Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Скачати 228.04 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Сторінка1/3
Дата09.04.2013
Розмір228.04 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Философия > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з наукової роботи

___________ проф. І.В. Шелевицький

«__»___________ 2013 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки


Розглянуто

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № ___ від «___»______ 2013 р.

в/о завідувача кафедри

_____________ Т. О. Дороніна

Кривий Ріг – 2013
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму для складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13.00.01 – “Загальна педагогіка та історія педагогіки” розроблено відповідно до паспорта спеціальності, що досліджує мету, зміст, методи, засоби, форми організації та контроль навчальної діяльності. а також логіку, методи та методику науково-педагогічних досліджень.

Зміст програми передбачає виявлення володіння майбутніми аспірантами досягненнями світової цивілізації в галузі педагогічної науки з урахуванням надбань української педагогічної думки та шкільної практики, багатовікових педагогічних традицій українського народу; виявлення розуміння генезису педагогічних категорій, володіння основами теорії навчання та виховання, сучасними педагогічними технологіями та методами науково-педагогічних досліджень.

^ Вимоги до знань та умінь майбутніх аспірантів.

Майбутній аспірант повинен знати: історію розвитку педагогіки, структуру та функції навчальної дисципліни, бути ознайомленим з різними педагогічними концепціями, підходами та поглядами вітчизняних та зарубіжних вчених на проблеми освіти та виховання; предмет навчальної дисципліни: закономірності, концепції та перспективи розвитку педагогіки як науки і навчальної дисципліни; тенденції та перспективи розвитку освіти в Україні та у розвинутих країнах; особливості пізнавальних процесів, шляхів забезпечення успішного навчання і розвитку особистості; нормативні та законодавчі документі про освіту.

Майбутній аспірант повинен вміти: послідовно і систематично розвивати вміння аналізувати вплив історичних, культурних, філософських, психологічних, економічних, соціальних чинників і підходів на специфіку формування вищої освіти в різних країнах світу; вільно оперувати педагогічними знаннями, використовувати досвід сучасного викладання педагогіки та інших дисциплін; визначати завдання педагогічної науки відповідно до замовлення суспільства у сфері освіти; застосовувати теоретичні й емпіричні методи педагогічного дослідження; практично використовувати методи створення навчальних планів і робочих програм у вищому навчальному закладі, враховувати динаміку розвитку змісту освіти; правильно обирати та застосовувати методи та методики науково-педагогічних досліджень.

Оцінювання відповіді вступника до аспірантури відбувається на підставі виявленого рівня його підготовленості до науково-дослідної й дослідно-експериментальної діяльності в галузі теорії навчання, ступеня й глибини бачення ним нагальних педагогічних проблем і шляхів їх вирішення.

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо під час відповіді на питання продемонстровано професійну ерудиція в передбачуваній сфері наукового дослідження, поінформованість щодо найбільш важливих педагогічних ідей, які висловлювалися в минулому та є предметом наукових дискусій сьогодні, володіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної педагогіки; виявлено науково-аналітичні здібності, здатність виокремлювати педагогічні факти, явища, події й описувати їх мовою педагогічної науки, використовувати теоретичні знання як основу й метод пізнання, знаходити й бачити проблеми для здійснення актуальної науково-педагогічної діяльності, комбінувати знання для більш глибокого розуміння проблем і збагачення професійних знань.

Оцінка «добре» ставиться за умови, якщо в цілому розкрито зміст питань, показано загальну наукову ерудицію, науково-аналітичні здібності, проте не виявлено та не обґрунтовано сучасні проблеми в розвитку дидактики та не наведено власне бачення шляхів їх вирішення.

Оцінка «задовільно» ставиться вступникові до аспірантури, який розкрив основний зміст питань, однак припустився окремих неточностей у трактуванні провідних науково-педагогічних категорій, концепцій та стратегій розвитку освіти.

Оцінка «незадовільно» фіксується у випадку, якщо вступником не показано розуміння основних питань дидактики, не відтворено знань основних категорій, понять, закономірностей і шляхів розвитку педагогічної науки.

ПРОГРАМА

(спеціальність 13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки)
Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її становлення та розвиток .

Педагогіка як наука про виховання, навчання та розвиток особистості. Ретроспективний аналіз розвитку педагогіки (етапи розвитку педагогіки: донауковий, етап виникнення теоретичних концепцій виховання і освіти, етап розвитку педагогічної науки). Предмет, основні категорії педагогіки. Методологія педагогіки. Структура педагогіки. Зв’язок її з іншими науками. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства. Різноманітність течій зарубіжної педагогіки.

Наукові дослідження як шлях вирішення проблем педагогіки. Основні елементи педагогічного дослідження. Поняття виміру в педагогіці, вимірні шкали. Методи науково-педагогічного дослідження. Етапи дослідження. Аналіз і оформлення результатів дослідження. Документація дослідження.

^ Тема 2. Особистість як предмет виховання та умови її розвитку.

Особистість та умови її розвитку. Суть особистості за К. Роджерсом. Індивід і індивідуальність. Роль свідомості та самосвідомості у розвитку особистості. Підструктури особистості як особистісні якості людини: мотивування, цілепокладання, орієнтування, самоактуалізація, самореалізація, самоконтроль, самооцінка. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку особистості. Середовище розвитку особистості: географічне, соціальне, близьке середовище. Спадковість у людському розвитку. Соціалізація і становлення особистості. Фактори соціалізації. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.

^ Тема 3. Історія розвитку освіти й педагогічної думки в Україні та зарубіжжі.

Українська народна педагогіка – джерело наукової педагогіки. Виховання, писемність, педагогічні ідеї праукраїнців. Виховання, школа та педагогічна думка Київської Русі (ІХ-перша пол. ХІІІ ст.). Освіта в давній Україні-Руси. Розвиток освіти за доби Великокняжої України-Руси. Перші літописці. Києво-Печерський монастир – центр давньоруського літописання. Мережа шкіл княжої доби. Роль Ярослава Мудрого у поширенні освіти в Україні-Руси. Характерні риси освіти доби Великокняжої України-Руси. Розвиток освіти та педагогічної думки у ХІІ – ХVІ ст. Козацькі школи. Братства, братські школи та книгодрукування. Видатні наукові діячі.

Становлення та розвиток національної системи виховання, педагогіки в епоху українського Відродження (ХVІ-перша пол. ХVІІІ ст.). Головні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки України в ХІХ на початку ХХ ст. Розвиток національного шкільництва і педагогіки в 1917-1919 рр. Стан розвитку освіти та педагогіки України в 20-80-і роки. Відродження національної системи виховання, школи, педагогіки в період становлення незалежності України.

Школа, виховання та педагогічна думка в країнах Стародавнього Сходу, Греції та Риму. Розвиток школи, виховання та педагогічних ідей у середньовічній Європі в епоху Відродження та Реформації. Я.А.Коменський – засновник педагогіки нової доби. Шкільництво, виховання та педагогічна думка країн Європи в ХVІІ – ХVІІІ ст. Розвиток школи та педагогіки в країнах Європи в ХІХ ст. Стан розвитку шкільництва та педагогічної думки Росії в ХVІІІ на поч. ХХ ст. Головні тенденції розвитку школи та педагогічної думки зарубіжних країн у першій половині ХХ ст. Сучасна система освіти в най розвиненіших країнах світу.

^ Тема 4. Історія розвитку вищої освіти в Україні у ХVІІ-ХХ ст.

Реформування української школи: колегії, академії, університети. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні у ХVІІ столітті. Київська колегія. Києво-Могилянська академія. Львівський університет. Формування системи вищої освіти у ХVІІІ-ХХ ст. Система вищої педагогічної освіти в Україні. Видатні діячі освіти і науки. Педагогічні погляди Григорія Сковороди. К.Д.Ушинський і розвиток педагогіки в Україні. Педагогічні погляди І.Я.Франка. Внесок Софії Русової у розвиток української педагогіки. Педагогічні погляди і освітня діяльність M.I.Пирогова. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка, його «Букварь Южнорусский». Педагогічна спадщина українських діячів народної освіти кінця XIX - початку XX ст. та її значення для сучасності (Б. Грінченко, І. Огієнко, Я.Чепіга, С. Черкасенко). Педагогічні ідеї О.В.Духновича. Культурно-освітні погляди М.П.Драгоманова. Новаторські педагогічні ідеї в Україні у 20-ті роки XX ст. Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і сучасна школа. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського та її значення для розвитку сучасної школи. Педагогічні ідеї С.Ананьїна. Розвиток освіти та педагогічної думки на сучасному етапі. Педагоги-новатори. Зміст та спрямування Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI ст.).

^ Тема 5. Розвиток педагогічної думки у давньому світі та середньовічній Європі.

Виховання у первісному суспільстві. Виховання, школа та педагогічна думка у країнах стародавнього Сходу, Греції та Риму. Розвиток школи та педагогічних ідей у середньовічній Європі. Виникнення університетів. Школа та педагогічна думка в епоху Відродження та Реформації.

Теорія навчання Я.-А.Коменського. Дидактичні погляди вченого-педагога. Організація процесу навчання (класно-урочна система) за Я.А. Коменським. Значення науково-педагогічної спадщини Я.А. Коменського для розвитку сучасної педагогіки і педагогічної практики.

Педагогічні погляди Дж. Локка. Засоби виховного впливу на формування особистості в педагогічній теорії Дж. Локка. Навчання та професійна орієнтація молоді за Локком. Місце педагогічних ідей Дж. Локка в сучасній системі навчання та виховання.

Педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо. Природне і вільне виховання у працях Ж.-Ж. Руссо. Жіноче виховання в теорії французького просвітителя. Значення педагогічних поглядів Руссо.

^ Тема 6. Методологічні засади процесу навчання та його організація у сучасних навчальних закладах України. Форми організації навчання.

Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Дидактика та методика викладання окремих предметів. Методологія процесу навчання. Основні функції навчання: освітня, виховна, розвивальна. Шляхи їх реалізації. Основні компоненти процесу навчання: цільовий, мотиваційно-стимулюючий, змістовний, операційно-дієвий, контрольно-регулюючий, оцінно-результуючий.

Характеристика учіння як діяльності. Гносеологічні основи процесу навчання. Склад і структура учіння на макрорівні. Порівняльна ефективність учіння при деяких варіантах його складу і структури. Характеристика основних ланок навчального процесу у вищій школі. Психолого-педагогічні закономірності оволодіння знаннями, вміннями, навичками. Процес формування понять у майбутній аспірантів та учнів у процесі навчання. Принципи організації процесу навчання у вищій школі. Співвідношення теорії і практики у процесі навчання. Пізнання закономірностей і систематизація знань у процесі навчання. Генезис і розвиток актуальних моделей навчання. Прогностичні моделі навчання XXI ст.

Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Стимулювання, організація зворотного зв’язку (контроль, аналіз результатів навчання та розвитку учнів). Структура процесу засвоєння знань: сприйняття, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, використання на практиці. Зміст та мета освіти в сучасній школі. Тенденції розвитку і вдосконалення змісту освіти.

Поняття форми організації навчання. Класно-урочна система навчання. Лекційно-семінарська система навчання. Модульно-розвивальна система навчання. Позаурочні форми навчання.

Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі. Зв’язок дидактики з конкретними методиками.

^ Тема 7. Методи організації навчання і їх розвиток у дидактиці. Поняття методів навчання. Принципи класифікації методів навчання. Характеристика методів навчання на основі зовнішніх форм їх прояву. Характеристика методів навчання на основі їх внутрішньої логічної сторони. Характеристика методів навчання на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями. Критерії вибору методів навчання.

^ Тема 8. Динаміка розвитку змісту освіти у навчальному закладі.

Поняття змісту освіти та його основні значення. Співвідношення науки і навчального предмета у змісті навчання. Психолого-педагогічні умови інтенсифікації навчання на сучасному етапі розвитку вищої освіти.

Навчальна програма і навчальний план як схематичні проекти змісту вищої освіти. Міжпредметна координація у процесі навчання. Інтеграційний підхід як умова міжпредметної координації.

Умови оптимізації побудови навчальних планів і програм. Використання грифів при оптимізації побудови навчального плану і програми. Типові й робочі програми, структурна схема їх написання. Зміст навчального предмета. Логічна структура процедур і дій при створенні типових і робочих програм.

  1   2   3

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів у системі післядипломної освіти, яка надає громадянам...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Програму для складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconНака з
Криворізькому педагогічному інституті двнз «Криворізький національний університет» у І півріччі 2012-2013 навчального року”, відповідно...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconКриворізький міський театр
Серпня 1930 року був створений Державний міжнародний театр соціалістичного сектору, що обслуговував Кременчуцький та Криворізький...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconАвтореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук...
Робота виконана на кафедрі економіки, менеджменту та маркетингу двнз «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconМіністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний...
Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Роботу виконано у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти І науки України,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconКримський економічний інститут двнз „київський національний економічний...
Формування механізмів підвищення конкурентоспроможності курортно-рекреаційного комплексу регіону
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Робота виконана на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка