрішніх та зовнішніх користувачів?

1) За допомогою виявлення бухгалтерського балансу та бухгалтерської звітності.

2) За допомогою вимірювання об’єктів обліку.

3) За допомогою рахунків та подвійного запису.

4) За допомогою документації та інвентаризації.
30

Який з елементів методу бухгалтерського обліку викори­стовують для визначення собівартості готової продукції:

1) Інвентаризацію.

2) Калькуляцію.

3) Оцінку.

4) Документування.
31

Що Ви розумієте під документацією в бухгалтерському обліку?

1) Це калькуляційний розрахунок собівартості продукції.

2) Це письмове свідоцтво певної форми і змісту про здійснення господарської операції або право на її здійснення..

3) Це процес формування господарських операцій бухгалтерськими документами.

4) Це спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку.
32

Що Ви розумієте під інвентаризацією в бухгалтерському обліку?

1) Це спосіб виявлення фактичної наявності та стану майна підприємства на певну дату.

2) Це вартісне вимірювання об’єктів обліку.

3) Це спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку.

4) Це письмове свідоцтво певної форми і змісту про здійснення господарської операції або право на її здійснення.
33

Що таке звітність як спосіб бухгалтерського обліку?

1) Це калькуляційний розрахунок собівартості продукції.

2) Це спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку.

3) Це система узагальнюючих показників, які характеризують підсумки діяльності підприємства за певний період часу.

4) Це процес формування господарських операцій бухгалтерськими документами.
34

За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляють не оприбутковані цінності, розкрадання, не­стачу тощо?

1) Оцінки.

2) Інвентаризації.

4) Балансу.

5) Звітності.
35

Величина активів підприємства завжди:

1) Більше суми його зобов'язань і власного капіталу.

2) Менше суми зобов'язань і власного капіталу.

3) Дорівнює сумі власного капіталу.

4) Дорівнює сумі зобов'язань і власного капіталу.
36

Призначення пасиву бухгалтерського балансу:

1)Визначити, хто і в якій формі брав участь у створенні майна підприємства.

2) Показати предметний склад майна.

3) Дати узагальнену інформацію про господарські активи та їх джерела.

4) Дати узагальнену інформацію про вартість необоротних активів.
37

Ресурси, що контролюються підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигод у майбутньому, називається:

1) Власним капіталом.

2) Активами.

3) Зобов'язаннями.

4) Пасивами.
38

В активі балансу знаходять своє відображення:

1) Непогашена кредиторська заборгованість.

2) Позики та товари.

3) Виробничі запаси, а також дебіторська заборгованість.

4) Заборгованість з оплати праці.
39

Вибрати пункт, у якому перелічені тільки пасивні статті балансу:

1) Статутний капітал, прибуток, інвестиції.

2) Позики банку, кредиторська заборгованість.

3) Витрати майбутніх періодів, цільове фінансування.

4) Нематеріальні активи, заборгованість з оплати праці персоналу підприємства.
40

В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відображається сума заборгованості за одержаними векселями від покупців за відвантажені їм товари на кінець звітного періоду?

1) В першому розділі активу.

2) В другому розділі активу.

3) В першому розділі пасиву.

4) В третьому розділі пасиву.
41

В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відображається залишок незавершених пошивом чоловічих костюмів у пошивочному цеху швейної фабрики на початок і кінець звітного періоду?

1)В другому розділу активу

2)В першому розділі активу

3)В третьому розділі активу

4) В третьому розділі пасиву
42

В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відображається заборгованість банкам за кредитами , одержаних підприємством на будівництво нового цеху терміном на 4 роки на кінець звітного періоду?

1) В першому розділі активу

2) В третьому розділі пасиву

3) В першому розділі пасиву

4) В четвертому розділі пассиву
43

В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відображається сума нарахованої і невиплаченої заробітної плати працівникам підприємства на кінець звітного періоду?

1) В третьому розділу активу

2) В першому розділі пасиву

3) В четвертому розділі пасиву

4) В другому розділі пасиву
44

Як вплине на підсумок активу і пасиву бухгалтерського балансу наступна господарська операція: З нарахованої суми заробітної плати проведено утримання податку з доходів фізичних осіб на суму 1800 грн.

1) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині активу балансу.

2) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині пасиву балансу.

3) Підсумок активу і пасиву балансу збільшиться на однакову суму.

4) Підсумок активу збільшиться, а підсумок пасиву зменшиться на однакову суму.
45

Як вплине на підсумок активу і пасиву бухгалтерського балансу наступна господарська операція: З поточного рахунку в національній валюті в банку погашена заборгованість по довготермінових кредитах банку на суму 250000 грн.?

1) Підсумок активу і пасиву балансу зменшиться на однакову суму.

2) Підсумок активу збільшиться, а підсумок пасиву зменшиться на однакову суму.

3) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині пасиву балансу.

4) Підсумок активу і пасиву балансу збільшиться на однакову суму.

постачальниками та підрядниками.
46

Як вплине на підсумок активу і пасиву бухгалтерського балансу наступна господарська операція: З поточного рахунку в національній валюті в банку сплачено податки до бюджету на суму 80000 грн.?

1) Підсумок активу зменшиться, а підсумок пасиву збільшиться на однакову суму

2) Підсумок активу і пасиву балансу зменшиться на однакову суму.

3) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині пасиву балансу.

4) Підсумок активу і пасиву балансу збільшиться на однакову суму.
47

Як вплине на підсумок активу і пасиву бухгалтерського балансу наступна господарська операція: Зараховано на поточний рахунок довгострокову позику від банку ПАТ“РАЙФАЙЗЕН-АВАЛЬ” на суму 250000 грн.

1) Підсумок активу і пасиву балансу збільшиться на однакову суму.

2) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині активу балансу.

3) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині пасиву балансу.

4) Підсумок активу збільшиться, а підсумок пасиву зменшиться на однакову суму.
48

Як вплине на підсумок активу і пасиву бухгалтерського балансу наступна господарська операція: За рахунок короткострокового кредиту погашена заборгованість постачальникам за раніше одержані від них виробничі запаси на суму 150 000 грн.?

1) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині активу балансу.

2) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині пасиву балансу.

3) Підсумок активу і пасиву балансу збільшиться на однакову суму.

4) Підсумок активу збільшиться, а підсумок пасиву зменшиться на однакову суму.
49

Як вплине на підсумок активу і пасиву бухгалтерського балансу наступна господарська операція: За рахунок нерозподіленого прибутку утворено резервний капітал на суму 76500 грн.

1) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині активу балансу.

2) Підсумок активу і пасиву балансу збільшиться на однакову суму.

3) Підсумок активу і пасиву балансу зменшиться на однакову суму.

4) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині пасиву балансу.
50

Як вплине на підсумок активу і пасиву бухгалтерського балансу наступна господарська операція: Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва за виготовлення продукції на суму 4500 грн.

1) Підсумок активу і пасиву балансу збільшиться на однакову суму.

2) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині активу балансу.

3) Підсумок активу і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині пасиву балансу.

4) Підсумок активу зменшиться, а підсумок пасиву збільшиться на однакову суму.
51

Як вплине на підсумок активу і пасиву бухгалтерського балансу наступна господарська операція: Сума збитків (50000 грн.) за минулий рік за рішенням засновників віднесена на зменшення резервного (страхового) капіталу.

1) Підсумок актив і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині активу балансу.

2) Підсумок актив і пасиву балансу не зміниться. Відбудуться зміни сум окремих статей тільки всередині пасиву балансу.

3) Підсумок активу збільшиться, а підсумок пасиву зменшиться на однакову суму.

4) Підсумок активу зменшиться, а підсумок пасиву збільшиться на однакову суму.
52

Активні рахунки — це рахунки, призначені для:

1) Обліку майна.

2)Обліку капіталу.

3) Обліку зобов'язань перед кредиторами.

4) Обліку кредитів банку.
53

Сальдо в активних рахунках записується:

1) За кредитом.

2) За дебетом і кредитом.

3) Зовсім не записується.

4) За дебетом.
54

Пасивні рахунки призначені для обліку:

1) Майна.

2) Джерел утворення майна.

3) Дебіторської заборгованості.

4) Грошових коштів.
55

Зменшення вартості майна записується:

1) В кредит активного рахунка.

2) В дебет активного рахунка.

3) В дебет пасивного рахунка.

4) В кредит пасивного рахунка.
56

Збільшення зобов'язань записується:

1) В кредит активного рахунка.

2) В кредит пасивного рахунка

3) В дебет активного рахунка.

4) В дебет пасивного рахунка.
57

Сума записів господарських операцій за дебетом або кре­дитом рахунків за певний період називається:

1) Сальдо.

2) Подвійним записом.

3) Оборотом.

4) Балансом.
58

Сальдо кінцеве з активного рахунка визначається за фор­мулою (у якій: СПА - сальдо початкове активного рахунку; СППП - сальдо початкове пасивного рахунку; Д.О. - дебетовий оборот; К.О. - кредитовий оборот):

1) СКА = СППА + К.О. - Д.О.

2) СКА = СППА + Д.О. - К.О.

3) СКА = СППП +Д.О. - К.О.

4)СКА = СППП + К.О. - Д.О.
59

Сальдо кінцеве з пасивного рахунка визначається за фор­мулою ( у якій: СПА - сальдо початкове активного рахунку; СППП - сальдо початкове пасивного рахунку; Д.О. - дебетовий оборот; К.О. - кредитовий оборот):

1) СПКП = СППП + К.О. - Д.О.

2) СПКП = СППП +Д.О. - К.О.

3) СПКП = СППП- К.О. + Д.О.

4) СПКП = СППА + Д.О. - К.О.
60

Подвійний запис означає, що одна і та ж сума відобра­жається:

1) По дебету одного рахунка і по кредиту іншого.

2) По дебету або кредиту одного рахунка двічі.

3) По активу та пасиву балансу.

4) Тільки по дебету одного рахунку і двічі по кредиту іншого рахунку.
61

Бухгалтерський запис, при якому один рахунок дебетується, а інший рахунок кредитується на однакову суму називається:

1) Складним.

2) Простим.

3) Хронологічним.

4) Систематичним.
62

Бухгалтерський запис, при якому два і більше рахунків дебетується і тільки один рахунок кредитується, і навпаки, на однакову загальну суму називається:

1) Складним.

2) Простим.

3) Хронологічним.

4) Систематичним.
63

Поділ рахунків на синтетичні та аналітичні відбувається залежно від:

1) Економічного призначення рахунків.

2) Деталізації інформації, що на них обліковується.

3) Відношення до календарного періоду.

4) Відношення до балансу.
64

Які рахунки відносяться до субрахунків?

1) Рахунки найвищого (першого) порядку.

2) Рахунок третього порядку.

3) Рахунки четвертого порядку.

4) Рахунки другого порядку.

65

Із сутті якого елементу методу випливає умова рівності дебетових і кредитових оборотів в оборотній відомості за синтетичними рахунками:

1) Рахунків бухгалтерського обліку.

2) Подвійного запису.

3) Балансу.

4) Документування.
66

Все те, на чому фіксується інформація і за допомогою якого здійснюється зв’язок між інформацією та людиною для прийняття відповідних управлінських рішень, називається:

1) Журналом-ордером.

2) Носієм первинної інформації.

3) Меморіальним ордером.

4) Головною книгою.
67

Письмове свідоцтво певної форми і змісту про факт здійснення господарської операції називається:

1) Бухгалтерським документом.

2) Меморіальним ордером.

3) Журнал-ордером.

4) Головною книгою.
68

Процес фіксації певної сукупності економічної інформації в документах називається:

1) Документуванням господарських операцій.

2) Обліковою реєстрацією.

3) Подвійним записом.

4) Бухгалтерським рахунком.
69

Найважливіші відомості про певну господарську операцію в бухгалтерському документі називаються:

1) Документом.

2) Обліковою реєстрацією.

3) Реквізитом.

4) Журнальною статтею.
70

З наведеного переліку обов’язкових реквізитів для всіх бухгалтерських документів, а саме: назва документа; назва підприємства, від імені якого складений документ; зміст та обсяг господарської операції та підстава для неї; вимірники операції (натуральні і грошові); підписи осіб, відповідальних за здійснення операції та правильне її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка здійснювала господарську операцію, яких реквізитів не названо?

1) Населений пункт і поштовий індекс.

2) Дата і місце складання документа.

3) Поштовий індекс і домашня адреса.

4) Прізвище і посади х працівників бухгалтерії.
71

Як поділяють бухгалтерські документи за ступенем узагальнення господарських операцій:

1) Нагромаджувальні і зведені.

2) Первинні і зведені.

3)Внутрішні і зовнішні.

4) Разові і комбіновані.
72

Як поділяють бухгалтерські документи за місцем складання:

1) Внутрішні і зовнішні.

2) Нагромаджувальні і зведені.

3) Первинні і зведені.

4) Разові і комбіновані.
73

Рух бухгалтерських документів від моменту їх заповнення (складається на даному суб’єктів господарювання і або одержуються зі сторони) до періоду їх використання для бухгалтерських записів і передачі в архів називається:

1) Стандартизацією документів.

2) Типізацією

3) Уніфікацією.

4) Документообігом.
74

Виходячи з класифікації документів за призначенням, до яких документів Ви віднесете Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності (за даними лікарняного листка)?

1) Бухгалтерського оформлення

2) Розпорядчих

3) Виконавчих.

4) Комбінованих.
75

Виходячи з класифікації документів за призначенням, до яких документів Ви віднесете Авансовий звіт, складений підзвітною особою про витрати за відрядження ?

1) Виконавчих.

2) Бухгалтерського оформлення

3) Розпорядчих

4) Комбінованих.
76

Виходячи з класифікації документів за призначенням, до яких документів Ви віднесете Акт приймання товарно-матеріальних цінностей від постачальників у випадку відсутності від товарних документів?

1)Комбінованих

2)Розпорядчих

3)Бухгалтерського оформлення

4)Виконавчих
77

Виходячи з класифікації документів за призначенням, до яких документів Ви віднесете виписаний бригаді Наряд на виконання робітниками ремонтних робіт?

1) Виконавчих

2) Розпорядчих

3) Бухгалтерського оформлення

4) Комбінованих
78

Виходячи з класифікації документів за призначенням, до яких документів Ви віднесете Довіреність на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей?

1) Розпорядчих.

2) Виконавчих.

3) Бухгалтерського оформлення.

4) Комбіновані
79

Яке з наведених визначень інвентаризації є найточнішим?

1) Інвентаризація — це спосіб періодичної перевірки госпо­дарських процесів.

2) Інвентаризація — це спосіб виявлення фактичної наявності активів, зобов’язань та капіталу і приведення даних бухгалтерського обліку і звітності до їх фактичного стану за результатами інвентаризації.

3) Інвентаризація — це спосіб упорядкування складського гос­подарства і порядку зберігання майна.

4) Інвентаризація — це спосіб упорядкування системи бухгалтерського обліку і зберігання цінностей.
80

Як часто мусить проводитись повна інвентаризація всіх господарських засобів підприємства ?

1) Один раз в рік, обов’язково перед складанням річної бухгалтерської звітності

2) Щомісячно, обов’язково перед складанням місячного бухгалтерського балансу

3) Щоквартально, обов’язково перед складанням квартального бухгалтерського звіту

4) Один раз в три роки
81

Яке з нижче наведених формулювань в найбільшій мірі відповідає поняттю План рахунків бухгалтерського обліку

1) Систематизований перелік аналітичних рахунків.

2) Систематизований перелік субрахунків.

3) Систематизований перелік синтетичних рахунків і субрахунків.

4) Систематизований перелік субрахунків і аналітичних рахунків.
82

Рахунки за економічним змістом поділяються на:

1) Регулюючі рахунки, основні рахунки, рахунки господарських процесів та їх резуль­татів.

2) Рахунки господарських засобів, рахунки джерел утворення засобів, рахунки для обліку господарських процесів та їх результатів.

3) Рахунки господарських засобів, рахунки джерел утворення засобів, операційні рахунки.

4) Рахунки активів, рахунки пасивів, позабалансові.
83

Рахунки за призначенням структурою поділяються на:

1) Основні, операційні, звітно-розподільчі, позабалансові.

2) Основні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні і позабалансові.

3) Основні, регулюючі, калькуляційні, позабалансові.

4) Активні, активно-пасивніі, пасивні, позабалансові.
84

До яких рахунків Ви віднесете рахунок “ Виробництво” згідно класифікації рахунків за призначенням і структурою?

1) До транзитних.

2) До фінансово-результатних.

3) До калькуляційних.

4) До позабалансових.
85

До яких рахунків Ви віднесете рахунок “Орендовані необоротні активи” згідно класифікації рахунків за призначенням і структурою?

1) До позабалансових.

2) До основних.

3) До регулюючих.

4) До операційних.
86

До яких рахунків Ви віднесете рахунок “Знос основних засобів” згідно класифікації рахунків за призначенням і структурою?

1) До основних.

2) До регулюючих.

3) До операційних.

4) До позабалансових.
87

До яких рахунків Ви віднесете рахунок “Устаткування, прийняте для монтажу” згідно класифікації рахунків за призначенням і структурою?

1) До основних.

2) До регулюючих.

3) До операційних.

4) До позабалансових.
88

До яких рахунків Ви віднесете рахунок “Витрати на оплату праці” згідно класифікації рахунків за призначенням і структурою?

1)До транзитних.

2)До операційних.

3)До регулюючих.

4) До калькуляційних.
89

Що таке обліковий регістр?

1) Система таблиць певної форми для групування, зведення і узагальнення даних на підставі первинних документів.

2) Система інформації про фінансовий стан підприємства.

3) Система принципів, методів і процедур для складанні і подання звітності.

4) Система взаємопов’язаних облікових регістрів, послідовність і технологія бухгалтерських записів.
90

Що таке облікова реєстрація?

1) Це відображення у звітності інформації про фінансовий стан підприємства.

2) Це відображення господарських операцій в облікових регістрах.

3) Це відображення даних у таблицях певної форми для групування, зведення і узагальнення даних на підставі первинних документів.

4) Це відображення у первинних документів фактів господарської діяльності.
91

Як класифікуються реєстри бухгалтерського обліку за зовнішнім виглядом?

1) Картки, вільні (окремі) аркуші, бухгалтерські книги

2)Синтетичні, аналітичні, комбіновані

3)Журнали-ордера, відомості, книги

4) Односторонні, багатографні, шахові
92

Картку складського обліку виробничих запасів Ви віднесете до регістрів:

1) Синтетичного обліку.

2) Комбінованого обліку.

3) Аналітичного обліку.

4) Субрахункового обліку.
93

Що таке форма бухгалтерського обліку?

1) Система взаємопов’язаних облікових регістрів, послідовність і технологія бухгалтерських записів.

2) Система інформації про фінансовий стан підприємства.

3) Система принципів, методів і процедур для складанні і подання звітності.

4) Система таблиць певної форми для групування, зведення і узагальнення даних на підставі первинних документів.
94

Який спосіб виправлення помилок використовується при допущеній помилці в оформленні чеку на одержання грошей з поточного рахунку в національній валюті в банку?

1) Коректурний

2) Спосіб червоного сторно

3) Документ анулюється і виписується новий.

4) Додаткового запису
95

Яка база грошової оцінки може застосовуватись для відображення господарських засобів у бухгалтерській звітності?

1) За початковою вартістю, балансовою вартістю, за залишковою вартістю, за відновлювальною вартістю.

2) За історичною вартістю, за поточною вартістю, за вартістю реалізації, за теперішньою вартістю.

3) За вартістю способом ЛІФО, за вартістю способом ФІФО, середньозваженою вартістю, нормативною вартістю.

4) За поточною собівартістю, за вартістю розрахунків, за історичною вартістю, за теперішньою вартістю.
96

Яка база грошової оцінки може застосовуватись для відображення джерел утворення господарських засобів у бухгалтерській звітності?

1) За історичною вартістю, за поточною собівартістю, за вартістю розрахунків (платежу, погашення), за теперішньою вартістю.

2) За початковою вартістю, балансовою вартістю, за залишковою вартістю, за відновлювальною вартістю.

3) За вартістю способом ЛІФО, за вартістю способом ФІФО, середньозваженою вартістю, нормативною вартістю.

4) За історичною вартістю, за поточною вартістю, за вартістю реалізації, за теперішньою вартістю.
97

Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб’єкта господарювання за звітний період називається:

1) Статистична звітність;

2) Оперативна звітність;

3) Податкова звітність;

4 )Фінансова звітність.
98

Які форми організації бухгалтерського обліку Ви знаєте?

1) Централізована і децентралізована.

2) Синтетична і аналітична.

3) Первинна і Вторинна.

4) Меморіально-ордерна і Журнально-ордерна.
99

Що покладено в основу облікової політики підприємства?

1) Сукупність інформації про фінансовий стан підприємства.

2) Сукупність таблиць певної форми для відображення даних обліку.

3) Сукупність взаємопов’язаних облікових регістрів, послідовність і технологія бухгалтерських записів.

4) Сукупність принципів, методів і процедур для складанні і подання звітності.
100

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік т а фінансову звітність в Україні» на який орган державного управління покладено керівництво бухгалтерським обліком в Україні?

1) Кабінет Міністрів України.

2) Міністерство фінансів України.

3) Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України.

4) Методологічна рада з бухгалтерського обліку.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconПрограма фахового випробування (співбесіди) для конкурсного зарахування в двнз «УжНУ»
...
Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconВідповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання І передачі інформації про...
Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconОблік резерву сумнівних боргів Питання
Підручник М. Ф. Огійчук „Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах” 237-240,708-709
Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconБухгалтерський облік розрахунків із оплати праці
Бухгалтерський облік розрахунків із оплати праці “ на матеріалах Кривчицького психоневрологічного інтернату. Метою бакалаврської...
Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconДипломний проект тема: “Облік та аналіз банківських кредитів”
Бухгалтерський облік операцій по видачі І погашенню кредитів. Кредитна документація
Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconРозділ I. Бухгалтерський облік доходів, витрат І фінансових результатів...
Вимоги до фінансової звітності встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів...
Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconРеферат з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Облік грошових коштів»
З розвитком ринкових відносин виникає необхідність володіти достовірною інформацією про фінансовий стан І результати діяльності підприємств,...
Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconПроект закону про внесення змін до закону україни "про бухгалтерський...
Проект закону про внесення змін до закону україни "про бухгалтерський облік та фінансову звітність в україні" (щодо спрощення порядку...
Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconКонтрольна тестова програма гарантованого рівня знань з дисципліни...
Контрольна тестова програма гарантованого рівня знань з дисципліни “Макроекономіка” для студентів спеціальностей 050 106 “Облік та...
Тести з фаху «облік І аудит» для вступу в м агістратуру двнз “УжНУ» у 2012 році Розділ Бухгалтерський облік (загальна теорія) iconКонтрольна тестова програма з дисципліни “Мікроекономіка” для студентів...
Контрольна тестова програма з дисципліни “Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 050 106 “Облік та аудит” та 050 107 “Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка