В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Скачати 82.05 Kb.
НазваВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Дата10.04.2013
Розмір82.05 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Экономика > Документы
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 28.11.2012 р. N 18/1-12/1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату України
В. О. Піщейко


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

N 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку"

^ Загальні положення

Державне статистичне спостереження за формою N 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку" запроваджено на виконання пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1999 р. N 1756 "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності".

Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження N 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку" (далі - звіт).

Звіт відображає дані окремо щодо кожного інвестиційного проекту, який реалізовує підприємство. Усі показники звіту включають підсумки реалізації інвестиційного проекту, а не загальної діяльності всього підприємства.

Звіт охоплює дані щоквартально накопичувальним підсумком з початку реалізації проекту та з початку звітного року. Вартісні показники у звіті відображені в числах з одним десятковим знаком після коми.

^ Розділ I. Інформація про інвестиційний проект

Розділ уміщує загальні відомості про інвестиційний проект.

Розділ II. Надходження інвестицій

Рядок 01 охоплює дані про загальний обсяг інвестицій, у тому числі рядок ^ 02 - іноземних та рядок 03 - українських інвестицій. У разі внесення інвестицій у різних національних валютах показники розділу II відображають дані щодо обсягів інвестицій у доларах США та гривнях, перераховані за відповідними офіційним курсом валют Національного банку України. Графи 1 та 2 "Передбачено проектом" уміщують дані, перераховані на момент затвердження проекту, та які за всіма рядками розділу II дорівнюють інвестиціям, наведеним у проекті. Графи 3 - 6 відображають дані про фактичне надходження інвестицій, перераховані на дату здійснення операцій.

Рядок 011 містить дані про обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів, термін служби яких перевищує один рік.

Рядок 0101 уключає дані щодо обсягів інвестицій за видами економічної діяльності (згідно з чинною Класифікацією видів економічної діяльності), у розвиток яких вони спрямовані.

Рядок 012 відображає грошові надходження від інвестора, уключаючи кредити та позики.

Рядок 013 уміщує дані щодо обсягів інвестицій, унесених у вигляді цінних паперів.

Рядок 014 охоплює дані про вартість одержаних обладнання, транспортних засобів та інших матеріальних необоротних активів, які зареєстровані як інвестиції.

Рядок 015 відображає активи, які за домовленістю сторін зараховані як внесок капіталу до підприємства.

Рядок 016 уключає дані щодо обсягів надходження капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від реалізації інвестиційного проекту.

Рядок 017 відображає дані про всі інші види надходження капіталу, що не наведені в рядках 012, 013 - 016.

Сума даних рядків 012, 013 - 017 дорівнює даним рядка 01 за графами 1 - 6.

Рядок 021 уміщує дані щодо обсягів інвестицій за країнами, з яких вони надходять.

Заповнення рядків 022, 023 - 027 проводять аналогічно рядкам 012, 013 - 017.

Сума даних рядків 022, 023 - 027 дорівнює даним рядка 02 за графами 1 - 6.

Рядок 028 уключає дані про обсяги внесків нерезидентів до статутного капіталу й обсяги прав власності нерезидентів на придбані майно, майнові комплекси або на акції, облігації та інші цінні папери (що складають не менше 10 % вартості статутного капіталу резидента), а також інвестиції, що отримані в результаті укладання концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність, і операції з залучення кредитних ресурсів, здійснені між прямим інвестором і підприємством прямого інвестування.

Рядок 03 відображає інвестиції, розподілені:

за рядком 031 - одержані за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі на безповоротній основі (рядок 0311) та на умовах кредиту (рядок 0312);

за рядком 032 - кошти, одержані з місцевих (міста, району, області) бюджетів;

за рядком 033 - власні кошти підприємства, тобто власні фінансові ресурси (прибуток, амортизаційні відрахування, інші накопичення);

за рядком 034 - кошти населення;

за рядком 035 - кредити банків та інші позики;

за рядком 036 - інші джерела.

Сума даних рядків 031, 032 - 036 дорівнює даним рядка 03 за графами 1 - 6.

Рядок 24 відображає дані про обсяги відкликаних інвестицій.

^ Розділ III. Освоєння інвестицій та введення в дію потужностей будівель, споруд

Розділ III охоплює вартісні показники, перераховані у долари США та гривні відповідно порядку, наведеного в розділі II цих Роз'яснень.

Рядок 041 (051) відображає дані щодо обсягів інвестицій, які спрямовані та освоєні на будівництво, здійснене як господарським, так і підрядним способом, на устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, а також на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, які обліковуються за класифікаційними групами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Рядок 042 (052) відображає обсяги інвестицій, спрямованих на придбання або створення власними силами активів:

прав користування природними ресурсами (надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);

прав користування майном (земельною ділянкою, будівлею, прав на оренду приміщень);

прав на комерційні позначення (торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування);

прав на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у т. ч. ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

авторських та суміжних з ними прав (літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення).

Рядок 043 (053) відображає грошові кошти та їхні еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рядок 044 (054) уключає дані про інше спрямування інвестицій, що не наведене в рядках 041, 042, 043 (051, 052, 053).

Дані рядка 04 дорівнюють сумі рядків 041, 042, 043, 044 за графами 2 - 4, рядка 05 - сумі рядків 051, 052, 053, 054 за графами 2 - 4. Дані рядків 0411, 0431 (0511, 0531) не перевищують відповідні дані рядків 041, 043 (051, 053).

Рядок 06 вміщує інформацію (за відповідними графами) про найменування потужностей та об'єктів, одиницю вимірювання та дані з обсягів, передбачених до введення та введених у дію. У разі невідповідності найменування потужності та одиниці вимірювання чинній Номенклатурі продукції будівництва (НПБ) графи А та В відображають найменування потужності та одиницю вимірювання згідно із затвердженим проектом.

^ Розділ IV. Окремі результати реалізації інвестиційного проекту

Рядок 09 містить дані за видами продукції відповідно до чинної Номенклатури продукції промисловості (НПП) або затвердженого інвестиційного проекту.

Рядок 11 відображає собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), визначену згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 16 "Витрати" та 30 "Біологічні активи".

Рядок 12 відображає різницю між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) дорівнює різниці між доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та відповідних податків, зборів, знижок.

Рядок 19 містить дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників, розраховані згідно з чинною Інструкцією зі статистики кількості працівників, а рядок 20 - дані щодо фонду оплати праці штатних працівників, визначені згідно з чинною Інструкцією зі статистики заробітної плати.

^ Розділ V. Розрахунки з бюджетом

Розділ охоплює показники відповідно до положень Податкового кодексу України, Закону України "Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Рядок 25 відображає дані про обсяги передбачених проектом і фактично внесених до бюджетів податків.

Рядок 251 відображає дані про обсяги передбаченого проектом і фактично внесеного податку на прибуток підприємств.

Рядок 252 відображає дані про обсяги передбаченого проектом і фактично внесеного податку на додану вартість.

Рядок 253 відображає дані про обсяги передбаченого проектом і фактично внесеного податку на доходи фізичних осіб.

Рядок 254 відображає дані про обсяги передбаченого проектом і фактично внесеного акцизного податку.

Рядок 255 відображає дані про обсяги передбаченого проектом і фактично внесеного мита.

Рядок 256 відображає дані про обсяги передбаченої проектом і фактично внесеної плати за землю.

Рядок 257 уключає дані про інші платежі до бюджету, які не наведені в рядках 251 - 256.

Сума рядків 251 - 257 дорівнює даним рядка 25 за графами 1 - 4.

Рядок 26 містить дані про обсяги передбаченого проектом і фактично сплаченого єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на випадок безробіття, на випадок тимчасової втрати працездатності, на страхування від нещасного випадку на виробництві).

Рядок 27 уключає суму передбачених проектом і фактично отриманих податкових пільг. Дані рядка 27 дорівнюють сумі даних рядків 271 - 275.

Рядки 271 - 275 містять дані про суми передбачених проектом і фактично отриманих пільг суб'єктам СЕЗ і ТПР (з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, мита, плати за землю та інших податків).

Рядок 28 містить дані про невнесені суми податків і зборів до державного (рядок 281) та місцевих (рядок 282) бюджетів.

Сума рядків 281 та 282 дорівнює даним рядка 28 за графами 3 - 4.

Рядки 283 та 284 містять дані із заборгованості зі сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, уключені до рядка 28.

Рядки 29 та 30 містять фактичні суми податку на додану вартість, які заявлені до відшкодування з бюджету та відшкодовані.

Дані рядків 291, 301 не перевищують відповідні дані рядків 29, 30.

 

Заступник директора департаменту
статистики виробництва


М. М. Собко

Схожі:

В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 6-тп (ес) (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 2-3 нк (один раз на рік)...
В. О. Піщейко Роз\Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №13-зв’язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження
Розділ 1 "Капітальні інвестиції" форм державного статистичного спостереження n 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка