Тема Комунікативний поворот у соціології
Скачати 57.54 Kb.
НазваТема Комунікативний поворот у соціології
Дата19.04.2013
Розмір57.54 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Философия > Документы

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Тема 5. Комунікативний поворот у соціології.

 1. Теорія соціальної дії Ю.Габермаса.

 2. Цілераціональна дія як інструментальна дія.

 3. Комунікативна дія.

 4. Обгрунтування комунікативної теорії суспільства.

 5. Історичні форми громадськості.


Основна література:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Додаткова література:
19, 20, 21, 22, 54, 55.

Комунікативний поворот у соціології.
Загальна характеристика соціальної теорії Ю.Габермаса. Теоретичні засади критичної теорії. Програма поєднання Марксової методології з новими тенденціями в буржуазній соціології та філософії. Місце соціальної теорії Ю.Габермаса в герменетично-феноменологічно-прагматично-семіотичному повороті у філософії другої половини ХХ ст. Теоретичні джерела: вчення Модерну про природне право, німецький ідеалізм, спадщина Маркса, неомарксизм Д.Лукача і Е.Блоха, соціологія О.Конта, В.Дільтея, ФНіцше, З.Фройда.

Дослідження двох феноменів соціальності: Öffentlichkeit (громадськості) та комунікації. “Структурні перетворення у сфері громадськості”. Проблема “студент і політика”. Складності с перекладом терміна Öffentlichkeit. Призначення і модуси сфери Öffentlichkeit: відкритість, сумісність, комунікативність. Історичні форми сфери Öffentlichkeit. Деполітизація Öffentlichkeit.

Теорія соціальної дії Ю.Габермаса. Цілераціональна дія як інструментальна дія. Комунікативна дія. Обгрунтування комунікативної теорії суспільства. Ідея ідеальної мовленнєвої комунікації та її реалізація в різноманітнних дискурсивних практиках.

Система і Lebenswelt. Горизонт життєсвіту. Структура Lebenswelt і комунікативні форми інтерсуб’єктивності. Діалектика символічно структурованого Lebenswelt.

Раціоналізація Lebenswelt. Парадокс раціоналізації Lebenswelt.

Проблеми інтеграції. Інтеграція соціальна та системна. Дуалізм сфер людського існування: сфера праці (взаємини з природою) і сфера інтеракції (міжлюдські взаємини).

Тема 7. Теорії індустріального і постіндустріального суспільства

 1. Соціально-філософська доктрина індустріалізму. Характеристика соціальних змін. Модернізація всіх сфер соціальності.

 2. Постіндустріальне суспільство. Два напрями: ліберальне (Д.Бел, Г.Гелбрейт, О.Тофлер, З.Бжезинський) та радикальне (А.Турен, Р.Арон).

 3. “Третя хвиля” О.Тофлера.

 4. Метод соціологічної інтервенції А.Турена. Конфлікт у програмованому суспільстві. Трансформація соціальних конфліктів.

 5. Класова структура суспільства. Правління технократії.

 6. Посткапіталістичне суспільство П.Дракера.

 7. Теоретична модель інформаційно-мережевого суспільства М.Кастельса.

 8. Суспільство ризику У. БекаОсновна література:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Додаткова література:
5, 9, 26, 29, 40, 45.

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Американская социологическая мысль: Тексты /Под ред. В. И. Добренькова. - М.: Изд-во МГУ, 1994.

 2. Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. - №10.

 3. Адорно Т., Хоркхаймер. Диалектика просвещения: философские фрагменты. – М., 1997.

 4. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. - М., 1992.

 5. Арон Р. Опій інтелектуалів. З фр. пер.Г.Філпчук. – К.: Юніверс., 2006. – 272 с.

 6. Баландьє Ж. Політична антропологія. – К., 2002.

 7. Бек. У. Общество риска. – М., 1999.

 8. Бек У. Что такое глобализация. Ошибки глобализма ответы на глобализацию. – М., 2001.

 9. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К.: Либідь, 1996.

 10. Бергер П., Лукман т. Социальное конструирование действительности. Трактат по социологии знания. – М., 1995.

 11. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000.

 12. Бурдье П. Социальное пространство и генезис “классов” // Вопросы социологии. – 1992. – Т. 1. – № 1.

 13. Бурдье П. Социология политики. – М., 1993.

 14. Вебер М. “Объективность” социально-научного и социально-политического познания // Избранные произведения. М., 1990. - С.707- 735.

 15. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Там же. - С.345-415.

 16. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Там же. - С.644-706.

 17. Вебер М. Протестанська етика і дух капитализму. – К., Основи,1998.

 18. Вебер М. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. – К., 1998.

 19. Габермас Ю. Легітимація через права людини. – К., 1999.

 20. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. – Львів: Літопис, 2000.

 21. Габермас Ю. Філософський дискурс модерну. – К., 2001.

 22. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі. – К.: Лібра, 2003.

 23. Гідденс Е. Соціологія. - К., 1999.

 24. Головко Б.А. Філософська антропологія. - К., 1997.

 25. Горкгаймер М. Критика інструментального розуму. – К.: ППС-2002, 2006. – 282 с.

 26. Западно-европейская социология Х1Х века: Тексты (Под ред.В.И.Добренькова. М., 1996.

 27. Зиммель Н. Как возможно общества? //Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М.,1996. - С.509-528.

 28. Зомбарт В. Буржуа. – М.: Наука, 1999.

 29. История теоретической социологии. В 4-х тт. – М.: Изд-во "Канон+" ОИ “Реабилитация”, 2002.

 30. Козловський П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. – К., 1996.

 31. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1985.

 32. Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2001.

 33. Луман Н. Общество как социальная система. – М.: Логос, 2004.

 34. Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории. - М., 1991.

 35. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-логос. – М., 1991.

 36. Маркузе Г. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального общества. - М., 1994.

 37. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2002.

 38. Мид Дж.Г. Интернализованные другие и самость // Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994.

 39. Мид Дж.Г. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994.

 40. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Academia, 1999.

 41. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1990. - Т.1,2.

 42. Проблема человека в западной философии. Сб. переводов. – М., 1988.

 43. Ростоу В. Стадии экономического роста. Нью-Йорк, 1961.

 44. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч.посібник. К., 1996.

 45. Современная социальная теория. – Новосибирск, 1995.

 46. Тоффлер О. Эра смещения власти //Философия истории: Антология: Пособие для студентов гуманит.вузов. М., 1994. - С.322-339.

 47. Тьоніс Ф. Спільнота і суспільство. – К., 2005.

 48. Фромм Э. Бегстство от свободы. – М., 1990.

 49. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986.

 50. Фромм Э. Человеческая ситуация. – М., 1994.

 51. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994.

 52. Фуко М. Наглядати й карати. Народження в'язниці / Пер. з фр.П.Таращук. – К. : Основи, 1998. 392 с.

 53. Фукуяма Ф. Конец истории? (Философия истории: Антология: Пособие для студентов гуманитвузов. М., 1994. - С.290-310.

 54. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Лекции и интервью. М., 1992.

 55. Хабермас Ю. О субьекте истории( Философия истории. М., 1994. - С.283-289.

 56. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках (Американская социологическая мысль: Тексты (Под ред. В.И.Добренькова. М., 1994.- С.481-496.

 57. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии. – М.: Институт Фонда "Общественное мнение", 2003.

 58. Шюц А. Структура повседневного мышления // Cоциологические исследования. 1988. – № 24.

 59. Элиас Н. Процесс цивилизации. Социологические и психологические исследования. В 2-х т. – М. – С.Петербург , 2001.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая практическая философия. - К., 1994.

 2. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.– Лібра, 1999.

 3. Западная социология (от О. Конта до Н. Лумана). – СПб., 1997.

 4. Западноевропейская социологія. Хрестоматия. М., 1996.

 5. История социологии в Западной Европе и США. – М., 1999.

 6. Култаєва М.Д., Шеремет І.І. Західноєвропейська теоретична соціологія ХХ століття. – Харків, 2003.

 7. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. Посібник. – К., 1996.

 8. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995.

 9. Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної философії К., 1996.

 10. Современная западная социология: Словарь. М., 1990.Схожі:

Тема Комунікативний поворот у соціології iconТема: Специфіка соціологічного аналізу політичного життя
...
Тема Комунікативний поворот у соціології icon«Сократичний поворот»
«Сократичний поворот» у філософії: ідеї та метод філософії Сократа. Проблема людини у Сократа
Тема Комунікативний поворот у соціології icon№1. Методика І порядок презентації. Мовленнєвий етикет спілкування....
Тема №1. Методика І порядок презентації. Мовленнєвий етикет спілкування. Мовно-комунікативний рівень проведення
Тема Комунікативний поворот у соціології iconІсторія становлення І розвитку соціології
Звісно, предметна сфера будь-якої галузі знань, а отже І соціології, з часом (з появою нових пізнавальних можливостей І зростанням...
Тема Комунікативний поворот у соціології iconВсеукраїнський студентський архів
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології
Тема Комунікативний поворот у соціології iconІсторія становлення І розвитку соціології
Соціологія як наука, її предмет І методи 4 § Основні категорії (поняття) соціології 12
Тема Комунікативний поворот у соціології icon1. Місце І роль соціології в системі наук про суспільство
Особливості предмета соціології та її функції визначають місце цієї науки в системі суспільних дисциплін. Органічно вписуючись у...
Тема Комунікативний поворот у соціології iconТема: Предмет, структура І функції соціології
Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. – К.: Каравела, 2004
Тема Комунікативний поворот у соціології icon1 Особливості соціології, як наукової дисципліни, що вивчає людське суспільство
Метод соціології вимагає вивчати суспільство під кутом зору його структури, функціонування І та розвитку
Тема Комунікативний поворот у соціології icon64. Основні поняття гендерної соціології
Гендерна соціологія — галузь соціології, що вивчає закономірності диференціації чоловічих І жіночих ролей, статеві відмінності на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка