Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/5
Дата19.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4   5ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перерозподіл власності, реструктуризація підприємств суттєво вплинули на формування та функціонування інтегрованих корпоративних структур. Характерними ознаками сучасної вітчизняній економіки є об’єднання окремих суб’єктів господарювання у консолідовані групи, що складаються із материнської, дочірніх і асоційованих компаній.

Стратегічні напрями розвитку України тісно пов’язані з формуванням великих суб’єктів господарювання. Це стало результатом об’єктивного процесу переливання капіталів. У формі холдингу функціонує багато приватних зростаючих компаній. Консолідовані групи підприємств є найбільш динамічними і перспективними сегментами вітчизняного бізнесу. Втім перспективи їх подальшого функціонування пов'язані з численними проблемами. Зокрема, дослідження потребують механізми створення консолідованих груп підприємств як цілісних економічних систем, проблеми правового забезпечення процесу консолідації, тенденції розвитку цієї форми господарювання, особливості інтеграції промислового капіталу, ролі і функцій фінансово - управлінського центру в холдингових компаніях, значення промислових корпоративних структур у процесі стабілізації економіки та їх місця у розвитку інвестиційного процесу.

Створення груп компаній приносить певні вигоди з точки зору оптимізації оподаткування, ефективного використання грошових і матеріальних ресурсів. Так, шляхом перерозподілу податкового навантаження з податку на прибуток і податку на додану вартість між підприємствами консолідованої (холдингової) групи в процесі здійснення внутрішньогрупових операцій досягається недопущення вилучення (тимчасового чи повного) з обороту такої групи компаній грошових коштів у бюджет. Це в свою чергу сприяє оптимізації податкових розрахунків та інтенсивному розвитку груп компаній.

Потреба удосконалення методологічних та організаційних підходів до формування консолідованої фінансової звітності зумовлена реаліями сьогодення. Водночас зростання кількості та обсягів діяльності корпорацій, холдингів, необхідність узагальнення фінансових показників діяльності групи підприємств на рівні материнської компанії, неузгодженість та недосконалість чинного нормативно-правового забезпечення консолідації фінансової звітності, невідповідність структури та змісту консолідованої звітності запитам і очікуванням різних груп її користувачів загалом визначає актуальність теми дисертаційної роботи.

У дослідження методологічних і методичних проблем організації сучасного бухгалтерського обліку й становлення його як самостійної науки вагомий внесок зробили Ф.Ф. Бутинець, Б.І.Валуєв, З.В. Гуцайлюк, А.М. Герасимович, В.Г.Горєлкін, І.К. Дрозд, Л.М. Кіндрацька, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, Л.Г. Ловінська, Ю.А. Кузьмінський, Я.Д.Крупка, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, В.В. Сопко, О.А. Петрик, М.С.Пушкар, В.Г.Швець, В.О.Шевчук, М.Г.Чумаченко. Питання теорії і практики бухгалтерського обліку досліджені у роботах таких зарубіжних науковців: А.Ф. Аксененка, П.С. Безруких, В.А. Гільде, Н.М. Заварихіна, В.Б. Івашкевича, А.Ш. Маргуліса, В.Ф. Палія, І.В. Петрової, Я.В. Соколова, В.І. Стражева, А.Д. Шеремета.

Певна річ, для розробки й поглиблення основ консолідації й аналізу звітності українських холдингових груп досить корисний закордонний досвід, що знайшов відображення в працях К. Друрі, В.В. Леонтьєва, Дж.М. Кейнса, Е. Хендрексона й М. Ван Бреда, А.Д. Шмаленбаха, Р. Ентоні. Крім наукових праць, консолідація фінансової звітності розкривається у вітчизняних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (П(С)БО) і міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ).

Питанням розробки системи консолідованого обліку й формування на його основі консолідованої фінансової звітності присвячено роботи вітчизняних науковців, зокрема С. Ф. Голова, С. Я. Зубілевич, В. М. Костюченко, Р. С. Коршикової, Л. І. Лук’яненко, О. В. Небильцової. У російських наукових виданнях питання консолідації фінансової звітності досліджують В. В. Ковальов, В. Т. Козлова, В. Д. Новодворский, В. В. Палій, А. Н. Хорин, Л. З. Шнейдман. Втім, опубліковані роботи, в основному, носять характер популяризації західної практики та мало акцентують увагу на потреби управління.

Не дивлячись на значні напрацювання, потребують розробки такі основні питання теорії й практики побудови консолідованої звітності в Україні: визначення об'єкта обліку й параметрів консолідації групи підприємств із урахуванням законів і закономірностей сучасної ринкової економіки, формування методології вивчення специфічного об'єкта бухгалтерського обліку - консолідованої групи підприємств. Це зумовлює потребу у розв’язанні комплексу проблем: визначення місця і ролі консолідованого обліку в системі бухгалтерського обліку; розробка конкретних методик обліку й складання консолідованої звітності.

Зазначене вплинуло на обрання теми та визначило цільову спрямованість дисертаційної роботи.

^ Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” і є складовою науково-дослідної теми “Концепція розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної інтеграції”, державний реєстраційний номер 0106U004356. Особисто автором в рамках теми запропоновано технологію складання фінансової звітності.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад формування консолідованої фінансової звітності шляхом системної побудови та обґрунтування пропозицій щодо розвитку методики обліку діяльності консолідованої групи підприємств.

Відповідно до мети поставлено і вирішено такі завдання:

 • визначити сутність варіантів і способів концентрації виробництва з урахуванням міжнародних і вітчизняних інтеграційних процесів та їх вплив на побудову консолідованої фінансової звітності;

 • проаналізувати: вплив засад прав власності на формування консолідованих груп підприємств, відносин і прав власності в консолідаційних процесах;

 • дослідити економічну сутність консолідованої групи підприємств з метою організації бухгалтерського обліку й оподатковування її фінансово – господарської діяльності;

 • конкретизувати зміст стадій процесу повної консолідації;

 • визначити передумови й обґрунтувати поняття та зміст консолідованого обліку як складової частини бухгалтерського обліку;

 • дати характеристику прийомів консолідованого обліку і визначити їх місце серед елементів методу бухгалтерського обліку;

 • систематизувати процедури поточного обліку внутрішньохолдингових розрахунків;

 • провести аналіз методики і організації обліку трансформаційних і трансакційних витрат консолідованої групи підприємств;

 • опрацювати напрями удосконалення методики обліку довгострокових фінансових інвестицій та гудвілу;

 • розробити методику внутрішньогрупового обліку руху матеріально-грошових потоків, нереалізованого прибутку, нарахованих податкових зобов’язань, які не підлягають перерахуванню до бюджету в поточному звітному періоді, безоплатної передачі майна між підприємствами групи;

 • виробити методику агрегування бухгалтерських рахунків консолідованих підприємств із застосуванням трансформаційних таблиць.

 • дослідити технологію процесу складання консолідації фінансової звітності;

 • обґрунтувати напрями удосконалення форм консолідованої фінансової звітності;

 • уточнити зміст інформації, що підлягає розкриттю в обліковій політиці консолідованої групи та пояснювальних примітках до консолідованої фінансової звітності;

 • дослідити організаційні та методологічні аспекти аудиту консолідованої фінансової звітності.

^ Об'єктом дослідження обрано фінансово-господарські відносини підприємств консолідованої групи в процесі їх поточної операційної, фінансової й інвестиційної діяльності та розподілу прибутків (збитків) між учасниками.

^ Предметом дослідження є теоретичні, методологічні, методичні, організаційні засади та механізм формування консолідованої фінансової звітності групи підприємств.

^ Методи дослідження. Загальною теоретичною основою дослідження вибрано системний підхід до вивчення явищ та процесів фінансово - господарської діяльності. Концептуальними засадами дослідження стали основні положення і принципи неокласичного, неоінституалізаційного та поведінкового напрямів економічної теорії. Для дослідження механізмів і форм утворення консолідованих груп підприємств використано діалектичний метод, який забезпечує виявлення закономірностей, тенденцій, взаємозалежностей, що постійно змінюються і розвиваються. Історико - логічний та системний підходи застосовано при аналізі досвіду формування консолідованих об’єднань підприємств та їх звітності у національному та глобальному економічному середовищі, методи індукції й дедукції – при розробці методик консолідованого обліку та формуванні консолідованої звітності, методи абстракції, статистичних порівнянь, структурного аналізу, експертних оцінок – при конкретизації етапів консолідації, розробці методик консолідованого обліку і звітності, методи економіко - математичного моделювання – при побудові моделей поточного консолідованого обліку і, на їх основі, - моделі повної консолідації фінансової звітності.

Інформаційною базою дослідження слугувала спеціальна література з питань теорії й практики реформування економіки й системи управління, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, статистики й організації виробництва. У процесі дослідження опрацьовувалося нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку, матеріали наукових конференцій і збірників наукових праць, статистична інформація, фактичні матеріали обліку та звітності груп підприємств (холдингів) України.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному підході до побудови консолідованої фінансової звітності і обґрунтуванні пропозицій щодо розвитку обліку діяльності консолідованої групи підприємств та визначається такими положеннями:

вперше:

- доведено, що консолідований облік є окремою складовою частиною бухгалтерського обліку і характеризується як процес виявлення, реєстрації, вимірювання, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність консолідованої групи; сформульовані теоретичні основи та розроблено його цілісну методику, що забезпечує формування інформаційного забезпечення керівництва корпоративних об'єднань (холдингових структур) і складання в процесі управління на основі облікованих даних консолідованої фінансової звітності;

- обґрунтовано концептуальні положення консолідованої фінансової звітності, що базуються на економічній концепції прав власності, що уможливлює облікове відображення та врахування взаємовідносин підприємств консолідованої групи як цілісного економічного утворення, яке складається з юридично самостійних осіб;

- розроблено специфічні прийоми ведення консолідованого обліку як основи побудови консолідованої звітності. Сукупне їх використання виключає: подвійне відображення активів і пасивів у консолідованому обліку, взаємну заборгованість підприємств консолідованої групи і водночас забезпечує формування показників фінансового стану холдингу як єдиного економічного утворення. Використання запропонованих прийомів дозволило розробити методики обліку: а) внутрішньохолдингового руху товарно-грошових потоків і елімінування у консолідованій фінансовій звітності дебіторської й кредиторської заборгованості, що утворилась між підприємствами консолідованої групи; б) нереалізованого прибутку, втіленого в запасах підприємств консолідованої групи, що виникає при внутрішньогруповій торгівлі; в) нарахованих податкових зобов’язань, які не підлягають перерахуванню до бюджету в поточному звітному періоді; г) безоплатної передачі майна між підприємствами групи;

удосконалено:

- організацію технології побудови консолідованого обліку, а саме, уточнено зміст стадій облікового процесу, облікових операцій, визначено види регістрів поточного обліку при консолідації, що забезпечує оперативність формування звітності;

- етапи процесу складання консолідованої фінансової звітності з урахуванням адаптованого до вітчизняної облікової практики порядку застосування методів консолідації, рекомендованих МСФЗ (методу повної інтеграції рахунків, методу злиття часток, методу участі у капіталі, методу пропорційної консолідації);

- перелік даних, які підлягають розкриттю у примітках з метою суттєвого покращення якісних характеристик корисності інформації консолідованих фінансових звітів;

одержали подальший розвиток:

- трактування на основі бухгалтерського, юридичного, податкового й загальноекономічного підходів сутності нового об'єкта бухгалтерського обліку - консолідованої групи підприємств, що уможливлює визначення межі консолідації при складанні консолідованої фінансової звітності;

- класифікація холдингів за: ступенем участі у господарській діяльності дочірніх компаній, ступенем делегування повноважень, ступенем диверсифікації, галузевою ознакою, напрямом інтеграції, що дозволяє враховувати їх специфіку при розробці моделі консолідованого обліку;

- організація процесу інтеграції корпоративних структур: встановлена залежність способів об'єднань підприємств від їх видів та організаційно-правових форм, що забезпечує систематизацію варіантів формування консолідованих груп підприємств;

- теоретичні засади визначення, оцінки і визнання в обліку трансакційних і трансформаційних витрат, пов’язаних з процесом консолідації, що вплинуло на обґрунтування напрямів удосконалення методики їх обліку;

- засади внутрішньохолдингового поточного і підсумкового обліку: розроблені моделі обліку інвестицій в дочірні, асоційовані компанії, спільні підприємства, спільну діяльність, що сприяє оптимізації організації технології консолідованого обліку; моделі поточного внутрішньогрупового консолідованого обліку за двома варіантами застосування методів оцінки активів (за балансовою вартістю та з використанням трансфертних цін); моделі консолідованого обліку внутрішньохолдингових розрахунків за бартерними операціями, операціями толінгу, за вексельними операціями, що дозволило обґрунтувати необхідність застосування методу трансформації бухгалтерських записів у консолідованому обліку і складання трансформаційних таблиць та розробити на їх основі модель повної консолідації фінансової звітності;

- методичні засади аудиторського контролю діяльності холдингових структур і на цій основі визначено та досліджено особливості і напрями аудиту консолідованої фінансової звітності з метою уникнення зайвого оподаткування.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка