Загальна характеристика роботи актуальність теми
Скачати 311.14 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/3
Дата14.05.2013
Розмір311.14 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Финансы > Документы
  1   2   3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В ринковій економіці, коли суб’єкти економічних відносин разом з більшою фінансовою незалежністю отримали й більшу відповідальність за наслідки своїх рішень, страхова діяльність набуває особливого значення. Дана ситуація визначається прагненням переважної більшості суб’єктів економічних відносин виключити із своєї діяльності фактор випадковості, переклавши відповідальність, пов’язану з відшкодуванням можливих збитків, а в деяких випадках й відновленням фінансової стійкості, в сферу діяльності страхових компаній.

В зв’язку з цим останнім часом спостерігається значна активізація учасників ринку страхування України, що підтверджують дані про розмір отриманих страхових премій, який у 2006 р. склав 13829,9 млн. грн., у той час, як у 2001 р. цей показник зафіксовано на рівні 3031 млн. грн. Кількість страхових компаній – учасників національного ринку страхування за період 2001-2006 рр. збільшилася з 328 до 411 відповідно. При цьому на кінець 2006 р. 72,3% отриманих премій з усіх видів страхування належали першим п’ятдесятьом страховикам, що свідчить про наявність процесу концентрації капіталу, який супроводжує розвиток національного ринку страхування в останні роки.

Слід зазначити, що страхові компанії функціонують в тих же умовах, що й інші суб’єкти економічних відносин, а відповідно, піддаються аналогічним ризикам. Крім того, в своїй діяльності страховики змушені враховувати й інші, притаманні лише сфері страхування ризики, які здійснюють прямий чи опосередкований вплив на фінансовий стан страхових компаній. За умов жорсткої конкуренції як з боку національних, так і зарубіжних страховиків втрата фінансової стійкості страхової компаній загрожує припиненням її функціонування.

Питанням дослідження фінансових потоків, оцінки фінансового стану страхових компаній, їх фінансової стійкості присвячено значну кількість публікацій зарубіжних авторів, серед яких необхідно відзначити роботи Р. Брейлі, Т.Є. Гварліані, С. Майєрса, Г. Марковіца, Л.О. Орланюк-Маліцької, Е. Хелферта, Д. Хемптона, В.В. Шахова та ін. Серед вітчизняних науковців, які активно розвивають зазначені напрямки дослідження, слід назвати В.Д. Базилевича, М.Г. Гузя, О.М. Залєтова, Ю.Г. Лисенка, С.С. Осадця, В.М. Порохню та ін.

Незважаючи на значний обсяг публікацій, присвячених проблемам функціонування страхових компаній, питання управління фінансовою стійкістю страхових компаній на сьогодні залишаються недостатньо вивченими. Крім того, розвиток соціально-економічних відносин, що обумовлює ускладнення зовнішнього середовища та посилення впливу його факторів, визначає актуальність продовження досліджень у даному напрямку.

У зв’язку з цим розробка моделей управління фінансовою стійкістю страхової компанії, що функціонує за умов концентрації капіталу, і побудова на їх основі системи управління з використанням сучасних інформаційних технологій є актуальною задачею, яка й обумовила вибір теми дослідження, його мету й задачі.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до держбюджетної теми Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України «Методологія моделювання економічних систем» Г-07/30 (номер державної реєстрації 0107U004648), де автор брав участь як співвиконавець.

^ Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є розробка комплексу моделей управління фінансовою стійкістю страхової компанії за умов концентрації капіталу у сфері страхування.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі поставлено та вирішено наступні задачі:

досліджено особливості розвитку ринку страхових послуг України, виявлено та проаналізовано його основні тенденції;

проведено аналіз основних моделей та методів управління діяльністю страхових компаній;

розроблено концепцію моделювання управління фінансовою стійкістю страхової компанії;

розроблено модель визначення рівня необхідної фінансової стійкості страхової компанії з урахуванням динаміки умов функціонування;

проведено моделювання фінансової стійкості страхової компанії на основі формування оптимальних резервів;

розроблено модель формування стійкого страхового портфелю страхової компанії;

доведено можливість реалізації запропонованих моделей у системі підтримки прийняття рішень процесу управління фінансовою стійкістю страхових компаній;

розроблено імітаційну модель, що реалізує основні положення запропонованої концепції моделювання управління фінансовою стійкістю страхової компанії;

визначено процедуру оцінки економічної ефективності реалізації моделей управління фінансовою стійкістю страхової компанії та проведено їх реалізацію на прикладі страхової компанії ЗАТ «Український страховий дім».

^ Об’єктом дослідження є процеси управління страховою компанією за умов концентрації капіталу у сфері страхування.

Предметом дослідження є економіко-математичні моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії за умов концентрації капіталу у сфері страхування.

^ Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є наукові праці та методологічні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених в сфері теорії управління, страхування, фінансів, системного аналізу, системної динаміки, економіко-математичного моделювання, законодавчі та нормативні акти України. Вирішення задачі управління фінансовою стійкістю страхової компанії було одержано на основі системного підходу з використанням основних принципів страхування. Принципи страхування було використано при розробці концепції моделювання управління фінансовою стійкістю страхової компанії. За допомогою статистичних методів дослідження та методів дослідження операцій було розроблено модель визначення рівня необхідної фінансової стійкості страхової компанії з урахуванням динаміки умов функціонування та модель формування стійкого портфелю страхової компанії. Принцип «справедливого» розподілу ризику між страхувальниками було використано в процесі розробки моделі управління фінансовою стійкістю компанії на основі формування оптимальних резервів. Метод системної динаміки було покладено в основу побудови імітаційної моделі. На основі сучасних інформаційних технологій було створено систему підтримки прийняття рішень щодо управління фінансовою стійкістю страхової компанії.

^ Наукова новизна. В дисертаційній роботі здійснено постановку та вирішення нової актуальної науково-практичної задачі моделювання управління фінансовою стійкістю страхової компанії. При цьому отримано наступні наукові результати:

^ Вперше розроблено:

концепцію моделювання управління фінансовою стійкістю страхової компанії, засновану на принципах страхування та принципах системного підходу, що дозволяє з урахуванням динаміки змін факторів зовнішнього середовища підвищити ефективність функціонування страхової компанії шляхом оптимізації структури резервів та структури страхового портфелю;

модель визначення рівня необхідної фінансової стійкості страхової компанії з урахуванням динаміки умов функціонування, засновану на врахуванні змін факторів зовнішнього середовища та визначення їх впливу в процесі управління фінансовою стійкістю об’єкту, яка дозволяє встановити необхідний і достатній обсяг страхових надходжень для підтримки стабільного стану страхової компанії на ринку страхування.

Удосконалено:

модель управління фінансовою стійкістю страхової компанії на основі формування оптимальних резервів, засновану на методах дослідження операцій та принципах «справедливого» розподілу ризику, яка дозволяє забезпечити необхідний облік та оптимальний розподіл фінансових ресурсів страхової компанії між відповідними резервними фондами, що створюються страховиком у процесі функціонування;

модель формування стійкого страхового портфелю страхової компанії, в основі якої лежать принципи фінансового аналізу й статистичні методи дослідження; реалізація моделі дозволяє шляхом визначення ефективного рівня власного утримання страховика при здійсненні операцій перестрахування досягти максимального фінансового результату від здійснення страхування.

^ Дістала подальшого розвитку

система підтримки прийняття рішень в процесі управління фінансовою стійкістю страхової компанії, заснована на використанні сучасних технологій обробки даних, яка дозволяє підвищити обґрунтованість та оперативність рішень, що приймаються в системі управління страхової компанії.

^ Практичне значення одержаних результатів. На основі запропонованої автором концепції було розроблено моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії, реалізація яких дозволяє значно підвищити ефективність функціонування сучасних страховиків. Отримані в дисертаційній роботі результати є актуальними для компаній, перед якими в процесі їх функціонування постали проблеми низької довіри в результаті відсутності гарантій виконання договірних умов у випадку настання страхової події, що в значній мірі пояснюється відсутністю фінансової стійкості страхової компанії та проявляється у її нестійкій поведінці.

Основні результати дисертаційної роботи реалізовано на базі страхової компанії ЗАТ «Український страховий дім». Підтверджений актом економічний ефект при цьому склав 234,7 тис. грн.

^ Особистий внесок здобувача. Усі результати, які представлено в дисертаційній роботі, одержано здобувачем самостійно. В наукових працях, які опубліковані у співавторстві, особистий внесок здобувача відображено у списку публікацій за темою дисертації.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на VIII Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (м. Алушта, 2003 р.), на ХІ Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (м. Алушта, смт. Партеніт, 2006 р.), на V Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 2007 р.), на підсумковій науковій конференції Донецького національного університету за період 2005 – 2006 рр. (м. Донецк, 2007), на наукових семінарах кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк, 2003–2007 рр.).

Публікації. Результати дослідження в повному обсязі представлено в 9 наукових працях, загальним обсягом 4,35 д.а., з яких автору належить 3,96 д.а.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 136 найменувань та 2 додатків. Робота викладена на 164 сторінках. Матеріал дисертації ілюструють 26 рисунків і 7 таблиць.
^ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, задачі, предмет, об’єкт та методологію дослідження, відображено наукову новизну, теоретичну значимість роботи та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі «Теоретичні основи управління діяльністю страхових компаній в Україні» досліджено особливості розвитку ринку страхових послуг України, виявлено та проаналізовано основні його тенденції, визначено основні підходи до організації управління страховими компаніями та доцільність їх використання у сучасних умовах. Проведений аналіз дозволив сформулювати концептуальні положення моделювання процесів управління фінансовою стійкістю страхової компанії.

В ході проведеного дослідження зроблено висновок, відповідно до якого оцінити фінансову стійкість сучасних страхових компаній (СК), що функціонують в межах національного ринку страхування, можливо шляхом проведення аналізу таких показників, як обсяг надходження страхових премій та рівень страхових виплат, а також питомої ваги перестрахування у страхових надходженнях (рис.1). Як свідчать дані рис. 1, рівень страхових виплат загалом за всіма видами страхування за наведений період не перевищив значення 20 %, у той час, як в країнах з розвиненими традиціями страхування стан ринку вважається незадовільним у разі, коли рівень страхових виплат нижче 70 %. При цьому частка перестрахування у страхових надходженнях компаній залишається значною як у середньому по ринку, так і для окремих його учасників. Так, частка перестрахування таких страхових компаній - лідерів (за офіційними рейтингами) ринку страхування у першому півріччі 2007 р., як «Лемма», «Оранта» та «Аска» склала відповідно 91,1 %, 9,58 %, 30,08 %.


Рис. 1. Динаміка рівнів страхових виплат та перестрахування у страхових надходженнях у 2003 – 2006 рр.
Наведені дані свідчать про те, що СК не бажають або не можуть самостійно в повному обсязі забезпечити відповідальність за ризиками, що об’єктивно склалися на сучасному етапі розвитку економічних відносин. Крім того, слід відзначити, що, незважаючи на активний розвиток сфери страхування, на українському ринку страхування по багатьох напрямках освоєно менше 10 % ризиків.

Дана ситуація підтверджує недостатній рівень платоспроможності та темпів розвитку СК. Виходячи з визначення фінансової стійкості, під якою в дисертаційній роботі слід розуміти такий стан фінансових ресурсів страховика, при котрому забезпечується його платоспроможність та подальший розвиток в умовах ризику, пов’язаного зі страховим захистом суб’єктів ринку, можна стверджувати про наявність проблеми фінансової стійкості СК.

В зв’язку з цим розроблено концепцію моделювання управління фінансовою стійкістю страхової компанії (рис. 2).


Рис. 2. Концепція моделювання управління фінансовою стійкістю страхової компанії

Відповідно до запропонованої концепції управління фінансовою стійкістю страховика здійснюється шляхом вирішення наступних задач:

– визначення рівня необхідної фінансової стійкості СК з урахуванням динаміки умов функціонування, що дозволить встановити необхідний та достатній рівень фінансових надходжень для підтримки стабільного положення страховика на ринку страхування;

– визначення механізмів управління фінансовою стійкістю СК на основі значущих внутрішньосистемних факторів, серед яких в рамках даного дослідження особливу увагу було приділено формуванню резервних фондів страховика як фактора забезпечення його платоспроможності, а також політиці перестрахування, яка є основою створення стійкого страхового портфелю СК та забезпечує можливість її подальшого розвитку.

У другому розділі
  1   2   3

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка