Романів «Ревізія І контроль (2004)»
Скачати 390.53 Kb.
НазваРоманів «Ревізія І контроль (2004)»
Сторінка3/4
Дата07.04.2013
Розмір390.53 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Бухгалтерия > Документы
1   2   3   4
^

Практичне завдання


Під час ревізії первинних і зведених документів по магазину №20 (завідуючий магазином Муромов В.В.) за ревізійний період виявлено недоліки в організації бухгалтерського обліку і контролю. За накладними від 30 серпня та №25 від 25 травня здійснені безтоварні операції. Накладні не оформлені належним чином.

У товарних звітах за досліджений період мають місце виправлення в документах про надходження і вибуття цінностей. Вони не обумовлені підписами осіб, які їх зробили.

Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії.

Рішення:

1. Порушено вимоги Інструкції про порядок виготовлення, збереження і застосування типових форм первинного обліку №КО1 і М20, затвердженої наказом Держкомстату України від 27.07.98 №263, щодо порядку заповнення накладних на відпуск та придбання товарно-матеріальних цінностей.

2. Відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні, затвердженою наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 3.10.97 №121, наслідки ревізії оформлюються актом ревізії.

Акт

ревізії фінансово-господарської діяльності

Магазин

(назва підприємства)

«__» _________ 200_ р. місто _______

Розділ 1. Вступна частина

На підставі наказу №__ від «__» ________ 200_ р. ревізор І категорії

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

провів ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства за період

з «__» ________ 200_ р. по «__» __________ 200_ р.

Попередня ревізія була проведена ревізором II кат. ____________________ за період з «__» ________ 200_ р. по «__» __________ 200_ р.

Ревізія проводилась у присутності завідувача магазином Муромова В.В.,

який працював у ревізованому періоді з «__» ________ 200_ р. по «__» __________ 200_ р., головного бухгалтера з «__ «________ 200_ р. по «__» __________ 200_ р.

Ревізія почата «__» ________ 200_ р. і закінчена «__» ________ 200_ р.

При цьому суцільним способом за весь період перевірено касові операції, грошові кошти в дорозі, операції з рахунків у банках, товарні втрати, розрахунки з підзвітними особами, резерв сумнівних боргів, власний капітал, розрахунки за податками і платежами, фінансові результати, витрати за елементами та витрати діяльності. Інші господарські операції перевірено вибірковим способом.

Під час ревізії проведено повну інвентаризацію коштів, матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками, покупцями, дебіторами і кредиторами. Довідки про проведені інвентаризації та їх результати прикладаються до акта ревізії.

В ході ревізії встановлено:

^ Розділ 2. Перевірка виконання рішень за результатами попередньої ревізії.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 3. Ревізія коштів, розрахунків та інших активів.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 4. Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів.

……………………………………………………………………………………………………………….

^ Розділ 5. Ревізія товарно-матеріальних цінностей та інших запасів.

За накладними від 30 серпня та №25 від 25 травня здійснені безтоварні операції, чим порушувались вимоги П(С) БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіна України від 20.11.99 №246 зі змінами і доповненнями.

У товарних звітах за досліджений період мають місце виправлення в документах про надходження і вибуття цінностей. Вони не обумовлені підписами осіб, які їх зробили, чим порушувались вимоги наказу Мінстату України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21ю06ю96 №193.

Розділ 6. Ревізія власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 7. Ревізія довгострокових зобов'язань.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 8. Ревізія розрахунків з постачальниками, з бюджетом і з оплати праці.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 9. Ревізія доходів і фінансових результатів.

……………………………………………………………………………………………………………….

Розділ 10. Ревізія витрат за елементами і собівартості реалізації.

……………………………………………………………………………………………………………….

^ Розділ 11. Перевірка стану обліку та звітності.

Накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей не оформлялись належним чином чим порушувались вимоги Інструкції про порядок виготовлення, збереження і застосування типових форм первинного обліку №КО1 і М20, затвердженої наказом Держкомстату України від 27.07.98 №263.

Розділ 12. Перевірка заходів щодо забезпечення збереження суспільної власності.

……………………………………………………………………………………………………………….

Ревізор І кат. ___________________

(підпис)

Директор підприємства __________________

(підпис)

Головний бухгалтер __________________

^ Список використаної літератури

 1. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с

 2. Ватуля, І. Д. Аудит [Текст]: практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.

 3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 4. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

 5. Давидов Г.М. Аудит: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО. – 2001. – 363 с

 6. Данилевский Ю.А. Практика аудита. – М., 2004. – 292 с.

 7. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с.

 8. Завилевский Г. Нормы профессиональной этики аудитора // Финансы, аудит. – Минск, 2004. – №2.

 9. Закон України «Про аудиторську діяльність» // Голос України. – 1993. – №99 (599).

 10. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійоної етики аудиторів України. – К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа, 1999. – 274 с

 11. Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. унт. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.

 12. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с

 13. Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» [Текст]: закон України / Україна. Закон. – [Б. м.: б. и.], 2006. – Б. ц.

 14. Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський унт споживчої кооперації України. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

 15. Савченко, В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.

 16. ^ ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ В ХОДІ РЕВІЗІЇ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

 17. слова: ревізія бюджетна установа надходження витрата

 18. Під час ревізії використання державних активів у бюджетній сфері аналізуються питання використання бюджетних коштів (майна) на утримання бюджетних установ і на видатки з проведення загальних заходів за напрямами діяльності галузей і функцій, покладених на відповідних розпорядників бюджетних коштів. Обов'язково перевіряється: правильність планування надходжень і витрат на утримання галузі, установи, організації (і в цілому, і за окремими кодами економічної класифікації видатків бюджету); реальність формування бюджетних запитів, наявність розрахунків до них, дотримання чинних норм і нормативів, цін і тарифів; урахування у розрахунках доведених вищою організацією лімітів витрат; наявність кошторисів, планів використання бюджетних коштів і асигнувань із бюджету, правильність їх складання і затвердження; правильність ведення обліку і складання фінансової звітності.

 19. Найбільшу питому вагу у видатках місцевих бюджетів займають асигнування на фінансування соціально-культурних закладів і соціальний захист населення.

 20. Розмір витрат на фінансування соціально-культурних закладів визначається виходячи з середньорічних показників по мережі, штатах і контингентах цих закладів, норм видатків, середніх ставок заробітної плати, числа днів функціонування ліжок у лікарняних закладах, числа днів перебування дітей у дошкільних закладах, учнів — у школах-інтернатах та ін. У зв'язку з цим з'ясування правильності установлення видатків на соціально-культурні заходи необхідно починати з перевірки прийнятих у розрахунках до бюджету даних про середньорічні показники по мережі, штатах і контингентах. Порівнюючи показники, прийняті в розрахунках до бюджету, з показниками статистичної і бухгалтерської звітності, з планами розгортання нової мережі і приросту чисельності контингентів, установлюється достовірність фактичної наявності мережі, штатів і контингентів на початок планового періоду і середньорічної їх чисельності.

 21. Практика ревізійної роботи свідчить, що фінансові органи під час формування бюджету нерідко завищують перехідну базу по мережі, штатах і контингентах, у результаті чого завируються видатки на утримання соціально-культурних закладів.

 22. Якщо перевіркою буде встановлено, що під час складання бюджету були допущені помилки у визначенні контингентів, які обслуговуються соціально-культурними установами, ставок заробітної плати, норм видатків та інших показників, що призвело до завищення асигнувань, то в процесі ревізії необхідно внести пропозиції щодо уточнення бюджетних призначень.

 23. Аналізуючи, кошториси доходів і видатків бюджетних установ, треба звернути увагу на заплановане надходження коштів з інших джерел, а саме: платні послуги, оренда, спонсорські та інші надходження.

 24. Необхідно також звернути увагу на правильність оформлення і своєчасність затвердження кошторисів. При порушенні установлених строків затвердження бюджетів бюджетні установи не можуть своєчасно затвердити свої кошториси, тому фінансування в І кварталі поточного року здійснюється виходячи з тих сум асигнувань, які були виділені в IV кварталі попереднього року.

 25. У загальній сумі асигнувань на соціально-культурні заходи більше половини становлять видатки на заробітну плату.

 26. Перевіряючи витрачання грошових коштів на заробітну плату, слід, зокрема, проаналізувати правильність установлення і застосування посадових окладів (ставок) заробітної плати, доплат, надбавок, виплат за заміщення і сумісництво та премій відповідно до чинних нормативних актів. З'ясовується, чи не перевищує фактична чисельність працівників передбачену штатним розписом, затвердженим вищою організацією у межах фонду оплати праці; чи не допускалися виплати зарплати за невідпрацьований час (за час перебування працівників у відпустках, на лікуванні тощо), а також чи не списувалися на витрати кошти за фіктивними відомостями на виплату зарплати, за відомостями минулих років (за минулі періоди), на підставних і вигаданих осіб, чи не допускались у відомостях на виплату заробітної плати підчистки, дописки і виправлення цифр з метою збільшення суми виплаченої заробітної плати. У разі наявності підчисток, дописок і виправлень необхідно переконатись, чи не зроблено це з метою привласнення грошових коштів.

 27. Перевіряється правильність утримання податків із заробітної плати працівників установи і своєчасність їх перерахування до бюджету, а також відрахування до державних цільових фондів, правильність відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.

 28. Одночасно з'ясовується, чи здійснював фінансовий орган контроль за витрачанням і збереженням коштів, правильністю тарифікації вчителів, медичних та інших працівників бюджетних установ. За необхідності проводиться вибіркова перевірка тарифікаційних списків.

 29. Під час перевірки витрат на відрядження слід керуватись відповідними постановами Кабінету Міністрів України та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України з цього питання. Якщо мали місце відрядження працівників, котрі працюють у даній установі за сумісництвом, або тих, які постійну роботу в даній установі суміщають з роботою в інших установах, доцільно провести зустрічні перевірки і переконатись, чи не було подвійної компенсації витрат на відрядження.

 30. Під час ревізії витрат на оплату комунальних послуг перевіряється правильність застосування чинних норм, цін і тарифів на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію; з'ясовується, чи не завищувались у документах на оплату господарських та інших витрат показники, від яких залежить розмір оплати, чи забезпечувалось відшкодування витрат за користування комунальними послугами орендарями.
1   2   3   4

Схожі:

Романів «Ревізія І контроль (2004)» iconТриває ревізія закладів освіти семенівського району
Плану контрольно-ревізійної роботи на ІІ квартал 2013 року проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності відділу освіти...
Романів «Ревізія І контроль (2004)» iconСписок використаних джерел
Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н.І. Контроль І ревізія: Підручник для студентів спеціальності "Облік І аудит"...
Романів «Ревізія І контроль (2004)» icon2. Організація І планування контрольно-ревізійної роботи
Робочий зошит, призначений для студентів третього курсу, що навчаються спеціальності 03050901 “ Бухгалтерський облік “ для виконання...
Романів «Ревізія І контроль (2004)» iconРевізія комунального підприємства «ревна»
Плану контрольно-ревізійної роботи на ІV квартал 2013 року буде проводитись ревізія фінансово-господарської діяльності комунального...
Романів «Ревізія І контроль (2004)» iconАдміністративно-громадський контроль
Положення про оперативний контроль в навчальних закладах освіти. Оперативний контроль з охорони праці — це спільний контроль адміністрації...
Романів «Ревізія І контроль (2004)» iconКонтроль як функція управління1
Як правило, попередній контроль використовується у сферах ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових). Попередній контроль за роботою...
Романів «Ревізія І контроль (2004)» iconРозділ ревізія розрахунків з оплати праці у відділі освіти Володимир-Волинської...

Романів «Ревізія І контроль (2004)» iconІндивідуальний регламент
Контроль Проходження (КП) – Обмеження Швидкості (ОШ) Навігаційна Зона (gps) Контроль Часу (КЧ)
Романів «Ревізія І контроль (2004)» iconАудиторський контроль
Уже на зорі зародження контроль за господарськими процесами формувався як незалежний від безпосередніх
Романів «Ревізія І контроль (2004)» iconКодекс втрачає чинність з 01. 01. 2004 року на підставі Кодексу n...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка