Облік резерву сумнівних боргів Питання
Скачати 120.05 Kb.
НазваОблік резерву сумнівних боргів Питання
Сторінка1/2
Дата20.04.2013
Розмір120.05 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2
Облік резерву сумнівних боргів

Питання:

1. Поняття резерву сумнівних боргів

2. Методи обчислення резерву сумнівних боргів

3. Облік резерву сумнівних боргів

4. Облік витрат майбутніх періодів

Література :

ПСБО № 10”Дебіторська заборгованість”

Підручник М.Ф. Огійчук „Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах” 237-240,708-709

Навчальна мета:

Набуття теоретичних знань з організації синтетичного і аналітичного обліку з обліку резерву сумнівних боргів

Виховна мета:

Бухгалтером, як і лікарем, треба народитися

(Василь Дерій, професор кафедри бухгалтерського обліку Тернопільської академії народного господарства)
^ 1. Поняття резерву сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

А дебітори, своєю чергою, є юридичними або фізичними особами, «... які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів» (п. 4 П(С)БО 10).

Тобто дебіторська заборгованість буде активом у розумінні цього твердження, якщо у підприємства є імовірність отримати майбутні економічні вигоди і її сума може бути достовірно визначена.

Дебіторська заборгованість має власну структуру і може класифікуватися за різними критеріями:

- за терміном погашення розрізняють довгострокову та поточну дебіторську заборгованість;

- за строками погашення може визначатися як заборгованість:

1) безнадійна;

2) сумнівна;

3) звичайна (щодо якої сумніви не виникають)

- залежно від причин виникнення дебіторської заборгованості вона поділяється на:

1) дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги;

2) векселі отримані;

3) дебіторську заборгованість за розрахунками;

4) іншу поточну дебіторську заборгованість.

Тобто у бухгалтерському балансі дебіторська заборгованість представлена цілою низкою статей:

  • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається в рядках 160 — 162 балансу форми N 1;

  • векселі одержані мають відображатися в рядку 150 ф. N 1;

  • дебіторська заборгованість за розрахунками з відображенням в різних рядках балансу поділяться на такі:

— з бюджетом — рядок 170;

— за виданими авансами — рядок 180;

— з нарахованих доходів — рядок 190;

— із внутрішніх розрахунків — рядок 200;

— інша поточна дебіторська заборгованість — рядок 210.

Слід пам’ятати, що до балансу дебіторська заборгованість має потрапляти за чистою реалізаційною вартістю, тобто за вирахуванням безнадійної заборгованості та резерву сумнівних боргів.

Це стосується заборгованості за товари, роботи, послуги, де РСБ, створений за такою заборгованістю, відображатиметься в рядку 162 балансу ф. N 1.

Решта РСБ, створених за іншими заборгованостями, не потраплять до балансу, а такі заборгованості відображатимуться в балансі за вирахуванням РСБ (п. 32.1 П(С)БО 2).

Згідно із П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» формування резерву сумнівних боргів (РСБ) є обов'язковим для всіх підприємств.

Якщо на балансі числиться поточна сумнівна дебіторська заборгованість - підприємство зобов'язане сформувати даний вид резерву;

безнадійна ж підлягає негайному списанню з балансу.

При цьому необхідно чітко розрізняти сумнівну заборгованість і безнадійну.

Так, заборгованість відносять:

• до сумнівної - якщо існує невпевненість щодо її погашення боржником;

• до безнадійної - якщо існує впевненість щодо її неповернення боржником або якщо за нею минув строк позовної давності.

РСБ не створюється відносно:

• придбаної заборгованості;

• заборгованості, призначеної для продажу.
^ 2. Методи обчислення резерву сумнівних боргів

Методика створення РСБ має бути визначена обліковою політикою підприємства.

У п. 8 П(С)БО 10 встановлено, що величина РСБ визначається за одним із методів:

1) застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

2) застосування коефіцієнта сумнівності.

За першим методом величина РСБ визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів

(приклад 4 у додатку до П(С)БО № 10), де розглядається створення РСБ на основі платоспроможності окремих дебіторів.

Висновок, його варто застосовувати тим підприємствам, де кількість дебіторів є незначною, або щодо заборгованості іншої, ніж заборгованість за товари, роботи, послуги, тобто іншими «нестандартними» заборгованостями підприємства або за кожним окремим дебітором.

За другим методом — величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Причому за різними видами заборгованості РСБ можна визначати різними методами.

Зверніть увагу!,

  1. що визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок РСБ на ту саму дату;

  2. І залишок РСБ на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Коефіцієнт сумнівності розраховується такими способами:

1) визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;

2) класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення;

3) визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3 — 5 років.

Розрахунок РСБ виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході (приклад З П(С)БО 10)

  • Застосування цього методу в першу чергу передбачає обрання розрахункового періоду(підприємство самостійно обирає розрахункові періоди та їх кількість для визначення коефіцієнта сумнівності). Далі розраховують коефіцієнт сумнівності за формулою


Кс = ДЗб / ЧД
Розрахунок РСБ виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході (приклад З П(С)БО 10)

де Д3б - сума безнадійної дебіторської заборгованості за розрахунковий період (за даними позабалансового рахунку за Дт 071 або за оборотами дт 944 - Кт 38 та Дт 944 - Кт 34,36,37,682) ;

ЧД - сума чистого доходу від реалізації на умовах наступної оплати за розрахунковий період (аналітичні дані рах. 36,37 у кореспонденції з рах. класу 7, без ПДВ).

На завершальному етапі розрахунку визначають суму відрахувань на створення РСБ шляхом множення коефіцієнта сумнівності на величину чистого доходу за звітний період.

Приклад: Сальдо на кінець 2008 р. за рахунком 38 становить 500 грн. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на умовах наступної оплати за 2008 р. cтановить 550000 грн.Період (рік)

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати

Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, що визнана безнадійною

2004

1250000
2005

2000000

5500

2006

350000

9000

Разом

3600000

14500


Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості становить 0,004 (14500 : 3600000).

Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2008 р. становить 2200 (550000 х 0,004).

Розрахунок РСБ на основі класифікації дебіторської заборгованості (приклади 1 та 2 П(С)БО 10)

1. Необхідно розподілити наявну дебіторську заборгованість за групами, при цьому базою розподілу повинен бути строк непогашення поточної дебіторської заборгованості.

2. Далі необхідно обчислити коефіцієнт сумнівності для кожної з груп.

Для його розрахунку використовується:

• фактично списана у поточному році безнадійна дебіторська заборгованість по кожній групі дебіторської заборгованості (приклад 1 П(С)БО 10);

• заборгованість, що визнана безнадійною в наступному році, яка враховувалась у складі сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попереднього року (приклад 2 П(С)БО 10).

3. Наведемо формулу розрахунку коефіцієнта сумнівності, беручи за основу приклад 2 П(С)БО 10:
Кс = S БзН / S ДзН
де Кс - коефіцієнт сумнівності;

Бзн - безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи у складі дебіторської заборго­ваності цієї групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді;

Дзн - дебіторська заборгованість відповідної групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді.

4. Після цього обчислюється сума добутків знайдених коефіцієнтів сумнівності та грошової величини дебіторської заборгованості сформованих відповідних груп.
5. Таким чином, знайдена величина повинна складати залишок РСБ на кінець звітного періоду.


Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості може визначатися за такою формулою:

Кс = (S Бзн : Дзн) : i, де

S - це сума.

Бзн - фактично списана безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи за н-ний місяць обраного для спостереження періоду;

Дзн - дебіторська заборгованість відповідної групи на кінець н-ного місяця обраного для спостереження періоду;

i - кількість місяців в обраному для спостереження періоді.

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості становить:

першої - (600 : 20000 + 750 : 15000 + 300 : 16000 + 550 : 17000) : 6 = 0,022 (2,2%);

другої - (800 : 18000 + 400 : 12000 + 500 : 13000 + 650 : 11500 + 850 : 14000) : 6 = 0,039 (3,9%);

третьої - (950 : 17000 + 700 : 14000 + 770 : 11000 + 1400 :16000) : 6 = 0,044 ( 4,4%)

Величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду поточного року має становити:

17000 х 0,022 + 14000 х 0,039 + 16000 х 0,044 = 1624.

Приклад 2

Підприємство визначає величину сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість на 31 грудня 2006 року становить 966000 грн., з наступним розподілом за строками її непогашення:

1-ша група - 700000;

2-га група - 240000;

3-тя група - 26000.

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 2006 року становить 3020 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності на основі класифікації дебіторської заборгованості на 31 грудня 2006 року підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості визначається за такою формулою:

Кс = (S Бзн : S Дзн), де

S - знак суми,

Бзн - безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи в складі дебіторської заборгованості цієї групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді;

Дзн - дебіторська заборгованість відповідної групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді.

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості становить:

групи 1 - 6000 : 1200000 = 0,005;

групи 2 - 2000 : 220000 = 0,009;

групи 3 - 3000 : 15000 = 0,2.

Величина резерву сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року має становити:

700000 х 0,005 + 240000 х 0,009 + 26000 х 0,2 = 10860.

З урахуванням залишку резерву сумнівних боргів слід донарахувати ще 7840 грн. (10860 - 3020) з включенням до витрат грудня 2003 року.


  1. ^ Облік резерву сумнівних боргів


Для обліку резерву сумнівних богів призначений рахунок № 38 “Резерв сумнівних боргів”

Пасивний

За кредитом – операції по створенню резерву сумнівних боргів;

За дебетом – списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів.

Синтетичний і аналітичний облік ведеться в журналі – ордері № 8 та в Головній книзі.Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

Формування резерву сумнівних боргів

944

38

Списання за рахунок РСБ безнадійних боргів

38

34, 36, 37, 682

Списання суми безнадійних боргів, що перевищує РСБ

944

34, 36, 37, 682

Відображення суми списаних безнадійних боргів на забалансовому субрахунку

071
Відновлення раніше списаної за рахунок РСБ суми безнадійних боргів

311

716

Списання суми безнадійних боргів із забалансового субрахунку
071


Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на субрахунку 071 протягом не менше 3 років з дати списання з балансу.

Якщо до кінця року, що настає за роком створення РСБ, його не буде списано, то це означатиме, що дебітори підприємства спромоглися погасити свої заборгованості за звітний період.

У цьому випадку підприємство повинне:

• або врахувати не списану суму РСБ при формуванні РСБ на наступний рік,

• або відсторнувати невикористаний залишок РСБ та нарахувати нову суму РСБ на наступний рік.

  1   2

Схожі:

Облік резерву сумнівних боргів Питання iconБухгалтерський облік розрахунків із оплати праці
Бухгалтерський облік розрахунків із оплати праці “ на матеріалах Кривчицького психоневрологічного інтернату. Метою бакалаврської...
Облік резерву сумнівних боргів Питання iconПлан Вступ. Облік векселів та умовних зобов'язань. Облік лізингових...
Опосередковано основні положення, що стосуються таких зобов'язань, випливають із мсбо №13 «Подання у звітності поточних активів І...
Облік резерву сумнівних боргів Питання iconРеферат на тему: “ Планування сім’ї”
Погіршення репродуктивного здоров’я населення особливої уваги заслуговують питання планування сім’ї як резерву в зниженні материнської...
Облік резерву сумнівних боргів Питання iconОблік формування елементів затрат загальнї відомості
Згідно з основними положеннями про облік витрат будь-яке господарство повинне забезпечити роздільний, облік своїх затрат по таких...
Облік резерву сумнівних боргів Питання iconНаціональна академія державного управління при президентові україни...
Ар крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, м. Севастополь та кадрового резерву на ці посади, проводиться...
Облік резерву сумнівних боргів Питання iconВступ 3
Міжнародно-правові засади правонаступництва держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів
Облік резерву сумнівних боргів Питання iconПропозиції щодо інформаційного реагування з урахуванням останніх новин
Щодо запровадження фінансових векселів для погашення боргів підприємствам теплокомуненерго
Облік резерву сумнівних боргів Питання iconКреативний облік термін, який часто перекладають як творчий облік....
Креативний облік – термін, який часто перекладають як творчий облік. Раніше подібна “творчість” зводилася до вуалювання І викривлення...
Облік резерву сумнівних боргів Питання icon3. Облік доходів Лекція Облік доходів
Доходи бюджетних установ – це кошти, що надходять бюджетним установам відповідно до затвердженого кошторису
Облік резерву сумнівних боргів Питання iconДипломний проект тема: “Облік та аналіз банківських кредитів”
Бухгалтерський облік операцій по видачі І погашенню кредитів. Кредитна документація
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка