Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Поiнт" є правонаступником Закритого
Скачати 475.49 Kb.
НазваПублiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Поiнт" є правонаступником Закритого
Сторінка1/2
Дата06.04.2013
Розмір475.49 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2
12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Поiнт" є правонаступником Закритого

акцiонерного товариства "Страхова Компанiя "Соборний капiтал". Товариство було створено у формi

закритого акцiонерного товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про господарськi товариства",

заснованае фiзичними та юридичними особами вiдповiдно до Статуту про створення та дiяльнiсть

Закритого акцiонерного товариства "Страхова Компанiя "Соборний капiтал" вiд 02.09.2003 року. Закрите

акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "Соборний капiтал" було перейменоване у Публiчне

акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Поiнт" вiдповiдно до Протоколу №2/2010 загальних зборiв

акцiонерiв вiд 21 квiтня 2010 року. Статут ПАТ "СК "Поiнт" у новiй редакцiї затверджено Загальними

зборами акцiонерiв та зареєстровано Подiльською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю

06.05.2010р. за №10711070012024965. Рiшення прийняте у вiдповiдностi до Закону України "Про

акцiонернi товариства".

Інформація про організаційну структуру емітента

Товариство не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в тому числi дочiрнiх пiдприємств,

представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi

Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодном невiдбулося.

^ Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Для пiдготовки фiнансової звiтностi товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Українi,

зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi

Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Бухгалтерський облiк ведеться у

вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" до

затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та iнших нормативних актiв з

питань бухгалтерського облiку. Питання облiкової полiтики, по яких П(С)БО надають право вибору,

визначенi у наказi "Про облiкову полiтику в 2011 роцi" №2/1 вiд 17.05.2011 року.

Текст аудиторського висновку

^ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Поінт»
за період 2011 року,
підготовлений незалежною аудиторською фірмою

ПП «АФ «Центр-Проф-Аудит»

Відповідно до договору № 07-02-12/А від 15.02.2012р., укладеного між ПП «Ауди-торська фірма «Центр-

Проф-Аудит» і ПАТ «СК «Поінт», проведена аудиторська переві-рка фінансово-господарської діяльності

Товариства за період 2011р.
Мета і масштаб перевірки: встановити в порядку операційної перевірки відповід-ність облікових і звітних

даних Товариства вимогам діючого законодавства до ведення бух-галтерського обліку і складанню

річної фінансової звітності акціонерними товариствами; проведення аналізу фінансового стану ПАТ «СК

«Поінт» за 2011р. Перевірка була сплано-вана і підготовлена на рівні, необхідному для одержання

впевненості у відсутності істотних помилок у звітності. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом

тестування доказів на об-ґрунтування сум та інформації, розкритої у страховому звіті.

Відповідальність за достовірність та зміст страхових звітів та іншої наданої інформації аудиторам для

перевірки несе керівництво компанії.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних матеріальних цінностей, оскі-льки дата

проведеної інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. З урахуванням такого

обмеження висловлення думки щодо достовірності наявності матеріаль-них цінностей базувалось

виключно на підставі первинної документації та проведення вибіркового спостерігання за наявністю

матеріальних активів на дату складання аудиторського висновку.
2011 р. © SMA 32670627

Перевірка проводилась: з 15.02.2012р. по 29.02.2012р. аудитором Кондратенко С.В., асистентом

аудитора Бардаковим Д.В. з відома Голови Правління Кучера Дмитра Володи-мировича, призначеного

на посаду Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 2/2010 від 21 квітня 2010 року) і в

присутності Головного бухгалтера Решетняк Валентини Іванівни, призначеної на посаду наказом № 75-к

від 13 квітня 2011р.
Для перевірки були представлені:

- Установчі і реєстраційні документи ПАТ «СК «Поінт»;

- річна фінансова, а також поточна звітність за 2011 рік;

- регістри синтетичного та аналітичного обліку за 2011 рік;

- первинні документи;

- інша документація нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання і пе-ріоду перевірки.

Перевірка проведена документальним методом – 50%, розрахунково-аналітичним – 50% від загального

обсягу документації.

Перевірка спланована і підготовлена на рівні, необхідному для одержання впевне-ності у відсутності

істотних помилок у фінансовій звітності.

Аудитор у своїй роботі керувалися:

- Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р.;
- Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

- Стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалте-рів – МСА 700

«Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів за-гального призначення»,

МСА 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової

інформації», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалеж-ного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні

параграфи з інших питань у звіті незалежного ау-дитора»;

- Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (за-твердженим

наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95р. № 88);

- Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Вимоги до ауди-торського висновку

при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів об-лігацій місцевої позики)» від 29

2011 р. © SMA 32670627

вересня 2011р. № 1360;

- Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затверджен-ня Положення щодо

підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» від

19.12.2006р. № 1528;

- Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. №3480-ІV зі змінами та

доповненнями;

- «Положенням про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом України на-явності

контрольного пакета акцій» від 09.12.94р. №9-р;

- Законом України «Про страхування» від 07.03.1996р. № 85/96-ВР зі змінами та до-повненнями.
Обсяг аудиторської перевірки: Перевірка зроблена вибірковим порядком з дотри-манням вимог

національних нормативів аудиту в Україні, що діяли у періоді, що переві-рявся.

Ми провели нашу перевірку відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації

емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» Затверджені Рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011року № 1360 та до вимог «Положення

щодо підготовки аудиторських висновків, які по-даються до Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку»

Затверджене Рішенням Держав-ної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19 грудня 2006 року №

1528; Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупних

послуг (далі МСА), зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової зві-

тності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснюва-льні

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та Кодексу аудиторської етики, що прийняті в

Україні як національні і діючого законодавства України в сфері регулювання ринку цінних паперів.

Згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту та «Положення» нормативами планування і

проведення аудиту повинно бути спрямоване на одержання обґрунтованої впе-вненості в тому, що

фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Під час аудиту здійсне-не дослідження шляхом

тестування доказів на обґрунтування сум і інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку

відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським

2011 р. © SMA 32670627

персоналом нормативним вимогам щодо орга-нізації бухгалтерського обліку і звітності на Україні, що

діяли в періоді, що перевірявся, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну підставу для висловлення думки.

Відповідальність щодо фінансової звітності несе керівництво ПАТ «СК «Поінт». Нашим обов'язком є

надання висновку щодо цієї фінансової звітності на підставі проведено-го аудиту.
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Центр-Проф-Аудит», ідентифіка-ційний код за ЄДРПОУ

36133425, зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві держав-ною адміністрацією 11.09.2008р.,

номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 068 102

0000 023346.

Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 4201 ви-дано Рішенням

Аудиторської палати України від 25.09.2008р. № 194/3 терміном до 25.09.2013р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські пе-ревірки фінансових

установ видано Кондратенку Сергію Васильовичу ДКРРФПУ - внесено до Реєстру відповідно до

розпорядження Держфінпослуг від 08.10.2009р. № 736, реєстрацій-ний номер Свідоцтва: 001637, серія А

№ 001637. Строк дії Свідоцтва продовжено розпоря-дженням Держфінпослуг від 03 лютого 2011р. № 65

з 03 лютого 2011 року по 26 грудня 2015 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть про-водити аудиторські

перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цін-них паперів видано ПП «АФ

«Центр-Проф-Аудит» ДКЦПФР – внесено до Реєстру відповід-но до рішення Комісії від 23.12.2008р. №

1529, реєстраційний номер Свідоцтва: 921, серія АБ № 000834, терміном дії до 25.09.2013р.

Сертифікат аудитора серії А № 006010 виданий Кондратенку Сергію Васильовичу від 26.12.2005 року

Аудиторською палатою України. Термін дії Сертифіката продовжено Рішен-ням Аудиторської палати

України від 04 листопада 2010р. № 221/2 до 26 грудня 2015 року.

Юридична адреса аудиторської фірми: 03039, м. Київ, пр-кт 40-річчя Жовтня, буд. 25, к. 26.

Фактичне місцезнаходження: 03039, м. Київ, пр-кт 40-річчя Жовтня, буд. 48, оф. 34

Телефон: 229-35-64, факс 536-03-01

2011 р. © SMA 32670627

Місце проведення аудиту: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, б. 14.
Ліцензування діяльності ПАТ «СК «Поінт»
ПАТ «СК «Поінт» здійснює діяльність на підставі ліцензій:

Серія АВ № 546899 від 06.10.2010р. Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає

за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно

здоров`ю людини, власності на навколи-шньому середовищу під час прикордонного перевезення та

утилізації (видалення) не-безпечних відходів (у формі обов`язкового) № 2689-лр від 28.09.2010р. з

30.09.2010р. безстрокова;

Серія АВ № 546900 від 06.10.2010р. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті (у формі

обов`язкового) № 2689-лр від 28.09.2010р. з 30.09.2010р. безстрокова;

Серія АВ № 546901 від 06.10.2010р. Страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за

шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах під-вищеної небезпеки, включаючи

пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій

екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру (у формі обов`язкового) № 2689-лр від

28.09.2010р. з 30.09.2010р. безстрокова;

Серія АВ № 546898 Страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на

випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів (у формі обов`язкового)

№ 2689-лр від 28.09.2010р. з 30.09.2010р. безстрокова;

Серія АВ № 546452 від 29.06.2010р. Страхування майна (крім залізничного, повітря-ного, водного

транспорту(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), ван-тажів та багажу

(вантажобагажу) (у формі добровільного) № 1658-пл від 29.06.2010р. з 23.11.2006р. безстрокова;

Серія АВ № 546451 від 29.06.2010р. Страхування від вогневих ризиків та ризиків сти-хійних явищ (у

формі добровільного) № 1658-пл від 29.06.2010р. з 23.11.2006р. безстрокова;

Серія АВ № 546450 від 29.06.2010р. Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (у формі

добровільного) № 1658-пл від 29.06.2010р. з 23.11.2006р. безстрокова;

Серія АВ № 546434 від 29.06.2010р. Страхування фінансових ризиків (у формі добро-вільного) № 1658-

пл від 29.06.2010р. з 23.11.2006р. безстрокова;

2011 р. © SMA 32670627

Серія АВ № 546433 від 29.06.2010р. Страхування відповідальності перед третіми осо-бами (крім

цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного

транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включа-ючи відповідальність перевізника)

(у формі добровільного) № 1658-пл від 29.06.2010р. з 23.11.2006р. безстрокова;

Серія АВ № 546432 від 29.06.2010 р. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) (у формі

добровільного) № 1658-пл від 29.06.2010 р. з 23.11.2006р. безстрокова;

Серія АВ № 546427 від 24.06.2010р. Страхування водного транспорту (морського вну-трішнього та інших

видів водного транспорту) (у формі добровільного) № 1448-пл від 15.06.2010р. з 17.06.2006р.

безстрокова;

Серія АВ № 546428 від 24.06.2010р. Страхування відповідальності власників водного транспорту

(включаючи відповідальність перевізника) (у формі добровільного) № 1448-пл від 15.06.2010р. з

17.06.2006р. безстрокова;

Серія АВ № 546430 від 24.06.2010р. Страхування інвестицій (у формі добровільного) № 1448-пл від

15.06.2010р. з 17.06.2006р. безстрокова;

Серія АВ № 546429 від 24.06.2010р. Страхування кредитів (у тому числі відповідаль-ності позичальника

за непогашення кредиту) (у формі добровільного) № 1448-пл від 15.06.2010р. з 17.06.2006р. безстрокова;
Серія АВ № 546425 від 24.06.2010р. Страхування від нещасних випадків (у формі до-бровільного) №

1448-пл від 15.06.2010р. з 17.06.2006р. безстрокова;

Серія АВ № 546426 від 24.06.2010р. Страхування наземного транспортна (крім заліз-ничного) (у формі

добровільного) № 1448-пл від 15.06.2010р. з 17.06.2006р. безстрокова;

Серія АГ № 569454 від 11.02.2011р. Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють

в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету Укра-їни) та сільської пожежної

охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) (у фо-рмі обов`язкового) № 100-лр від

17.01.2011р. з 20.01.2011р. безстрокова;

Серія АВ № 584329 від 07.06.2011р. Страхування медичних витрат (у формі доброві-льного) № 1480-лр

від 23.05.2011р. з 07.06.2011р. безстрокова;

Серія АВ № 584330 від 07.06.2011р. Страхування цивільної відповідальності власни-ків наземного

транспорту (включаючи відповідальність перевізників) (у формі добровільно-го) № 1480-лр від

2011 р. © SMA 32670627

23.05.2011р. з 26.05.2011р. безстрокова;

Серія АВ № 584954 від 14.09.2011р. Страхування предмета іпотеки від ризиків випад-кового знищення,

випадкового пошкодження або псування (у формі обов`язкового) № 2613-лр від 22.08.2011р. з

01.09.2011р. безстрокова.
Основні відомості про емітента
Повна назва Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт»

Код ЄДРПОУ 32670627

Місцезнаходження 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14

Телефон 207-70-13

№ свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі, орган, що видав свідоцтво 02.09.2003 р. № запису

10711070012024965

Перереєстрація у зв’язку зі зміною місцезнаходження

свідоцтво серії А01 № 603621 від 06.05.2010 р., видане

Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису 10711070012024965

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Основні види діяльності 66.03.0 Інші послуги у сфері страхування

67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Загальна кількість акціонерів 3

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Свідоцтво СТ № 98, реєстраційний № 11100506

(видане 21.08.2004р.)

Банківські реквізити р/р № 265040441601 в ПАТ «Конверсбанк», МФО 339339

Чисельність працівників 20

Наявність відокремлених підрозділів Немає

Основні відомості про незалежного реєстратора
2011 р. © SMA 32670627

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізич-ної особи Відкрите

акціонерне товариство "Національний депозитарій Укра-їни"

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження Київська обл. 01001 м. Київ вул. Б. Грінченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та

фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого докуме-нта 19.09.2006

Міжміський код та телефон (044) 2791074

Факс (044) 2791249

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію

Опис Строк дії ліцензії депозитарію - з 19.09.2006 року до 19.09.2016 ро-ку. Емітент не веде самостійно

реєстр власників цінних паперів. У 2010 році випуск простих іменних акцій товариства документарної

форми існування переведено в бездокументарну форму існування та підписано договір з депозитарієм

№Е-1016/15 від 04 серпня 2010 року про обслуговування емiсiї цінних паперів.
ПАТ «СК «Поінт», має поточні рахунки в національній валюті, інформація про які наведена у таблиці

нижче.
№ п/п Найменування банка МФО № рахунку

В національній валюті

1 ПАТ «Конверсбанк» 339339 265040441601

2 ПАТ «Конверсбанк» 339339 265080441603

3 ПАТ «Конверсбанк» 339339 265050441604

4 ПАТ «Конверсбанк» 339339 265020441605

5 ПАТ «Авант-банк» 380708 26509010000333

6 ПАТ «Креді Агріколь банк» 300614 26501007785007

7 ПАТ «Марфин Банк» 328168 26505421141

2011 р. © SMA 32670627

8 ПАТ «Комерційний банк «Південком-банк» 320876 26500006934001

9 ПАТ «Український професійний Банк» 300205 2650126135

10 Пат «Терра Банк» 380601 26501301023473
Особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність компанії на дату пе-ревірки є:

Голова правління Кучер Дмитро Володимирович.

Головний бухгалтер Кацалова Людмила Валентинівна до 12.04.2011р.

Решетняк Валентина Іванівна з 13.04.2011р. по теперішній час.

Основні дані про акціонерів та статутний капітал
Станом на 31.12.2011р. згідно установчих документів акціонерами ПАТ «СК «Поінт» є фізична особа –

громадянин України та дві юридичні особи – нерезиденти.

Частки заявленого Статутного капіталу розподілено між акціонерами наступним чи-ном:

Кучер Дмитро Володимирович, громадянин України, паспорт серії МЕ № 785603, виданий

Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 19 жовтня 2006 року, ідентифіка-ційний номер

2912718632 – 196 (Сто дев’яносто шість) штук простих іменних акцій ПАТ «Страхова компанія «Поінт»

номінальною вартістю 10 000,00 (Десять тисяч) гривень 00 ко-пійок, що становить частку в розмірі 20%

від Статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю ЛЕГАСІ ІНТЕРТРЕЙД, місцезнахо-дження Беліз, місто Беліз,

перехрестя вулиць ЕА та Хатсон, буд. Блейк, перший поверх, офіс. 102, реєстраційний номер 90,815, в

особі представника Першого Директора компанії Кучера Дмитра, що діє на підставі Статуту – 392

(Триста дев’яносто дві) штуки простих іменних ак-цій ПАТ «Страхова компанія «Поінт» номінальною

вартістю 10 000,00 (Десять тисяч) гри-вень 00 копійок, що становить частку в розмірі 40% від Статутного

капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю ДЖОІНТ СЕНЧЕРІ, місцезнаходження Беліз, місто Беліз,

перехрестя вулиць ЕА та Хатсон, буд. Блейк, перший поверх, офіс. 102, реєстраційний номер 90,814, в

особі представника Першого Директора компанії Кучера Дмитра, що діє на підставі Статуту – 392

(Триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій ПАТ «Страхова компанія «Поінт» номінальною

вартістю 10 000,00 (Десять тисяч) гривень 00 копійок, що становить частку в розмірі 40% від Статутного

2011 р. © SMA 32670627

капіталу.

Формування та зміни Статутного капіталу ПАТ «СК «Поінт» проводяться з додер-жанням вимог ЦКУ,

ГКУ, Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про фінансові послуги та

державне регулювання ринків фінансових послуг».

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій було видане Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку 24 червня 2010 року, реєстраційний № 460/1/10.

Наведені відомості підтверджуються аудитором Кондратенко С.В. в повному обсязі на підставі наданих

та перевірених первинних документів ПАТ «СК «Поінт».

Таким чином, станом на 31.12.2011р., зареєстрований Статутний капітал ПАТ «СК «Поінт», внесений

повністю грошовими коштами та складає 9 800 000,00 грн. (дев’ять міль-йонів вісімсот тисяч грн. 00

коп.), що відповідає 951 636,20 євро за офіційним курсом НБУ на 31.12.2011р. у розмірі 1029,8053 грн. за

100 євро.

Розмір заявленого Статутного капіталу та сума сплаченого капіталу підтверджуються даними

бухгалтерського обліку та даними рядків 300 та 360 ф.1 фінансової звітності ПАТ «СК «Поінт».
Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації),

капітальних інвестицій
Облік основних засобів здійснюється у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського

обліку № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. № 92,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за № 288/4509 (із змінами та

доповненнями).

Протягом періоду, що перевірявся, ПАТ «СК «Поінт» проводило операції з прид-бання та ремонту

основних засобів. Зазначені операції в бухгалтерському обліку відобража-лись згідно з вимогами П(С)БО

№ 7 «Основні засоби».

Об’єкт основних засобів ПАТ «СК «Поінт» визначається активом, якщо існує імовір-ність того, що

Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може

бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зара-ховуються на баланс ПАТ «СК

«Поінт» за первісною вартістю. Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких витрат:

2011 р. © SMA 32670627

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт

(без непрямих податків); реєстрацій-ні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в

зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; суми ввізного мита, суми непрямих

податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підп-

риємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів, витрати на транспор-тування,

установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням

основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Згідно з обліковою політикою ПАТ «СК «Поінт», затвердженою Наказом №20 «Про зміни в організації

бухгалтерського обліку та облікової політики ПАТ «СК «Поінт» від 27.09.10р. та відповідно до п.5.2.

П(С)БО № 7 «Основні засоби», до складу малоцінних не-оборотних матеріальних активів відносилися

активи з очікуваним строком корисного вико-ристання більше одного року та вартістю менше 1000,00

грн. (без ПДВ). Амортизація в бух-галтерському обліку по таким активам нараховувалась в першому

місяці використання об’єктів 100% його вартості, в податковому обліку витрати на придбання таких

активів від-носились до складу валових витрат у розмірі 100%.

Відповідно, до основних засобів відносились активи з очікуваним строком корисного використання

більше одного року та вартістю більше 1000,00 грн. (без ПДВ). Нарахування амортизації здійснюється

протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється ПАТ «СК

«Поінт» при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період

його реконструкції, модернізації, добудови та консервації. Амортизація основних засобів (крім інших

необоротних активів) нараховується із застосуванням прямолінійного методу нарахування.

Метод нарахування амортизації на протязі періоду, що перевірявся, ПАТ «СК «По-інт» не змінювався.

Згідно з наказами № 59/1 від 31.03.2011р. та № 81 від 29.11.2011р. та у відповідності з вимогами ст.10

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV

та керуючись Інструкцією «По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженою наказом від

11.08.1994р. № 69 Мінфіном України, проведена інвентаризація основних засобів ПАТ «СК «Поінт».

Аудитори не приймали участі у проведенні інвентаризації.

На балансі ПАТ «СК «Поінт» обліковуються придбані основні засоби. Придбані основні засоби

зараховуються на баланс ПАТ «СК «Поінт» за первісною вартістю.

2011 р. © SMA 32670627

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Наявність власних основних засобів та нематеріальних активів на 31.12.2011р. харак-теризується

наступними даними:

(тис. грн.)

на 31.12.10 на 31.12.11 За період

Балансова вартість основних фондів та інших НА 104 177

Знос основних фондів 18 45

Залишкова вартість основних фондів 86 132

За 2011р. введено в експлуатацію ОФ Х Х

За 2011р. вибуло об’єктів основних фондів (по залишковій вартості) Х Х

Балансова вартість нематеріальних активів 280 328

Знос нематеріальних активів 4 8

Залишкова вартість нематеріальних активів 276 320

За 2011р. введено в експлуатацію нематеріальних активів Х Х

За 2011р. вибуло нематеріальних активів (по залишковій вартості) Х Х
Рух основних засобів за період 2011р. характеризується наступними даними:

(тис. грн.)

Найменування показників Залишок на 01.01.11р.

(первісна

вартість) Надійшло

за

2011р. Вибуло за 2011р. Залишок на 31.12.11р.

(первісна

вартість)

Земельні ділянки - - - -

Будинки, споруди та передавальні пристрої - - - -

Машини та обладнання 89 44 - 133

Транспортні засоби - - - -

2011 р. © SMA 32670627

Інші основні засоби - - - -

Інструменти, прилади, інвентар 5 25 - 30

Бібліотечні фонди - - - -

Малоцінні необоротні матеріальні активи 10 4 - 14

Інші нематеріальні активи 280 48 - 328

Разом: 384 121 - 521
Станом на 31.12.2011 року первісна вартість основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних

активів становила 177 тис. грн., знос 45 тис. грн., залишкова вартість 132 тис. грн., що підтверджено

р.030-032 ф.1 фінансової звітності.

У 2011 році переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не проводилась.

Облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бу-хгалтерського

обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінан-сів України від 18.10.99р. №

242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 750/4043 (із змінами та

доповненнями). Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом.

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2011 року – 328 тис. грн., знос 8 тис. грн.,

залишкова вартість 320 тис. грн., що підтверджується р.010-012 ф.1 фінансової звітності. Вартість

основних засобів та нематеріальних активів документально підтверджена.

Залишок по рах.15 «Капітальні інвестиції» станом на 31.12.2011 року на балансі ПАТ «СК «Поінт»

відсутній, що підтверджено р. 020 ф.1 фінансової звітності.
Облік фінансових вкладень та інших необоротних активів
ПАТ «СК «Поінт», станом на 31.12.2011р. має довгострокові фінансові інвестиції у розмірі 27 476 тис.

грн., які представлені простими іменними акціями, що відповідає даним р. 045 ф. 1 фінансової звітності.

Акції обліковуються за справедливою вартістю, що відпові-дає вимогам Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції».

Відстрочених податкових активів та інших необоротних активів не має.
2011 р. © SMA 32670627

Облік запасів
Облік товарно-матеріальних цінностей проводиться згідно з вимогами Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку № 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фі-нансів України від

20.10.99р. № 246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 751/4044 (із змінами

та доповненнями).

В ПАТ «СК «Поінт» для цілей бухгалтерського і управлінського обліку запаси роз-поділялися на:

 Сировину і матеріали;

 Малоцінні та швидкозношувані предмети.

Одиницею запасів вважається кожний вид запасів.

При відпустці чи іншому вибутті матеріалів, сировини (палива) їх оцінка здійснюва-лась за методом

FIFO. Оцінка товарів (ювелірних виробів, предметів технічної групи тощо) здійснювалась за сумою

виданого фінансового кредиту за методом ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів.

Станом на 31.12.2011р. запаси на балансі ПАТ «СК «Поінт» не обліковуються, що підтверджено р.100

ф.1 фінансової звітності.
Облік коштів і розрахунків
При перевірці касових і банківських операцій порушень законодавства не виявлено.

Банківські операції за 2011р. перевірені суцільним порядком. У ході перевірки вста-новлено, що

безготівкові розрахунки між ПАТ «СК «Поінт» та контрагентами здійснюва-лись через уповноважені

банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з

рахунку платника на рахунок одержувача коштів з дотри-манням вимог діючого законодавства. Облік

банківських операцій автоматизований. У наяв-ності маються усі виписки банку та додатки до них,

підібрані в хронологічному порядку.

Банківські операції ПАТ «СК «Поінт» здійснюються відповідно до «Інструкції про безготівкові розрахунки

в Україні в національній валюті», затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004р. № 22, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. N 377/8976. Проведені операції підтверджені виписками

банку і додатками до них, які система-тизовані в хронологічному порядку.

2011 р. © SMA 32670627

Ведення касових операцій ПАТ «СК «Поінт» здійснює у повній відповідності до «Порядку ведення

касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого поста-новою Правління

Національного банку України від 15.12.2004р. № 637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р.

за № 40/10320. Прибуткові та видаткові касові ордери офор-млювалися своєчасно і у відповідності до

зазначеного Положення. Порушень касової дисци-пліни перевіркою не встановлено. З касиром укладено

договір про повну індивідуальну ма-теріальну відповідальність.

Загалом, грошові кошти ПАТ «СК «Поінт» у національній валюті станом на 31.12.2011р. складають 7 287

тис. грн., що відповідає даним р. 230 ф.1 фінансової звітності.

Залишок грошових коштів у касі ПАТ «СК «Поінт» станом на 31.12.2011р. відсутній, що відповідає даним

р. 231 ф.1 фінансової звітності.

Кошти в іноземній валюті на балансі ПАТ «СК «Поінт» станом на 31.12.2011р. не обліковуються, що

відповідає даним р. 240 ф.1 фінансової звітності.

Розрахунки з підзвітними особами проводились на підставі складених звітів вчасно.
Наявність і стан дебіторської і кредиторської заборгованості
При перевірці реальності сум дебіторської і кредиторської заборгованості ПАТ «СК «Поінт» були

використані дані аналітичного обліку по рахунках: 36-377 та 631-685, журна-ли-ордери, договірна

документація.

Облік дебіторської заборгованості в 2011 році здійснювався у відповідності до Поло-ження (стандарту)

бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затверджено-го наказом Мінфіну України від

08.10.1999 року № 237, зареєстрованого в Міністерстві юс-тиції України 25.10.99р. за № 725/4018 (із

змінами та доповненнями).

Зобов’язання на підприємстві визнається, якщо його оцінка може бути достовірно ви-значена та існує

ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань проводиться у відповідності до НП(С)БО 11 «Зобов’язання», який

затверджений наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000р., зареєстрований в

Міністерстві юстиції України 11.02.2000р. № 85/4306. Інфор-мація про розмір зобов’язань підприємства

розкривається у балансі (форма № 1) та відповідає даним головної книги та даним аналітичного обліку.

2011 р. © SMA 32670627

Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості наведені в таблиці:
№ з/п Назва показника Код рядка балансу На

31.12.2010 р. На 01.01.2012 р.

1. Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - 24

2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 160 159 485

3. Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

- за виданими авансами

-з нарахованих доходів

- з внутрішніх розрахунків

170

180

190

200

-

-

9

-

-

22

54

-

4. Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 117

Разом: Дебіторська заборгованість х 172 702

5. Довгострокові кредити банків 440 - -

6. Довгострокові фінансові зобов’язання 450 - -

7. Короткострокові кредити банків 500 - -

8. Векселі видані 520 - -

2011 р. © SMA 32670627

9. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - 15

10. Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

-

-

11. - з бюджетом 550 108 190

12. - зі страхування 570 - 10

13. - з оплати праці 580 - 22

14. - із внутрішніх розрахунків 600 - -

15. Інші поточні зобов’язання 610 321 129

Разом: Кредиторська заборгованість х 429 366
Усього дебіторська заборгованість ПАТ «СК «Поінт» станом на 31.12.2011р. склала: 702 тис. грн., що на

308% більше суми дебіторської заборгованості на початок року. Креди-торська заборгованість на ту ж

дату склала: 366 тис. грн. і зменшилася на 17% в порівнянні з початком року.

При перевірці правильності оцінки та обліку зобов'язань аудитор дійшов висновку про те, що розкриття

інформації щодо обліку зобов'язань відповідає нормативам, встановле-ним Національними стандартами

(положеннями) бухгалтерського обліку в Україні та Між-народним стандартам бухгалтерського обліку.
  1   2

Схожі:

Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого iconПублiчне акцiонерне товариство "Ясинiвський коксохiмiчний завод"

Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого iconПублiчне акцiонерне товариство «київенерго»
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого iconПублiчне акцiонерне товариство «київенерго»
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого iconПриватне акціонерне товариство "страхова компанiя "фiнако-життя"

Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого iconПриватне акціонерне товариство "страхова компанiя "фiнако-життя"

Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого iconПриватне акціонерне товариство "страхова компанiя "фiнако-життя"

Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого icon2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Деражнянське хлiбоприймальне пiдприємство"
Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого icon2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний iнвестицiйний банк"
Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого iconЗакрите Акціонерне Товариство «Страхова компан І я «Альфа Страх ування»
...
Публiчне акцiонерне товариство \"Страхова компанiя \"Поiнт\" є правонаступником Закритого iconВiдкрите акцiонерне товариство "укртелеком"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка