А реферати
Скачати 412.16 Kb.
НазваА реферати
Сторінка2/5
Дата08.04.2013
Розмір412.16 Kb.
ТипРеферат
nauch.com.ua > Философия > Реферат
1   2   3   4   5

Семінар: Філософія Нового часу.

Мета заняття: Розкрити соціально-культурні передумови формування раціоналістичної парадигми філософії Нового часу, зосередивши увагу на вирішенні проблеми пошуку адекватного пізнанню методу дослідження. Розкрити методологічне значення правил методу Р.Декарта, принципу сумніву та cogito.Розкрити сутнісні сторони вчення Г. Ляйбніца про монади та його значення для подальшого розвитку трансцендентальної філософії. Зосередити увагу на значенні соціально-політичного вчення Т. Гоббса і Дж. Локка для становлення соціального і політичного ландшафту України.

^ План заняття:

1. Обгрунтування раціоналізму в філософії Нового часу. (Ф.Бекон, Р.Декарт, Г.Лейбніц).

2. Формування раціонального підходу до суспільства. Концепція суспільного договору та громадянського суспільства (Т.Гоббс, Дж.Локк).

3. Проблема свободи і необхідності в філософії Спінози.
Індивідуальні завдання.

а) Реферати:

1. Обгрунтування раціоналізму в “Монадології” Лейбніца.

2. Проблема свободи і необхідності в філософії Б.Спінози.

3. Філософсько-світоглядні передумови становлення науки Нового часу.

б) Питання до дискусії:

1. Чи має сутнісні недоліки, а відтак і завершення громадянське суспільство, подібно до рабовласницького, чи феодального?

2. Чи доцільно Україні шукати свій власний шлях поза громадянським суспільством?

3. Чи відповідає вимогам громадянського суспільства розв’язання проблеми людини і її свободи в Конституції України?

в) Контрольні питання:

1. В чому особливість філософської позиції Ф. Бекона?

2. Який основний зміст філософської програми Ф. Бекона?

3. Який зміст методу Ф.Бекона, його вплив на становлення експериментального природознавства?

4. Який основний зміст образу світу в філософії Р.Декарта, його світоглядна позиція?

5. В чому сутність і значення принципу сумніву Декарта для новоєвропейської культури?

6. Які основні положення методу Декарта?

7. Які особливості раціоналістичної філософії Лейбніца?

8. Які основні положення концепції громадянського суспільства, її роль в розвитку європейської і світової культури?

9. В чому особливість розв’язання проблеми співвідношення свободи і необхідності в філософії Спінози?

10. В чому принципова відмінність Новоєвропейського раціоналізму від раціоналізму Античності.
Література:
Антология мировой философии. М., 1970.

Бекон. Сочинения в 2-х т. М.

Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. Курс лекцій. Київ. 1994.

Декарт Р. Сочинения в 2-х т. М., 1989, т.1.

История философии в кратком изложении. М., 1991. с. 345-426.

Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени, М., 1989.

Локк Дж. Сочинения в 3-х т. М., Т. 3, с. 135-406.

Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века. М., 1974.

Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII в. М., 1984.

Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983. с. 223-256, 292-372, 498-543.
Семінар: Німецька класична філософія.

Мета заняття: Розкрити загальну сутність німецької класичної філософію, основну увагу зосередивши на вченні І.Канта і Г.Гегеля.

Засвоїти зміст основних понять: трансцендентне, трансцендентальне, ноумен, феномен, річ у собі, апріорі, апостеріорі.

^ План заняття:

1. Трансцендентальна філософія І.Канта.

2. Філософія Г.В.Ф.Гегеля.

а) діалектика Гегеля.

б) концепція суспільного прогресу Гегеля.
Індивідуальні заняття.
а) Реферати:

1. Проблема виникнення науки в філософії І.Канта.

2. Філософія діяльності І.Г. Фіхте.

3. Особливості системи трансцендентального ідеалізму Ф.В.І. Шеллінга.

1. Розробка концепції матеріалістичної діалектики в творчості К.Маркса і Ф.Енгельса.

б) Питання до дискусії :

1. Чи являється марксизм закономірним результатом розвитку європейської історії (культури)?
б) Питання до дискусії:

1. Чи справді існують додосвідні (апріорні) форми пізнання?

  1. Якщо існують апріорні форми пізнання, то чи не свідчить це про переваги мисленного світу над чуттевим, а отже про пріоритет філософії в пізнанні?

  2. Чи відбудеться прогрес суспільства за Гегелем, відтак який справжній смисл людської історії?

  3. Чи можна погодитися з тезою К.Маркса : “Соціальні революції - локомотиви історії”?

  4. Де міститься справжня причина історичного тупику, в який зайшли країни “соціалізму” - в самому марксизмі, чи в особливостях власної історії і культури?


в) Контрольні питання:

1. Який основний зміст філософії І.Канта?

2. В чому сутність перевороту здійсненого Кантом в теорії пізнання?

3. В чому гуманістичне значення положення Канта: "Людина не може розглядатись засобом для досягнення цілей, а виступати лише метою?"

4. В чому суть філософії тотожності Шелінга?

5. Який основний зміст філософії активності Фіхте?

6. В чому суть абсолютного об’єтивного ідеалізму Гегеля?

  1. Який основний зміст діалектичного методу Гегеля?

  2. Які основні положення концепції суспільного прогресу Гегеля?

  3. Який зміст проблеми відчуження і її історична доля.

  4. В чому суть матеріалістичного розуміння історії?


Література:
Амус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1973.

Бердяєв Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма.,1990.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Соч. в 3-х т. М., 1970-1972, т. 1-3.

История философии в кратком изложении., М., 1989, с.455-563.

Кант И. Сочинения в 6-ти т. М., 1963, Т.3.

Маркс К. Економічно-філософські рукопис 1844 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори Т.42

Марксистско-ленинская теория исторического процесса. М., 1983.

Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. М., 1962.

Фромм Э. Концепция человека у К.Маркса // Фромм Э. Душа человека. М., 1992.

Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика Канта. К., 1974.

Семінар: Філософська думка в Україні.

Мета заняття: Розкрити культурно-історичні засади формування української філософії. Розглянути особливості філософування в культурі Київської Русі, особливості становлення християнського неоплатонізму XIV – XVI ст. З’ясувати специфіку філософії українського духу в Києво-Могилянській академії. Особливості філософської позиції Г.Сковороди.

Засвоїти зміст основних понять: двовір’я, агіографія, ісихазм, ареопагітизм, полемісти, полемісти, двонатурність світу, “три світи”, “сродна праця”, “нерівна рівність”.

План заняття:

1. Культурно-історичні особливості становлення філософської думки Київської Русі.

2. Києво-Могилянська академія—перший в Україні центр професійної філософії.

3. Філософські погляди Г.С.Сковороди.


^ Семінар: Особливості філософської думки в Україні XVIII – XX ст.

Мета заняття: Проаналізувати специфіку філософії українського просвітництва, філософію серця П.Юркевича. З’ясувати засадничі підстави філософії української національної ідеї в кінця XIX – початку X ст., та українського філософського відродження в 60-х роках ХХ ст..

Засвоїти зміст основних понять: українське бароко, український романтизм, громадійство, філософія серця, націософія, історіософія, , доба “розстріляного відродження” української філософії, доба “другого відродження” української філософії.

План заняття:

1.Філософські погляди П.Юркевича.

2. Філософскі погляди І.Я.Франка.

3.Філософія національної ідеї Д.Донцова і В.Липинського
Індивідуальні завдання.
а) Реферати:
1. Антична культура і українська філософія.

2. Філософські ідеї діячів Острозького культурно-освітнього центру.

3. Проблема людини в філософії Г.С.Сковороди.

4. Філософські аспекти творчості Т.Г.Шевченка.

5. Ноосферна концепція В.І. Вернадського
б) Питання до дискусії :
1. Чи можна розглядати екзістенціально-софійне спрямування української філософії, як її перевагу?
в) Контрольні питання :
1. Які особливості становлення філософської думки Київської Русі?

2. Який зміст філософії Г.С.Сковороди?

3. В чому смисл “філософії серця” П.Юркевича?

4. Розкрийте зміст філософських поглядів І.Я. Франка?

5. Охарактеризуйте зміст національної ідеї Д.Донцова і В.Липинського?

6. Що являла собою Київська екзистенціальна філософська школа і які головні ідеї її характеризують?
Література :
Вернадский В.И.Философские размышления натуралиста. М., 1989.

Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій .-К.,1966.

Донцов Д. Дух нашої давнини.-Дрогобич ,1991.

Історія філософії України.Хрестоматия.К.,1993.

Історія філософії України.Підручник.-К.,1994.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.-К,1992.

Юркевич П.Вибране.-К.,1993.

Семінар: Сучасна світова філософія.

Мета заняття: Характеризуючи культурно-історичні передумови, що склалися в новочасну добу, висвітлити сутність кризи новочасної європейської філософії, та показати, яким чином вона сприяла формуванню головних напрямків сучасної світової філософії. Проаналізувати філософський позитивізм та його різновиди, сутність філософського ірраціоналізму, філософії життя та екзистенціалізму. З’ясувати вплив становлення герменевтики на формування сучасної світової філософії, з’ясувати сутність феноменології.

План заняття:

1. Виникнення і сутність філософії життя.

а) Особливості філософських поглядів Ф. Ніцше.

б) Еволюційна концепція А. Бергсона.

2. Феноменологічна філософія Е. Гуссерля.

3. Проблема людини в філософії екзістенціалізму.

4. Особливості філософії постмодернізму .

Індивідуальні завдання:

а) Реферати:

1. Теорія інтуіції А. Бергсона.

2. Воля як визначальна категорія "філософії життя."

3. Феноменологія Гуссерля.

б) Питання до дискусії:

1. Чи справді людський розум принципово обмежений в осягненні глибин людського життя і світу в цілому?

2. Чи має переоцінка цінностей, започаткована Ніцше, свою межу?

в) Контрольні питання:

1. Чому відбувається в середині ХІХ ст. переорієнтація європейської філософії з раціоналізму до ірраціоналізму?

2. Яка основна проблематика і зміст "філософії життя"?

3. Який основний зміст філософії Гуссерля, в чому сутність феноменологічного методу?

4. В чому сутність герменевтики, як змінює вона уявлення про роль мови в житті людини, її відношення до науки?

5. Які напрямки і тенденції розвитку релігійної філософії в ХХ ст.
Література:
Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда Гуссерля. // Вопросы философии., 1992, № 7.

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию //Вопросы философии, 1992, № 7.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Філософська і соціологічна думка.)1996. № 3-4.

Ницше Ф. и др. Сумерки богов. М., 1988.

Камю А. Бунтующий человек. М., 1992.
Семінар: Буття. Філософський та соціокультурний зміст.

Мета заняття: Розглянути соціокультурний зміст філософських категорій “буття”, “небуття”, “смисл”, а також – “простір” і “час” як форми присутності людини в бутті.

З’ясувати зміст основних понять теми: світ, всесвіт, простір, час, розвиток, онтологія свідомість, ментальність.

План заняття:

1. Проблема буття і основні шляхи її вирішення.

2. Матерія.

3. Спосіб та форми існування матерії.

4. Поняття природи. Співвідношення природного та соціального у життедіяльності людини і суспільства.
Індивідуальні завдання.
а) Реферати:

1. Еволюція філософських уявлень про простір і час.

2. Проблема розвитку в сучасній науці: концепція глобального еволюціонізму.
б) Питання до дискусії:

1. Чи існує суперечність між природою і суспільством?

2. Чи існує направленість в розвитку Всесвіту?

3. Що являє собою оточуючий світ: хаос чи порядок?
в) Контрольні питання:

1. У чому полягає життевий та філософський сенс проблеми буття?

2. Як еволюціонували уявлення про матерію в історії філософії?

3. Що являє собою рух як спосіб існування матерії?

4. Яке співвідношення руху і розвитку?

5. Розкрийте зміст філософських уявлень про простір і час?
1   2   3   4   5

Схожі:

А реферати iconРеферати Журналістика
Розділ огляд та характеристика сучасних мультимедійних та електронних продуктів, які використовуються в освіті9
А реферати iconПроблеми розв’язуємо разом
Обладнання: аркуші білого паперу (13+3+3), маркери, фломастери, скоч, кнопки, екологічні плакати, реферати «Хімія та екологія», картки...
А реферати iconРеферати яких рекомендовані для написання науково-дослідницьких робіт
Склад районної команди для участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
А реферати iconСвятково оформлений зал. На стінах вислови про книгу та кращі малюнки...
Читайте!! Нехай у Вашому житті не буде жодного дня, коли б Ви не прочитали хоча б сторінки з нової книги
А реферати iconРеферати > Економіка підприємства > Основні фонди І виробнича потужність підприємства
Суму амортизації останнього року розраховують у такий спосіб, щоб балансовий залишок об'єкта наприкінці періоду його експлуатації...
А реферати iconВеликий вітчизняний педагог К. Д. Ушинський
Мі­ністерстві внутрішніх справ, але ця робота його не задовольняла ні матеріаль­но, ні морально. Деяке задоволення давало йому в...
А реферати iconРеферати > Економічні теми
України стало питання про її ставлення до тих або інших міжнародно-економічних об’єднань та коопераційних, інтеграційних процесів....
А реферати iconРеферати > Розміщення продуктивних сил > Проблеми безробіття в Україні
За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 млн...
А реферати iconКонституційно-правове забезпечення прав І свобод людини І громадянина
Ості удосконалення в Україні Рабінович П. М., Панкевич О. З., Добрянський С. П., Гудима Д. А., Гончаров В. В., Полянський Т. Т. та...
А реферати iconВеликий вітчизняний педагог к. Д. Ушинський життя І педагогічна діяльність....
Міністерстві внутрішніх справ, але ця робота його не задовольняла ні матеріально, ні морально. Деяке задоволення давало йому в цей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка