Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво
Скачати 113.56 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво
Дата05.04.2013
Розмір113.56 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Экономика > Документы
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії»

для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка і підприємництво"

 1. Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії, складові частини економічної науки.

 2. Класична політична економія: загальна характеристика, етапи розвитку. Науковий внесок В.Петті Ф.Кене, А.Сміта, Д.Рікардо в економічну теорію.

 3. Еволюція класичної школи (Т.Мальтус, Ж.Б.Сей, Дж.С.Мілль, Г.Ч.Кері). Економічна теорія К.Маркса: основні ідеї „Капіталу" та їх наукове значення.

 4. Маржиналізм: етапи розвитку та теоретичні школи. Формування неокласичної теорії. Науковий внесок А.Маршалла, Дж.Б.Кларка. Л.Вальраса, В. Парето у світову економічну думку.

 5. Кейнсіанська революція в економічній теорії та її вплив на реальну економічну політику. Розвиток теорії Дж. М. Кейнса посткейнсіанцями.

 6. Розвиток економічної думки в Україні та формування вітчизняних наукових шкіл. Новаторські теорії М.Тугака-Барановського та Є.Слуцького.

 7. Теорії та економічна політика неолібералізму: особливості фрайбурзької (В.Ойкен). лондонської Ф.Хайєк), паризької (М.Аллє) та чиказької шкіл (М.Фрідмен).

 8. Інституціоналізм: загальна характеристика, егаии розвитку, особливості напрямів (Т.Веблен, Дж.Коммонс, В.Мітчелл). НеоІнстатуціоналІзм (Р. Коуз. Дж. Б'юкенен).

 9. Неокласичне відродження та Його вплив на реальну економічну політику. Теорії .-.економіки пропонування" (А. Лаффср, Р. Манделл) та „раціональних очікувань" (Р. Лукас, Т. Сарджент). Неокласичний синтез (Дж.Хікс, Ф.Модільяні, П.Ссмюелсон).
 1. Методи економічних досліджень. Об'єктивний та суб'єктивно-психологічний підходи. Функції економічної теорії.

 2. Продуктивні сили суспільства: сутність, структура, показники розвитку. Науково-технічний прогрес та науково-технічна революція.

 3. Основні фактори виробництва, їх класифікація. Економічний потенціал суспільства і рівень його використання в Україні.

 4. Виробничі відносини, їх сутність і структура. Економічні системи суспільства, моделі змішаної економіки. Способи виробництва, критерії їх класифікації.

 5. Власність в системі виробничих відносин, її типи. Приватизація та роздержавлення власності. Реформування відносин власності в Україні та сучасні процеси її перерозподілу.

 6. Економічні закони суспільства як регулятори виробництва. їх сутність, характер, взаємозв'язок та механізм дії. Економічні інтереси.

 7. Суспільний поділ прані та розвиток форм організації суспільного виробництва. Характеристика натурального та товарного виробництва.

 8. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Величина вар гості та чинники, що впливають на неї.

і 8. Теорії вартості: трудова, маржиналістська, неокласична.

 1. Гроші: виникнення, сутність та функції. Грошовий обіг та його закони.

 2. Перетворення грошей на капітал. Первісне нагромадження капіталу.

 3. Теорії капітану як економічної категорії: марксистська, неокласична („фізичний капітал", „людський капітал").

 4. Робоча сила, її сутність. Перетворення робочої сили на товар, еволюція відносин найму робочої сили.

 5. Заробітна плата як економічна категорія, її форми та системи. Взаємозв'язок між зростанням продуктивності праці та заробітної плати.

 6. Кругооборот іа оборот капіталу. Функціональні форми капіталу. Основний та оборотний капітал.

 7. Витрати виробництва та прибуток, їх структура. Класична та неокласична теорії прибутку.

 8. Ціна виробництва, середня норма прибутку. Структура ринкової ціни.

 9. Підприємництво та підприємство. Характеристика основних організаційних форм: індивідуальна фірма, колективне (кооперація, партнерство) та акціонерне товариство. Проблеми формування акціонерних товариств в Україні.

 10. Аграрні відносини, їх структура та особливості функціонування. Земельна рента. Ціна землі. Агропромисловий комплекс та проблеми його розвитку в Україні.

 11. Суспільне відтворення: сутність і види. Умови реалізації суспільного продукту при розширеному відтворенні.

 12. Розподільчі відносини як фаза відтворення. Механізм розподілу національного доходу між

членами суспільства.

 1. Ринок як підсистема економічних відносин суспільства: сутність, види, характеристика ринкових структур (досконала конкуренція, монополія, олігополія, монополістична конкуренція).

 2. Конкуренція, її сутність, форми і функції.

 3. Господарський механізм: сутність і основні елементи.

 4. Сутність ефективності виробництва. найвищий критерій ефективності суспільного виробництва. Показники ефективності роботи підприємства.

 5. Фінанси, їх сутність і функції. Шляхи формування сучасної фінансової системи України.

 6. Роль держави в ринковій економіці. Державно-монополістичний капіталізм. Кейнсіанський та неокласичний підходи до державного регулювання.

 7. Мікроекономічний аналіз попиту та пропонування, їх чинники.

 8. Взаємодія попиту і пропонування, утворення ринкової ціни, ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.

 9. Поняття еластичності, її види та показники. Аналіз еластичності попиту.

 10. Еластичність пропонування. Вплив еластичності на поведінку товаровиробника. Часові періоди і пристосування ринку.

 11. Поняття корисності блага, її види. Принцип спадної граничної корисності. Побудова кривих ізокорисності та байдужості. Властивості та форми кривих байдужості.

42 Бюджетне обмеження споживача, вплив на нього зміни доходу та зміни ціни.

 1. Аналіз рівноваги споживача на основі кардиналістського та ординалістського підходу. Правило максимізації корисності.

 2. Вплив зміни доходу на поведінку споживача. Криві Еніеля.

 3. Вплив зміни ціни на поведінку споживача. Ефекти заміни та доходу. Крива індивідуального попиту.

 4. Поняття виробничої функції. Короткострокова виробнича функція з одним змінним фактором. Принцип спадної віддачі.

 5. Теорія витрат виробництва: зовнішні (явні) та внутрішні (неявні) витрати. Види витрат виробництва в короткостроковому періоді.

 6. Короткострокова модель поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції. Нормальний та економічний прибуток. Оптимізація обсягу випуску на основі аналізу сукупного виторгу та сукупних витрат.

 7. Короткосфокова модель вибору оптимального обсягу випуску конкурентною фірмою на основі граничного аналізу. Реакція фірми на зміну ціни. Крива пропонування фірми.

 8. Довгострокова модель технологічно ефективного виробництва: двофакторна функція виробництва. Ізокванта. Типи функцій виробництва. Заміна факторів виробництва. Ефект масштабу.

 9. Довгострокова модель економічно ефективного виробництва: ізокоста. Мінімізація сукупних витрат для заданого обсягу і максимізація обсягів випуску для заданого рівня витрат. Траєкторія розвитку фірми.

 10. Довгострокові середні витрати зі змінним ефектом масштабу. Мінімальний ефективний розмір підприємства.

 11. Модель довгострокової рівноваги фірми і галузі. Парадокс прибутку. Довгострокове пропонування фірми і галузі зі змінним рівнем витрат.

 12. Ефскгивність за Парето і соціальний оптимум. Надлишки споживача і виробника як прояв ефективності конкурентної рівноваги. Взаємозалежність ринків та загальна рівновага.

 13. Ефективність конкурентної ринкової системи у розподілі ресурсів споживання та виробництва (скринька Еджворта). Модель оптимізації структури економіки.

 14. Особливості монопольного ринку. Моделі максимізації прибутку монополії на основі аналізу сукупного виторгу і сукупних витрат та граничного аналізу.

 15. Соціально-економічні наслідки панування монополій. Природна монополія. Регулювання діяльності монополій.

 16. Монопольна влада. Цінова стратегія монополії. Види цінової дискримінації.

 17. Особливості ринку монополістичної конкуренції. Моделі коротко- та довгострокової рівноваги фірміи-монополістичного конкурента.

 1. Особливості поведінки фірм-олігонолістів. Моделі рівноваги та моделі ціноутворення на олігополістичному ринку.

 2. Явні та таємні змови олігополістів, їх суперечності. Сучасні процеси злиття і поглинання в Україні (рейдерство).

 3. Попит фірми та галузі на ринку факторів виробництва. Правило оптимального співвідношення ресурсів, яке максимізує прибуток.

 4. Пропонування праці. Рівновага на ринку праці в умовах досконалої конкуренції та двосторонньої монополії.

 5. Особливості поведінки фірм на ринках капіталу та землі.

 6. Система національних рахунків: сутність, принципи побудови та проблеми введення в Україні.

 7. Валовий внутрі*' чій та валовий національний продукти, методи їх о6чт"\пення. Показники суспільного добробуту.

 8. Кругопотік доходів та похідні показники. Основні макроекономічні тотожності.

 9. Кейнсіанські та новітні теорії формування споживчого попиту. Чинники, що впливають на споживання та заощадження.

 10. Теорії формування інвестиційного попиту. Типи інвестиційних видатків. Визначення оптимального обсягу інвестицій. Чинники, що впливають на інвестиції.

 11. Взаємодія державного та приватного секторів в процесі формування сукупного попиту. Нерівність доходів та державні заходи їх вирівнювання. Сукупне споживання та національні заощадження.
 1. Кейнсіанські моделі рівноваги доходів та видатків: „видатки - випуск" та „вилучення - інфекції". Зміна рівноваги та ефект мультиплікатора автономних видатків.

 2. Циклічні коливання в моделі мультиплікатора: рецесійний та інфляційний розриви. Мультиплікатор відкритої економіки.

 3. Бюджетно-податкове регулювання сукупного попиту. Фіскальна політика в моделі мультиплікатора. Податковий мультиплікатор. Обмеження фіскальної політики.

 4. Дефіцит державного бюджету, чинники, що впливають на його величину. Фактичний, структурний та циклічний дефіцит. Проблеми обчислення дефіциту бюджету та методи балансування.

 5. Формування сукупного пропонування; теорії короткострокових та довгострокових циклічних коливань в економіці, показники та фази економічних циклів, моделі циклів.

 6. Неішклічні коливання економічної системи, їх причини та наслідки.

 7. Зайнятість та безробіття як відображення стану ринку праці. Класичне та кейнсіанське пояснення безробіття. Наслідки безробіття.

 8. Границя виробничих можливостей та довгострокове економічне зростання. Моделі екстенсивного типу економічного зростання, його чинники.

 9. Довгострокове економічне зростання в умовах науково-технічного прогресу. Новітні дослідження джерел економічного зростання. Модель інтенсивного типу економічного зростання.

 10. Грошовий ринок. Грошові агрегати. Класична та кейнсіанська теорії попиту на гроші, чинники, що визначають попит на гроші.

 11. Пропонування грошей, грошова база. Роль банківської системи в створенні грошової маси. Грошові мультиплікатори.

 12. Грошово-кредитна політика держави, її суть, завдання, види та інструменти. Тактичні цілі монетарної політики.

 13. Рівновага на ринку грошей та її зміна. Класичний та кейнсіанський передавальний механізм грошово-кредитної політики та її наслідки. Моделі політики «,дорогих» та .дешевих" грошей.

 14. Сутність інфляції, її вимірювання, види та наслідки. Зв'язок інфляції та безробіття. Антиінфяяційна політика.

 15. Сутність моделі „сукупний попит - сукупне пропонування". Визначення рівня сукупного попиту на товарному ринку, його складові частини, чинники, що впливають на обсяг сукупний попиту.

 16. Визначення рівня сукупного пропонування за класичним та кейнсіанським підходом, чинники, що впливають на сукупне пропонування.

 17. Рівновага на товарних ринках в моделі „сукупний попит - сукупне пропонування" та зміни у стані рівноваги. Ефективність фіскальної та монетарної політики в моделі „АО-АЗи.

 18. Сутність моделі 18-ЬМ. Виведення кривих 15 та ЬМ, чинники, що впливають на них.

 19. Спільна рівновага товарного та грошового ринків в моделі І5-ЬМ. Модель Хікса-Хансена. Взаємодія фіскальної та монетарної політики в моделі І$-ЬМ та їх порівняльна ефективність.

 20. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків у моделі Манделла-Флеміига.

Підручники і навчальні посібники:

Політична економія

 1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /Заред. ВДБазилевича.- К.: Зкання-Прес, 2006. - 615с.

 2. Политзкономия Учебник для вузов / Под рел. ДВ-Валового Изд. 2-е. - М: ЗАО, 2000. - 408 с.

 3. Політична економія: Навч.посібник / Кривенко К.Т. - К.: КНЕУ. 2001. - 508 с.

 4. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник для ВНЗ / Г.Н.Климко - К.: Знання. - 2002. - 615 с.

 5. Політична економія: навч.посів, для ВНЗ / Мочерннй СВ. - К.: Знання. - 2002. - 687 с.

 6. Політична економія: Підручник / Ніколенко Ю.В. - К.. Кондор. - 2003. - 412 с,

 7. Політична економія: Підручник / Башняння Г І - ЬС.: Кондор. - 2002. - 568 с.

8 Заглинський А.О., Матуеевич М.К Політична економі». Навчальний посібник - Рівне, Волинські обереги, 2000 р. -408 с.

Мікроекономіка

 1. Косік А.Ф.. Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2004. - 416 с.

 2. Гронтковська ГЕ, Косік А.Ф. Мікроекономіка Практикум. - К.: ЦУЛ, 2004. - 403 с.

 3. М^аккокнелл К., Брю С. Зкономикс: Принципи, проблеми н политика Пер. с англ.: В 2Т, - М: Рєспублика, 1992.- Т.2.-400 с.

 4. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник / С.Будаговська та ін,- К.: Основи. 1998. - 518 с.

 5. Наливайко А.П., Євдокимоза Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч- метод, посібник для самост. вивч. дисц - К.: КНЕУ, 1999.- 208 с

 6. Піндайк Р,, Рубінфельд Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. - К.: Основи» 1996. - 646 с.

15- Семюслсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. - К.: Основи, 1998- - 676 є.

 1. Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензн Р. Зкономика: Пер- с англ. - М.: Дело ЛТД 1993. - 864 с.

 2. Ястремський О.І, Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - К.: Товариство "Знання", 1998. -714 с.

Макроекономіка

 1. Базнлевич В.Д., Базнлевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Підручник. - К.: Знання, 2004. -851 с.

 2. Бурда М.р Вінлош Ч, Макроекономіка Європейський контекст /Пер. з англ.- К.: Основи, 1998.- 682 с.

 3. Савченко А.Г, Макроекономіка: Підручник.-К,- КНЕУ.2005-441 с.

 4. Пан чи шин С. Макроекономіка. Навч. посібник.- К.: Лнбідь, 2001. - 616 с.

 5. Панчишин С. Макроекономіка: Тести і задачі. -К.: Лнбідь, 2002. -216 с.

 6. Семюелсон П.. Нордгауз В. Макроекономіка: Пер. з англ - К.: Основи, 1995,- 544 с.

Історія економічних учень

 1. Злупко С.М. Історія економічної теорії підручник. - К.: Знання, 2005 .-719 с.

 2. Історія економічних учень: Підручник у 2 ЧУ За ред. В.Д. Базилевича - К.: Знання, 2005; ч, 1. - 567 с, 4.2. - 567 с.

 3. Історія економічних учень: Навч.-метод посібк для самост. вивч. дисцУЛ.Я. Корнійчук, Г.Ю.Кириллова та ін - К.: КНЕУ, 2002. - 284 с.

 4. Історія економічних учень; Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. - К.: КНЕУ, 1999. - 564 с.

 5. Історія економічних учень: навчальний посібник. /Юхименко П.І., Лесненко П.М. - К.: Знання-Прес, 2002. - 514 с.

 6. Мочерннй С.В., Довбенко М.В. Історія економічних вчень (сучасна економічна думка) Навч, мосіб- Львів, Новин світ-2000, 2004. -480 с.

30. История зкономических учений (современньїй зтап) / Под рсд. А.Г. Худокормова-М: Инфра, 1998. - 733 с.

31. Дцгаров Л.С. История зкономических учений: Учебник - М.: Инфра, 1997. -288 с.

Методична література

 1. Рейтингова тестова програма для підготовки до іспиту з економічної теорії для студентів спеціальностей 6.050106, 6.050107/ Гронтковська ГД Заглинський А.О., Зарсмбо Ю.Г., Косік А.Ф., Ряба 0,1- Рівне: РДТУ, 2001.- 90 с. (078-218)

 2. Конспект лекцій з дисципліни "Історія економічних учень" дня студентів спеціальностей 6.050106. 6050107, 6.050100 заочної форми навчання /Лень її, Гронтковська ГЕ. • Рівне: УДУВГП, 2003. - 72 с. (078-191)

 3. Конспект лекцій з дисципліни "Мікроекономіка" для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво" заочної форми навчання / ГЕ.Гронтковська, А.Ф.Косік. - Рівне: НУВГП, 2006 .-123 с. (078-201)

 4. Контрольна тестова програма з дисципліни „Мікроекономіка''* для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво11 заочної форми навчання / Г.Е.Гронтковська, А.Ф.Косік. - Рівне: НУВГП, 2006 .-53 с. (078-202)

 5. Конспект лекцій з дисципліни "Політична економія*4 для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво" заочної форми навчання / Ряба ОЛ. Рівне: НУВГП, 2006. - 93 с.(078-20І)

 6. Контрольна тестова програма з дисципліни "Політична економія" для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво'' заочної форми навчання / Ряба 0-1. Рівне: НУВГП, 2006. - 40 с. (078-211)

 7. Конспект лекцій з дисципліни "Макроекономіка для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво" заочної форми навчання / Г.Е.Гронтковська, А.Ф.Косік. - Рівне: НУВГП, 2006 .-155 с. (078-225)

Коїпрольиа тестова програма з дисципліни,,Макроекономіка" для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво" заочної форми навчання / Г.Е.Гронтковська, А.Ф.Ко
Схожі:

Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconРобоча програма з дисципліни „макроекономіка” напряму підготовки...
Макроекономіка” для бакалаврів з економіки та підприємництва. Вид. 2-ге. К.: Кнеу, 1999. С. 26-31 та “Освітньо-професійної програми...
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання,...
Фінансове планування: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 “Економіка...
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconРекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Економетрія...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Економетрія” студентами напряму підготовки 0501 “Економіка І...
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconКонспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка...
Укл. Воловець Я. В., Клімковський М.І. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2001. – с
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconКонспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка...
Укл. Воловець Я. В., Клімковський М.І. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2001. – с
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconЕкономіка праці: Та соціальний захист
...
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Мета вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” ─ формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на...
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconЗатверджено на засіданні кафедри обліку І аудиту Протокол №7 від 19. 02. 09р. Львів 2009
Економічний аналіз” для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 0501 «Економіка...
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconНавчально-методичний посібник з дисципліни «Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання»
Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються...
Екзаменаційні питання до державного іспиту з «Економічної теорії» для студентів напряму підготовка 0501 „Економіка І підприємництво iconКурс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки...
Відповідальний за випуск : В. Я. Гуменюк, д е н., завідувач кафедри трудових ресурсів І підприємництва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка