Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Скачати 306.63 Kb.
НазваВідповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Сторінка1/3
Дата20.04.2013
Розмір306.63 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік»
1. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність підприємства.

Об'єктом бухгалтерського обліку є господарські операції, які виникають в процесі постачання, виробництва і реалізації. В процесі виробництва об’єктами бухгалтерського обліку є засоби і предмети праці, амортизація, заробітна плата. В процесі постачання: грошові кошти, що використовують на створення виробничих запасів на оплату витрат з доставки, відвантаження зберігаючи ресурсів. На стадії реалізації: є грошові кошти, отримані від замовників, розрахунки з покупцями і визначення результатів діяльності.

Об'єкти обліку класифікують за 2 ознаками:

 1. за складом і розміщенням;

 2. за джерелами утворення і цільовим призначенням.

Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням:

Господарські засоби поділяють на: необоротні активи і оборотні активи.

Необоротні активи включають:

 1. нематеріальні активи;

 2. основні засоби;

 3. незавершене будівництво;

 4. довгострокові фінансові інвестиції;

 5. довгострокова дебіторська заборгованість;

 6. довгострокові біологічні активи;

 7. інвестиційна нерухомість;

 8. гудвіл;

 9. відстрочені податкові активи;

 10. інші необоротні активи.

Оборотні активи поділяються на: запаси і витрати та кошти і розрахунки.

До запасів і витрат включають:

 1. виробничі запаси;

 2. поточні біологічні активи;

 3. незавершене виробництво;

 4. готова продукція;

 5. товари;

 6. витрати майбутніх періодів;

 7. необоротні активи і групи вибуття..

До коштів і розрахунків включають:

 1. векселі одержані;

 2. грошові кошти;

 3. поточні фінансові інвестиції;

 4. поточна дебіторська заборгованість;

 5. інша поточні заборгованість.

Класифікація господарських засобів за джерелами утворення і цільовим призначенням:

Джерела утворення господарських засобів поділяються на власні та позичені.

До власних відносять:

 1. статутний капітал;

 2. пайовий капітал;

 3. додатково вкладений капітал;

 4. резервний капітал;

 5. нерозподілений прибуток;

 6. неоплачений капітал;

 7. вилучений капітал.

Позичені поділяють на: кредити, розрахунки та забезпечення зобов’язань і цільове фінансування.

До кредитів відносять:

 1. довгострокові кредити;

 2. довгострокові фінансові зобов’язання;

 3. короткострокові кредити;

 4. інші фінансові зобов’язання.

До розрахунків включають:

 1. кредиторську заборгованість;

 2. доходи майбутніх періодів.


2. Метод і прийоми бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік - спосіб безперервного і суцільного документального відображення господарської діяльності. Він поділяється на: фінансовий; управлінський (внутрішньо-господарський); податковий.

^ Метод бухгалтерського обліку – сукупність способів і прийомів з допомогою яких вивчається предмет бухгалтерського обліку.

Основні елементи методу:

 1. документація; 2) інвентаризація; 3) рахунки; 4) подвійний запис; 5) оцінка; 6) калькуляція; 7) баланс; 8) звітність.

Документація фіксація господарських фактів і процесів з допомогою матеріальних носіїв. Документація в БО забезпечує безперервне відображення господарської діяльності підприємства. Первинні документи повинні складатися в момент здійснення господарської операції або в слід за її здійсненням. Первинний документ повинен бути правильно оформлений. Відповідальність за правильність реєстрації інформації в ньому несуть посадові особи, які склали і підписали документ.

Інвентаризація – перевірка правильності даних бухгалтерського обліку шляхом їх співставлення з фактичною наявністю господарських засобів. Вона проводиться шляхом обміру, зважування і перерахунків.

^ Оцінка – подання об’єктів бухгалтерського обліку у вартісному виразі.

Калькуляція – розрахунок собівартості одиниці продукції виготовленої, виконаних робіт, наданих послуг. Собівартість є базою для визначення ціни.

Бухгалтерські рахунки – спосіб систематизації даних про господарську діяльність у вартісному виразі. Рахунки призначені для групування обліку і контролю за рухом господарських засобів, коштів і джерел.

^ Подвійний запис – запис господарських операцій на двох взаємопов'язаних рахунках одній і тій же сумі. Кожна господарська операція в бухгалтерському обліку повинна відображати на двох рахунках по дебету одного рахунку і по кредиту іншого рахунку.

Баланс – спосіб угрупування даних про господарські засоби і джерела їх утворення на відповідну дату у вартісному виразі. Бухгалтерський баланс складається за даними бухгалтерських рахунків.

Звітність – система рахунків, які характеризують підсумки господарської діяльності підприємства за відповідний період.
3. Будова бухгалтерського балансу

Бухгалтерський баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату активи, зобов’язання і власний капітал.

Схематично, баланс представляє собою таблицю, яка складається з 2 частин:

1) ліва сторона таблиці називається «Актив»;

2) права сторона таблиці називається «Пасив».

Актив балансу відображає господарські засоби підприємства, згруповані за складом і розміщенням.

Пасив балансу відображає власний капітал і зобов’язання, тобто групування господарських засобів за джерелами утворення.

Підсумок активу балансу завжди дорівнює підсумку пасиву балансу. Ця рівність досягається тим, що в активі і пасиві балансу відображають одні і ті ж засоби, але згруповані за різними ознаками.

^ Рівняння балансу: Актив = Власний капітал + Зобов'язання.

Структура бухгалтерського балансу визначається Міністерством Фінансів України і є єдиною для всіх підприємств, незалежно від форм власності і галузі народного господарства.

Сучасна форма балансу затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 31 березня 1999 р. зі змінами і доповненнями.

Актив і пасив балансу складається із 3 розділів, які в свою чергу представлені статтями.

^ Стаття балансу – група елементів однорідних господарських засобів і їх джерел.
4. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Бухгалтерський баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату активи, зобов’язання і власний капітал.

В процесі здійснення господарської діяльності виконуються певні господарські операції. В результаті здійснення господарських операцій, засоби і джерела приводяться в дію і виникають зміни в балансі.

В залежності від характеру цих змін, господарські операції поділяють на 4 типи:

1) відносять господарські операції, які викликають зміни тільки в активі балансу, тобто у складі господарських засобів. У цьому випадку, одна стаття активу збільшується, а інша – зменшується на одну і ту ж суму, тому підсумок активу балансу залишається незмінним. Приклад: готова продукція, відвантажена покупцям.

2) відносять господарські операції, які впливають на зміну стану в пасиві балансу, викликані перегрупуванням джерел утворення господарських засобів, при яких збільшується одне джерело і зменшується інше на одну і ту ж суму (пасивний тип), тому стан пасиву балансу змінюється. Приклад: за рахунок короткотермінового кредиту погашається заборгованість перед постачальником.

3) відносяться господарські операції, які здійснюють вплив одночасно на актив і пасив балансу, збільшуючи в активі господарські засоби з одночасним збільшенням джерел, їх формування в пасиві (активно – пасивний тип в сторону збільшення). Приклад: оприбутковуються матеріальні цінності, що надійшли від постачальника.

Господарські операції цієї групи впливають одночасно не тільки на збільшення статті активу і пасиву балансу, але і в цілому на його підсумок в сторону збільшення.

4) відносяться господарські операції, що викликають зміни в активі і пасиві балансу, одночасним зменшенням господарських засобів і джерел їх утворення (активно – пасивний тип в сторону зменшення). Господарські операції впливають на статті активу і пасиву в сторону їх зменшення, в цілому зменшення підсумку балансу при зберіганні його рівності. Приклад: здійснено оплату постачальника з розрахункового рахунку.

Математично ці господарські операції можна відобразити:

1) (А) А + О – О = П;

2) (П) А = П + О – О;

3) (А - П ↑) А + О = П + О;

4) (А – П ↓) А – О = П – О.

А – підсумок активу балансу;

П – підсумок пасиву балансу;

О – сума господарської операції.
5. Оборотні відомості до синтетичних рахунків

Синтетичні рахунки – це рахунки, які дають узагальнену інформацію про економічно-однорідним групам засобів, джерелам їх утворення та господарським процесам. В них відображають узагальнені, тобто синтетичні відомості про господарські засоби, джерела їх утворення і процеси в грошовому виразі.

Облік, який здійснюється на синтетичних рахунках називається синтетичним обліком. Існує ще аналітичні рахунки та аналітичний облік. Вони забезпечують потреби бухгалтерського обліку і управління. Відповідність даних синтетичного і аналітичного обліку свідчить про відсутність помилок, підвищує достовірність обліку.

В практиці обліку застосовують субрахунки – проміжні, другого порядку рахунки між синтетичним і аналітичним обліком. Вони використовуються для тих синтетичних рахунків, на яких обліковують об’єкти широкою номенклатурою.

Відображення господарських операцій на синтетичних рахунках являє собою оперативний бухгалтерських облік. В кінці місяця по кожному синтетичному рахунку обчислюються обороти, виводяться кінцеві залишки, а потім дані всі синтетичних рахунків узагальнюються за місяць в оборотній відомості за рахунками синтетичного обліку.
Оборотна відомість

^ Синтетичні рахунки

Початкові залишки

Оборот за місяць

Кінцеві залишки

Д

К

Д

К

10
11
20

97
Разом

V

V

W

W

W


Якщо вірно записані початкові залишки за рахунками рознесені господарські операції, підраховані обороти і виведені кінцеві залишки, то в оборотній відомості має бути 3 рівності:

1) підсумки залишків на початок місця по дебету і кредиту;

2) підсумки оборотів за місць по дебету і кредиту;

3) підсумки залишків на кінець місяця по дебету і кредиту.

Такі рівності зумовлені застосуванням балансу і подвійного запису. Наявність цих рівностей заключає контрольне значення оборотної відомості. Така оборотна відомість називається простою або сальдовою. З більш ефективною в цьому відношенні є шахова оборотна відомість, в якій обороти по кожному рахунку наводяться не тільки в цілому, але і деталізуються з вказанням кореспонденції рахунків. Сума в клітинці шахової оборотної відомості показує який рахунок дебетується, а який кредитується. Це в порівнянні з простою оборотною відомістю дає більш детальну картину з між господарських засобів і процесів, що проходять, дозволяє більш ефективно здійснювати контроль за правильністю записів на рахунках.
Шахова оборотна відомість має вигляд:

^ Рахунки що дебетуються

Початковий залишок

Рахунки, що кредитуються

Оборот по дебету

^ Кінцевий залишок

Д

К

10

11

15
Д

К

101198Оборот по кредиту


співпадаєБаланс

W

W

Звірка даних аналітичного і синтетичного обліку забезпечує правильність і достовірність його.
  1   2   3

Схожі:

Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» iconРеферат з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Облік грошових коштів»
З розвитком ринкових відносин виникає необхідність володіти достовірною інформацією про фінансовий стан І результати діяльності підприємств,...
Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» iconБухгалтерський облік розрахунків із оплати праці
Бухгалтерський облік розрахунків із оплати праці “ на матеріалах Кривчицького психоневрологічного інтернату. Метою бакалаврської...
Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» iconРеферат з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему : «Форми бухгалтерського обліку»
...
Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Мета вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” ─ формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на...
Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» icon2. Організація І планування контрольно-ревізійної роботи
Робочий зошит, призначений для студентів третього курсу, що навчаються спеціальності 03050901 “ Бухгалтерський облік “ для виконання...
Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» iconОблік резерву сумнівних боргів Питання
Підручник М. Ф. Огійчук „Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах” 237-240,708-709
Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» iconДо тем з предмету «бухгалтерський обл ік»
Бухгалтерський облік не можна засвоїти без знання його теорії, так як математику без знання таблички множення
Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» iconДипломний проект тема: “Облік та аналіз банківських кредитів”
Бухгалтерський облік операцій по видачі І погашенню кредитів. Кредитна документація
Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» iconЗ питань виконання покарань
На виконання Закону України від 16 липня 1999 року №996-хіv «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з метою...
Відповіді до питань на іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» iconВідповіді на іспит з Еконіміки України
Ввп,Нд,чвп,їх зміст та значення для відтворювального процесу І порівняння національної економіки з міжнородною
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка