Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка3/5
Дата19.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
1   2   3   4   5


Доведено доцільність використання переказного векселя у консолідованій групі підприємств для заміни операцій по переведенню боргу й проведення взаємозаліків зустрічних платежів.

Застосування запропонованої методики консолідованого обліку дозволяє обґрунтовувати пропозиції щодо його розвитку та формувати консолідовану фінансову звітність шляхом системної побудови її статей.

У розділі 5 “^ Формування консолідованої фінансової звітності та її аудит” розглянуті питання адаптації вимог міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову практику консолідованих груп підприємств України, організації та методики складання консолідованої фінансової звітності та досліджені організаційні аспекти аудиту достовірності звітності консолідованої групи підприємств. Фінансова інформація, наведена у консолідованій фінансовій звітності холдингу, призначена для широкого кола користувачів, включаючи державні органи, кредиторів і менеджерів холдингу. Проте основним її користувачем виступає інвестор. Розкриття інформації життєво важливо для прийняття ним оптимальних рішень, характер - частково визначається особливостями діяльності, а обсяг - принципами релевантності й достовірності.

Дослідження питань формування консолідованої фінансової звітності за сегментами дозволило конкретизувати класифікацію звітних сегментів і запропоновувати в обліковій політиці консолідованої групи підприємств визначати види сегментів (господарський, географічний (виробничий, збутовий)), пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогрупових розрахунках, що підвищить інформативність консолідованої фінансової звітності.

З огляду на можливість місцезнаходження асоційованої чи дочірньої компанії – учасника консолідованої групи за межами економічної території України проведено критичний аналіз моделей облікових систем, за результатами якого уточнена їх класифікація за критерієм належності до країн макро- чи мікро рівня, а також зроблено висновок щодо необхідності забезпечення розвитку загальної концепції процесу стандартизації бухгалтерського обліку як елементу міжнародної інтеграції.

На основі оцінки вимог вітчизняного законодавства та облікових стандартів щодо складання консолідованої фінансової звітності конкретизовано сутність “консолідація звітності” як процесу регулювання й агрегування фінансової інформації індивідуальних фінансових звітів материнського товариства і його дочірніх компаній, в результаті якого консолідований фінансовий звіт узагальнює інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів консолідованої групи підприємств як єдиної економічної одиниці.

В ході порівняльного аналізу послідовних стадій консолідації запропонована модель повної консолідації, а також досліджено зміст кожного її етапу. Це забезпечило удосконалення методики визначення периметру консолідації та уможливило залежно від питомої ваги вкладень в капітал об’єкта інвестування та характеристики впливу інвестора встановлення виду контролю та методу консолідації ( рис.2). Слід відмітити, що її застосування на практиці дозволяє значно покращити стан документообігу та підвищити достовірність консолідованої фінансової звітності.

^
1.Визначення периметру консолідації

2.Перерахунок статей звітів закордонних учасників в національну валюту. Визначення і відображення курсових різниць, що виникають у результаті консолідації фінансових звітів закордонних дочірніх підприємств

3.Стандартизація форматів звітів

4.Упорядковане сумування статей фінансових звітів, які не потребують додаткових коригувань

5. Нарахування амортизації гудвілу та суми дооцінки необоротних активів, що підлягають амортизації; визнання зменшення корисності гудвілу

6. Виключення дивідендів, пов’язаних з кумулятивними привілейованими акціями дочірнього підприємства, які утримуються за межами групи

7.Виключення з активів материнської компанії балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій в кожну дочірню компанію, а з капіталу кожної дочірньої компанії - відповідної частки материнської компанії

8.Виключення з усіх показників внутрішньогрупових розрахункових операцій материнської та дочірніх компаній сум внутрішньогрупових операцій та внутрішньо групового сальдо

9.Виключення сум нереалізованих прибутків (збитків, крім випадків, коли вони не можуть бути відшкодовані) від здійснених внутрішньогрупових операцій

10.Визначення та відображення відстрочених податкових активів та зобов’язань, які виникли в процесі консолідації

11.Визначення частки меншості та гудвілу при консолідації

12.Розподіл результатів діяльності учасників консолідованої групи між часткою меншості та часткою групи

13.Проведення коригувань обсягу інвестицій відповідно до методу участі у капіталі

14.Складання форм консолідованої фінансової звітності

15.Підготовка приміток до консолідованих фінансових звітів

16.Аудит консолідованих фінансових звітів

17.Підготовка приміток до консолідованих фінансових звітів щодо подій після дати балансу

18.Процедури подання користувачам та оприлюднення консолідованої фінансової звітності
1   2   3   4   5

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка