Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія)
НазваНавчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія)
Сторінка1/5
Дата16.04.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Философия > Документы
  1   2   3   4   5Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет

імені Івана Франка

Кафедра філософії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ЛЬВІВ 2009


Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФ І Л О С О Ф І Я

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки філологія

(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності (тей) українська філологія_____________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ___українська філологія___________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філологічний факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філологія, спеціальністю „українська філологія”________: __________ 20___. - ____ с.

Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Добропас І.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________.20___

___________.20.___


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Гносеологія. Епістемологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям
(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -74

1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


36 год.
^ Практичні, семінарські
18 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

18 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 3:1

для заочної форми навчання –


  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Гносеологія. Епістемологія” є осмислення основних закономірностей розвитку пізнавального процесу, механізмів та чинників,що зумовлюють процес вироблення знання.

^ Завдання вивчення курсу “Гносеологія. Епістемологія” полягає у розгляді та аналізі основних етапів становлення теорії пізнання в історичних та культурних контекстах, в дослідженні поліструктурності та поліфункціональності знання. Особлива увага у курсі надається дослідженню механізмів подукування та функціонування наукового знання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні етапи розвитку гносеології, основні гносеологічні парадигми та їх представників. Студент повинен знати основну проблематику сучасної гносеології та епістемології таоріентуватися в шляхах вирішення цих проблем..

вміти: розрізняти особливості гносеологічних концепцій, аналізувати основні підходи до вирішення фундаментальних гносеологічнихпроблем, критично аналізувати першоджерела, висловлювати власну позицію зприводу розглянутих вкурсіпроблем.


  1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Предмет та основна проблематика теорії пізнання
2Природа знання, його джерела та межи

Природа знання, його джерела та межи

4

2
Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

2

2
Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

4

2

2

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

4

2

2

Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

Гносеологія Канта

4

2
Гносеологічна проблематика модерної філософії

Гносеологічна проблематика модерної філософії

2

2
Проблеми пізнання в добу постмодерну.

Проблеми пізнання в добу постмодерну

2

2
Проблема істини

Проблема істини

4

2

2

Механізми та чинники розвитку пізнання
4

2
Пізнання та мова


2

Наукове пізнання: специфика, структура,
2
2

Еволюція позитивістської епістемології


2

Еволюційна епістемологія


2

Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки
2
2

Проблема обґрунтування наукового знання


2


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Філософія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

11

Буття,пізнання, людина.

2

І

17

Суспільство та мова.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Предмет та основна проблематика теорії пізнання

2

2Природа знання, його джерела та межи

6

4

2
Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

4

2

2
Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

8

4

22Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

8

4

22Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

6

4

2
Разом – зм. Модуль1

34

20

104Змістовий модуль 2.

Гносеологічна проблематика модерної філософії

4

2

2
Проблеми пізнання в добу постмодерну.

4

2

2
Проблема істини

8

4

22Механізми та чинники розвитку пізнання

6

4

2
Пізнання та мова

2

2Наукове пізнання: специфика, структура,

4

2


2Еволюція позитивістської епістемології

2

2Еволюційна епістемологія

2

2Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки

4

2


2Проблема обґрунтування наукового знання

2

2Разом – зм. Модуль1
16

814Разом
36

1818

  1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Природа знання, його джерела та межи

2

2.

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

2

3.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

2

4.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

2

5.

Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

2

6.

Гносеологічна проблематика модерної філософії

2

7.

Проблеми пізнання в добу постмодерну.

2

8.

Проблема істини

2

9.

Механізми та чинники розвитку пізнання

2
Разом

18
  1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

2

2.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

2

3.

Проблема істини

2

4.

Пізнання та мова

2

5.

Наукове пізнання: специфика, структура

2

6.

Еволюція позитивістської епістемології

2

7.

Еволюційна епістемологія

2

8.

Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки

2

9.

Проблема обґрунтування наукового знання

2
Р азом

18
  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconЗакладу
Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ (далі циклова комісія), що проводить виховну, навчальну...
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання
Сторія міжнародних відносин. Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання / д.І. н проф. С. С. Троян....
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний посібник
Лавренчук Г. М. Формування прийомів опису та характеристики географічних об’єктів: навчально-методичний посібник. – Біла Церква,...
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconЛистопад 2011 Навчально-методичний семінар
Навчально-методичний семінар "Інтернет та електронна пошта" для педагогічних працівників, що володіють пк на низькому рівні та вчителів,...
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconПереможці ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики в 2008-2009 н р
Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14" Луцької міської ради Волинської області
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconЗатверджено на засіданні кафедри обліку І аудиту Протокол №7 від 19. 02. 09р. Львів 2009
Економічний аналіз” для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconПрограма заходів у рамках виставки «Дзеркало Моди- львів-2009» 10 червня 2009 р
Відкритий відбірковий тур Чемпіонату України –чемпіонат заходу з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу «Світ Краси...
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний комплекс
Фінанси підприємствї для студентів спеціальностей 030508 «Фінанси» 030509 «Облік І аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030504...
Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний посібник «1020 років хрещення Київської Русі»...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка