В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
НазваВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Сторінка1/4
Дата06.04.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 30.11.2012 р. N 18/1-12/34

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату України
В. О. Піщейко


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

N 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства"

I. Загальні положення

1.1. Методологія складання показників звіту базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі - ЄС) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) N 295/2008 від 11 березня 2008 року, регламентів Комісії (ЄС) N 250/2009 та N 251/2009 від 11 березня 2009 року.

Поряд з найменуванням показників звіту наведено їх кодові позначення, згідно з якими ці показники згідно із вищезазначеними регламентами ЄС передаються до Статистичної комісії Європейського Союзу (далі - код Євростату). Наприклад, поряд з показником "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб" зазначено код Євростату 16.13.0.

1.2. Звіт відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 та N 893/4186 (зі змінами), а у випадку ведення обліку за спрощеною формою - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за N 389/5580 (зі змінами), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й фінансової звітності, а також первинних документів, затверджених наказами центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, необхідні для складання показників зі статистики праці.

1.3. Вартісні показники звіту не включають інформацію щодо податку на додану вартість (далі - ПДВ), де одиницями вимірювання вартісного показника є тисячі гривень з одним десятковим знаком.

1.4. За відсутності даних відповідні рядки (графи) звіту містять прочерки.

1.5. Звіт відображає інформацію про результати діяльності (вартісні показники), ураховуючи свою частку у спільній діяльності без створення юридичної особи, якщо підприємство є учасником спільної діяльності без створення юридичної особи.

1.6. Терміни в цих Роз'ясненнях уживаються в такому значенні:

Підприємство здійснює виробництво товарів і послуг, є самостійним у прийнятті рішень щодо використання своїх засобів і найбільш незалежним з огляду на фінансові та виробничі функції. Підприємство здійснює один або декілька видів економічної діяльності в одному чи декількох місцях. Підприємство складається з однієї або більше місцевих одиниць.

^ Група підприємств - це об'єднання юридичних осіб, пов'язаних між собою правовими та/або фінансовими зв'язками. У групи підприємств може бути більше одного центру прийняття рішень, особливо якщо це стосується виробничої політики, політики зі збуту, а також можуть бути централізованими певні аспекти фінансового менеджменту й оподаткування тощо.

^ Місцева одиниця - це підприємство або його частина, що розташована в географічно визначеному місці (за поштовою адресою) і може належати тільки одній юридичній особі. Місцева одиниця здійснює економічну діяльність, у якій зайняті один чи декілька працівників (з урахуванням засновників або власників, які зайняті в цій економічній діяльності). До місцевої одиниці може належати: завод, фабрика, шахта, транспортна база, будівельний майданчик, цех, магазин, їдальня, дитячий садок, санаторій, дитячий табір відпочинку й оздоровлення, управління підприємством (головний офіс) тощо.

Критеріями, які визначають певний тип статистичних одиниць, є:

- правовий статус, організаційні та облікові критерії;

- географічні критерії;

- критерій діяльності.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Замовник - це одиниця, що вступає з іншою одиницею (підрядником) у договірні відносини, які передбачають виконання нею певних завдань, таких як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес, надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій.

^ Підрядник (субпідрядник) - це одиниця, що виконує певні завдання, такі як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес, надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій за договірними відносинами із замовником.

^ Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють із використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Для підприємств, що здійснюють не один, а декілька видів економічної діяльності різного характеру, бувають такі види класифікації (групування): основний, другорядний та допоміжні види економічної діяльності.

^ Основним видом економічної діяльності вважається той вид економічної діяльності, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість.

Другорядний вид економічної діяльності - це будь-який інший (крім основного) вид економічної діяльності підприємства з виробництва товарів або надання послуг.

^ Допоміжні види економічної діяльності - це види діяльності, які здійснюються переважно у сфері послуг, а їх результати використовуються самим підприємством із метою обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо). Допоміжні види діяльності підприємства не виділяються окремо. Дані за цими видами економічної діяльності враховуються за основним видом економічної діяльності підприємства. Продукція допоміжних видів економічної діяльності не реалізується іншим юридичним особам та фізичним особам - підприємцям.

Не є допоміжними такі види економічної діяльності:

- виробництво продукції (товарів, послуг), яке сприяє накопиченню основного капіталу (наприклад, будівельні роботи за власний рахунок; розробка програмного забезпечення);

- виробництво продукції, значна частина якої продається на комерційній основі на ринку, навіть якщо частина її споживається у процесі основної діяльності підприємства (виготовлення будівельних матеріалів, виробництво власними силами машин, обладнання);

- виробництво енергії (електростанція, котельня, що входять до складу підприємства), навіть якщо вся вироблена енергія споживається цим підприємством для виробництва продукції;

- закупівля товарів і послуг для їх перепродажу без переробки (торговельна діяльність);

- дослідження та розробки (виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на договірній основі).

^ Юридична особа - організація, створена і зареєстрована в порядку, встановленому законодавством.

1.7. Розділи 1 - 9 звіту вміщують інформацію в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його місцевими одиницями, що наведені у розділі 10.

^ II. Показники щодо структурних змін та інших подій, що відбулися на підприємстві у звітному році

(розділ 1 форми N 1-підприємництво (річна))

2.1. У рядку 100 показник "Господарська діяльність здійснювалась протягом місяців звітного року" включає кількість місяців, протягом яких фактично здійснювалася господарська діяльність, спрямована на виготовлення та/або реалізацію продукції (товарів, послуг). Цей рядок містить інформацію в цілих одиницях.

2.2. Показники за рядками 101 - 106 визначають структурні зміни та інші події, які відбувались у звітному році та не спричинили за собою припинення юридичної особи:

у рядку 101 показник "Зменшення активів унаслідок виділу частини майна для створення нового підприємства - юридичної особи" містить інформацію щодо виділення за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків для створення нового підприємства - юридичної особи;

у рядку 102 показник "Зменшення активів унаслідок їх передавання (відчуження, продажу), що призвело до зміни/зникнення одного з видів економічної діяльності підприємства" містить інформацію про зменшення вартості активів підприємства за рахунок їх передавання (відчуження, продажу), що призводить до зміни/зникнення одного з видів економічної діяльності підприємства;

у рядку 103 показник "Збільшення активів унаслідок приєднання інших підприємств - юридичних осіб, які припинили свою діяльність" містить інформацію щодо приєднання інших підприємств - юридичних осіб, які при цьому припинені;

у рядку 104 показник "Збільшення активів унаслідок їх отримання (купівлі), що призвело до появи нового виду економічної діяльності підприємства" містить інформацію щодо збільшення вартості активів підприємства за рахунок їх отримання (купівлі), що призводить до появи нового виду економічної діяльності підприємства. Звіт не містить інформацію про подію щодо підприємств, на яких активи збільшилися за рахунок придбання (або отримання) частини іншого підприємства, основних засобів з розширенням уже існуючих видів економічної діяльності на цьому підприємстві, тобто нового виду економічної діяльності не з'явилось.

Якщо вищевказані зміни відбувались упродовж звітного року декілька разів, тоді вищезазначений рядок уміщує дату останньої зміни.

У рядку 105 показник "Узято в оренду основні засоби іншого підприємства" охоплює дані щодо взятих у звітному році в оренду (оперативна або фінансова оренда) основних засобів іншого підприємства - юридичної особи та/або земельних паїв фізичних осіб (у тому числі за договорами минулих років), у цьому рядку вміщують позначку "V".

У рядку 106 показник "Передано в оренду основні засоби свого підприємства" включає дані за звітний рік щодо надання в оперативну та/або фінансову оренду свої основні засоби іншому підприємству (у тому числі за договорами минулих років), вміщує позначку "V".

2.3. Якщо за звітний рік не було жодної з вищенаведених подій, тоді рядок 107 уміщує позначку "V".

III. Показники щодо розподілу статутного капіталу підприємства між засновниками (учасниками)

(розділ 2 форми N 1-підприємництво (річна))

3.1. Розділ 2 містить інформацію, зафіксовану в установчих документах щодо загальної вартості активів, які є внеском засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства. Для акціонерного товариства це сума номінальної вартості всіх розміщених акцій.

Якщо для підприємства не передбачена фіксована сума статутного капіталу, то цей розділ містить інформацію щодо суми фактичного внеску засновників до статутного капіталу підприємства.

Рядок 200 графи 1 "Статутний капітал на кінець звітного року" містить загальну суму статутного капіталу станом на кінець звітного року (рахунок 40), а за рядками 201 - 206 - у розрізі засновників (учасників).

У разі відсутності статутного капіталу цей розділ не підлягає заповненню.

3.2. Якщо в статутному капіталі підприємства є участь юридичних осіб - резидентів та/або юридичних осіб - нерезидентів, розділ уключає інформацію щодо:

- юридичної особи, частка участі якої у статутному капіталі підприємства становить більше 50 % (найменування; ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента); назва та код країни реєстрації (для юридичної особи - нерезидента) відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 22 грудня 2010 року N 527, яка розміщена на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (розділ "Методологія та класифікації", підрозділ "Класифікації");

- входження підприємства до складу групи підприємств із зазначенням найменування групи підприємств;

- голови групи (резидент або нерезидент; найменування; ідентифікаційний код ЄДРПОУ, якщо голова групи - резидент; назва та код країни реєстрації, якщо голова групи - нерезидент).

Групою підприємств є певна кількість юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами контролю: підприємство А вважається контрольованим підприємством Б, якщо частка участі підприємства Б у статутному капіталі підприємства А становить більше 50 %.

Головою групи підприємств є юридична особа, яка за ланцюгом контролю є останньою і не контролюється жодною іншою юридичною особою.

Наприклад (умовно):

1. Група підприємств із двох юридичних осіб

2. Група підприємств із трьох і більше юридичних осіб

 

 3.3. Якщо підприємство на кінець звітного періоду володіє понад 50 % статутного капіталу однієї або декількох юридичних осіб - нерезидентів, тоді рядок 213 містить позначку "V".

3.4. Якщо підприємство протягом звітного року здійснювало експорт - імпорт продукції (товарів, послуг), тоді рядки 214 та 215 містять відповідні позначки "V".

  1   2   3   4

Схожі:

В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Про наявність І використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 6-тп (ес) (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення
Звіт про продаж І запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
П "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи...
В. О. Піщейко Роз\П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка