Загальна характеристика роботи актуальність теми
Скачати 442.99 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/3
Дата15.05.2013
Розмір442.99 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних і бухгалтерських наукових і практичних проблем, яка особливо загострилося в ринкових умовах, є визначення фінансового результату діяльності підприємства.

З прийняттям в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та становленням податкового законодавства постала необхідність розробки методології обліку та методики визначення фінансових результатів діяльності, орієнтованої на міжнародний досвід і національні традиції. Це зумовило необхідність належного узагальнення зарубіжної методології обліку доходів і фінансових результатів діяльності та її адаптації до вітчизняних умов. Цей процес виявився досить складним і не завжди результативним.

Недостатньо уваги приділялося обґрунтуванню методичних принципів, відповідно до яких визначаються такі категорії, як прибуток і збиток. Серйозного вдосконалення потребує існуюча класифікація фінансових результатів та їх складових для забезпечення користувачів оперативною й достовірною інформацією. Потребує уточнення порядок визначення фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах, зокрема після запровадження П(С)БО 30 “Біологічні активи”.

Теоретичні дослідження сутності категорії “фінансові результати” велися багатьма вченими. Значний внесок у розвиток цього поняття, особливо його облікового аспекту, зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: А. Бабо, І.О. Бланк, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, А.М.Герасимович, М.Я. Дем’яненко, К. Друрі, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Н.М. Малюга, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, Н.Л. Правдюк, П.Т. Саблук, В.К. Савчук, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, Е.С. Хендріксен М.Г. Чумаченко та інші.

У процесі приведення вітчизняної системи бухгалтерського обліку до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності виникли суттєві зміни у понятійному апараті фінансових результатів, проте й дотепер вони не знайшли достатнього обґрунтування, зокрема в аграрній сфері. Галузеві особливості сільськогосподарських підприємств зумовлені наявністю специфічних видів доходів і витрат (екологічних і соціальних витрат; доходів і витрат, пов’язаних із земельними відносинами), спостерігаються відмінності при розрахунку фінансових результатів для великих та малих підприємств.

З розвитком ринкових відносин висуваються нові вимоги з боку зовнішніх користувачів до процесу формування інформації про фінансові результати діяльності, особливо щодо прозорості й аналітичності фінансової звітності.

Необхідність розробки рекомендацій щодо удосконалення теорії та практики бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності у сільськогосподарських підприємствах з урахуванням напрацювань вітчизняних і світових бухгалтерських шкіл визначили актуальність теми дисертації.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Таврійської державної агротехнічної академії Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально орієнтованих умов в АПК (номер державної реєстрації 0102U000690) на період 2003-2006 рр. та Формування ефективної системи обліку, механізмів управління фінансами та інвестиційними процесами в АПК на період 2007-2010 рр. (номер державної реєстрації 0107U008975) Таврійського державного агротехнологічного університету. В межах наукової програми автором виконано дослідження, пов’язане з розробкою пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення обліку фінансових результатів діяльності у сільськогосподарських підприємствах.

^ Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних і методологічних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку фінансових результатів діяльності для прийняття управлінських рішень щодо розвитку сільськогосподарського виробництва.

Для досягнення мети в процесі дослідження були поставлені такі завдання:

- опрацювати теоретичні підходи до природи, економічної сутності та значення фінансових результатів;

- розглянути категорії “дохід”, “витрати” і “фінансові результати” з позиції бухгалтерського обліку;

- проаналізувати існуючі методики визначення фінансових результатів діяльності в системі бухгалтерського обліку;

- оцінити сучасний стан системи обліку фінансових результатів у великих і малих сільськогосподарських підприємствах;

- дослідити особливості визначення фінансових результатів згідно П(С)БО 30 “Біологічні активи” та розробити пропозиції щодо його застосування в сільськогосподарських підприємствах України;

- удосконалити інформаційне забезпечення обліку фінансових результатів діяльності та звітності з метою кращого забезпечення споживачів економічною інформацією;

- розробити рекомендації з приведення регістрів обліку фінансових результатів до вимог формування звітної інформації;

- розробити алгоритм автоматизованої обробки даних для заповнення форми 2 “Звіт про фінансові результати”.

^ Об’єктом дослідження є процес формування та відображення у звітності фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Запорізької області.

^ Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань, пов’язаних зі становленням, розвитком, організацією та створенням найбільш досконалої системи обліку фінансових результатів, яка забезпечує підвищення ефективності управління сільськогосподарським підприємством.

^ Методи дослідження. При дослідженні теоретичних аспектів обліку фінансових результатів застосовувались методи індукції та дедукції, за допомогою яких визначено загальні тенденції розвитку обліку фінансових результатів діяльності; методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, групування і порівняння – для розкриття сутності поняття прибутку як економічної категорії й оцінки складових фінансового результату. При виявленні проблем і обґрунтуванні шляхів удосконалення обліку фінансових результатів у роботі також використовувались методи логічного аналізу.

Інформаційною базою виконаного дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності; законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні документи й постанови уряду з економічних питань; методичні матеріали, практичні матеріали сільськогосподарських підприємств.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, що забезпечить одержання об’єктивної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

У процесі дослідження отримано наступні результати, яким характерна наукова новизна:

вперше:

- розроблено концептуальні підходи до застосування (використання) П(С)БО 30 “Біологічні активи” і обґрунтовано доцільність обмеження дії цього стандарту малими сільськогосподарськими підприємствами;

удосконалено:

- класифікацію доходів підприємства шляхом введення нових групувальних ознак, зокрема по відношенню до капіталу - доходи, пов’язані з функціонуванням власного і позикового капіталу, до галузей сільського господарства – доходи в галузі рослинництва, тваринництва тощо, до комерційної діяльності - доходи, обумовлені підприємництвом і необумовлені підприємництвом, що дозволить підвищити ступінь задоволення інформаційних потреб, необхідних для прийняття виважених обґрунтованих управлінських рішень;

- формування аналітичної інформації з обліку надзвичайних витрат шляхом їх деталізації за причинами виникнення: політико-економічні зміни, стихійне лихо, екстремальні виробничі ситуації, що дозволить найбільш обґрунтовано відображати в системі бухгалтерських рахунків доходи і витрати, виходячи з їх економічної сутності, природи виникнення і джерел покриття;

- форми регістрів обліку доходів, витрат і фінансових результатів, а саме запропоновано використовувати Книгу обліку реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) і Відомість обліку витрат на виробництво продукції, що дозволить полегшити формування даних відповідно до вимог звітності та покращити інформаційне забезпечення з метою поглиблення аналітичних розрахунків;

дістали подальший розвиток:

- теоретичні положення щодо визначення поняття прибутку господарської діяльності як економічної категорії, що є передумовою підвищення обґрунтованості визначення й оцінки фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх ролі та значення в ринкових умовах і під час прийняття ефективних управлінських рішень;

- пропозиції з розширення складу фінансової звітності сільськогосподарських підприємств шляхом введення до її переліку форм, специфічних тільки для галузі аграрного виробництва, а саме: обсяг і виручку від реалізації продукції за видами і каналами (напрямками) реалізації, виробничу і повну собівартість за видами сільськогосподарської продукції з деталізацією статей, що дозволить покращити аналітичні можливості звітності;

- рекомендації щодо автоматизації обліку фінансових результатів і заповнення відповідної фінансової звітності за допомогою програмного комплексу “Рахунки”.

^ Практичне значення одержаних результатів. Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій щодо удосконалення обліку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств дозволить покращити формування інформації на цій ділянці обліку та поглибити подальший аналіз. Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення достовірності, оперативності й аналітичності обліку фінансових результатів діяльності.

Окремі пропозиції та рекомендації автора використані у практичній діяльності, що підтверджується відповідними довідками: Головного управління агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації (довідка № 01-00/343 від 10 січня 2008 р.), Управління агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації (довідка № 25 від 11 січня 2008 р.), ТОВ “Агрофірма Шевченко” Приазовського району Запорізької області (довідка № 10 від 4 січня 2008 р.), ВАТ “Комбінат “Тепличний” Броварського району Київської області (довідка № 8 від 23 січня 2008 р.). Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються для поглиблення теоретико-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі обліку і аудиту Таврійського державного агротехнологічного університету (довідка № 47/3 - 05 від 8 січня 2008 р).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, були використані лише ті положення, які є результатом власних досліджень здобувача, що полягає у дослідженні питань впливу вимог П(С)БО 30 “Біологічні активи” на фінансові результати діяльності конкретного підприємства.

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, що викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення та отримали позитивну оцінку науковців на таких конференціях: Другій міжнародній науково-практичній конференції “Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК” (м. Мелітополь, 13-15 червня 2005 р.); Першій міжнародній науково-практичній конференції “Фінансування і кредитування аграрного сектору: проблеми та перспективи” (м. Мелітополь, 4-6 вересня 2006 р.); науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу і аспірантів Таврійської державної агротехнічної академії (м. Мелітополь, 2003-2006 р.).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 19 наукових праць загальним обсягом 4,72 друк. арк., у тому числі 8 одноосібних статей і одну в співавторстві (здобувачем особисто проведено аналіз впливу вимог П(С)БО 30 “Біологічні активи” на фінансові результати конкретного підприємства) обсягом 2,51 друк. арк., надрукованих у фахових виданнях.

^ Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 247 сторінок комп’ютерного тексту, із них 186 сторінок основного тексту, список використаних джерел налічує 199 найменувань і викладений на 19 сторінках, додатків – 39 сторінок. Робота містить 24 таблиці і 8 рисунків.
^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У першому розділі “Теоретичні основи визначення фінансових результатів діяльності підприємств” досліджено поняття фінансових результатів як з точки зору економічної категорії, так і з боку бухгалтерського обліку, розглянуто методологічні основи формування фінансових результатів.

Однією з найбільш актуальних проблем методології та практики вітчизняного бухгалтерського обліку є облік доходів і порядок формування фінансових результатів діяльності підприємств, у тому числі сільськогосподарських.

Поки облік був суто практичною діяльністю, обчисленню фінансових результатів не приділялось належної уваги, але пізніше, коли Ж. Б. Дюмарше виклав економічне розуміння суті обліку та в практику запровадили заключний метод визначення результатів за балансом (Б. Ф. Баррем), а в подальшому відображення результату на спеціальних рахунках прибутків та збитків і капіталу, виникла залежність результату від методики обліку. Все це зумовило необхідність вивчення економічної сутності та змісту категорій “дохід”, “витрати” і “прибуток”.

Аналіз ключових історичних моментів стосовно передумов формування і визначення фінансових результатів діяльності свідчить про неоднозначність поняття “прибуток”. У різних трактуваннях причинний зв’язок походження прибутку найчастіше не стільки доводиться, скільки передбачається. Для одних вчених прибуток – це трудовий дохід, винагорода за підприємницьку діяльність, для інших – додаткова вартість новоствореного продукту. Мова може йти про доходи, які отримані підприємством, а також про користь, яку одержить споживач, або про зиск (вигоду), принесений підприємству, споживачеві, суспільству від здійснення того або іншого заходу. Узагальнення тлумачення “прибуток” різними авторами дозволило зробити висновок, що прибуток – це загальноекономічна категорія. Він являє собою частину доходу конкретного діючого підприємства, отриманого під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища та рівня розвитку підприємництва, є різницею між доходами, які були отримані від усіх видів діяльності, і витратами підприємства, що були понесені в процесі отримання цих доходів, і використовується для здійснення процесу розширеного відтворення та задоволення інтересів власників підприємства, працівників, інвесторів і держави.

Фінансові результати – це кінцевий результат діяльності підприємства за звітний період, який виражається прибутком або збитком, відображається у фінансовій звітності (форма 2 “Звіт про фінансові результати”) і визначається послідовно розрахунковим способом з урахуванням усіх видів доходів і витрат, отриманих у процесі здійснення господарських операцій.

Із розвитком ринкових відносин і переходом обліку на міжнародні стандарти постає необхідність удосконалення класифікації доходів підприємства. Згідно класифікації, розробленої Я.В. Соколовим доходи за відношенням до балансу поділяються на капіталізовані і некапіталізовані; за еластичністю - змінні, постійні; за звітним періодом - минулі, поточні, майбутні; за визнанням - нараховані, отримані тощо. До типової класифікації доходів, доцільно ввести ряд додаткових класифікаційних ознак і прийняти це як підставу для їх відображення в системі бухгалтерського обліку (рис.1).Рис. 1. Розширення класифікаційних ознак доходів підприємств
Наведена класифікація дозволить поглибити аналіз формування доходів за джерелами їх надходження.

Поняття доходу від сільськогосподарської діяльності, як облікової категорії, потребує уточнення, адже при цьому має враховуватися збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів, одержаних у результаті відокремлення від біологічного активу, призначених для продажу і (або) зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період, а також створюють економічну основу для покриття всіх видів витрат. Суттєвий вплив на ці вигоди мають природно-кліматичні умови.

У роботі досліджено і систематизовано різні методики обчислення фінансового результату в країнах світу, і окремо в нашій країні. Дослідження показали, що в Україні використовуються декілька методик визначення фінансових результатів: для цілей оподаткування, для складання фінансової звітності та в управлінському обліку (табл. 1).

Таблиця 1
  1   2   3

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Туристичний бізнес є одним з напрямків, що визначає сучасний стан економіки держави, оскільки він здійснює стимулюючий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка