В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Скачати 328.48 Kb.
НазваВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Сторінка1/2
Дата06.04.2013
Розмір328.48 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 28.11.2012 р. N 18/1-12/11

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату України
В. О. Піщейко


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

N 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства"

I. Загальні положення

1.1. Методологія складання показників звіту базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі - ЄС) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) N 295/2008 від 11 березня 2008 року, регламентів Комісії (ЄС) N 250/2009 та N 251/2009 від 11 березня 2009 року.

Поряд з найменуванням показників звіту наведено їх кодові позначення, згідно з якими ці показники відповідно до вищезазначених регламентів ЄС передаються до Статистичної комісії Європейського Союзу (далі - код Євростату). Наприклад, поряд з показником "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб" зазначено код Євростату 16.13.0.

1.2. Звіт відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за N 389/5580 (зі змінами), або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 та N 893/4186 (зі змінами), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також первинних документів, затверджених наказами центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, необхідних для складання показників зі статистики праці.

1.3. Вартісні показники звіту не включають інформацію щодо податку на додану вартість (далі - ПДВ), де одиницями вимірювання вартісного показника є тисячі гривень з одним десятковим знаком.

1.4. За відсутності даних звіту відповідні рядки (графи) вміщають прочерки.

1.5. Звіт відображає інформацію про результати діяльності (вартісні показники) з урахуванням своєї частки у спільній діяльності без створення юридичної особи, якщо підприємство є учасником спільної діяльності без створення юридичної особи.

1.6. Терміни в цих Роз'ясненнях уживаються в такому значенні:

Підприємство здійснює виробництво товарів і послуг, є самостійним у прийнятті рішень щодо використання своїх засобів і найбільш незалежним з огляду на фінансові та виробничі функції. Підприємство здійснює один або декілька видів економічної діяльності в одному чи декількох місцях. Підприємство складається з однієї або більше місцевих одиниць.

^ Група підприємств - це об'єднання юридичних осіб, пов'язаних між собою правовими та/або фінансовими зв'язками. У групи підприємств може бути більше одного центру прийняття рішень, особливо якщо це стосується виробничої політики, політики зі збуту, а також можуть бути централізованими певні аспекти фінансового менеджменту й оподаткування тощо.

^ Місцева одиниця - це підприємство або його частина, що розташована в географічно визначеному місці (за поштовою адресою) і може належати тільки одній юридичній особі. Місцева одиниця здійснює економічну діяльність, в якій зайнято один чи декілька працівників (з урахуванням засновників або власників, які зайняті в цій економічній діяльності). До місцевої одиниці може належати: завод, фабрика, шахта, транспортна база, будівельний майданчик, цех, магазин, їдальня, дитячий садок, санаторій, дитячий табір відпочинку і оздоровлення, управління підприємством (головний офіс) тощо.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Замовник - це одиниця, що вступає з іншою одиницею (підрядником) у договірні відносини, які передбачають виконання нею певних завдань, таких як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес, надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій.

^ Підрядник (субпідрядник) - це одиниця, що виконує певні завдання, такі як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес, надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій за договірними відносинами із замовником.

^ Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів і послуг), здійснюваний з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

^ Основним видом економічної діяльності вважається той вид економічної діяльності, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість.

Юридична особа - організація, створена і зареєстрована в порядку, встановленому законодавством.

1.7. Звіт містить дані в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма місцевими одиницями цього підприємства незалежно від їх місцезнаходження.

^ II. Показники щодо структурних змін та інших подій, що відбулися на підприємстві у звітному році
(розділ 1 форми N 1-підприємництво (коротка) (річна))


2.1. Рядок 100 показника "Господарська діяльність здійснювалась протягом |__|__| місяців звітного року" вказує кількість місяців, протягом яких підприємство фактично здійснює господарську діяльність, спрямовану на виготовлення та/або реалізацію продукції (товарів, послуг). Цей рядок містить інформацію в цілих одиницях.

Блок "Основний вид економічної діяльності у звітному році" містить інформацію про здійснювану підприємством економічну діяльність у звітному році.

2.2. Показники за рядками 101 - 104 визначають структурні зміни та інші події, які відбувались у звітному році та не спричинили за собою припинення юридичної особи:

рядок 101 показника "Зменшення активів унаслідок виділу частини майна для створення нового підприємства - юридичної особи" містить інформацію щодо виділення за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків для створення нового підприємства - юридичної особи;

рядок 102 показника "Збільшення активів унаслідок приєднання інших підприємств - юридичних осіб, які припинили свою діяльність" містить інформацію щодо приєднання інших підприємств - юридичних осіб, які при цьому припинені.

Якщо вищевказані зміни відбувались упродовж звітного року декілька разів, тоді у вищезазначеному рядку вміщуються дані станом на дату останньої зміни;

рядок 103 вміщує позначку "V", якщо показник "Узято в оренду основні засоби іншого підприємства" охоплює дані щодо взяття в оренду (оперативна або фінансова оренда) у звітному році основних засобів іншого підприємства - юридичної особи та/або земельних паїв фізичних осіб (у тому числі за договорами минулих років);

рядок 104 вміщує позначку "V", якщо показник "Передано в оренду основні засоби свого підприємства" включає дані за звітний рік щодо надання в оперативну та/або фінансову оренду своїх основних засобів іншому підприємству (у тому числі за договорами минулих років).

2.3. Якщо за звітний рік не було жодної з вищенаведених подій, тоді рядок 105 уміщує позначку "V".

III. Показники щодо розподілу статутного капіталу підприємства між засновниками (учасниками)
(розділ 2 форми N 1-підприємництво (коротка) (річна))


3.1. Розділ 2 містить інформацію, зафіксовану в установчих документах щодо загальної вартості активів, які є внеском засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства. Для акціонерного товариства - це сума номінальної вартості всіх розміщених акцій.

Якщо для підприємства не передбачена фіксована сума статутного капіталу, то цей розділ уключає інформацію щодо суми фактичного внеску засновників до статутного капіталу підприємства.

Рядок 200 графи 1 містить загальну суму статутного капіталу станом на кінець звітного року (рахунок 40), а за рядками 201 - 206 - у розрізі засновників (учасників).

Цей розділ не відображає жодної інформації у разі відсутності статутного капіталу.

3.2. Якщо в статутному капіталі підприємства є участь юридичних осіб - резидентів та/або юридичних осіб - нерезидентів, звіт містить інформацію щодо:

- юридичної особи, частка участі якої у статутному капіталі підприємства становить більше 50 % (найменування; ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента); назва та код країни реєстрації (для юридичної особи - нерезидента) відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 22 грудня 2010 року N 527, яка розміщена на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (розділ "Методологія та класифікації", підрозділ "Класифікації");

- входження підприємства до складу групи підприємств із зазначенням найменування групи підприємств;

- голови групи (резидент або нерезидент; найменування; ідентифікаційний код ЄДРПОУ, якщо голова групи - резидент; назва та код країни реєстрації, якщо голова групи - нерезидент).

Групою підприємств є певна кількість юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами контролю: підприємство А вважається контрольованим підприємством Б, якщо частка участі підприємства Б у статутному капіталі підприємства А становить більше 50 %.

Головою групи підприємств є юридична особа, яка за ланцюгом контролю є останньою і не контролюється жодною іншою юридичною особою.

Наприклад (умовно):

1. Група підприємств
із двох юридичних осіб

2. Група підприємств
із трьох і більше юридичних осіб

  

  3.3. Якщо підприємство на кінець звітного періоду володіє понад 50 % статутного капіталу однієї або декількох юридичних осіб - нерезидентів, тоді рядок 213 містить позначку "V".

3.4. Якщо підприємство протягом звітного року здійснювало експорт-імпорт продукції (товарів, послуг), тоді рядки 214 та 215 уміщують відповідні позначки "V".

^ IV. Показники щодо кількості працівників, відпрацьованого часу та фонду оплати праці штатних працівників
(розділ 3 форми N 1-підприємництво (коротка) (річна))


4.1. Рядок 300 показника "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)" містить дані про середню кількість працівників підприємства за рік, які є сумою таких показників:

- середньооблікової кількості штатних працівників;

- середньої кількості зовнішніх сумісників (працівників, прийнятих за сумісництвом з інших підприємств);

- середньої кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами.

Показник середньої кількості працівників містить інформацію, сформовану відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників), з якою можна ознайомитися на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (розділ "Звітна документація", підрозділ "Звітно-статистична документація").

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік дорівнює сумі середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства у звітному році, поділеної на 12.

При цьому середньооблікова кількість штатних працівників за місяць дорівнює сумі кількості штатних працівників підприємства за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29), уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні, поділеної на число календарних днів відповідного місяця.

Кількість штатних працівників підприємства за вихідний, святковий і неробочий день відповідає рівню облікової кількості працівників за попередній робочий день.

Середньооблікова кількість штатних працівників ураховує всі категорії працівників підприємства, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо підприємство працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створене після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), у звіт вміщують дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників за рік, обчислені цим підприємством на загальних підставах, тобто в перерахунку на середньорічний показник, як це зазначено вище.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за рік дорівнює сумі середньої кількості цих працівників за всі місяці роботи підприємства у звітному році, поділеної на 12.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за місяць містить дані, які розраховані відповідно до методології визначення середньооблікової кількості штатних працівників, викладеної вище. При цьому показник звіту, що відображає інформацію про працівників цих категорій, містить цілі одиниці незалежно від тривалості робочого часу протягом усього терміну дії договору. Кількість працівників за вихідний або святковий і неробочий день відповідає показнику на рівні робочого дня, що їм передував.

Показник щодо кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, не містить інформацію про фізичних осіб - підприємців, а також штатних працівників підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання робіт з цим самим роботодавцем.

^ Зв'язок із фінансовою звітністю за формами NN 1, 1-м, 1-мс "Баланс":

- показник у цілому по підприємству відповідає показнику "Середня кількість працівників".

4.2. Рядок 301 показника "Середньооблікова кількість штатних працівників" містить дані із рядка 300 про середньооблікову кількість штатних працівників за рік, визначені згідно з пунктом 4.1 цих Методичних рекомендацій.

4.3. Рядок 302 показника "Кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей" містить дані про кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей, які працюють самостійно або з іншими власниками.

Показник "Кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей" уключає:

- власників, засновників підприємства, тобто осіб, які активно беруть участь у роботі підприємства, прийнятті рішень та не одержують за це компенсацію у вигляді заробітної плати, за винятком тих, які не беруть участі у прийнятті рішень, або тих, основна діяльність яких здійснюється за межами цього підприємства;

- членів сімей, праця яких не оплачується, тобто осіб, які проживають у домашньому господарстві власника підприємства і працюють на цьому підприємстві або для нього без регулярної оплати праці.

4.4. Рядок 303 показника "Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості" містить дані щодо середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості, розраховані відповідно до положень розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників. В еквівалент повної зайнятості перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звітному році. Він уключає як штатних працівників підприємства, так і тих, які не перебувають у штаті підприємства та залучені до роботи згідно з договорами і мають нарахування з фонду оплати праці.

4.5. Рядок 304 показника "Кількість відпрацьованих годин працівниками" містить інформацію щодо кількості усіх фактично відпрацьованих працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників.

Кількість людино-годин, відпрацьованих надомниками, дорівнює добутку числа відпрацьованих людино-днів і тривалості робочого дня на підприємстві.

Цей рядок уключає в повному обсязі кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які оформлені за сумісництвом на тому підприємстві, що й основна робота (на 1,25, 1,5 ставки та ін.).

Кількість відпрацьованих людино-годин працівниками, які залучені до роботи згідно з договорами і облік робочого часу яких щоденно не ведеться, містить інформацію, розраховану так:

- для зовнішніх сумісників розрахунок показника - зважаючи на тривалість періоду, упродовж якого працівник виконував роботу (наприклад, два, чотири, дванадцять місяців), та встановлену для нього норму тривалості робочого часу;

- для працівників, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, - зважаючи на тривалість робіт за договором (від моменту початку робіт згідно з договором до їх прийому) та норму тривалості робочого часу, встановлену на підприємстві.

4.6. Рядок 305 показника "Фонд оплати праці штатних працівників" містить інформацію про суму нарахованого фонду оплати праці штатних працівників, який складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, визначену згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року N 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за N 114/8713, з якою можна ознайомитися на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (розділ "Звітна документація", підрозділ "Звітно-статистична документація").

  1   2

Схожі:

В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Про наявність І використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 6-тп (ес) (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Звіт про продаж І запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
П "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи...
В. О. Піщейко Роз\П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка