Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка2/5
Дата19.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
1   2   3   4   5

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у прикладній спрямованості основних теоретичних положень, викладених у роботі конкретних пропозицій та практичних розробок, придатних для використання при побудові системи консолідованого обліку й формуванні на її основі консолідованої фінансової звітності холдингових компаній усіх типів.

Розробки автора з питань консолідованого обліку та технології складання консолідованої фінансової звітності схвалено і рекомендовано до практичного застосування у Міністерстві культури і туризму України (довідка №212/1 – 17\1 від 20.03.2008 р.).

Напрями перевірки консолідованої фінансової звітності прийняті до застосування у Рахунковій Палаті України (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження №05-23/187 від 22.09.08)

Впровадження технології складання консолідованої фінансової звітності здійснено у Державному українському об’єднанні “Політехмед” Міністерства охорони здоров’я України (довідка №08-05\69 від 28.03.2008 р.).

Розробки дисертанта щодо аудиту консолідованої фінансової звітності схвалені і рекомендовані до практичного застосування Західним регіональним відділенням Аудиторської Палати України (довідка №192 від 16.09.2008 р.).

Трансформаційні таблиці бухгалтерських записів внутрішніх балансових розрахунків застосовано у ТОВ “Баланс-клуб” (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження №12\1 від 28.03.2008 р.).

Поетапна технологія складання консолідованої фінансової звітності впроваджена у практику діяльності спільного українсько-угорського товариства з обмеженою відповідальністю “Ласер Текс” (Україна) та ТОВ “Євротекс” (Угорщина) (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження №127 від 01.09.2006 р.).

Пропозиції з питань консолідованого обліку та формування консолідованої фінансової звітності використовуються при проведенні незалежних аудиторських перевірок показників консолідованої звітності аудиторською фірмою “Тер Аудит” (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження №1535\1 від 14.01. 2008 р.).

Окремі положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України ( довідка №57 від 24.04.2008 р.) та Тернопільської філії Європейського університету ( довідка №127 від 15.03.2008 р.)

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особисто виконаною науковою роботою. Усі результати, викладені в ній, отримані при проведенні дослідження автором особисто та опубліковані у його наукових працях. З наукових робіт, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень автора.

^ Апробація результатів дисертацї. Основні положення та наукові результати дисертації доповідались на наукових, практичних конференціях та круглих столах, де обговорювалися в порядку дискусії та отримали позитивну оцінку. Серед них слід виділити: Міжнародну науково-практичну конференцію “Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні” (м. Львів, 11-12 листопада 2004 р.); Круглий стіл “Адаптація міжнародної термінології до потреб бухгалтерського обліку та фінансового контролю” (м. Київ, 5 червня 2006 р.); Всеукраїнську наукову конференцію “Фінансовий контроль в Україні: напрямки трансформації” (м. Тернопіль, 22-24 квітня 2007 р.); Міжнародну науково - практичну конференцію “Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності в умовах глобалізації економіки” ( м. Ужгород, 3 – 6 жовтня 2007 р.); 5-у науково-технічну конференція “Інформаційні системи та технології 2007” (м. Тернопіль, 13 березня 2007 р.); Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Моделювання систем і процесів обліку, аналізу та аудиту” (м. Київ, 10-11 квітня 2008 р.); Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції” (м. Тернопіль, 23 -24 квітня 2008 р.); Всеукраїнську наукову конференцію “Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти” (м. Тернопіль, 15 – 17 травня 2008 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 48 наукових праць загальним обсягом 133,81 друк. арк., з них 2 індивідуальні монографії, 2 монографії у співавторстві, 1 підручник у співавторстві, 12 навчальних посібників у співавторстві, 23 статті у фахових наукових виданнях, 8 публікацій в інших виданнях.

^ Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 377 сторінок друкованого тексту, містить 27 таблиць на 17 сторінках, 27 рисунків на 13 сторінках, список використаних джерел із 246 найменувань на 23 сторінках, 22 додатки, розміщених на 42 сторінках.
^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, досліджено стан наукової розробки проблеми, необхідність її вивчення, визначені мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, їх апробацію та публікації наукового дослідження.

У розділі 1 “^ Теоретичні основи формування концепції консолідованої фінансової звітності” в історичній ретроспективі здійснено огляд світової практики та вітчизняного законодавства з регулювання порядку складання консолідованої фінансової звітності, організації та розвитку інтеграції корпоративних структур та питання технології формування фінансових потоків і консолідованих фінансових звітів.

Функціонування в Україні численних консолідованих груп підприємств як економічно відокремлених господарюючих суб'єктів - незаперечний факт, відтак потрібно розробити й чіткі принципи інформаційного забезпечення управління подібними групами, а також облікового відображення відносин між підприємствами консолідованої групи.

За результатами оцінки положень та норм чинного законодавства з регулювання діяльності інтегрованих корпоративних структур, вивчення вітчизняного і міжнародного досвіду уточнено класифікацію холдингів за такими ознаками: за ступенем участі в господарській діяльності дочірніх компаній, за ступенем делегування повноважень, за ступенем диверсифікації, за галузевою ознакою, за напрямом інтеграції. Конкретизація видів холдингів забезпечила врахування їх специфіки при розробці моделей консолідованого обліку.

На основі зіставлення законодавчо встановлених варіантів концентрації суб’єктів господарювання з рекомендаціями міжнародних стандартів фінансової звітності стосовно консолідації обґрунтовано способи утворення консолідованих груп. Формування останніх може відбуватися шляхом придбання, об’єднання інтересів, злиття (приєднання, поділу, перетворення), виділу, участі у капіталі підприємств, що впливає на побудову консолідованого обліку (рис.1).

Складністю процесів формування консолідованих груп підприємств і характером розрахунків між учасниками цих груп, специфіка яких полягає у виникненні внутрішньогрупових оборотів та внутрішньогрупового сальдо, необхідністю побудови консолідованої фінансової звітності на основі достовірних даних зумовлена потреба ведення консолідованого обліку як особливої складової частини бухгалтерського обліку.Рис.1. Способи концентрації суб'єктів господарювання

Запровадження консолідованого обліку як інформаційної бази звітності визначається такими обставинами:

1. Консолідований облік охоплює нову для бухгалтерського обліку сферу застосування - консолідовану групу юридично самостійних осіб, яка розглядається як єдине економічне утворення.

2. Консолідована група підприємств знаходить реальне вираження тільки через консолідовану фінансову звітність, а інструментом відображення фінансових взаємин підприємств групи є консолідований облік.

3. В процесі консолідованого обліку використовуються сукупність не тільки загальноприйнятих, але й специфічні елементи методу бухгалтерського обліку.

Консолідований облік – це окремий розділ бухгалтерського обліку, процес виявлення, реєстрації, вимірювання, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність консолідованої групи з метою надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів консолідованої групи підприємств.

Оцінка інформації з питань організації технології облікового процесу дозволила конкретизувати особливості поетапної побудови консолідованого обліку: зміст облікових операцій, стадії облікового процесу при консолідації, види регістрів поточного обліку при консолідації.

У розділі ^ 2 “Вплив концептуальних положень економічної теорії на побудову консолідованої фінансової звітності” досліджено економічні засади прав власності у контексті розроблення концепції обліку у консолідованих групах підприємств та формування їх звітності, проведено теоретичний аналіз трансакційних витрат консолідованих груп підприємств та розглянуто трансформаційні витрати у системі консолідованого обліку.

Критична оцінка змісту вітчизняних і зарубіжних видань, а також проведені дослідження дозволяють зробити висновки щодо необхідності визнання консолідованого обліку як окремого розділу бухгалтерського обліку для обґрунтування прав власності. Опираючись на положення економічної теорії у дисертації конкретизовано сутність консолідованої групи підприємств – як об'єднання юридично самостійних організацій, створених на основі придбання більшості прав власності або прав, що забезпечують значний вплив у дочірніх і залежних товариствах, котра діє як єдина господарська одиниця й здійснює загальну фінансово-господарську політику з метою реалізації інвестиційних проектів й одержання прибутку. Дані про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів таких груп підприємств надає виключно консолідована фінансова звітність. Через економічну сутність консолідованої групи підприємств визначається периметр консолідації при складанні консолідованої фінансової звітності та конкретизуються об‘єкти обліку при процедурах консолідації.

Дослідження функціонального поділу прав власності, аналіз змін у такій складній сфері суспільних відносин, як відносини між власниками, дозволили дійти висновків, що інтернаціоналізація капіталу і його концентрація зумовлюють подальший розвиток колективних форм приватної власності. Важливим етапом на цьому шляху є інституалізація ринку цінних паперів і концентрація капіталу в холдингах. За такого підходу до прав власності уможливлюється пояснення процесів консолідації підприємств, де консолідована група це не “юридична функція”, а економічне об'єднання фірм, засноване на придбанні більшості прав власності або права значного впливу на дочірні або залежні товариства.

Розкриття сутності та видів трансформаційних і трансакційних витрат, що забезпечують функціонування групи підприємств як єдиного економічного механізму, дозволяє окреслити питання методики і організації їх обліку як основи процедур консолідації фінансової звітності. Для користувачів інформації важливо вивчити структуру об'єднання з метою забезпечення ефективного розподілу ресурсів і визначення їх ціни усередині об'єднання підприємств, а також для розуміння механізмів дії фінансових потоків на всіх рівнях консолідованої групи підприємств.

В процесі дослідження етапів консолідації окремих суб’єктів господарювання (планування, аналізу, обліку, практичного здійснення) розглянуті юридичний, податковий і бухгалтерський аспекти та визначено значення трансакційних витрат, які забезпечують контроль материнської компанії над дочірнім підприємством. Трансакційні витрати мають бути капіталізовані й включені до загальної вартості довгострокових фінансових інвестицій. При цьому доцільною є систематизація таких витрат з метою організації окремого поточного обліку.

На основі детального аналізу трансакційних витрат у їх поєднанні з трансформаційними витратами (витратами на перетворення вихідного ресурсу у кінцевий продукт підприємства) сформулювано концептуальні положення консолідованого обліку трансакційних витрат, а саме:

- трансакційні витрати забезпечують інвестиційний процес консолідації підприємств;

- зміна грошових потоків впливає на економічний потенціал групи тільки у випадках, коли вони пов’язані із зовнішніми стосовно об’єднання операціями;

- внутрішньогрупові зобов’язання мають бути усунені шляхом проведення взаємозаліку неповно виконаних зобов’язань між підприємствами групи на кінець звітного періоду;

- консолідований облік повинен забезпечувати відображення взаємозаліку дебіторської і кредиторської заборгованості стосовно зобов’язань, що виникають у різних підприємств об’єднання щодо сторонніх осіб;

- формування периметру консолідованої групи підприємств дає змогу визначити внутрішньогрупові і зовнішні фінансові потоки, тобто доходи і витрати;

- внутрішньогруповий рух коштів і зобов’язань за умови дотримання незмінних цін і сталих обсягів не впливає на фінансовий стан холдингу;

- використання трансфертних цін при здійсненні внутрішньохолдингових операцій забезпечує регулювання ринкових відносин між підприємствами групи і є основою для розподілу прибутку холдингу та визначення “частки меншості”;

- нереалізований прибуток, що виникає в результаті внутрішньогрупових операцій і включений до балансової вартості активів, має бути виключений із консолідованої фінансової звітності.

Дослідження сутності і видів трансформаційних витрат, що виникають у процесі консолідації, дозволили розробити концептуальні положення методики їх консолідованого обліку:

  1. Фінансові потоки (витрати і доходи) можна визначити після встановлення периметру консолідації групи підприємств.

  2. Трансформаційні витрати визнаються в обліку у тому ж періоді, у якому визнані доходи, задля яких вони понесені.

  3. Використання трансфертних цін при здійсненні внутрішньохолдингових операцій забезпечує регулювання ринкових відносин між підприємствами групи. Вони є основою розподілу прибутку, отриманого в результаті діяльності консолідованої групи підприємств.

  4. Нереалізований прибуток, що виникає в результаті операцій усередині групи, включений в балансову вартість активів, таких як запаси й основні засоби, не повинен враховуватись у формах консолідованої звітності.

Аналіз складу й змісту трансакційних і трансформаційних витрат у консолідованій групі підприємств дозволив дійти висновків:

  1. Обидва види витрат є виробничими та включаються до собівартості.

  2. Окремий облік трансакційних і трансформаційних витрат, які відрізняються за функціональним призначенням у кругообігу коштів підприємства, є дієвим інструментом інформаційного забезпечення фінансового управління холдингом.

  3. Ведення обліку розрахунків у межах консолідованої групи підприємств (на балансі як материнської компанії, так і дочірньої) на субрахунку 682 “Внутрішні розрахунки” сприятиме зіставності облікових даних материнської і дочірніх компаній і оптимізації процедур консолідованого обліку групи.

Впровадження в облікову практику материнського підприємства методики консолідованого обліку дозволить відображати трансакційні і трансформаційні витрати холдингу з урахуванням потреб складання консолідованої фінансової звітності.

У розділі 3 “^ Бухгалтерський облік формування консолідованих груп підприємств” висвітлені методичні і організаційні підходи до обліку довгострокових фінансових інвестицій як основи процесу консолідації підприємств, обліку гудвілу (результату консолідації підприємств), методи консолідації та облікова практика консолідованих груп підприємств.

У дисертації окреслено проблеми обліку формування консолідованих груп підприємств і особливості включення до консолідованої звітності інформації стосовно дочірніх, залежних товариств і підприємств, що здійснюють спільну діяльність та конкретизовано перелік чинників впливу на процес довгострокового інвестування.

На основі вивчення порядку обліку довгострокових інвестицій у дочірні, асоційовані товариства, а також спільної діяльності, як з позиції інвестора, так і з позиції об’єкта інвестування, сформульовані пропозиції щодо відкриття окремого аналітичного рахунку “Витрати по забезпеченню контролю (значного впливу)” у складі балансового рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", що сприятиме забезпеченню прозорості обліку вкладень у дочірні компанії. Розроблена автором методика бухгалтерського обліку частки учасника спільної діяльності без створення юридичної особи в спільно контрольованих активах забезпечить в подальшому достовірне об’єктивне відображення інформації в обліку і у фінансовій звітності.

Дослідження питань, пов’язаних із формуванням і відображенням в обліку гудвілу при придбанні контролю або суттєвого впливу над підприємством дає змогу підтвердити статус гудвілу як активу, оскільки він виникає у момент придбання фірми з метою отримання вигоди. Гудвіл піддається конкретній оцінці - як різниця між витратами на придбання і чистими активами (поточною вартістю) підприємства. Як показник він має такі характеристики: гудвіл релевантний, оскільки дозволяє довести чисті активи фірми до ринкової її ціни і без цього неможлива консолідація балансів підприємств; гудвіл достовірний, оскільки може бути підтверджений витратами на його придбання. Автором зроблено висновок щодо доцільності відображення у звітності негативного гудвілу при списанні в консолідованих групах підприємств за рахунок додаткового капіталу.

У розділі змістовно розкрите питання визнання втрат від зменшення корисності гудвілу. Удосконалена автором методика забезпечує здійснення процедури перегляду групи активів, яка генерує грошові потоки на предмет зменшення корисності, а також визначення вигоди від відновлення корисності цих активів. Підходи щодо оцінки втрат від зменшення корисності групи активів, яка генерує грошові потоки, запропоновано використовувати і при встановленні зменшення корисності від довгострокових вкладень в асоційовані і дочірні компанії.

На основі аналізу методів консолідації та обліку формування консолідованих груп підприємств удосконалено методики визначення гудвілу при придбанні, частки меншості, здійснення процедур регулювання фінансових інвестицій в асоційовані компанії за методом участі у капіталі на основі регулюючих записів у консолідованому обліку. Вони забезпечуються на технічних рахунках: консолідації, гудвілу, частки меншості, резервного капіталу групи та нерозподіленого прибутку групи. Опрацьовано моделі обліку сум основного рахунку для відображення операцій з довгострокового фінансування спільної діяльності, здійснення повної консолідації фінансової звітності.

В основу проведеного дослідження покладено специфічні способи і прийоми складання вступної консолідованої звітності, рекомендовані МСФЗ. У роботі формалізовано обліковий процес формування консолідованих груп підприємств за допомогою бухгалтерських записів, прийнятих в системі бухгалтерського обліку підприємств України.

У розділі 4 “^ Концептуальні основи консолідованого обліку” розглянуто ключові положення основ теорії консолідованого обліку, основні принципи, правила, методи і процедури консолідованого обліку та методику поточного внутрішньо групового консолідованого обліку.

Дієвість фінансового управління холдингом за багатьма аспектами визначається якістю інформації про господарські факти, явища і процеси. Проте рекомендовані МСФЗ способи і прийоми насамперед стосуються питань формування вступної консолідованої фінансової звітності і вони зорієнтовані на техніку складання звітності. Поза належною увагою залишаються питання інформаційного забезпечення оперативного управління холдингами.

Слід вказати на існування пріоритету МСФЗ з питань розробки принципів консолідованої фінансової звітності, прийомів і способів її складання. Саме викладені у міжнародних стандартах принципи покладені в основу дослідження, внаслідок чого зроблено висновок про необхідність функціонування підсистеми консолідованого обліку, призначеної не тільки для формування консолідованої фінансової звітності, а також для забезпечення більш тісного інформаційного зв’язку з обліковим процесом кожного окремого підприємства консолідованої групи.

Холдингу, як цілісному об’єднанню підприємств, притаманні важливі риси великої економічної системи. У дисертації у межах системного підходу запропоновано використання принципів бухгалтерського обліку стосовно консолідованої фінансової звітності, що має складатися відповідно до облікових стандартів.

Для розв'язання проблем консолідованого обліку у роботі розглядаються податковий, правовий та загальноекономічний (макро- та мікроекономічний) підходи до ведення обліку. На основі проведеного дослідження зроблено висновок щодо необхідності удосконалення податкового і правового аспектів консолідації підприємств і опрацювання методології консолідованого обліку. Зокрема, визнано доцільним включити до складу принципів консолідованого обліку подвійне відображення фактів діяльності, а до складу елементів методу консолідованого обліку – елімінування, трансформацію записів і моделювання.

Сутність бухгалтерського елімінування полягає у системному виключенні подвійного відображення активів і зобов’язань консолідованої групи підприємств, які виникають при звичайному зведенні бухгалтерської звітності підприємств холдингу. При цьому подвійне відображення активів і зобов’язань пропонується виключити безпосередньо із консолідованої фінансової звітності або із системи консолідованого обліку.

Розроблена трансформаційна таблиця - це попередній етап складання консолідованої фінансової звітності. Її використання забезпечує анулювання внутрішньогрупових оборотів товарно-грошових потоків і контроль за ними, відображає зміни, що відбулися в складі засобів і їх джерел як загалом по групі, так і у розрізі окремих підприємств, полегшує процес складання консолідованої фінансової звітності (табл.1). Вона не тільки інструмент виключення залишків за внутрішньогруповими операціями, які відображають рух товарно-грошових потоків і спосіб агрегування інформації загалом по холдингу, але й формує у поточному обліку динамічний і статико-динамічний баланси.

В дисертаційній роботі на основі повного відтворення фактів, явищ, процесів господарської діяльності консолідованої групи підприємств запропоновано моделі консолідованого обліку внутрішньохолдингових розрахунків за бартерними операціями, операціями толінгу, за вексельними операціями, що дозволило обґрунтувати застосування методу трансформації бухгалтерських записів в консолідованому обліку і складання трансформаційних таблиць.

Організація і методика відокремленого консолідованого обліку всередині таких складних господарських формувань як холдинги мають будуватися з урахуванням особливостей функціонування юридично самостійних підприємств, що входять до складу консолідованої групи. Тому у дисертації опрацьовані загальні схеми, принципові моделі поточного внутрішньогрупового консолідованого обліку за двома варіантами застосування методів оцінки активів (за балансовою вартістю та з використанням трансфертних цін), що дозволило побудувати модель автоматизації процесу консолідації. Її адаптація до облікової практики дасть змогу розробити методику і технологію консолідованого обліку для конкретних консолідованих груп підприємств.

Система вексельного обігу є перспективним напрямком організації внутрішньогрупових взаємних розрахунків. Використання векселів при розрахунках між підприємствами групи не тільки дозволить зменшити внутрішньогрупові грошові потоки й тим самим збільшити грошову масу для зовнішніх цілей холдингу, але і певною мірою забезпечити відповідність між системою консолідованого обліку та чинним податковим законодавством.

Таблиця 1

Трансформаційна таблиця бухгалтерських записів (тис. грн.)


^ Зміст операції

Материнське товариство «Євротекс»

Дочірнє підприємство «Ласер Текс»

Проекція впливу на консолідовану фінансову звітність

Баланс

Звіт про фінансові результати

Сума

Кореспонденція рахунків

Сума

Кореспонденція рахунків

Сума

Залишки по рахунках

Сума

Обороти по рахунках

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Передача й оприбуткування товарно-матеріальних цінностей:

Відпуск:– за договірною ціною

Списання:–за балансовою оцінкою

Оприбуткування: - в межах балансової оцінки продавця

1200

700682/ЛТ

901701

26
700


201


682/ЄТ

1200

700

700


682/ЛТ

26

201


682/ЄТ


1200

700


901
701


На суму податку на додану вартість

200

701

641200

641

682/ЄТ200
200
641/ПК по ЛТ


641/ПЗ по ЄТ

682/ЄТ200
701

На надбавку (знижку) у договірній ціні в порівнянні з балансовою оцінкою

1000

700


701

791


791

901
300201682/ЄТ

1000

700

300

201

791

791

682/ЄТЧасткова оплата за товарно – матеріальні цінності

800

31

682/ЛТ

1200

682/ЄТ

31

800

682/ЛТ

682/ЄТКоригування на:

х

х

х

х

х

х

– сальдо взаємних (внутрішніх) розрахунків

400

682/ЛТ

682/ЄТ– суми нереалізованих прибутків і збитків від внутрішньогрупових операцій

300

201

791

300701
1   2   3   4   5

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка