А реферати
Скачати 412.16 Kb.
НазваА реферати
Сторінка1/5
Дата08.04.2013
Розмір412.16 Kb.
ТипРеферат
nauch.com.ua > Философия > Реферат
  1   2   3   4   5
ТЕМАТИКА

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ ФІЛОСОФІЯ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


Семінар: Філософія, її предмет та роль в суспільстві.

Мета заняття:Розкрити сутність філософії та її значення в системі вищої освіти. Визначити предмет філософії та специфіку філософування порівняно з предметним полем природничих наук. Охарактеризувати поняття світогляду, його структуру та історичні різновиди. Розглянути культурно-історичні передумови виникнення філософії. Проаналізувати методи та соціальні функції філософії.
Заняття 1.

1. Поняття світогляду та його історичні форми.

2. Концепції походження філософії. Міфологія і філософія.

3. Предмет філософії. Природа філософських проблем.

Заняття 2.

1. Методи філософії: діалектика, метафізика, рефлексія, інтерпретація, феноменологія.

2. Основні функції філософії :

а) світоглядна;

б) гносеологічна;

в) методологічна;

г) культуротворча;

Індивідуальні завдання

а) Реферати :

1. Міфологія як форма світогляду.

2. Концепція К. Ясперса про походження філософії.

3. Філософія і шкільна освіта.

б) Питання до дискусії :

1. Чи має філософія грунт в повсякденному житті людей, чи вона є приналежністю тільки духовної еліти суспільства ?

2. Чи можна говорити про відкриття в царині філософії ?

3. Чи повинна філософія бути наукою ?

в) Контрольні питання :

1. Що таке світогляд ? Яка його структура ? Як світогляд впливає на поведінку людини?

2. Які особливості філософського світогляду ? Чим він відрізняється від інших історичних типів світогляду ?

3. Чи можливий чисто науковий світогляд ?

4. Що вивчає філософія ? Чи потрібні людині знання про світ як ціле? В тому числі про відношення людини до світу?

5. Охарактеризуйте основні функції філософії. Проілюструйте їх. Покажіть чи впливає філософія на зміну світу ? Яким чином?.

6. Як співвідносяться філософія і наука?

7. Розгляньте світоглядні питання. Проаналізуйте які з них мають особливе значення для людини і суспільства?

8. Охарактеризуйте методи, які використовує філософія в поясненні світу .
Література :

Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. М.1991, Ч.1,Разд.1,

Нестеренко В.Г. Вступ до философии: онтология людини К.,1995.Розд.1,2.

Никифоров А.Л. Является ли философия наукой?//Философские

науки 1989,№6 с. 52-61.

Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? М., 1991, с.51-191,210-273.

Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии .М., 1990. С.272-292, 540-560, 623-642.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991, с.29-39, 420-508.
Семінар: Філософія Стародавнього Сходу.

Мета заняття: Розглянути особливості культурно-історичних генези філософії на Сході та Заході, головні філософські школи давньоіндійської та давньокитайської філософії. Зосередити увагу студентів на тому, що давньосхідна філософія була недостатньо роз’єднана з протофілософією і недостатньо відокремлена від пара філософії, зливаючись з повсякденною моральною свідомістю (в Китаї) та з релігій1но-міфологічною свідомістю (в Індії).

Засвоїти зміст основних понять: веда, брахман, атман, сансара, буддизм, дарма, нірвана, чарвака, конфуціанство, Небо, даосизм, Дао, принцип “ву вей”.
План заняття:

1. Культурно-історичні передумови виникнення філософії стародавніх Індії та Китаю.

2. Головні філософські школи стародавньої Індії і Китаю.

3. Філософія стародавнього Китаю: конфуціанство та даосизм
Індивідуальні завдання.

а) Реферати :

1. Філософія буддизму.

2. Конфуціанство та його вплив на китайську культуру.

б) Питання до дискусії :

1. Чи можливий синтетз східної філософії і європейської культури?

2. Чи могла б стати східна філософія основою виникнення науки, громадянського суспільства ... ?

в) Контрольні питання :

1. Розкрийте культурно-історичні передумови та особливості становлення східної філософії.

2. Які особливості філософії стародавньої Індії?

3. Охарактеризуйте основні положення конфуціанства і даосизму.

Література :

Антология мировой философии в 4-х томах. М., 1969. с.69-260.

История современной зарубежной философии. Компаративистский подход. Санкт Петербург. 1997.

История философии в кратком изложении. М., 1991. с. 17-65.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981.

Философія стародавнього світу. Читанка з історії філософії. Книга 1. Київ, 1992.

Семінар: Антична філософія : докласичний період.

Мета заняття: Розкрити соціально-культурні чинники зародження філософської думки в античній Греції, її зв'язок з науковим знанням. Зосередити увагу студентів на фундаментальних засадах становлення науки в мілетській натурфілософській школі, особливостях діалектики цього періоду, значення ідеї первоначала для переходу від міфологічного світогляду до власне наукового.

План заняття:

1. Проблема першоначала в мілетській філософії та її значення для становлення філософії і науки.

2. Діалектична філософія Геракліта.

3. Вчення про буття і пізнання в елеатрській філософії.

4. Філософія Демокріта. Атомістика Демокріта як першопочаткова науково -дослідницька програма.

Індивідуальні завдання:

а) Реферати:

1. Апорії Зенона та їх роль в становленні науково- раціонального пізнання.

2. Піфагорійська філософія, та її роль в становленні математики як науки.

б) Питання до дискусії :

1. Чи можливе виникнення науки поза принципом єдності світу.

2. Чи можна погодитись з твердженням відомого математика ХХ ст. М.Клайна, що найбільшим відкриттям, яке зроблено людством - є відкриття грецькими філософами могутності розуму?

в) Контрольні питання :

1. Як змінюється спосіб пояснення світу з виникненням філософії?

2. Як еволюціонують уявлення про першоначало в античній філософії? В чому важливість даної проблеми?

3. Який основний зміст діалектики Геракліта?

4. Яке значення мають поняття “логосу” і “космосу” для світогляду? Їх вплив на європейську культуру.

5. Який основний зміст елеатської філософії? Яке значення має поняття “буття”?

6. Який основний зміст атомістичної філософії Демокріта?
Література :

Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976.

Антология мировой философии. М., 1969. Т.1,ч.1.

Бичко І.В. Філософія. Курс лекцій. К., 1993. с. 43-62.

Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.

Виндельбанд В. История древней философии. К., 1995.с. 28-93.

История философии в кратком изложении. М., 1991.с. 66-121.

Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. М., 1972.

Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. М., 1991. с. 17-167.

Надточаев А.С. Философия и наука в эпоху античности.М.,1990. С. 22-140.


Семінар : Антична філософія: класичний період.

Мета заняття: З’ясувати особливості класичного періоду у розвитку античної філософії. Охарактеризувати сутність грецької просвіти, звернувши увагу на антропологічний поворот у філософії. Звернути увагу на гносеологічне значення релятивізму софістичної філософії та порівняти його з позицією Сократа. Розкрити фундаментальні положення філософських вчень Платона і Аристотеля. Здійснити загальний огляд філософії еллінізму.

Засвоїти зміст наступних понять: атомістика, апорія, діалектика, олеати, телеологія, софісти, скептицизм, стоїки.

План заняття:

1. Грецька просвіта. Софісти і Сократ.

2. Філософія Платона:

а) вчення про ідеї.

б) теорія пізнання.

в) соціальна філософія.

3. Еліністична філософія.

Індивідуальні завдання :

а) Реферати:

1. Проблема єдиного в праці Платона “Парменід”.

2. Вчення Аристотеля про субстанцію і матерію.

3. Філософія Платона як програма математичного природознавства.

б) Питання до дискусії :

1. Чи існує зв’язок між знанням і щастям, на чому наголошував Сократ? Чи керується людина в своїй поведінці знаннями?

2. Чи можна погодитись з висловлюванням І.Канта, що в філософії можна навчитись тому, яким потрібно бути, щоб бути людиною. Про що свідчить з цього приводу антична філософія?

3. Чи має аналог платонівське вчення про ідеї в світі? Що з цього приводу говорить сучасна наука (фізика,біологія)?

в) Контрольні питання:

1. Як змінюється предмет філософії з творчістю Сократа?

2. Який основний зміст методу і теорії пізнання Сократа? Їх роль?

3. Який зміст уявлень Платона про ідеї, чому його вчення розглядається як програма математичного природознавства?

4. В чому виражається культуротворча роль філософії Сократа і Платона для розвитку європейського суспільства?

5. Який основний зміст вчення Арістотеля про буття?

6. Який основний зміст вчення Арістотеля про пізнання?
Література:

Аристотель. Сочинения в 4-х томах.М., 1976.т.1.

Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976.

Антология мировой философии.М., 1969,т.1.с.319-319,370-434.

Виндельбанд В. История древней философии.К.,1995,с.94-250.

История философии в кратком изложении. М., 1991. с. 122-163.

Платон. Сочинения в 4-х томах.М., 1969-1972.

Надточаев А.С. Философия и наука в эпоху античности. М., 1990. С. 146-272.
Семінар : Філософія середньовіччя та епохи Відродження.

Мета заняття: Виявити особливості становлення середньовічної філософії, звернувши увагу на методологічне підгрунтя доробку античних мислителів (Платон, Аристотель) щодо вирішення проблеми співвідношення віри і розуму. Зосередити увагу на сутнісній стороні дискусії стосовно співвідношення віри і розуму між Тертуліаном і Августином Аврелієм, Т.Аквінським та Д. Скоттом. Розкрити сутність гуманістичної і реформаційної гілок у філософії і культурі епохи Відродження.

Засвоїти зміст наступних понять: креаціонізм, номіналізм, патристика, схоластика, фідеїзм, реалізм, символізм, томізм, універсалії, трансцендентальне, гуманізм, реформація.

^ План заняття:

1. Середньовічна філософія як синтез двох традицій : античної філософії і християнського откровення.

2. Проблема співвідношення віри і розуму в середньовічній філософії.

а) Співвідношення віри і розуму в філософії Тертуліана і Августина.

б) Проблема співвідношення віри і розуму в філософії Ф.Аквінського і Д.Скотта.

3. Номіналізм і реалізм.
Індивідуальні завдання.

а) Реферати :

1. Проблема віри і розуму в філософії Ф.Аквінського.

2. Алхімія як феномен середньовічної культури.

1. Гуманізм і проблема людської індивідуальності в філософії Відродження.

2. Філософсько-політичні погляди Маккіавелі.

3. Філософсько-світоглядні передумови коперніканської революції.

б) Питання для дискусії:

1. Чи можна розглядати середньовічну культуру як епоху занепаду європейської історії?

2. Чи існують об’єктивно загальні поняття (універсаліі)?

1. Чи існувала людина як особистість до епохи Відродження?

2. Чи могла б виникнути наука Нового часу без зміни образу світу філософії Відродження?
Контрольні питання :

1. Які передумови виникнення середньовічної філософії?

2. Який основний зміст філософських уявлень Августина?

3. Який філософський зміст боротьби реалізму і номіналізму в середньовічній філософії?

1. Які передумови виникнення філософії Відродження.

2. Охарактеризуйте зміни в поглядах на людину в філософії Відродження? Покажіть їх вплив на наступний розвиток європейської культури?

3. Розкрийте зміст філософських поглядів Миколи Кузанського та Дж. Бруно. Вкажіть їх вплив на становлення науки?
Література:
Антология мировой философии.М., 1969.

Виндельбанд В. История древней философии. К., 1995, с. 312-357.

История философии в кратком изложении. М., 1991. с. 196-287.

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979.

Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979.

Ортега-и-Гассет.Х. Вера и разум в сознании европейского средневековья. // Человек. 1992. №2.

Антология мировой философии. М., 1970., т.2. с. 53-175.

Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.

Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії ХV-XVII ст. Курс лекцій. Київ. 1994.

Кузнецов Б.Г. Идеи и образы итальянского Возрождения. М., 1978.

Кузанский Николай. Сочинения в 2-х томах. М., 1979-1980.

История философии в кратком изложении . М., 1991. с. 288-344.
  1   2   3   4   5

Схожі:

А реферати iconРеферати Журналістика
Розділ огляд та характеристика сучасних мультимедійних та електронних продуктів, які використовуються в освіті9
А реферати iconПроблеми розв’язуємо разом
Обладнання: аркуші білого паперу (13+3+3), маркери, фломастери, скоч, кнопки, екологічні плакати, реферати «Хімія та екологія», картки...
А реферати iconРеферати яких рекомендовані для написання науково-дослідницьких робіт
Склад районної команди для участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
А реферати iconСвятково оформлений зал. На стінах вислови про книгу та кращі малюнки...
Читайте!! Нехай у Вашому житті не буде жодного дня, коли б Ви не прочитали хоча б сторінки з нової книги
А реферати iconРеферати > Економіка підприємства > Основні фонди І виробнича потужність підприємства
Суму амортизації останнього року розраховують у такий спосіб, щоб балансовий залишок об'єкта наприкінці періоду його експлуатації...
А реферати iconВеликий вітчизняний педагог К. Д. Ушинський
Мі­ністерстві внутрішніх справ, але ця робота його не задовольняла ні матеріаль­но, ні морально. Деяке задоволення давало йому в...
А реферати iconРеферати > Економічні теми
України стало питання про її ставлення до тих або інших міжнародно-економічних об’єднань та коопераційних, інтеграційних процесів....
А реферати iconРеферати > Розміщення продуктивних сил > Проблеми безробіття в Україні
За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 млн...
А реферати iconКонституційно-правове забезпечення прав І свобод людини І громадянина
Ості удосконалення в Україні Рабінович П. М., Панкевич О. З., Добрянський С. П., Гудима Д. А., Гончаров В. В., Полянський Т. Т. та...
А реферати iconВеликий вітчизняний педагог к. Д. Ушинський життя І педагогічна діяльність....
Міністерстві внутрішніх справ, але ця робота його не задовольняла ні матеріально, ні морально. Деяке задоволення давало йому в цей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка