Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ
НазваФінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ
Сторінка1/18
Дата17.07.2013
Розмір1.76 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
(титульну сторінку необхідно доопрацювати самостійно)

^ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

ПРИ ПРИЙНЯТТІ

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
З М І С Т
Вступ .......................................................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1.

^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО

ПРОГНОЗУВАННЯ

1.1. Фінансове планування та прогнозування: зміст, призначення,

склад і завдання ............................................................................................. 9

1.2. Види фінансового прогнозування та їх характеристика .......................... 33

1.3. Фінансовий план підприємства, його зміст та порядок складання ......... 51

1.4. Фінансова звітність підприємств України ................................................. 62

РОЗДІЛ 2.

^ ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Прогнозування доходів і витрат підприємства ......................................... 64

2.2. Розробка балансового плану підприємства ............................................... 74

2.3. Розробка плану формування та використання фінансових ресурсів

підприємства ................................................................................................. 84

2.4. Прогнозування руху грошових коштів підприємства ............................. 88

2.5. Перспективна оцінка фінансової рівноваги підприємства ...................... 93

РОЗДІЛ 3.

^ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

3.1. Шляхи удосконалення системи фінансового прогнозування ................ 104

3.2. Вплив фінансового прогнозування на ефективність

фінансового менеджменту ......................................................................... 110

Висновки ............................................................................................................... 120

^ Список використаної літератури ..................................................................... 126

Додатки .................................................................................................................. 132

В С Т У П

Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різних видів доходів і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.

У сучасних умовах форми фінансових відносин перетерплюють серйозні зміни. Становлення ринку і підприємництва припускає не тільки роздержавлення економіки, приватизацію підприємств, їхню демонополізацію для створення вільного економічного сектора, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, але і фінансове оздоровлення народного господарства, створення адекватної системи фінансових відносин.

Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу та використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.

У сучасних умовах ринкових відносин виникає об'єктивна необхідність фінансового прогнозування. Без фінансового прогозування неможливо домогтися дійсних результатів на ринку.

Фінансове прогнозування прямо пов'язане з плануванням виробничої діяльності підприємства. Усі фінансові показники базуються на показниках обсягу виробництва, асортименту продукції, собівартості продукції.

Планування та прогнозування фінансових показників дозволяє знаходити внутрішні резерви підприємства, дотримуватися режиму економії. Одержання планового розміру прибутку й інших фінансових показників можливо лише за умови дотримання планових норм витрат праці і матеріальних ресурсів. Обсяг фінансових ресурсів, розрахованих на основі фінансових планів, усуває надмірні запаси матеріальних ресурсів, непродуктивні витрати, позапланові фінансові інвестиції. Завдяки фінансовому плануванню та прогнозуванню створюються необхідні умови для ефективного використання виробничих потужностей, підвищення якості продукції.

Фінансове планування та прогнозування являє собою процес розробки системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності фінансової діяльності в майбутньому періоді.

Переваги фінансового прогнозування полягають у тому, що воно:

 • утілює стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників;

 • забезпечує фінансовими ресурсами, закладеними у виробничому плані економічні пропорції розвитку;

 • надає можливість визначення життєздатності проекту підприємства в умовах реальної ринкової конкуренції;

 • служить дуже важливим інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Планування та прогнозування допомагає запобігати помилковим діям в області фінансів, а також зменшує число невикористаних можливостей.

При переході до ринкової економіки питання фінансового прогнозування відіграють провідну роль в теорії і практиці господарської діяльності підприємства при прийнятті управлінських рішень. У нових економічних умовах фінансове прогнозування розглядається як невід'ємна частка загального прогнозування та планування виробничої діяльності. Фінансове прогнозування та планування постає як процес визначення поточних і перспективних фінансових потреб підприємства на плановий період, визначення напрямків і структури витрат коштів, а також контроль за їх використанням.

Підприємства України тривалий час функціонували в умовах економічної кризи. Практична реалізація провідного принципу ринкової економіки — невтручання держави в господарчу діяльність підприємств — сприяє формуванню конкурентного середовища. Адаптація підприємств до ринкових умов передбачає самостійний пошук шляхів, удосконалення своєї діяльності, використання досягнень світового досвіду для подальшого зростання потенціалу. Для вирішення цих питань підприємствам необхідно впроваджувати нові підходи до практичного застосування фінансового прогнозування і планування господарської діяльності.

Методологія фінансового прогнозування та планування не достатньо адаптована до нових умов господарювання в Україні, які весь час зазнають подальшого розвитку. Тому перед економічною наукою постійно виникають нові питання, серед яких методологія фінансового прогнозування і планування, адекватного сучасним умовам господарювання, є досить актуальною.

Набутий досвід фінансового прогнозування сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених-дослідників потребує свого осмислення, узагальнення і розвитку. Зауважимо, що сучасна вітчизняна методологія фінансового прогнозування пропонує застосування досить багатьох традиційних методів планування, таких як метод коефіцієнтів, нормативний, балансовий. Математичні методи у фінансовому прогнозуванні майже не розвинені, особливо для підприємств сфери матеріального виробництва.

Постійному прогнозу і аналізу економічного розвитку підприємств у сучасних умовах заважає відсутність відповідного інструментарію прогнозування та планування. Світова практика переконує у високій ефективності застосування економіко-математичних моделей у фінансовому плануванні, результати обчислення яких далі підлягають експертизі і є інформаційною основою прийняття управлінських рішень. Найважливішим елементом такого фінансового прогнозування та планування постає розробка цінової політики підприємства.

Виходячи з цього актуальність дослідження, яка полягає в методологічному обґрунтуванні, розробці і запровадженні в практику ефективного фінансового прогнозування, планування і контролю як найважливіших елементів регулювання розвитку підприємства та основної умови прийняття управлінських рішень, зумовила вибір теми, мети, задач, структури та зміст магістерської дипломної роботи.

Загалом наше дослідження побудоване на досить великій бібліографічній базі. Список використаної літератури нараховує 74 найменування, серед яких значну долю займають спеціальні наукові розробки різних вчених з проблем планування та прогнозування фінансової діяльності підприємств. Перш за все виокремимо наукові статті Ю.Субботович [68], О.Коструби [42], В.Борисової [13], Л.Сухової та В.Борисової [69]. Ці автори в своїх доробках досліджують окремі аспекти фінансового планування та прогнозування на підприємствах України. Як бачимо, наша проблематика не досить широко поширена в періодичній літературі.

Найбільшого значення та об’єму мають монографічна та навчальна література, котра містить або повністю присвячений текст нашому об’єкту та предмету дослідження, або лише як певну частину матеріалу. Найбільш повно питання фінансового планування та прогнозування при прийнятті управлінських рішень розкриваються в працях В.Гриньової [22; 23], М.Білик [8; 9], В.Борисової [14; 34], І.Зятковського [31; 32], О.Бандурки [5], О.Білої [7], Л.Басовського [6], Б.Грабовецького [21], Н.Костіної [41], Л.Кравченко [44; 45], Г.Крамаренко [46; 47], А.Мазаракі [52], О.Олексюк [55], О.Орлова [56], Р.Слав’юка [64], Р.Валевич [15; 16], Н.Ушакової [70] та деякі ін. Ці роботи присвячені аналізові саме фінансового планування та прогнозування менеджерами підприємств.

Існує також цілий ряд видань з фінансового менеджменту, де частково висвітлюються і питання щодо нашої проблематики дипломної роботи.

Певне значення для підготовки тексту цього дослідження мали й безпосередні джерела організаційно-правового характеру [53; 54; 59].

Як підсумок, можемо відзначити, що літератури з даної проблематики не так уже й багато, а в літературі загально-навчального характеру висвітлюється невеликий обсяг проблеми, і до того ж, хоча й різними авторами, але по суті майже ідентично між собою.

^ Об’єктом нашої роботи є процес фінансового прогнозування на вітчизняних підприємствах та за кордоном.

Предметом дипломного дослідження виступає аналіз особливостей фінансового планування та прогнозування при прийнятті управлінських рішень під час виробничої діяльності підприємства.

Мета роботи полягає в з’ясуванні сучасного стану фінансового управління на підприємствах та характеристиці новітніх наукових наробок щодо методології фінансового прогнозування в фінансовому менеджменті.

Практичне значення дослідження фінансового прогнозування при прийнятті управлінських рішень полягає в подальшому застосуванні вивчених питань теми дипломної роботи на практиці, тобто в роботі менеджером на підприємствах України.

^ Досягнення поставленої нами мети роботи зумовлено вирішенням таких завдань:

 • з’ясувати зміст і склад фінансового планування й прогнозування;

 • визначити завдання та призначення цих економічних категорій;

 • проаналізувати різні види та дати характеристику класифікації фінансового прогнозування;

 • охарактеризувати особливості, зміст і порядок складання фінансового плану підприємства;

 • визначити перелік та специфіку фінансової звітності підприємств України;

 • провести аналіз фінансового прогнозування на прикладі комерційного підприємства ДП „Ейвон Юкрейн Косметікс” (м. Київ);

 • дати перспективну оцінку фінансової рівноваги даного підприємства;

 • показати вплив фінансового прогнозування на ефективність фінансового менеджменту;

 • запропонувати шляхи вдосконалення сучасної системи фінансового прогнозування.


^ Структура диплому: диплом складається зі вступу, трьох розділів, висновку, додатків та списку використаної літератури, який налічує 74 найменування.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дипломної роботи, сформульовано мету, визначені завдання, предмет та об’єкт дослідження, відображено практичне значення роботи.

У першому розділі розкривається суть (зміст) фінансового планування та прогнозування, їх призначення, склад та завдання, аналізуються види фінансового прогнозування, дано характеристику фінансового плану підприємства та фінансової звітності в Україні загалом.

У другому розділі нами подано аналіз фінансового прогнозування на конкретному комерційному підприємстві України — ДП „Ейвон Юкрейн Косметікс”.

Третій розділ дипломної роботи присвячений аналізові можливих шляхів удосконалення системи фінансового прогнозування. Тут розкривається вплив фінансового прогнозування на ефективність фінансового менеджменту.

Загалом дипломна робота містить у собі 139 сторінок тексту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ iconРеферат з дисципліни “Менеджмент”
Особливе значення в якому надається стратегії підприємства, яка виводиться на головній позиції при прийнятті будь-яких управлінських...
Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ iconРеферат з дисципліни “Витрати виробництва”
Контроль формування собівартості. Особливе значення в якому надається стратегії підприємства, яка виводиться на головній позиції...
Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ iconТема прийняття управлінських рішень. Методи обгрунтування управлінських рішень
...
Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Утвердження України як держави з ринковою економікою висуває нові вимоги до систем управління підприємствами....
Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ iconСтановлення І розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно...
Ез такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських...
Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ icon11 внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропозиції та темпи розширеного відтворення, є основною формою...
Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ icon1. Необхідність І сутність фін менеджменту
Принципи Фм: 1 Інтегрованість з загальною системою управління підприємством; 2 Комплексний характер прийняття управлінських рішень;...
Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ iconСутність та необхідність стратегічного управління
Ще на початку XX сторіччя у перших працях з менеджмен­ту зазначалось, що планування є інструментом, який допома­гає у прийнятті управлінських...
Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ iconТеорія І практика розробки управлінських рішень
...
Фінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ iconАналіз І прогнозування фонду праці й заробітної плати
Співробітники ж, у свою чергу, досить вільно можуть вибирати підприємство, на якому їм будуть запропоновані найбільш привабливі умови,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка