Приватна аудиторська фірма «Олександр І К»
Скачати 72.86 Kb.
НазваПриватна аудиторська фірма «Олександр І К»
Дата19.04.2013
Розмір72.86 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»

Свідоцтво про державну реєстрацію А00 №781304 від 08.09.1999; Свідоцтво ДКЦПФР АБ № 000545 від 14.08.2007;

Свідоцтво АПУ № 2150 від 30.03.2001; Свідоцтво про відповідність системи контроля якості № 0314 від 20.12.2012

м.Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47; код 30525809; р/р № 26008301018976 в ПАТ „ВТБ Банк” м. Києва, МФО 321767, тел.: (050) 351-33-59

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВ «КУА «Траст Ессет Менеджмент» за 2012 рік
Учасникам Товариства, керівництву
Приватною аудиторською фірмою «Олександр і К» проведено аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Траст Ессет Менеджмент» за 2012 рік, описання важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
Основні відомості про КУА

ТОВ «КУА „Траст Ессет Менеджмент” (далі по тексту Компанія) зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 25.12.2007.

Ідентифікаційний код юридичної особи - 35634376.

Місцезнаходження: 01133, м. Київ, б. Лесі Українки, б. 34.

Предметом діяльності Компанії за Статутом є професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

Для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами ) Товариством отримана Ліцензія ДКЦПФР АВ № 393897 від 08.02.2008.

За станом на останню звітну дату 31 грудня 2012 року Компанія здійснює управління активами пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ТЕМ-1». Код ЄДРІСІ – 2331085.
Опис обсягу аудиторської перевірки

Ми провели нашу перевірку у відповідності до стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МСА), прийнятих в якості Національних, зокрема відповідно до стандартів МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит проведено з дотриманням Вимог до аудиторського висновку, затвердженими рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ТОВ «КУА „Траст Ессет Менеджмент”, що були надані аудитору керівниками та працівниками Компанії з управління активами, яка вважається надійною і достовірною.

Перелік перевірених фінансових звітів: «Баланс» (Форма №1) станом на 31.12.2012, «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4) за 2012 рік.
^ Описання важливих аспектів облікової політики

Бухгалтерський облік ТОВ «КУА «Траст Ессет Менеджмент» організовано відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.06.99 р. та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність Компанії за 2012 рік складена у відповідності з вимогами Закону України від 16.07.1999 року № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” в обсягах, затверджених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” і відповідає вимогам відповідних національних П (С)БО.

Протягом 2012 року Компанія дотримувалось принципу незмінності облікової політики.

Нематеріальні активи відображені за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Основні засоби у звітності відображені за собівартістю за вирахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів, нематеріальних активів.

Довгострокові фінансові інвестиції (виключно частки, паї у статутних капіталах інших підприємств) на звітну дату визнані за балансовою вартістю.

Запаси оцінюються за собівартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Оцінка запасів при їх вибутті здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO). Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнані активами.

Поточна дебіторська за розрахунками відображена за чистою реалізаційною вартістю. Резерву сумнівних боргів Товариство не створює.

Грошові кошти Компанії, що включають залишки грошей в касі, грошові кошти на поточних та депозитних банківських рахунках Товариства, відображаються за номіналом.

Станом на 31.12.2012 р. загальний розмір власного капіталу Товариства становить 7 196 тис.грн., з яких: статутний капітал - 7 029 тис.грн., нерозподілений прибуток - 156 тис.грн., резервний капітал – 11 тис.грн.

Розмір Статутного капіталу в сумі 7 028 680,0 грн., що відображений у фінансовій звітності за станом на 31.12.2012, відповідає даним установчих документів.

Відрахування до резервного капіталу у звітному періоді становить 4 тис.грн.

Інформацію щодо фінансового результату (чистий збиток 62 тис.грн.) розкрито у Звіті про фінансові результати у відповідності з вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

За станом на звітну дату 31.12.2012 балансова вартість активів, що знаходиться в управлінні Компанії становить 102 787 тис.грн.
^ Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової інформації відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-ХГУ та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
^ Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення неупередженої думки щодо наданої фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності ТОВ «КУА «Траст Ессет Менеджмент».
Безумовно-позитивна думка аудитора

На нашу думку перевірена фінансова звітність у складі «Баланс» (Форма №1), «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4 ), в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображає фінансовий стан ТОВ «Компанія з управління активами «Траст Ессет Менеджмент» станом на 31 грудня 2012 року, а також результати діяльності, рух власного капіталу за 2012 рік згідно з Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
^ Висновок щодо вимог інших нормативних та законодавчих актів

Відповідно з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів надаємо додаткову розширену думку стосовно визначених питань:

  • Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме част.4 ст.144 Цивільного кодексу України;

  • Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не встановлено;

  • Випадків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не виявлено;

Надана інформація дає дійсне й повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта, розкриття якої надається в звіті щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.

8. Основні відомості про аудиторську фірму

  • повне найменування юридичної особи – Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»

  • код ЄДРПОУ – 30525809;

  • державна реєстрація проведена 08 вересня 1999 р. Дніпровською в м. Києві державною адміністрацією (Свідоцтво – А00 № 781304);

  • Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2150, строком дії до 27.01.2016;

  • Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ № 000545, строком дії до 27.01.2016;

  • Свідоцтво про відповідність системи контроля якості № 0314 від 20.12.2012;

  • Місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47, тел.: (050) 351-33-59.

Аудит виконала аудитор Іваненюк Ніна Станіславівна: сертифікат аудитора А № 004861, строком дії до 28.09.2015;
3. Відомості про умови Договору

Аудит фінансової звітності ТОВ «КУА «Траст Ессет Менеджмент» за 2012 рік проведено приватною аудиторською фірмою «Олександр і К» згідно з договором № 16/11 від 28.12.2011. Аудиторську перевірку пройшли фінансові звіти станом на 31.12.2012 за період діяльності Компанії з 01.01.12 р. по 31.12.12 р.

При проведені аудиту використано облікові регістри Товариства відповідно з прийнятою методологією ведення бухгалтерського обліку.

Місце проведення аудиторської перевірки – офіс ТОВ «КУА «Траст Ессет Менеджмент».

Дата прочатку проведення аудиту – 21 січня 2013 року.

Дата закінчення проведення аудиту – 28 січня 2013 року.

Аудитор ПАФ «Олександр і К» Н.С.Іваненюк
Директор ПАФ «Олександр і К» О.В.Пальніков

Дата аудиторського висновку – 28 січня 2013 року

Схожі:

Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconАудиторська фірма|фірма-виготовлювач| бізнес – аудит
Повне найменування відповідно до засновницьких документів: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Бізнес Аудит»
Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconПро нас Приватне підприємство „Аудиторська фірма „Аудит–Інформ”
Приватне підприємство „Аудиторська фірма „Аудит–Інформ” засноване у листопаді 2001 року та внесене до Реєстру аудиторських фірм та...
Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconПриватне підприємство а удиторська фірма
В національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України пп аудиторська фірма
Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconТовариство з обмеженою відповідальністю
Згідно з угодою №2 від 18 січня 2012 року, укладеною між тов аудиторська фірма "Аудит-код" та ват "Суднобудівний завод "Залів", проведена...
Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconСписок підприємств, перевірених у 2012р. Тов «Аудиторська фірма «Регістр»

Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconІнформація щодо аудиторського висновку
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconЗадача Приватна фірма розглядає три варіанти капіталовкладень
...
Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconРеферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»
Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність
Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconПриватне підприємство “Аудиторська фірма “Аеліта”
Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності за №2804 (№99 від 23. 02. 2001р.)
Приватна аудиторська фірма «Олександр І К» iconПерелік суб’єктів, у яких пп „Аудиторська фірма „Аудит – Інформ”...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка