Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/5
Дата14.05.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів впливу на економічний розвиток країни.

Забезпечення цілеспрямованого впливу на темпи та якість економічного зростання потребує формування відповідної системи бюджетного регулювання, спрямованої на управління результатами на основі використання сукупності механізмів бюджетної підтримки, удосконалення інституційного забезпечення фінансово-економічних перетворень.

Вагомим напрямом посилення ступеня взаємоузгодженості бюджетної політики та стратегії соціально-економічного розвитку країни стало застосування у бюджетному процесі програмно-цільового методу планування видатків бюджету та запровадження моделі бюджету розвитку на державному та місцевому рівнях. Зазначені заходи позитивно вплинули на формування в Україні системи бюджетного регулювання економічного зростання.

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері державних фінансів як складової системи економічного розвитку можна назвати праці Дж.М.Кейнса, А.Сміта, Д.Рікардо, А. Вагнера, Дж.Китчина, Й.Шумпетера, М.Олсона, Р.Харрода, Е.Хансена, Л.Ерхарда, М.Фрідмана, Ф.Хайєка, А.Лаффера, В. Танзі, П.Самуельсона, О.Богочової, А.Ілларіонова, В.Лебедєва, М. Ходоровича.

Питання бюджетного регулювання економічного зростання висвітлені в роботах вітчизняних вчених: С. Буковинського, О. Василика, В. Гейця, А. Даниленка, І.Луніної, І. Лютого, Ц. Огня, Д. Полозенка, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія.

Разом з тим на даному етапі соціально-економічного розвитку України важливим є визначення основних принципів, напрямів та форм державної підтримки економічного зростання, що підвищить ступінь відповідності бюджетних видатків перспективного характеру загальнодержавним пріоритетам в економіці. Зазначене свідчить про актуальність, теоретичну та практичну значимість дисертаційного дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота здійснювалася в межах діяльності робочої групи з питань узгодження пріоритетів податкової, бюджетної та грошово-кредитної політики з концептуальними засадами стратегії соціально-економічного розвитку відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2006 р. №486-р «Про організацію проведення наукових досліджень з питань, пов’язаних із забезпеченням реалізації державної фінансової політики та удосконалення бюджетного процесу в 2007-2010 роках» та є складовою науково-дослідних робіт, що здійснювалися у Науково-дослідному фінансовому інституті Міністерства фінансів України: «Оцінка стану розвитку та визначення напрямів реформування фінансової системи» (№ державної реєстрації 0106U008565), «Теоретико-методологічні засади прогнозування видатків бюджету на 2008-2010 роки та довгострокову перспективу (№ державної реєстрації 0105U007962), «Вдосконалення системи оцінки результативності та ефективності бюджетних програм» (№ державної реєстрації 0106U012274), «Управління державним боргом та політика держави щодо розміру та джерел покриття дефіциту бюджету» (№ державної реєстрації 0104U010808), «Оцінка рівня податкового навантаження в Україні та обґрунтування напрямів його удосконалення» (№ державної реєстрації 0105U007960), «Напрями та шляхи удосконалення законодавчого забезпечення бюджетного процесу» (№ державної реєстрації 0106U012274).

Результати, отримані у процесі дисертаційного дослідження, дозволили комплексно вирішити важливе наукове завдання – обґрунтувати теоретико-методологічні засади бюджетного регулювання економічного зростання та розробити пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу в Україні.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розкриття теоретичних основ бюджетного регулювання економічного зростання, розробка бюджетного механізму економічного зростання, удосконалення методологічних засад програмно-цільового методу планування бюджету у напрямку посилення його впливу на показники результативності соціально-економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

 • виявити сутність системи бюджетного регулювання як інструменту економічного зростання;

 • здійснити оцінку дієвості та ефективності існуючих підходів системи бюджетного регулювання економічного зростання в країнах з розвинутою та перехідною економікою;

 • оцінити ступінь реалізації пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку України, з врахуванням використання бюджетного механізму, спрямованих на забезпечення прискореного економічного зростання, та виявити проблеми, що перешкоджали їх втіленню у життя;

 • виявити ступінь взаємозв’язку фінансово-бюджетної політики та загальнодержавних пріоритетів щодо забезпечення економічного зростання в Україні;

 • розкрити механізм впливу бюджетної політики на економічне зростання;

 • оцінити відповідність підходів та принципів бюджетного регулювання в Україні законодавству ЄС та нормам СОТ ;

 • визначити основні принципи розвитку системи бюджетного регулювання економічного зростання у частині видатків поточного та інвестиційного характеру;

 • розкрити механізм бюджетного регулювання економічного зростання в Україні в частині розвитку програмно-цільового методу планування бюджету;

 • розробити модель формування бюджету розвитку на загальнодержавному рівні, що надасть можливість підвищити якісний рівень державного регулювання щодо результативності та ефективності використання бюджетних коштів;

 • розробити інституційну модель системи бюджетної підтримки економічного зростання в Україні;

 • розвинути методологічні засади підвищення ефективності державних видатків на середньострокову перспективу на всіх стадіях бюджетного процесу.

Об’єктом дослідження є процес становлення та розвитку бюджетного регулювання як інструменту впливу на економічне зростання країни.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, проблеми та принципи функціонування бюджетного механізму економічного зростання.

^ Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність методів, які ґрунтуються на сучасних теоретико-методологічних підходах, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. Системний та структурний метод використано при розробці інституційної моделі системи бюджетної підтримки економічного зростання в Україні та визначенні основних шляхів її реалізації. За допомогою порівняльного та факторного методів здійснено оцінку дієвості та ефективності існуючих підходів системи бюджетного регулювання економічного зростання в країнах з розвинутою та перехідною економікою. Методи наукового абстрагування, синтезу використано при удосконаленні методологічних засад підвищення ефективності державних видатків на середньострокову перспективу на всіх стадіях бюджетного процесу.

Інформаційну базу дослідження становлять звітні дані Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Держкомстату України, Світового банку, звітні дані науково-дослідних центрів та установ, а також інформація, наведена у монографічних дослідженнях та наукових публікаціях вітчизняних та зарубіжних авторів.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці системи бюджетного регулювання економічного зростання та удосконаленні програмно-цільового методу планування бюджету.

Основні результати дисертаційного дослідження, що містять наукову новизну, такі:

вперше:

 • розкрито економічну сутність бюджетного регулювання економічного зростання, що полягає у використанні сукупності інституційно-інноваційних засад у бюджетному процесі, застосуванні системи показників ефективності та результативності бюджетних програм, яка ґрунтується на класифікації бюджетних програм відповідно до їх спрямованості з урахуванням особливостей кожної класифікаційної групи, що створить відповідні умови для ефективного бюджетного впливу на результативність та якісний рівень економічних перетворень;

 • запропоновано модель бюджету розвитку на загальнодержавному рівні в межах розбудови бюджетного механізму економічного зростання, яка полягає у впорядкуванні видатків інвестиційного характеру та поточних видатків у розрізі бюджетних програм, що забезпечить
  підвищення ефективності середньострокового планування бюджету,
  відповідність бюджетних видатків перспективного характеру загальнодержавним пріоритетам соціально-економічного розвитку;

 • розроблено інституційну модель бюджетного механізму економічного зростання на загальнодержавному та місцевому рівні, що ґрунтується на розвитку системи державних інститутів економічного розвитку, яка надає можливість посилити вплив бюджетного регулювання на соціально-економічний розвиток країни та адміністративно-територіальних одиниць;

удосконалено:

 • методологічні засади моніторингу та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів на всіх етапах бюджетного процесу, що ґрунтуються на упорядкуванні показників моніторингу бюджетних програм, методів їх аналізу та процедур врахування отриманих результатів у бюджетному процесі;

 • визначення бюджетної термінології у частині приведення її у відповідність до сутності програмно-цільового методу та бюджетного механізму економічного зростання, що підвищить ефективність управління бюджетними видатками, забезпечить їх оптимальну структуру, виходячи з пріоритетів соціально-економічного розвитку країни;

 • механізм визначення напрямів спрямування бюджетних коштів з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, що надасть можливість підвищити результативність програмно-цільового методу планування бюджету;

дістали подальшого розвитку:

 • методологічні засади формування бюджетної політики на середньострокову перспективу, що надасть можливість підвищити точність бюджетного прогнозування, якісний рівень взаємоузгодженості бюджетної та податкової політики на перспективний період;

 • механізм формування державних цільових та бюджетних програм як складових реалізації довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку країни в частині їх узгодження між собою, здійснення оптимізації бюджетних програм за галузями, підвищення ролі і значення середньострокового бюджетного планування, що дасть змогу забезпечити відповідність бюджетної політики пріоритетним завданням соціально-економічного розвитку;

 • програмно-цільовий метод планування бюджету в частині посилення його впливу на управління видатками бюджету, що мають стратегічний характер, шляхом удосконалення системи оцінки планування та виконання бюджетних програм;

 • методологічні засади визначення відповідності напрямів спрямування державної підтримки правовому регулюванню ЄС у цій сфері та нормам СОТ, що дасть змогу гармонізувати бюджетне законодавство України з принципами цих інституцій.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розкритті економічної сутності системи бюджетного регулювання як вагомого інструменту впливу на економічне зростання, що надасть можливість підвищити ефективність використання бюджетних коштів в Україні.

Теоретичні положення дисертації використано в науково-дослідних роботах, що здійснювалися в ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»: «Потенціал ендогенного зростання економіки України», де автором підготовлено розділ «Бюджетна політика та її роль у забезпеченні ендогенного зростання економіки України»; “Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання”, де автором підготовлено розділи “Національні пріоритети та бюджетна політика”, «Бюджетна політика як інструмент забезпечення економічного зростання в Україні», «Аналіз бюджетної підтримки економічного розвитку в Україні» та “Бюджетна підтримка економічного зростання та її відповідність нормам СОТ/ЄС”; «Розробка першої черги комплексу макроекономічних моделей та сценарних оцінок ключових макроіндикаторів розвитку економіки для супроводження бюджетного процесу в Україні», де автором обґрунтовано стратегічні пріоритети ефективної бюджетної політики та можливостей їх інструментальної перевірки на збалансованість в моделях фінансового програмування в межах супроводження бюджетного процесу (довідка від 07.03.2008 р. №135-12/191).

Прикладна цінність дослідження полягає в тому, що використання його результатів надає можливість для реалізації бюджетної реформи в частині запровадження у бюджетний процес України механізмів економічного зростання, забезпечення впливу бюджетної політики на досягнення загальнодержавних пріоритетів.

Теоретичні положення та висновки дисертації було частково використано Міністерством фінансів України при підготовці наукового обґрунтування основних напрямів бюджетної політики України на середньостроковий період та проектів Законів України про державний бюджет на 2005-2008 роки (довідка від 06.03.2008р. №31-77000-12/0147) та Міністерством з питань житлово-комунального господарства України для аналізу ефективності використання бюджетних коштів, розроблення Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, у тому числі на здешевлення кредитів, Порядку використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів, Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів державної житлової політики, які реалізуються за рахунок кредитів банків, з відшкодуванням відсоткових ставок за рахунок коштів державного бюджету (довідка від 08.05.2008 р. № 8/10-33-3).

Теоретичні положення, які викладено у дисертації, поглиблюють знання щодо сутності бюджету, його функцій і ролі у забезпеченні економічного зростання.

^ Особистий внесок здобувача полягає в розкритті сутності механізму бюджетного регулювання економічного зростання. Дисертаційна робота є самостійним завершеним дослідженням. Наукові положення, розробки, результати, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, наведено окремо у списку публікацій.

^ Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та методологічні положення дисертаційної роботи доповідалися автором на міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, науково-методологічних семінарах і круглих столах. Зокрема, на науково-теоретичній конференції Міністерства фінансів України “Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації” (2006 р., м.Київ), науково-теоретичній конференції Науково-дослідного фінансового інституту “Розвиток фінансової системи України в умовах трансформаційних перетворень” (2006 р., м.Київ), науково-практичній конференції Міністерства фінансів України, ГоловКРУ України “Контроль за використанням державного майна: сучасний стан і напрями вдосконалення” (2006 р., м. Київ), міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми реалізації державної політики соціально-економічного розвитку України” (2006 р., м.Київ), міжнародній конференції “Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції” (2007 р., м.Київ), науковій конференції з питань правового забезпечення енергетичної безпеки України (2007 р., м. Київ), круглих столах: “Адаптація міжнародної термінології до потреб бухгалтерського обліку та фінансового контролю (методологічний та організаційний аспекти) (2006 р., м.Київ), “Напрями бюджетної політики на 2007 рік” (2006 р., м. Переяслав-Хмельницький), “Проект Державного бюджету України на 2007 рік як складова стратегії прискореного економічного розвитку” (2007 р., м. Київ), “Бюджетна стратегія та її реалізація у 2007 році” (2006 р., м.Київ), “Бюджетно-податкова політика у 2007 році” (2006 р., м.Київ), Фінансово-економічному форумі “Бюджетна політика 2008-2009 років та середньострокова перспектива розвитку України” (2008 р., м. Київ).

Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано у 3 монографіях у тому числі 1 індивідуальній монографії, 27 статях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах доповідей науково-практичних конференцій загальним обсягом 47 др.арк.

^ Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 452 сторінки, основний зміст роботи викладено на 376 сторінках, список використаних джерел включає 406 найменувань на 35 сторінках. Дисертація містить в основному тексті 10 таблиць та 32 рисунки, з них 4 таблиці та 8 рисунків займають 14 окремих сторінок. Робота має 5 додатків на 36 сторінках.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, об’єкт і предмет дослідження, визначено наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значення, відображено апробацію результатів дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи становлення бюджетного регулювання економічного зростання» проаналізовано теоретичні засади та світовий досвід державного регулювання економічного зростання, розкрито сутність та визначено місце і роль бюджетного регулювання у забезпеченні сталого економічного зростання, виявлено особливості формування політики економічного зростання в Україні, проблеми та перспективи її втілення у життя.

Аналіз теоретичних підходів до державного регулювання економіки, заснованих на кейнсіанських теоріях, теоріях ліберального типу, концепції неокласичного синтезу, концепції технологічного прориву, теорії довгих хвиль тощо, та досвіду їх застосування в різних країнах світу дав змогу зробити висновок про те, що, незважаючи на значні відмінності поглядів, практично всі теоретичні економічні концепції передбачають участь держави в управлінні економікою. Навіть у найліберальніших моделях державного регулювання вибіркове і прагматичне втручання держави в економічні процеси, зокрема, засобами бюджету, визнається необхідним. Водночас втручання держави в економіку в країнах з перехідною економікою та в країнах – світових економічних лідерах має певні відмінності: якщо у першому випадку найпріоритетнішими завданнями є формування нових ринкових інституцій, забезпечення реалізації державних пріоритетів, розвиток інженерної інфраструктури, сприяння інноваційному розвитку, то в останньому – це розвиток системи суспільних послуг, підвищення їх обсягу та якості, підтримка науки і освіти, удосконалення системи державного управління.

Дослідження досвіду стимулювання економічного зростання у США, Канаді, країнах Західної Європи, Латинської Америки та Східної Азії дозволило зробити висновок про те, що ефективність застосування тієї чи іншої моделі державного та, зокрема, бюджетного регулювання з огляду на необхідність забезпечення економічного зростання залежить від багатьох факторів, головними з яких є:

стан економічного розвитку країни, який характеризується обсягом ВВП на душу населення, структурою ВВП, станом розвитку інфраструктури, ступенем забезпечення ресурсами тощо;

стадія соціально-економічного розвитку країни, яка визначається динамікою ключових економічних показників, тенденціями розвитку суспільства, пануванням певних технологічних укладів;

бачення держави щодо розвитку суспільства, тобто державний устрій та система пріоритетів у діяльності влади;

ментально-ціннісні засади суспільства, розвиток громадянського суспільства.

Можливості щодо здійснення державного та, зокрема, бюджетного регулювання, визначаються рівнем розвитку інституційного середовища, розвиненістю системи державного управління та її відповідністю ринковому середовищу, ступенем відповідності законодавства існуючим економічним реаліям.

Проведене дослідження дозволило дійти до висновку, що визначальними при виборі моделі державного регулювання економіки та системи бюджетного регулювання є бачення держави щодо розвитку суспільства, стан та стадія економічного розвитку країни. Наявність інструментів такого регулювання є суттєвішим при визначенні часових меж втілення стратегій економічного зростання та механізмів, що використовуються для їх реалізації.

На сьогодні економічне зростання, що відбувається в Україні, головним чином забезпечене екстенсивними факторами. Потенціал для реалізації стратегії технологічного прориву майже не задіяний. З огляду на це, значної уваги потребує завдання утвердження України як високотехнологічної держави на базі розробки та реалізації стратегії прискореного економічного зростання, заснованої на пріоритетному розвитку виробництв п’ятого та шостого технологічних укладів, що, в свою чергу, вимагає удосконалення бюджетного регулювання в цій сфері, забезпечення його спрямованості на реалізацію загальнодержавних пріоритетів.

У другому розділі «Бюджетна політика та її роль у забезпеченні економічного зростання в Україні» розглянуто фінансово-бюджетну політику як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного зростання, визначено напрями удосконалення бюджетної політики економічного зростання в Україні.

Бюджетна політика є однією зі складових економічної політики та інструментом реалізації функцій, покладених на державу, зокрема щодо розробки та впровадження стратегії економічного зростання. З огляду на це, основними завданнями на даному етапі економічного розвитку мають стати: затвердження довгострокової стратегії соціально-економічної політики, здійснення структурної перебудови економіки у відповідності з сучасними вимогами глобалізованого середовища, створення ефективної моделі державного управління процесами економічного зростання як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

Методологічні засади формування бюджетної політики формуються з урахуванням її структуризації за функціональними та організаційно-правовими ознаками. Водночас незалежно від структуризації ключовою складовою формування бюджетної політики є бюджетне регулювання як інструмент впливу бюджету на соціально-економічний розвиток, зокрема, на економічне зростання.

Аналіз системи бюджетного регулювання протягом останніх шести років з огляду на її відповідність завданням забезпечення економічного зростання дає змогу дійти наступних висновків. Останніми роками в Україні відбувалося значне збільшення питомої ваги державних витрат у ВВП, але, на відміну від інших країн, – як тих, що розвиваються, так і розвинених країн світу, причиною її збільшення стало не усвідомлення необхідності концентрації зусиль на "проривних" напрямках з метою забезпечення економічного зростання, і не розуміння необхідності підвищити якість і, відповідно, вартість державного управління, а ліквідація пільгових режимів для розвитку бізнесу та удосконалення податкового адміністрування. Значне підвищення державних витрат майже не відбилося на фінансуванні державних інвестиційних програм і проектів, підтримці інновацій, науки і освіти, підвищенні якості державного управління. Усі отримані додаткові кошти були спрямовані на виконання завищених з економічної точки зору соціальних зобов’язань та призвели до соціального перевантаження економіки і вичерпання ресурсів економічного зростання (табл.1).

Таблиця 1
  1   2   3   4   5

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Туристичний бізнес є одним з напрямків, що визначає сучасний стан економіки держави, оскільки він здійснює стимулюючий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка