Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Скачати 295.13 Kb.
НазваН. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Сторінка1/2
Дата06.04.2013
Розмір295.13 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Экономика > Документы
  1   2
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 30.11.2012 р. N 18/1-12/28

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державної служби статистики України
Н. С. Власенко


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 

N 3-наука (річна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт"

Загальні положення

Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження N 3-наука (річна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (далі - звіт). При цьому органи державної статистики не проводять державні статистичні спостереження щодо організацій та підприємств, які виконують тільки науково-технічні послуги.

Терміни та визначення, наведені в цих роз'ясненнях, передбачені в Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна), затвердженій наказом Держкомстату 20.08.2007 N 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.09.2007 за N 1036/14303 (зі змінами), Методологічних положеннях зі статистики наукової та науково-технічної діяльності, затверджених наказом Держкомстату 22.11.2011 N 312, Керівництві Фраскаті щодо вимірювання науково-технічної діяльності, виданому Організацією економічного співробітництва та розвитку, 2002 р.

До наукових та науково-технічних робіт ураховуються наукові дослідження та розробки і науково-технічні послуги.

Органи державної статистики до наукових досліджень та розробок ураховують творчу діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину, природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих знань.

Наявність у дослідженнях та розробках значного елемента новизни є для органів державної статистики критерієм, який дозволяє відокремити наукові дослідження та розробки від супутніх їм видів діяльності. Відповідно до цього критерію конкретний проект залежно від мети проекту відносять чи не відносять до наукових досліджень та розробок.

Науково-технічні послуги - це діяльність, що пов'язана з дослідженнями і розробками і сприяє створенню та застосуванню науково-технічних знань. До них належать науково-технічна діяльність бібліотек, музеїв тощо; переклад, редагування тощо науково-технічної літератури; розвідування (геологічні, гідрологічні тощо); збір даних про соціально-економічні явища; розвідка корисних копалин; патентно-ліцензійна діяльність. Науково-технічні послуги не враховуються до наукових досліджень та розробок.

До наукових досліджень та розробок також не належать такі види діяльності, як управління та інша допоміжна діяльність (діяльність органів управління дослідженнями та розробками, їх фінансування тощо); виробнича діяльність щодо впровадження інновацій; освіта та підготовка кадрів; інші види науково-технічної діяльності (маркетингова діяльність; випробування та стандартизація, передпроектні роботи; спеціалізовані медичні послуги; адаптація, підтримка і супровід існуючого програмного забезпечення тощо).

Порядок заповнення "Коду виду наукової та науково-технічної діяльності організації (підприємства) за КВНТД" і порядок збирання даних органами державної статистики визначається пп. 7, 8 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна), затвердженої наказом Держкомстату від 20.08.2007 N 306, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 06.09.2007 за N 1036/14303 (зі змінами).

Вартісні показники відображені у тис. грн. з одним десятковим знаком.

Документи первинного обліку

Зміст звіту за формою N 3-наука відповідає даним документів первинного обліку, а саме:

- укладеному відповідно до чинного законодавства договору на виконання наукових та науково-технічних робіт;

- науковому звіту організації;

- кошторису витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт;

- акту здавання-приймання виконаних наукових робіт;

- ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. "Звіт про науково-дослідну роботу";

- N П-2 "Особова картка працівника";

- N П-5 "Табель обліку використання робочого часу", рекомендовані Мінсоцполітики норми тривалості робочого часу за місяцями;

- первинній бухгалтерській документації: рахунок "Дохід від реалізації", рахунок "Витрати";

- посвідченням про відрядження, авансовим звітам про використання коштів, наданих на відрядження.

Показники та зміст форми

Розділ 1. Виконання наукових та науково-технічних робіт

1.1. Обсяг робіт, що виконані за період з початку року

Рядок 101 "Загальний обсяг робіт" уміщує дані про загальний обсяг робіт, тобто суму вартості всіх виконуваних робіт з початку року за прямими договорами (з урахуванням вартості робіт, виконаних співвиконавцями), уключаючи амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів, без податку на додану вартість. Якщо робота не закінчена, містить ту їх частину, яка була виконана у звітному періоді як проміжний етап і оцінена за витратами на їх виконання.

Рядок 102 "у тому числі виконано власними силами" вміщує дані про обсяг робіт, виконаних власними силами наукової організації (без урахування вартості робіт, виконаних співвиконавцями).

Графа ^ 1 включає загальний обсяг робіт з початку року, у тому числі: у графі 2 - фундаментальні дослідження, у графі 3 - прикладні дослідження, у графі 4 - науково-технічні розробки, у графі 5 - науково-технічні послуги, у графі 6 - інші роботи. Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2 - 6.

Фундаментальні дослідження - це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо. Фундаментальні дослідження можуть закінчуватися рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання одержаних наукових результатів, науковими публікаціями тощо.

Прикладні дослідження - це оригінальні дослідження, які здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв'язання проблем, сформульованих раніше.

Науково-технічні розробки - це систематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, і направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об'єктів, що вже існують.

До них належать такі види діяльності: розробка певної конструкції інженерного об'єкта чи технічної системи (конструкторські роботи); розробка ідеї та варіантів нового об'єкта, у тому числі нетехнічного, на рівні креслення чи іншої системи знакових засобів (проектні роботи); розробка технологічних процесів, тобто способів об'єднання фізичних, хімічних, технологічних та інших процесів з трудовими в цілісну систему, що виробляє певний корисний результат (технологічні роботи).

До складу розробок входять також: створення дослідних зразків (оригінальних моделей, яким притаманні принципові особливості створюваного нововведення); їх випробовування протягом часу, необхідне для отримання даних та накопичення досвіду, що повинно надалі знайти відображення в технічній документації; підготовка робочих інструкцій, рекомендацій тощо щодо застосування нововведень; інженерна діяльність, необхідна для доведення продукту чи процесу в їх відповідності до функціональних та економічних вимог та готовності до передання у виробництво, у тому числі підготовка креслень, специфікацій, інструкцій, рекомендацій, які використовуються при переданні нововведень у виробництво.

При цьому до складу розробок не включено роботи з підготовки детальних креслень для виробництва, передвиробниче планування, поточний контроль, інженерне обслуговування поточного виробництва, випуск серійної продукції дослідним виробництвом, використання експериментальних установок для створювання усталеної продукції промислового виробництва за замовленням.

До розробок належать також певні види проектних робіт для будівництва, у яких передбачено використання результатів попередніх досліджень. До їх складу входять, наприклад, роботи зі складання схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення галузей економіки, з експериментального проектування, вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та будівництва, з розробки нових нормативних документів і державних стандартів з проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів; щодо складання схем генеральних планів промислових вузлів, схем та проектів районного планування, проектів планування та забудови міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів; роботи з проектування для впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів, устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів.

Звіт не містить дані про виконання робіт з проектування нестандартизованого устаткування на замовлення заводів-виробників, підготовки документації для капітального ремонту будинків і споруд; з розробки проектів і кошторисів на реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні роботи, пов'язані з прив'язкою до місця будівництва типових проектів.

До науково-технічних послуг належить діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню науково-технічних розробок у виробництво, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань.

До інших робіт належить допоміжна діяльність, пов'язана з основним (науково-технічним) видом діяльності і виконується для його підтримання.

Вартість виконаних наукових та науково-технічних робіт має відображення у діючих (фактичних) цінах з урахуванням обсягу незавершених робіт.

^ 1.2. Кількість наукових та науково-технічних робіт

Рядок 103 "Кількість наукових та науково-технічних робіт" вміщує дані про загальну кількість робіт (фундаментальних, прикладних досліджень та науково-технічних розробок, а також кількість оформлених актом здавання-приймання наданих науково-технічних послуг), які виконувались організацією у звітному році. До них належать роботи зі створення нових або суттєвого удосконалених існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, систем і методів роботи зі створення дослідних зразків виробів (продукції), алгоритмів та комп'ютерних програм, що пройшли експертизу на новизну, нормативних матеріалів, стандартів тощо.

Кількість наукових та науково-технічних робіт (із рядка 103) має розподіл за напрямами створення, і їхня кількість є складовою в рядках 104, 107, 109 - 111.

Сума даних рядків 104, 107, 109 - 111 не перевищує дані рядка 103. Дані рядка 103 можуть не дорівнювати сумі даних рядків 104, 107, 109 - 111 у разі врахування науково-технічної послуги, яка не має спрямування, або наукової чи науково-технічної роботи, яка не має своєї ідентифікації у наданому переліку, а також у разі закінчення виконання наукової чи науково-технічної роботи з двома (або більше) результатами (наприклад, новий вид виробу і новий вид технології).

У графах 2 і 4 із загальної кількості робіт, зазначених у графах 1 і 3 відповідно, виділена кількість робіт, яка у звітному році була закінчена і впроваджена у виробництво або набула інших форм широкого використання (прийнята замовником).

Із загальної кількості робіт, яка міститься у графі 1, у графі 3 має окреме виділення кількість робіт, виконаних за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Дані графи 3 включають дані організацій, які у звітному році брали участь у виконанні державних цільових наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, які затверджені Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

Із загальної кількості робіт, яка міститься у графі 1, у графі 5 має окреме виділення кількість робіт, які мають інноваційну спрямованість, тобто їх виконання націлене на створення інноваційних продуктів (визначення інноваційного продукту надано в статтях 1, 14 Закону України "Про інноваційну діяльність"). Якщо в результаті виконання роботи буде створено інноваційний продукт, то інформація про таку роботу є складовою графи 5.

Рядок 112 "Кількість друкованих робіт" уміщує загальну кількість друкованих робіт як результат наукової та науково-технічної діяльності. З нього:

рядок ^ 113 "монографії" містить монографії, видані як в Україні, так і за її межами (рядок 114 "з них, що видані за кордоном");

рядок 115 "статті у наукових фахових журналах" містить статті у наукових фахових журналах, виданих як в Україні, так і за кордоном, у тому числі в журналах, які входять до однієї з міжнародних баз даних (наприклад, SCI, SSCI, Medline тощо) (рядок 116 "з них, що входять до міжнародних баз даних");

рядок ^ 117 "підручники, навчальні посібники тощо" містить інформацію про навчальні видання науковців;

рядок 118 "інші" містить інформацію про окремі розділи в монографії, доповідь на науковій конференції, наукову статтю у збірниках наукових праць, препринт, брошуру, тези, методичні матеріали тощо.

При цьому методичні рекомендації щодо організації навчального процесу (рекомендації щодо проведення практичних занять у навчальних закладах, порядку написання дипломних (курсових) робіт тощо), інформаційні статті в пресі про діяльність організації тощо в рядках 112 - 118 не враховуються.

Сума даних рядків 113, 115, 117, 118 дорівнює даним рядка 112.

^ 1.3. Виконання наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

Рядки 119 - 125 звіту містять дані організацій, які брали участь у виконанні державних цільових наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що затверджені Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", якщо заповнена графа 3 рядків 103 - 111 та рядок 255.

Рядок 119 "Усього" вміщає загальний обсяг наукових досліджень і розробок, виконаних з початку року (з урахуванням вартості робіт, виконаних співвиконавцями). При цьому щодо робіт, які профінансовано з державного бюджету, відображено кошторисну вартість робіт, за госпрозрахунковими роботами - обсяг робіт за актом здавання-приймання (без податку на додану вартість).

У рядках 120 - 125 загальний обсяг робіт має розподіл за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, затвердженими Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

Сума даних рядків 120 - 125 дорівнює даним рядка 119.

Розділ 2. Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт

^ 2.1. Валові витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт

Рядки 201 - 215 відображають дані про фактичні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт (за собівартістю) у звітному періоді незалежно від джерела надходження коштів. Дані про витрати відповідають узагальненій інформації за рахунком "Виробництво" з виділенням відомостей за конкретними роботами, що належать до наукових та науково-технічних.

Рядок 201 "Валові витрати на виконання робіт" відображає загальну суму витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з урахуванням робіт, виконаних співвиконавцями, з початку звітного періоду, уключаючи як поточні, так і капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів). У зазначений обсяг витрат не входять витрати на виконання робіт (послуг), що не є науково-технічними, а також платні послуги населенню. Сума даних рядків 202 і 215 дорівнює даним рядка 201.

Рядок 202 "Внутрішні витрати на наукові та науково-технічні роботи, всього" вміщає внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації, які складаються з внутрішніх поточних і капітальних витрат. Сума даних рядків 203 і 211 дорівнює даним рядка 202.

Рядок 203 "Внутрішні поточні витрати (без амортизації)" відображає дані про внутрішні поточні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації, без урахування капітальних витрат. Сума даних рядків 204, 206, 207, 209, 210 дорівнює даним рядка 203.

Рядок 204 відображає фонд оплати праці (далі - ФОП) усіх працівників, які виконували роботи за видом економічної діяльності, код якої 72 за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 N 457 (далі - КВЕД). ФОП визначається відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713, згідно з якою до ФОП уключається заробітна плата штатних працівників, сумісників, а також тих, хто працював за цивільно-правовими договорами.

У рядку 205 із загальної суми ФОП, що міститься у рядку 204, окремо виділені витрати на оплату праці штатних працівників, які виконують наукові та науково-технічні роботи і враховані за графою 1 рядків 302 - 304 цієї форми звітності.

Рядок ^ 206 "відрахування на соціальні заходи" містить обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами.

Рядок 207 "матеріальні витрати" містить витрати на придбання та виготовлення спеціальних інструментів, пристроїв, стендів, апаратів, механізмів та іншого спеціального устаткування, необхідного для виконання конкретної теми, уключаючи витрати на його проектування, транспортування і встановлення. Такі витрати здійснюються за рахунок собівартості робіт, які виконуються за договорами, а те спеціальне устатковання, що залишилося після їх завершення чи припинення, а також дослідні зразки, макети та інші вироби, придбані чи виготовлені в процесі роботи над темою, передаються замовнику. Якщо після завершення теми вказані устатковання і вироби не повернено замовнику, вони інвентаризуються і залежно від вартості зараховуються до складу основних чи оборотних фондів з уставного фонду як такі, що надійшли безоплатно. До витрат уходить вартість комплектувальних виробів та спецустатковання для наукових чи експериментальних робіт, які не переходять на баланс організації-виконавця.

Дані відображають інформацію згідно з вартістю придбання, уключаючи націнки (надбавки), комісійні винагороди, виплачені постачальницьким, зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, мито, витрати на транспортування, зберігання та доставку, які здійснюються силами сторонніх організацій.

Рядок ^ 208 із загальної суми матеріальних витрат (рядок 207) містить витрати на обладнання, зараховане до складу основних засобів.

Рядок 209 "інші матеріальні витрати" включає вартість придбаних сировини і матеріалів, комплектувальних виробів, напівфабрикатів, палива, енергії усіх видів, природної сировини, робіт та послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами (організаціями), утрат від нестачі матеріальних ресурсів, які надійшли, у межах норм природних утрат.

До даних рядка 209 не входить вартість наукових і науково-технічних робіт, виконаних за договорами із сторонніми організаціями і які враховано у рядку 215.

Рядок 210 "інші поточні витрати" вміщає інші види поточних витрат, що пов'язані з виконанням наукових та науково-технічних робіт і не враховані в рядках 204, 206, 207, 209.

Рядок 211 "Капітальні витрати на дослідження і розробки" вміщає капітальні інвестиції на виконання наукових та науково-технічних робіт (не включаючи витрати, враховані у рядку 203), за винятком капітальних інвестицій на будівництво житла, об'єктів культурно-побутового призначення тощо, які не пов'язані з науковою та науково-технічною діяльністю.

Із загальної суми капітальних витрат (рядок 211) виділено капітальні інвестиції на придбання земельних ділянок, будівництво та придбання споруд - рядок 212; на придбання устатковання, зараховане до складу основних засобів (за винятком витрат, що враховані в рядку 207), - рядок 213; інші капітальні витрати, пов'язані з дослідженнями та розробками, - рядок 214. Дані рядка 211 дорівнюють сумі даних рядків 212, 213, 214.

Рядок 215 "Витрати на дослідження і розробки, виконані співвиконавцями" вміщено вартість наукових та науково-технічних робіт, виконаних сторонніми організаціями за договорами з організацією, що звітує.

^ 2.2. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи за видами робіт

У рядках 217 - 220 "фундаментальні дослідження", "прикладні дослідження", "науково-технічні розробки" та "науково-технічні послуги" внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи (рядок 216) розподілено за видами робіт. При цьому дані в рядку 216 "усього" дорівнюють даним рядка 203. Сума рядків 217 - 220 дорівнює даним рядка 216.

Довідка 1

Рядок 221 містить внутрішні поточні витрати на наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення або вдосконалення нових видів виробів, технологій та матеріалів, з них рядок 222 - виконаних на замовлення промислових підприємств.

^ 2.3. Розподіл внутрішніх витрат за тематичною спрямованістю наукових та науково-технічних робіт

Цей підрозділ відображає розподіл внутрішніх витрат за тематичною спрямованістю наукових та науково-технічних робіт.

Рядок 223 містить загальний обсяг внутрішніх витрат на наукові та науково-технічні роботи. Дані рядка 223 графи 2 відповідають даним рядка 202.

Графа А містить точний, розбірливий перелік видів економічної діяльності підприємств (організацій), на замовлення яких виконувалися наукові та науково-технічні роботи протягом звітного року.

Так як у звіті змінено назву графи 1 на "Код виду економічної діяльності за КВЕД", орган державної статистики проставляє відповідні коди видів економічної діяльності за КВЕД на рівні трьох знаків.

У графі 2 відображено внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок з кожної теми, що виконувалася протягом року. Сума даних витрат дорівнює даним рядка 223 графи 2.

^ 2.4. Джерела фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт

Цей підрозділ містить внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами за джерелами їх фінансування.

Також у цьому підрозділі дані про кошти на виконання наукових та науково-технічних робіт розподілено на ті, що належать до власних коштів, і на ті, що отримані від інших організацій, незалежно від приналежності їх до секторів діяльності.

Рядок 251 "Внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт" міcтить інформацію про кошти, спрямовані на виконання наукових та науково-технічних робіт, з подальшим розподілом їх за джерелами фінансування.

Дані графи ^ 1 рядка 251 дорівнюють даним рядка 202.

Графа 1 містить загальну суму фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, уключаючи поточні (без амортизації) та капітальні витрати.

У графах ^ 2 - 5 кошти, указані в графі 1, розподілено за видами наукових та науково-технічних робіт, причому дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2 - 5.

Рядок 252 "власні кошти" містить витрати на проведення наукових та науково-технічних робіт за рахунок власних коштів, у тому числі за рахунок фонду виробничого та соціального розвитку, за рахунок собівартості продукції (робіт, послуг), що виробляється (крім коштів, які враховуються вищими навчальними закладами за рядком 257).

Рядок 253 "кошти бюджету" містить сумарні (консолідовані) бюджетні кошти, тобто кошти, що надійшли на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок державного бюджету та місцевих бюджетів незалежно від того, отримані вони безпосередньо чи за договорами із замовниками.

Рядок 254 "кошти державного бюджету" містить інформацію про кошти, отримані з Державного казначейства України, у т. ч. кошти, фактично виділені цільовим призначенням на виконання заходів та завдань наукової частини державних цільових, наукових і науково-технічних програм (рядок 255).

Рядок 256 "кошти місцевих бюджетів" вміщує витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок коштів, отриманих з місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.

Рядок 257 "бюджетні кошти на утримання вищих навчальних закладів (сектор вищої освіти)" містить кошти, що виділені в межах загальних бюджетних асигнувань у формі цільових контрактів чи грантів на наукову та науково-технічну роботу (крім коштів, зазначених у рядках 253 - 256). Дані, зазначені у рядку 257, органи державної статистики збирають тільки від організацій (підприємств), що належать до сектору вищої освіти (вищих навчальних закладів).

Рядок 258 "кошти фондів спеціального призначення" містить кошти, що надійшли на виконання наукових та науково-технічних робіт від різних галузевих, міжгалузевих (небюджетних) і міжнародних фондів.

Рядки 259 - 262 "кошти організацій державного сектору", "кошти організацій підприємницького сектору", "кошти організацій сектору вищої освіти", "кошти приватних некомерційних організацій" містять кошти організацій-замовників, які надійшли на виконання наукових та науково-технічних робіт, крім наведених у рядках 253 - 256.

Додаток до цих роз'яснень містить локальний класифікатор за секторами діяльності (далі - ЛКСД), відповідно до якого визначається приналежність організації-замовника.

Рядок 263 "кошти іноземних джерел" відображає інформацію про кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, що належать до сектору 5 ЛКСД, наведеному у додатку до цих роз'яснень.

Кошти, одержані в іноземній валюті, містяться у звіті у перерахунку у гривню за курсом Національного банку України на день підписання акта здавання-приймання робіт або іншого документа, який підтверджує їх завершення, або на день фактичного надходження коштів на рахунок.

Рядок 264 "кошти інших джерел" відображає інформацію про кошти, що надійшли на виконання наукових і науково-технічних робіт з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Кошти, отримані на виконання наукових та науково-технічних робіт, можуть бути у формі грантів або пожертвувань у вигляді грошових чи інших ресурсів (наприклад, персоналу або обладнання, переданих для використання у дослідженнях та розробках) або отримані на основі контрактів. Якщо передача значних ресурсів здійснюється в негрошовій формі, проводиться оцінка їх поточної вартості, оскільки всі операції повинні бути враховані у грошовому еквіваленті. Ці кошти віднесені до відповідних джерел фінансування.

Розділ 3. Наукові кадри

^ 3.1. Кількість працівників наукової організації на кінець звітного періоду

Розділ 3 містить інформацію про кількість працівників станом на кінець звітного періоду.

Рядок 301 "Кількість працівників основної діяльності" вміщує інформацію про загальну кількість працівників організації, зайнятих в основному чи допоміжному видах діяльності, який за КВЕД класифікується за кодом 72. Дані рядка 301 дорівнюють сумі рядків 302 - 305.

Рядок 302 "дослідники" містить дані про кількість наукових та інженерно-технічних працівників, які професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, який здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові дослідження та розробки). Дослідники, як правило, мають повну вищу освіту (диплом, що засвідчує здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" або "спеціаліст" у вищому навчальному закладі III - IV рівня акредитації або прирівняному до нього).

Рядок 303 "техніки" містить інформацію про кількість працівників, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень та розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп'ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробовувань і аналізів; реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень та схем; проведення статистичних обстежень тощо). Техніки можуть мати як повну вищу, так і базову чи неповну вищу освіту (диплом, що засвідчує здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" або "молодший спеціаліст" у вищому навчальному закладі I - II рівня акредитації або прирівняному до нього) та (чи) необхідний професійний досвід і знання.

Рядок 304 "допоміжний персонал" містить дані про працівників, які виконують допоміжні функції, пов'язані з проведенням досліджень та розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання і приладів; робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають повної вищої, базової вищої чи неповної вищої освіти.

Рядок 305 "інші" містить інформацію про інших працівників, що виконують функції загального характеру, пов'язані з діяльністю організації в цілому (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.), а також працівників, які зайняті переважно наданням науково-технічних послуг населенню або іншими видами діяльності, що не пов'язані з науковими дослідженнями і розробками.

У звіті додатково введено рядок 3051 "З рядка 301 - жінки", у якому виділено інформацію про кількість жінок, уключених до складу працівників наукової організації (ряд. 301).

Графа 1 відображає:

- кількість штатних працівників, уключаючи працівників бухгалтерії, кадрових служб, підрозділів матеріально-технічного забезпечення тощо самостійних науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій (код основного виду діяльності 72 за КВЕД);

- кількість персоналу структурних одиниць, які виконують наукові дослідження і розробки, промислових підприємств (код одного із другорядних видів діяльності 72 за КВЕД);

- кількість працівників науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів (код одного з другорядних видів діяльності 72 за КВЕД);

- кількість працівників структурних підрозділів, що виконують наукові дослідження і розробки, інших організацій (код одного з другорядних видів діяльності 72 за КВЕД).

Графа ^ 1 не містить кількість сумісників і тих, хто працює за договорами цивільно-правового характеру.

Графа 2 містить інформацію про кількість спеціалістів із закінченою повною вищою освітою.

Графи 3 і 4 містять інформацію про кількість докторів та кандидатів наук із загального числа працівників основної діяльності.

Графа ^ 5 містить інформацію про кількість спеціалістів із закінченою базовою вищою чи неповною вищою освітою.

Графа 6 містить інформацію про інших працівників з незакінченою базовою вищою чи неповною вищою освітою, із закінченою повною середньою освітою, а також тих, які не мають середньої освіти.

Відповідність освітніх рівнів зазначена у законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту" (далі - закони). Зокрема, згідно з цими законами відповідність освітніх рівнів, які встановлені до 1996 року, і освітніх рівнів, установлених після 1996 року, така:

^ Освітні рівні, які встановлені після 1996 р.
  1   2

Схожі:

Н. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
Н. С. Власенко Роз\П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про...
Н. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 2-3 нк (один раз на рік)...
Н. С. Власенко Роз\Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи...
Н. С. Власенко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
Н. С. Власенко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...
Н. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
Н. С. Власенко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 6-тп (ес) (річна) "Звіт про...
Н. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення окремих показників форми...
Економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 06....
Н. С. Власенко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Пв (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка