За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами
Скачати 279.97 Kb.
НазваЗа темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами
Сторінка1/4
Дата07.04.2013
Розмір279.97 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4
За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами

Зміст

Вступ

1 Суть і значення аудиту розрахунків з підзвітними особами

2 Характеристика фінансово-господарської діяльності і організація внутрішнього контролю в ТОВ «Таврія-Лізинг»

3 План та програма аудиту розрахунків з підзвітними особами

4 Методичні прийоми аудиту розрахунків з підзвітними особами і порядок одержання аудиторських доказів

5 Узагальнення результатів аудиту та їх використання в системі управління підприємством

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Програми

Вступ

У процесі фінансово-господарської діяльності у організацій часто виникає необхідність придбання матеріальних цінностей, а також різних робіт, послуг не тільки за безготівковим розрахунком, але й готівкові гроші. У таких випадках зазвичай працівникові видаються готівкові грошові кошти під звіт для виконання певних дій за дорученням організації. При цьому в бухгалтерському обліку операції по розрахунках з підзвітними особами відбиваються досить просто.

Тим не менш, практика аудиторських перевірок показує, що із усіх перевірених об'єктів найбільше помилок і порушень допускається при розрахунках з підзвітними особами внаслідок недбалого ведення бухгалтерського обліку та відсутності контролю за розрахунками з працівниками. Нерідко помилки допускають самі керівники організацій.

Проблема правильного відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами залишається найбільш важливою в організації бухгалтерського обліку на підприємстві, так як в процесі даних розрахунків використовується готівка, яка є однією з головних підвалин виробничої діяльності сучасного підприємства.

У даній роботі я хочу розглянути актуальну нині тему аудиту розрахунків з підзвітними особами.

Актуальність даної теми полягає у необхідності вивчення аудиту розрахунків з підзвітними особами, з метою з'ясування типових помилок при обліку таких розрахунків. Вивчення обраної теми також дає можливість оцінити способи уникнення помилок, що допускаються при обліку розрахунків з підзвітними особами.

Об'єктом дослідження даної роботи є процес проведення аудиторської перевірки на підприємстві в сучасних умовах. Предметом вивчення є політика підприємства щодо організації та ведення обліку розрахунків з підзвітними особами.

Вивчення обраної теми припускає досягнення наступної мети - розглянути аудит розрахунків з підзвітними особами та визначити його роль у діяльності організації.

Сформульована мета передбачає вирішення таких завдань:

- Дати поняття аудиту розрахунків з підзвітними особами;

- Визначити нормативні та законодавчі документи, що регламентують об'єкт перевірки;

- Розглянути аудит розрахунків з підзвітними особами;

- Проаналізувати отриманий матеріал і зробити висновки.

В якості теоретичної основи вивчення застосовувалися праці та навчальні посібники українських та зарубіжних авторів з проблем обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами на підприємствах в умовах ринкової економіки.

Офіційною базою вироблення основних напрямів з аудиту розрахунків з підзвітними особами з'явилися законодавчі та нормативні документи (Закони, Положення, Постанови КМУ, Методичні вказівки, План рахунків та ін.)

1 Суть і значення аудиту розрахунків з підзвітними особами

Підзвітними особами вважаються працівники організації, які отримали авансом кошти з каси. У підзвіт видаються для майбутніх витрат на відрядження, а також на оплату господарських витрат, витрат, пов'язаних з придбанням матеріалів по дрібному опту в роздрібній торгівлі, і на інші господарські потреби. Розрахунки з підзвітними особами мають місце практично на кожному підприємстві і дуже різні:

- Придбання запасних частин, матеріалів, палива за готівковий розрахунок, канцелярський товарів, оплата поштово-телеграфних витрат;

- Оплата дрібного ремонту оргтехніки, транспортних засобів;

- Витрати на відрядження по території України та за кордон;

- Представницькі витрати.

Всі ці господарські операції пов'язані з видачею грошових коштів з каси підприємства або безпосередньо з банку під звіт.

В умовах формування ринкової інфраструктури великого значення набуває аудит дотримання законодавчих норм щодо здійснення розрахункових операцій, зокрема розрахунків із підзвітними особами.

Аудит розрахунків з підзвітними особами здійснюють суцільним порядком. Аудитор керується Постановою КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» з урахуванням діючих змін.

Практичні цілі перевірки внутрішніх розрахункових операцій полягають у встановленні:

повноти - чи всі операції внутрішніх розрахунків враховані у бухгалтерській звітності, чи не існує неврахованих розрахунків;

існування - чи існують зобов'язання за підзвітними сумами на дату складання балансу і чи істотна ця сума зобов'язань;

прав і обов'язків - правомірні і чи правильні суми зобов'язань за внутрішніми розрахунками, виходячи з трьох критеріїв (формальності, законності і дійсності);

оцінки - оцінені чи зобов'язання за розрахунками з підзвітними особами відповідно до вимог нормативних актів;

точності - чи правильно зроблені нарахування та утримання через заробітну плату, розрахунок добових по відрядженнях, чи відповідають дані бухгалтерської звітності записам у регістрах синтетичного та аналітичного обліку операцій;

обмеження облікового періоду - чи всі зобов'язання за розрахунками відображені саме в тих облікових періодах, коли вони мали місце;

подання та розкриття - чи всі зобов'язання за розрахунками розкриті, класифіковані та представлені в звітності відповідно до нормативних документів з обліку і звітності.

Основними завданнями аудиту розрахунків із підзвітними особами є:

- Перевірка дотримання правил видачі авансів;

- Контроль за своєчасністю здачі авансових звітів;

- Перевірка правильності використання підзвітних сум і оформлення документів, доданих до авансових звітів, а також своєчасності повернення невитрачених сум;

- Виявлення незаконних і недоцільних з господарської точки зору витрат.

Джерелами аудиту є: накази і розпорядження по підприємству, авансові звіти з прикладеними до них виправдувальними документами про використання підзвітних сум, звіти касира з прикладеними прибутковими і видатковими касовими документами, Головна книга, баланс підприємства, дані аналітичного і синтетичного обліку з рахунка 372 «Розрахунки з підзвітними особами ». Сальдо цього рахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображають розгорнуте сальдо рахунку: дебетове сальдо - у складі оборотних активів, кредитове сальдо - у складі зобов'язань балансу підприємства.

Аудитор перевіряє, надало чи підзвітна особа протягом трьох днів після повернення з відрядження або після виконання доручення авансовий звіт про використання підзвітних сум; включені чи до авансового звіту чи посвідчення на відрядження, оформлену у встановленому порядку (з відмітками про вибуття і прибуття), залізничний та інші квитки, копії товарних чеків, приймальні акти або розписки осіб, які прийняті від підзвітної особи придбані цінності тощо.

Перевірка правильності ведення обліку розрахунків з підзвітними особами здійснюється суцільним чином, так як у розрахунках даного виду задіяна готівка.

Таким чином, основними завданнями аудиту розрахунків із підзвітними особами є: перевірка дотримання правил видання авансів; контроль за своєчасністю здачі авансових звітів; перевірка правильності використання підзвітних сум і оформлення документів, доданих до авансових звітів, а також своєчасності повернення невитрачених сум. Крім того, завданням аудиту є: виявлення незаконних і недоцільних з господарської точки зору витрат.

2 Характеристика фінансово-господарської діяльності і організація внутрішнього контролю в ТОВ «Таврія-Лізинг»

Фірма «Тврія-Лізинг» у формі товариства з обмеженою відповідальністю засновано громадянами Воздвиженським А.Л. і Харус В.Л. шляхом об'єднання їх вкладів з метою здійснення господарської діяльності на основі принципів самоокупності самофінансування.

Діяльність товариства регулюється законодавством, а також статутом товариства та установчим договором.

ТОВ «Таврія-Лізинг» є юридичною особою, має відокремлене майно, має самостійний баланс, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в арбітражному суді та третейському суді.

Юридична адреса фірми ТОВ «Таврія-Лізинг»: м.Сімферополь, вул.Червоноармійська, 3, кв.22.

Товариство створене з метою подолання галузевого і регіонального монополізму у виробництві, розширення конкуренції, насичення ринку (роботами, послугами) і товарів народного споживання. Створення суспільства сприяє комерційної вигоди його учасників-засновників, а також більш повного задоволення соціально-економічних, духовних потреб його працівників.

Реалізуючи поставлені цілі, товариство здійснює такі види діяльності згідно із статутом:

-Виготовлення та реалізацію товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;

-Торгово-посередницька та комерційна діяльність з відкриттям торгових точок і магазинів;

-Технічне обслуговування комп'ютерів та електронної техніки;

-Підготовка техдокументації і придбання техніки;

-Маркетингові та лізингові послуги та інше.

Іншими словами основним видом діяльності підприємства в 2006-2008рр. є продаж і технічне обслуговування електронних розрахунково-касових апаратів.

Вищим органом управління ТОВ «Таврія-Лізинг» є збори засновників, одночасно виконує функції постійно діючого вищого органу управління товариства-правління. Всі засновники товариства є членами правління. Кожен член правління має кількістю голосів, пропорційною розміру його частки у статутному фонді.

До складу правління входить один представник працівників товариства. У випадку, коли рішенням правління можуть бути порушені інтереси одного або декількох учасників, зокрема при розгляді питання про виключення учасника з товариства, ці учасники, або їх представники у голосуванні участі не беруть.

За рішенням правління допускається прийом до складу учасників товариства нових членів і кооптація їх до складу правління, а також внесення відповідних змін і розмірів статутного фонду і часток учасників.

Засідання правління проводяться за рішенням президента в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік.

У товаристві створюється виконавчий орган - одноосібний директор, який призначається за рішенням правління. Директор підзвітний правлінню та організовує виконання його рішень. Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства.

Товариство має Статутний фонд, розділений на частки. Розмір статутного фонду, його структура і розмір часток учасників, а також розмір, склад, терміни та порядок внесення вкладів певні установчим договором.

ТОВ «Таврія-Лізинг» здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленим законом і несе відповідальність за її достовірність.

Товариство здійснює платежі та розрахунки за товари і послуги за договірними або діючими цінами і тарифами.

Товариство зберігає грошові кошти на рахунках в установах банків і робить всі касові операції відповідно до встановлених правил. ТОВ «Таврія-Лізинг» несе в установленому порядку відповідальність за своєчасність виконання своїх зобов'язань перед бюджетом, банками, засновниками та іншими фізичними і юридичними особами.

На виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-Х І, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Мінфіну України, інших нормативних актів, на підприємстві ТОВ «Таврія-Лізинг» затверджено Наказ про облікову політику підприємства.

Даний наказ затверджений з метою дотримання підприємством протягом звітного року єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку і звітності господарських операцій та порядку оцінки об'єктів обліку.

Відповідно до наказу про облікову політику бухгалтерський облік на підприємстві ведеться силами бухгалтерської служби в складі 2 осіб, керованої головним бухгалтером, який підпорядкований, безпосередньо, директору.

Обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовими інструкціями, розробленими у відповідності з вимогами п.7 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Склад бухгалтерії встановлений штатним розкладом, а обов'язки працівників регламентуються відповідними посадовими інструкціями.

Розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії здійснюється наступним чином:
  1   2   3   4

Схожі:

За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами iconКурсовая робота " аудит розрахунків з підзвітними особами "
Поняття І бухгалтерський облік розрахунків із підзвітними особами 4 Нормативні документи (із короткими коментарями), які регламентують...
За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами iconОблік розрахунків з підзвітними особами. | Надрукувати |
Більшість розрахунків бюджетних установ здійснюється в безготівковій формі, а значна їх частина – готівкою через підзвітних осіб
За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами iconРеферат на тему: «Аудит розрахунків з оплати праці»
Методи І прийоми, які використовуються під час аудиту розрахунків по оплаті праці
За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами iconРозділ теоретичні основи розрахунків з оплати праці в бюджетних установах
В контексті викладеного розглянуто питання проведення аналізу за темою роботи, особливості ведення бухгалтерського обліку розрахунків...
За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами iconРеферат з дисципліни «Облік у банках» на тему: «Система організації безготівкових розрахунків»
Для здійснення будь-якої господарської операції підприємство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків...
За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами iconАудит дебіторської заборгованості
Реєстри синтетичного й аналітичного обліку розрахунків (журнал №3 від 1 6 відповідних машинограм за автоматизованого обліку)
За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами iconНайменування джерел Зв’язок з темою бакалаврської роботи
Огляд наукової та навчально-методичної літератури за проблемою використання Тзов „Берегівський консервний завод” акредитивних розрахунків...
За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами iconПрайс лист пп «аудит- поділля»
Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами iconПерелік суб’єктів, у яких пп „Аудиторська фірма „Аудит – Інформ”...

За темою: Аудит розрахунків з підзвітними особами icon6. Предмет, метод І об ’ єкти аудиту
Разом з тим вони мають розбіжності, аудит виходить за рамки контролю І ревізії тому, що питання оподатк-ня, оцінки майна, ефективності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка