Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка4/5
Дата19.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
1   2   3   4   5


Рис.2. Стадії формування консолідованої звітності
Передуючи подальшому дослідженню, слід зауважити, що в сучасних умовах розвитку корпоративних структур все більше уваги на практиці приділяється питанням повного розкриття інформації в консолідованій фінансовій звітності.

В процесі аналізу нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні та змісту міжнародних стандартів фінансової звітності розроблено пропозиції з розкриття інформації в примітках до консолідованої фінансової звітності. Зокрема, в них запропоновано наводити таку інформацію: облікова політика консолідованої групи підприємств; особливості діяльності консолідованої групи підприємств; при злитті - суми активів та зобов’язань кожної компанії, кількість та види акцій кожної компанії, які були обмінені при злитті, фінансові результати діяльності кожної компанії до дати злиття; економічні та юридичні відомості про учасників консолідованої групи підприємств, конкретизація методів консолідації; перелік дочірніх компаній з обов’язковою вказівкою назви дочірньої компанії, країни, частки в капіталі; пояснення причин не включення фінансових звітів дочірніх компаній до складу консолідованої фінансової звітності; розкриття характеру відносин між материнською і дочірньою компанією, якщо материнська компанія не володіє більшістю голосів; обґрунтування доцільності застосування методу повної консолідації, якщо частка материнської компанії в капіталі учасника менша за 50%; обґрунтування застосування методу участі у капіталі, якщо частка материнської компанії в капіталі учасника менша за 20%; обґрунтування інших винятків; пояснення курсових різниць; методи визначення справедливої вартості активів (у тому числі при переоцінці); пояснення процедур формування статей консолідованої фінансової звітності, до яких застосована різна облікова політика; методи амортизації основних засобів і нематеріальних активів; відомості про гудвіл і частку меншості; дані за географічними сегментами.

Розкриття у примітках наведеної інформації дозволить суттєво покращити якісні характеристики корисності інформації консолідованих фінансових звітів.

При дослідженні методичних аспектів процедури формування консолідованих фінансових звітів конкретизовано складання звітних даних. Доведено, що консолідований баланс повинен окремо відображати обсяг капіталу й резервів “меншості” (Minority interests) на початок і кінець звітного періоду. Ця сума має відповідати сукупній вартості активів за вирахуванням вартості зобов'язань дочірніх компаній, тобто їхньої частки у чистих активах консолідованої групи. Від індивідуальних балансів підприємств – учасників консолідованої групи запропонована модель консолідованого балансу відрізняється відсутністю статей внутрішніх розрахунків і додатковим включенням таких статей: в активі за розділом І “Необоротні активи” – “Гудвіл при консолідації”, в пасиві за розділом І “Власний капітал” – “Накопичені курсові різниці” і “Частка меншості”. Основною відмінністю моделі консолідованого звіту про фінансові результати від індивідуальних звітів про фінансові результати діяльності підприємств учасників групи є наявність статті “Частка меншості у прибутку“, врахування (за потреби) у складі адміністративних витрат зменшення корисності гудвілу, а також статті, за якою відображають фінансові результати від операційної діяльності підприємств – учасників групи, що здійснюють відмінні від решти види економічної діяльності. Окреслено відмінність між переліком статей індивідуального і консолідованого звітів про рух грошових коштів, яка полягає у включенні до консолідованого звіту статей, на які коригується прибуток, що належить меншості і втрат від зменшення корисності гудвілу.

Критична оцінка інформації з вітчизняних і зарубіжних фахових видань дозволила сформулювати правила формування окремих статей консолідованого звіту про рух грошових коштів за непрямим методом, що значно спрощує процедури його складання. Встановлені причини змін у власному капіталі консолідованої групи: випуск нових акцій учасника, звітність якого консолідується; зміна частини консолідованого прибутку, накопиченого учасником групи; сума розподілених учасником групи дивідендів протягом звітного періоду; вплив змін валютних курсів (господарські одиниці за межами України); переоцінка необоротних активів та інвестицій; зміни в структурі групи (наприклад: злиття, спільно контрольовані операції або активи); зміни в частках участі, що призводять до змін у статутних капіталах учасників групи; зміни в методах оцінки активів і зобов’язань.

Опрацювавши організаційні аспекти аудиту достовірності фінансової звітності консолідованої групи підприємств доведено, що тільки підтверджена незалежним аудитом консолідована фінансова звітність є релевантною і достовірною. Користувачі інформації консолідованої фінансової звітності знижують свої ризики при прийнятті рішень за умови її підтвердження аудиторами.

Проведене у розділі дослідження дозволило виділити характерні напрями аудиту консолідованої фінансової звітності: повноти й правильності вибору периметру консолідації; єдності облікової політики при складанні консолідованої звітності; правильності розрахунку частки меншості; повноти й правильності об'єктів елімінування; перевірка правильності розрахунку гудвілу. Вони можуть бути покладені в основу розробки програми аудиту консолідованої фінансової звітності.

Визначені особливості аудиту консолідованої фінансової звітності:

- можливість функціонування учасників консолідованої групи за межами економічної території України - звітність готується згідно з вимогами законодавства (або правилами) різних країн, що вимагає високої кваліфікації аудиторів;

- необхідність перевірки правильності встановлення порогу суттєвості для визначення периметру консолідації з урахуванням потреби забезпечення прозорості інформації про консолідовану групу, тобто про всіх її учасників;

- консолідована звітність групи включає інформацію про результати діяльності й фінансовий стан групи загалом, а не її окремих учасників, що обґрунтовує висновок: аудитори зобов'язані аналізувати можливість безперервності діяльності не тільки консолідованої групи, а й безперервність діяльності кожної компанії - учасника.
ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової проблеми щодо розвитку методології і організації процесу формування консолідованої фінансової звітності, що дозволило сформулювати висновки науково-прикладного характеру, які підтверджують вирішення завдань дисертації відповідно до поставленої мети.

  1. Розвиток світових інтеграційних процесів та теоретичних основ консолідації фінансової звітності свідчить про необхідність розробки конкретних форм, методів і принципів формування інформаційного забезпечення управління численних консолідованих груп підприємств як економічно відокремлених господарських суб'єктів, а також опрацювання організаційних і методичних підходів до облікового відображення відносин між підприємствами холдингів в Україні.

Дослідження сучасних варіантів та способів концентрації виробництва стало базою здійснення у дисертації класифікації корпоративних структур за такими ознаками: ступенем участі у господарській діяльності дочірніх компаній, ступенем делегування повноважень, ступенем диверсифікації, галузевою ознакою, напрямом інтеграції, що дозволяє враховувати їх специфіку при розробці моделі консолідованого обліку.

  1. Світові тенденції інтеграційних процесів підтверджують необхідність опрацювання чітких теоретичних параметрів консолідації фінансової звітності. З позиції вимог до інформаційного забезпечення управлінського процесу в консолідованих групах підприємств як економічно відокремлених суб’єктах господарювання процедури консолідованого обліку повинні забезпечити адекватне відображення фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційних проектів та отримання результатів. Консолідована група підприємств як єдина господарська одиниця є об’єктом бухгалтерського обліку. На підставі консолідованого обліку інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів таких груп надає виключно консолідована фінансова звітність. Обґрунтування сутності консолідованої групи дозволяє визначити периметр консолідації при складанні консолідованої фінансової звітності та конкретизувати об‘єкти обліку при процедурах консолідації

  2. Загальнотеоретичною базою обліку в консолідованих групах підприємств є теорія бухгалтерського обліку.

Консолідований облік – це окремий розділ бухгалтерського обліку, сутність якого полягає у виявленні, реєстрації, вимірюванні, накопиченні, узагальненні, зберіганні та передачі інформації про діяльність консолідованої групи з метою надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів консолідованої групи підприємств.

Консолідований облік охоплює нову для бухгалтерського обліку сферу застосування - консолідовану групу юридично самостійних суб’єктів господарювання і розглядає її як єдине економічне утворення.

Консолідована група підприємств знаходить реальне вираження тільки через консолідовану фінансову звітність, а інструментом відображення фінансових взаємин підприємств групи є консолідований облік.

4. Суттєвий вплив на організацію консолідованого обліку здійснюють обрані способи формування консолідованих груп підприємств.

В процесі аналізу норм чинного законодавства України з регулювання господарської діяльності та бухгалтерського обліку визначено способи формування консолідованих груп: придбання, об’єднання інтересів, злиття (приєднання, поділ, перетворення), виокремлення, участь у капіталі підприємств. Визначена залежність способів об'єднань підприємств від їх видів та організаційно-правових форм, що дає можливість систематизувати варіанти формування консолідованих груп підприємств. Зазначене впливає на побудову консолідованого обліку та формування звітності консолідованих груп підприємств..

5. Процедура консолідованого обліку органічно поєднує дві групи витрат: трансформаційних і трансакційних. Організація та методика обліку їх обліку найбільш важлива при здійсненні процедури консолідації та формування консолідованої фінансової звітності. Вони відрізняються за функціональним призначенням в кругообігу коштів консолідованої групи підприємств. Трансакційні витрати, пов'язані із процесом консолідації, які забезпечать контроль материнської компанії над дочірнім підприємством, запропоновано капіталізувати та включати до загальної вартості довгострокових фінансових інвестицій.

Доведено, що із сукупності трансформаційних і трансакційних витрат формується повна собівартість виробленого продукту. Тому їх окремий облік забезпечить інформаційні потреби при складанні консолідованої фінансової звітності. Для ведення обліку розрахунків в межах консолідованої групи підприємств (на балансі як материнської компанії, так і дочірньої) запропоновано використати субрахунок 682 “Внутрішні розрахунки”. Це забезпечує зіставність облікових даних материнської і дочірніх компаній і сприяє оптимізації процедур консолідованого обліку групи.

7. На основі ґрунтовного вивчення порядку обліку довгострокових інвестицій у дочірні, асоційовані товариства, а також спільної діяльності як з позиції інвестора, так і з позиції об’єкта інвестування обґрунтовано доцільність ведення окремого аналітичного рахунку “Витрати по забезпеченню контролю (значного впливу)” у складі балансового рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", що сприятиме забезпеченню прозорості обліку. У такий спосіб досягається відповідність вкладених коштів материнського товариства з часткою участі у власному капіталі дочірньої компанії, що розрахована за чистими активами. Розроблена методика бухгалтерського обліку частки учасника спільної діяльності без створення юридичної особи в спільно контрольованих активах сприяє забезпеченню достовірності обліку та фінансової звітності.

8. Вивчення порядку утворення при придбанні і відображення в обліку гудвілу дозволило виділити його як окремий об’єкт консолідованого обліку, що визначається як різниця між витратами на придбання і чистими активами (поточною вартістю) фірми. Гудвіл виникає при формуванні консолідованої групи підприємств, він підтверджується витратами на придбання та дозволяє довести чисті активи до їх ринкової вартості, що є неодмінною умовою побудови консолідованої звітності групи підприємств. У роботі обґрунтовано доцільність відображення гудвілу у складі нематеріальних активів, обґрунтовано необхідність списання негативного гудвілу за рахунок додаткового капіталу, а також запропоновано порядок визнання в обліку втрат від зменшення корисності гудвілу. Така методика дозволяє здійснювати перегляд групи активів, яка генерує грошові потоки на предмет зменшення корисності, а також визначати вигоди від відновлення корисності цих активів. Підходи щодо оцінки втрат від зменшення корисності групи активів, яка генерує грошові потоки, запропоновано використовувати і при визначенні зменшення корисності від довгострокових вкладень в асоційовані і дочірні компанії.

9. Запропоновано в основу моделі обліку сум основного рахунку для відображення операцій по довгостроковому фінансуванню спільної діяльності покласти специфічні способи і прийоми складання вступної консолідованої фінансової звітності, рекомендовані МСФЗ.

10. На основі дослідження вітчизняного законодавства та міжнародних облікових стандартів конкретизовано сутність консолідації звітності як процесу регулювання й агрегування фінансової інформації, наведеної в індивідуальних фінансових звітах материнського товариства і його дочірніх компаній, в результаті якої консолідований фінансовий звіт представляє інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів консолідованої групи підприємств як єдиної економічної одиниці.

11. У дисертації в процесі вивчення законодавчої бази України, вітчизняних та міжнародних облікових стандартів розроблено пропозиції щодо розкриття інформації в примітках до консолідованої фінансової звітності. Розвиваючи дане положення, в роботі зроблений висновок про те, що у них доцільно наводити інформацію визначену обліковою політикою консолідованої групи підприємств, особливості діяльності консолідованої групи підприємств та методики обліку. Розкриття у примітках цих даних дозволить суттєво покращити якісні характеристики корисності інформації консолідованих фінансових звітів.

12. Через систематизацію методичних аспектів формування основних статей консолідованих фінансових звітів конкретизовано процедуру складання основних консолідованих фінансових звітів – балансу і звіту про фінансові результати, та допоміжних – консолідованих звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал. Доведено, що за окремими статтями консолідованого балансу в активі слід відображати - гудвіл при консолідації, в пасиві - накопичені курсові різниці і частку меншості. У консолідованому звіті про фінансові результати за окремими статтями слід відображати частку меншості у прибутку, врахування (за потреби) у складі адміністративних витрат зменшення корисності гудвілу, а також статті, за якими відображають фінансові результати від операційної діяльності підприємств – учасників групи, що здійснюють відмінні від решти види економічної діяльності.

Відмінність між переліком статей індивідуального і консолідованого звітів про рух грошових коштів полягає у включенні в консолідований звіт до складу статей, на які коригується прибуток доходу, що належить меншості і втрат від зменшення корисності гудвілу.

До причин змін у власному капіталі консолідованої групи віднесено: випуск нових акцій учасника, звітність якого консолідується; зміна частини консолідованого прибутку, накопиченого учасником групи; сума розподілених учасником групи дивідендів протягом звітного періоду; вплив змін валютних курсів (господарські одиниці за межами України); переоцінка необоротних активів та інвестицій; зміни в структурі групи (наприклад: злиття, спільно контрольовані операції або активи); зміни в частках участі, що призводять до змін у статутних капіталах учасників групи; зміни в методах оцінки активів і зобов’язань. Впровадження в облікову практику консолідованих груп наведених методичних рекомендацій сприятиме удосконаленню процесу складання консолідованої фінансової звітності, а також підвищенню її інформативності та корисності для прийняття рішень.

13. В процесі дослідження організаційних та методологічних питань проведення аудиту фінансової звітності консолідованої групи підприємств доведено, що незалежна аудиторська перевірка консолідованої фінансової звітності сприяє забезпеченню її достовірності. Обов’язковий аудит консолідованої звітності знижує ризики при прийнятті рішень користувачами інформації підтвердженої аудитом консолідованої фінансової звітності.

14. За умови здійснення господарської діяльності учасників консолідованої групи підприємств за межами території України значно ускладнюється процес встановлення порогу суттєвості для визначення периметру консолідації. Аудитори зобов’язані аналізувати можливість безперервності діяльності не тільки консолідованої групи, а й безперервність діяльності кожної компанії - учасника.

15. Аудит податкових розрахунків показує, що зменшення податкового тягаря пов'язано не з певними регіонами, а з конкретними фінансово-промисловими групами. Так, для великих вертикально інтегрованих корпоративних груп характерним є перерозподіл податку на додану вартість всередині групи через здійснення експортних операцій за договорами комісії. Такі групи проводять операції через транзитні підприємства із заниженням ціни реалізації на початку ланцюга та збільшенням ціни на його завершенні.

^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії, підручники та навчальні посібники:
1. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід: [монографія] / Михайло Романович Лучко. – К. : Облікінформ, 1997. – 144 с. – (7,62 др. арк.).

2. Лучко М. Р. Історія обліку: світ та Україна, погляд крізь роки : [монографія] / М. Лучко, М. Остап’юк. – Тернопіль : Зорепад, 1998. – 151 с. – (8,94 др. арк. Особисто докторантові належать методологічні дослідження в теорії обліку, формування звітності в розділах 2 – 4. Обсяг авторської частини – 6,1 др. арк.).

3. Лучко М. Р. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти) : [монографія] / М. Я. Остап’юк, Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко. – Ужгород : Вид-во Ужгородського держун-ту, 1998. – 148 с. – (12,72 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо організації обліку та формування окремих видів звітності в розділах 4 – 7. Обсяг авторської частини – 6,2 др. арк.).

4. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови : [монографія] / Михайло Романович Лучко. – К. : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007. – 263 с. – (18,19 др. арк.).

5. Лучко М. Р. Облік комерційної діяльності : підруч. / М. Лучко, О. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 441 с. – (27,2 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо організації обліку в розділах 1 – 4. Обсяг авторської частини – 10,1 др. арк.).

6. Лучко М. Р. Основи побудови АРМ бухгалтера : навч. посіб. / М. Лучко, М. Остап’юк. – К. : ІСДО, 1993. – 60 с. – (3,49 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо автоматизації облікових процедур в розділах 2– 4. Обсяг авторської частини – 2,4 др. арк.).

7. Лучко М. Р. Фінансовий облік в господарських товариствах : навч. посіб. для студ. вузів та працівників обліку і аудиту / М. Я. Остап’юк, Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко. – Ужгород : Карпати, 1995. – 166 с. – (9,65 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо організації обліку та формування фінансової звітності в господарських товариствах в розділах 3 – 9. Обсяг авторської частини – 4,1 др. арк.).

8. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук’яненко, М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк]. – К. : Аграрна наука, 2000. – 396 с. – (23 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо поглибленого аналізу звітності в розділі 7. Обсяг авторської частини – 2,4 др. арк.).

9. Лучко М. Р. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2001. – 140 с. – (10 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо визнання господарських процесів як об’єктів обліку, щодо методології обліку в розділах 2 – 4. Обсяг авторської частини – 3,5 др. арк.).

10. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік в галузях економіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк. – Ужгород : ПП “Графіка”, 2002. – 142 с. – (7,8 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо визнання і формування облікових даних в галузях економіки в розділах 1 – 5. Обсяг авторської частини – 3,2 др. арк.).

11. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік в галузях економіки : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк. – К. : Знання – Прес, 2003. – 206 с. – (10,92 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо формування облікових показників в галузях економіки в розділах 1 – 5. Обсяг авторської частини – 3,8 др. арк.).

12. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 236 с. – (24,65 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо організації обліку та формування звітності в різних країнах в розділах 1 – 7. Обсяг авторської частини – 12,5 др. арк.).

13. Лучко М. Р. Історія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / М. Я. Остап’юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. – К. : Знання, 2005. – 276 с. – (16,28 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо теоретичних засад обліку, визначення господарських процесів як його об’єктів в історичній ретроспективі в розділах 1 – 8. Обсяг авторської частини – 5,5 др. арк.).

14. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація : навч. посіб. / М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк, Й. Я. Даньків та ін. – К. : Знання, 2005. – 319 с. – (37,2 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо правових основ документального забезпечення формування звітності та облікової реєстрації в розділах 1, 3. Обсяг авторської частини – 11,5 др. арк.).

15. Лучко М. Р. Стандартизація обліку і аудиту : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк. – К. : Знання, 2006. – 350 с. – (20,46 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо стандартизації об’єктів бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів аудиту в розділах 3, 4. Обсяг авторської частини – 7,8 др. арк.).

16. Лучко М. Р. Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна: Курс лекцій : навч. посіб. / М. Я. Остап’юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. – 170 с. – (10 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо формування бухгалтерського обліку як науки та ін. в розділі 2,3. Обсяг авторської частини – 3,2 др. арк.).

17. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – К. : Знання, 2006. – 311 с. – (18,4 др. арк. Особисто докторантові належать пропозиції щодо організації обліку та формування звітності в різних країнах в розділах 1 –7. Обсяг авторської частини – 9,7 др. арк.).
1   2   3   4   5

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка