1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню передбачених цим Договором бухгалтерських послуг за плату (надалі іменуються "послуги"). Права та обов'язки сторін
Скачати 82.76 Kb.
Назва1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню передбачених цим Договором бухгалтерських послуг за плату (надалі іменуються "послуги"). Права та обов'язки сторін
Дата20.04.2013
Розмір82.76 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
Договір про надання бухгалтерських послуг № ___


м. ____________________

"___"____________ 2010 р.


Товариство з обмеженою відповідальністю ________________________, в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту однієї сторони (наділі іменується Замовник),

та

Товариство з обмеженою відповідальністю ________________________, в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець) з другої Сторони, (разом іменуються „Сторони”, а кожна окремо „Сторона”) уклали цей договір про надання послуг (надалі іменується „Договір”) про таке:
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню передбачених цим Договором бухгалтерських послуг за плату (надалі іменуються "послуги").
^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець із урахуванням положень Договору бере на себе зобов'язання щодо надання наступних послуг з ведення бухгалтерського обліку:

 • забезпечення дотримання у Замовника встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій Замовника;

 • участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки й псування активів Замовника;

 • забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах Замовника;

 • організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Замовника й контролю за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства;

 • забезпечення раціональної організації обліку й звітності Замовника;

 • організація обліку коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять до Замовника, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва й обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-економічної діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових та кредитних операцій;

 • забезпечення контролю за законністю, своєчасністю й правильністю оформлення фінансових документів;

 • складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг) для Замовника;

 • забезпечення правильного нарахування й перерахування податків і зборів (податкових платежів), вкладів на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладів, заробітної плати робітників і службовців та інших виплат і платежів, погашення в установлені строки заборгованості Замовника за позиками;

 • здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов'язань; витрачання фонду заробітної плати; проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і основних засобів; перевірок організації бухгалтерського обліку й звітності, а також документальних ревізій у підрозділах Замовника шляхом;

 • участь у розробці й здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення дотримання платіжної та фінансової дисципліни;

 • участь у здійсненні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Замовника за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення та усунення (уникнення) втрат і невиробничих витрат;

 • вжиття заходів щодо запобігання нестачам, незаконному витрачанню коштів і привласненню товарно-матеріальних цінностей, порушенням фінансового та господарського законодавства у Замовника;

 • забезпечення збереження бухгалтерських документів Замовника;

 • забезпечення своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, подання їх в установленому порядку до відповідних органів;

 • надання методичної допомоги працівникам внутрішніх підрозділів підприємства Замовника, його філій, представництв, відділень з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу;

 • здійснення контролю за зміною рахунків, на які перераховуються податки та збори (обов'язкові платежі) Замовником;

 • здійснення контролю за змінами чинного податкового, фінансового та іншого законодавства, що безпосередньо пов'язані із суттю послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором.

2.2. При наданні послуг за цим Договором Виконавець зобов'язується:

 • забезпечувати таку якість надаваних послуг, що відповідає вимогам, які звичайно ставляться до аналогічних послуг;

 • дотримуватися визначених Замовником ділових принципів, стратегії і тактики ведення бізнесу;

 • виконувати чесно й сумлінно обов'язки, передбачені цим Договором, вчасно й точно виконувати розпорядження Замовника, дотримуватися вимог нормативних актів про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, або іншої конфіденційної інформації, передбачених чинним в Україні законодавством та локальними актами Замовника;

 • дбайливо ставитися до майна Замовника, вживати заходів щодо запобігання шкоди, нести відповідальність за незабезпечення збереження довіреного йому майна;

 • усувати допущені відхилення від умов цього Договору або недоліки у наданих послугах, що погіршують їх результати.

2.3. Замовник зобов'язується:

 • протягом 10 днів з моменту набрання чинності цим Договором надати Виконавцю документи, необхідні йому для виконання передбачених цим Договором обов'язків;

 • оплатити надані за цим Договором послуги.

2.4. Права замовника:

 • приймати від Виконавця надані послуги шляхом підписання акту наданих послуг, якщо послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх на умовах цього Договору;

 • забезпечувати виконавця усім необхідним для виконання умов цього Договору;

 • відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором.^ 3. РОЗМІР 1 ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1 За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю плату, узгоджену Сторонами, протягом _______ днів, після підписання акту здачі приймання наданих послуг.

3.2. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом здавання-приймання наданих послуг, у якому зазначається вартість роботи, який підписується повноважними представниками Сторін не пізніше наступного робочого дня після фактичного надання послуг

3.3. Підписання Акту виконаних робіт представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.
^ 4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть повну матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

4.2. За втрату або пошкодження отриманих матеріальних цінностей Виконавець несе відповідальність в розмірі їх дійсної вартості.
^ 5. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір може бути розірвано за погодженням сторін.

5.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за договором інша сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку.
^ 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Умови цього Договору, будь-яка інформація стосовно фінансового стану Сторін та обставин, які стосуються виконання Договору, є суворо конфіденційною інформацією і вона не повинна прямо або непрямо розголошуватися будь-якій іншій фізичній або юридичні особі, включаючи органи державної влади, з якою б то не було метою, за винятком випадків, передбачених законодавством. Будь-яка із Сторін цього Договору не повинна використовувати або копіювати таку конфіденційну інформацію, окрім цілей цього Договору.

7.2. На запит будь-якої із Сторін цього Договору чи на підставі угоди, укладеної між Сторонами, можуть встановлюватися інші умови дотримання конфіденційності.
^ 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Термін дії договору з _____________ до ______________.

8.2. За угодою сторін та відсутності взаємних претензій договір може бути продовжено на термін __________________________________________________.

^ 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регламентуються цим договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

9.3. При письмовому оформленні додатків до цього договору або інших документів, пов'язаних з виконанням цього договору, сторони мають право використовувати факсимільне відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числовий підпис або інший аналог власноручного підпису.

9.4. Будь-яке повідомлення, що надсилається згідно з цим договором повинно подаватися у письмовій формі, із дотриманням відповідних процедур підтвердження отримання такого повідомлення при доставці особисто, поштою, телексом чи телефаксом на адресу відповідної сторони.

9.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

9.6. Додатки до цього договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. Всі виправлення за текстом цього договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.7. Цей договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.8. Замовник є платником податку ______________

9.9. Виконавець є платником податку ______________

^ 10. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Замовник:

Товариство з обмеженою відповідальністю

_______________________________

___________________________________

п/р ______________________________

МФО _________ Код ЗКПО _________

_______________ __________________

__________________________ (підпис)

М. П.

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю

_______________________________

___________________________________

п/р ______________________________

МФО _________ Код ЗКПО _________

_______________ __________________

__________________________ (підписАкт №___

здачі приймання

за Договором про надання бухгалтерських послуг № ______

від «____» ______________ _______р.
м. Київ «____» ____________ 2010 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю ________________________, в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту однієї сторони з одного боку

та

Товариство з обмеженою відповідальністю ________________________, в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець) з другої Сторони,
підписали цей акт про наступне:


 1. Послуга надана Виконавцем повністю, у відповідності з укладеним договором.

 2. Предмет наданої послуги: бухгалтерські послуги.

 3. Вартість послуги: ___________________ грн., без ПДВ.

 4. Взаємних претензій Сторони не мають.Підписи Сторін:
Виконавець Замовник
__________________ /_______________/ ___________________ /_______________/

.

Схожі:

1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\На технічне обслуговування та ремонт
Згідно цього договору Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з ремонту та технічного обслуговування (надалі то) вагового...
1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\На технічне обслуговування та ремонт
Згідно цього договору Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з ремонту та технічного обслуговування (надалі то) реєстраторів...
1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\Фізична особа підприємець Матросов Олександр Олександрович
За цим Договором Постачальник приймає на себе зобов'язання систематично по замовленню постачати Покупцеві питну воду (далі Товар)...
1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\За Договором. Фактичні об’єми виконаних робіт фіксуються в актах...
Виконавець зобов’язується, за завданням Замовника, надати Замовнику послуги у рослинництві, із використанням сільськогосподарської...
1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\Договір купівлі-продажу цінних паперів
Умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, зобов'язаний передати у власність Покупцеві, а Покупець в порядку...
1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\Договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку
Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку в обсязі та на умовах,...
1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\Приватне підприємство “Укрметиз”
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується поставляти І передавати у власність Покупцю визначений...
1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\1 За цим Договором Новий кредитор одержує право (замість Первісного...

1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\Договір складського зберігання
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Товарний склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому Поклажодавцем...
1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання, а Виконавець приймає на себе зобов\1. Предмет договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка