Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів
Скачати 349.5 Kb.
НазваХарактеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів
Сторінка1/3
Дата20.04.2013
Розмір349.5 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3

www.mydisser.com - Заказ индивидуальных авторских работ, от контрольной до диссертации.

Організація обліку нематеріальних активів та напрямки вдосконалення

Облік нематеріальних активів є однією з найбільш важливих складових бухгалтерського обліку, до якої привернуто багато уваги з боку економістів. Нематеріальні активи є базисом, на основі якого формується виробнича та економічна політика суб’єктів підприємницької діяльності.

Розвитку теорії і практики організації бухгалтерського обліку в цілому і нематеріальних активів зокрема присвятили роботи вчені: Асаков В.П., Бутинець Т.А., Голов С.Ф., Добровський В.М., Завгородній В.П., Кононенко О., Кузьмінський А.М., Лишиленко О.В., Пушкар М.С., Партін Г.О., Свідерський Є.І., Сопко В.В., Ткаченко Н.М. [7,16,30,37,40,70,80,84,132,105,138,144,149].

Проте, залишається необхідність комплексного дослідження обліку нематеріальних активів, які є складовою активів підприємства.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття її у фінансовій звітності визначає П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” [124], який розроблено у відповідності до міжнародних стандартів.

Дослідження та порівняння національних і міжнародних стандартів щодо обліку нематеріальних активів підприємства дають можливість зробити висновки, що положення П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” в цілому відповідають положенню МСБО 38 „Нематеріальні активи”; в окремих випадках національний стандарт містить вимоги, які не виділені окремо в міжнародних стандартах, але знаходяться в їх рамках; разом з тим, деякі положення, які розкриті в МСБО 38, не знайшли свого відображення в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку України.

Обов'язковою умовою належного рівня організації обліку нематеріальних активів на підприємстві є правильно оформлені первинні документи, організація документації і документообігу. Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують наступні типові форми документів (табл.2.1 )
Таблиця 2.1

^ Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів

Форма документу

Назва документу згідно наказу №732 від 22.11.2004р. “Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” [96]


Примітки


1

2

3

НА-1


Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством

Продовження табл.2.1

1

2

3

НА-2


Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів


Ведеться в бухгалтерії на кожний об’єкт чи групу об’єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному примірнику на основі „Акта введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” (типова форма № НА-1)

НА-3


Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів


Складається у двох примірниках комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством, підписується головою та членами комісії, особою, що була відповідальною за використання об’єкта права інтелектуальної власності, затверджується керівником підприємства чи особою на те уповноваженою

НА-4


Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів


Складається в одному примірнику для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об'єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною за використання об'єктів права інтелектуальної власності.Основною ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми об'єкту, проте повинні бути документи, які підтверджують існування цього об'єкту та права підприємства на його використання (табл.2.2).

Бухгалтерський облік, відображаючи всі господарські операції безперервно в міру їх здійснення, перетворюється на організовану систему накопичення, обробки, зберігання, передачі та використання облікової інформації в управлінні. Документація в бухгалтерському обліку виступає як спосіб первинного спостереження за всією виробничою та фінансово-господарською діяльністю.

Таблиця 2.2

^ Документальне оформлення об’єктів нематеріальних активів

Вид нематеріального активу

Документ


1

2

Право користування землею


Оформлена відповідно до встановленого законодавством порядку документація, що підтверджує право підприємства на земельну ділянку

Право на винахід, корисні моделі, промислові зразки

Патенти чи ліцензійні договори


Ноу-хау

Повний вербальний або винахідний опис

Право на торговий знак

Свідоцтво або договір уступки, зареєстрований належним чином

Геологічна та інша інформація про надра

Геологічні звіти, карти та інші матеріали


Авторські права


Юридичне оформлений та такий, що набрав чинності, договір з юридичною особою-продавцем авторських прав


Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” стверджує, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Відтак первинний документ стає основним, найважливішим носієм інформації. З моменту оформлення первинного документу починається бухгалтерський облік [44, ст.9].

Неоціненне значення має документація для забезпечення збереження майна підприємства — необоротних і оборотних активів, коштів та ін. Особливо це стосується збереження нематеріальних активів. Саме на підставі первинних документів здійснюють попередній, поточний та наступний контроль. Для здійснення контролю використовується й синтезована інформація, але її теж формують за даними первинних документів.

Для оформлення внутрішніх документів з обліку нематеріальних активів використовуються зовнішні або супроводжуючі документи (табл.2.3).

Таблиця 2.3

^ Супроводжуючі документи з обліку нематеріальних активів

на ВАТ „Стіролбіотех”


^ Назва господарської операції

Договір купівлі-продажу, інші угоди

Прибуткова накладна

Довіреність

^ Податкова накладна

Платіжне доручення, розрахунковий чек

Акт виконаних робіт

1

2

3

4

5

6

7

1. Придбання нематеріальних активів на умовах розрахунку

+

+

+

+

+

-

2. Створення нематеріальних активів власними силами

-

-

-

-

-

Акт введення в експлуатацію

3. Отримання нематеріальних активів безоплатно

+

-

-

-

-

Акт розрахунків

4. Обмін подібними об'єктами нематеріальних активів

+

+

+

+

-

Акт розрахунків

5. Обмін (повний або частковий) неподібними об'єктами нематеріальних активів

+

+

+

+

-

Акт розрахунків

6.Оприбуткування нематеріальних активів від юридичної особи як внеску до статутного капіталу організації

-

+

-

+

-

-

7.Передача об'єкта нематеріальних активів в операційну чи фінансову оренду

+

Видаткова накладна

+

+

+

-


Як зазначалось вище, наказом Мінфіну України від 22.11.2004 р. №732 „Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” затверджено розроблені 4 форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності: Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-1), інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-2), Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-3), Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-4) [96]. Але для інших груп нематеріальних активів не розроблено і не затверджено на державному рівні типові форми первинного обліку.

Зважаючи на вищезазначене, а також виходячи з практичних потреб підприємств розроблено та запропоновано для практичного використання форми первинного обліку, що охоплюють операції з усіма об’єктами нематеріальних активів. Вони представлені в додатках Е,Ж,З,И,К.

Крім того, розроблено також інструкцію стосовно порядку оформлення зазначених первинних документів, що важливо для забезпечення уніфікації в організації первинного обліку нематеріальних активів на різних підприємствах (Додаток Л).

До запропонованих форм первинних документів з обліку нематеріальних активів відносяться:

  • Акт приймання-передачі об’єкта нематеріальних активів (форма №НА-0);

  • Акт введення в господарський оборот об’єктів нематеріальних активів (форма №НА-1);

  • Інвентарна картка обліку об’єкта нематеріальних активів (форма №НА-2);

  • Акт вибуття (ліквідації) об’єкта нематеріальних активів (форма №НА-3);

  • Інвентаризаційний опис об’єктів нематеріальних активів (форма №НА-4).

Запропоновані форми первинних документів для обліку нематеріальних активів можуть застосовуватися не тільки в фармацевтичній та хімічній промисловості, а й в інших галузях промисловості і народного господарства України.

З метою посилення системи внутрішнього контролю на підприємствах фармацевтичної та хімічної галузей слід розробляти графіки документообігу. Графік документообігу відображає рух первинного документу від моменту його складання до передачі в архів з вказівкою відповідальних осіб і термінів здійснення. Він є важливою складовою якісної організації обліку нематеріальних активів. Графіки документообігу для досліджуваних підприємств розроблено спільно з практичними працівниками і запроваджено для практичного використання. Документообіг з обліку придбання нематеріальних активів на ВАТ „Стіролбіотех” схематично відображено нами в табл.М.5.

Для ведення обліку господарських операцій використовують типові міжвідомчі форми регістрів, які затверджує Держкомстат України. Міністерством фінансів України запропоновано такі регістри для ведення аналітичного обліку операцій з нематеріальними активами:

  • форма № ВНА-1 "Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) за рік" (наказ Міністерства фінансів України від 11.02.98 р. №30) [95]. Зазначена відомість дає змогу відображати інформацію про рух нематеріальних активів за звітний період (надходження, вибуття, збільшення чи зменшення вартості тощо), а також вести облік нарахованої амортизації протягом року. Проте, як показав детальний аналіз, ця відомість більш придатна для податкового обліку амортизації. У бухгалтерському обліку її використання є проблемним, оскільки вона не передбачає кореспонденцію рахунків, щомісячних підписів виконавців, зберігання з іншими документами відповідного поточного періоду;

  • “Відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів” (наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356) [97]. Ця форма, як показали дослідження, також не зовсім пристосована для практичного використання, оскільки не передбачає кореспонденції рахунків, визначення залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів. Щомісячне її переписування або друкування вимагає додаткових витрат.

В дисертації наведено удосконалену відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік переносяться дані на початок поточного року. Протягом звітного року помісячно на підставі первинних облікових документів позиційним способом записуються у відповідні графи дані про придбані, отримані, створені нематеріальні активи, про переоцінку, зменшення і відновлення корисності нематеріальних активів, про вибуття. На кінець кожного місяця наводиться сальдо вартості нематеріальних активів та їх амортизації (Додаток Н).

Для групування нематеріальних активів за їх функціональними групами на основі інвентарних карток обліку об’єктів нематеріальних активів та інших первинних документів доцільно складати допоміжну відомість, яка узагальнюватиме необхідну інформацію про наявність та зміни у складі нематеріальних активів.

В табл.2.4 наведено розроблену форму Допоміжної відомості розподілу нематеріальних активів за їх функціональними групами.

Таблиця 2.4
  1   2   3

Схожі:

Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів iconПро затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку...
На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку І статистики
Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів iconЕкономічна сутність нематеріальних активів як об’єкту обліку І контролю
У нашій державі впровадження нематеріальних активів у процес виробництва набуває першочергового значення для подальшого ефективного...
Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів iconПорядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права...
Лі – об’єкт права інтелектуальної власності) застосовується підприємствами, установами та організаціями (далі – підприємства) незалежно...
Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Відсутність єдиних підходів щодо їх визнання у складі нематеріальних активів, зумовлюють необхідність розробки методичних І практичних...
Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів iconОрганізація та методика обліку І контролю нематеріальних активів
Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”...
Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів iconДо Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних...

Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів iconМетодика обліку надходження І вибуття нематеріальних активів
Показники обліку повинні забезпечувати інформацією для прийняття рішень не тільки власників для внутрішнього управління підприємством,...
Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів iconНаказ
Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Інструкції по інвентаризації...
Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів icon14. у статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів,...
У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку...
Характеристика типових форм первинних документів з обліку нематеріальних активів iconНаказ
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка