Фінансовою безпекою підприємства
Скачати 295.93 Kb.
НазваФінансовою безпекою підприємства
Сторінка1/3
Дата19.05.2013
Розмір295.93 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Финансы > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Орлова Віра Василівна


УДК 330.4:658.8:339.137.2
МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ

ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Хмельницький – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України, м. Івано-Франківськ.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Благун Іван Семенович,

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри економічної кібернетики.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Клебанова Тамара Семенівна,

Харківський національний економічний

університет Міністерства освіти і науки України,

завідуюча кафедрою економічної кібернетики;
кандидат економічних наук, доцент

Руденський Роман Анатолійович,

Донецький національний університет

Міністерства освіти і науки України,

доцент кафедри економічної кібернетики.


Захист відбудеться «___» ___________ 2008 р. о ______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.01 у Хмельницькому національному університеті за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 114.

Автореферат розісланий «___» ___________ 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук Скринник Н.В.

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В нинішніх умовах господарювання значно зростає роль ефективного управління фінансовою діяльністю підприємств. Це пояснюється, насамперед, тим, що саме фінансова діяльність формує фінансове забезпечення операційної і інвестиційної діяльності підприємства, впровад-ження науково-технічних досягнень, підвищення конкурентоспроможності продукції, а також забезпечення стійкого його функціонування.

Крім цього, фінансова діяльність підприємства здійснюється з урахуванням умов зовнішнього середовища, якому властиве зростання рівня динамічності і невизначеності, викликаних трансформаційними та інтеграційними процесами. Тобто, зростання рівня невизначеності в першу чергу пов’язане з посиленням конкуренції на низці товарних ринків, зниженням тривалості життєвого циклу продукції, інфляційними процесами, нестабільністю податкового і регуляторного законодавства, зростанням волатильності валютного ринку, відсутністю розвинутого сектора довгострокового банківського кредитування, зниженням ділової активності фондового ринку тощо. Підвищення рівня невизначеності зовнішнього середовища вимагає від суб'єктів господарювання гнучкості в прийнятті фінансових рішень і їх адаптації до умов, що постійно змінюються.

Наявність значної кількості загроз вимагає розробки заходів щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства, призначення яких – аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз, оцінка наслідків їхнього впливу на фінансову діяльність підприємства і формування комплексу превентивних управлінських рішень, які дозволяють підвищити швидкість адаптивної реакції на негативні впливи зовнішнього середовища.

Теоретичні основи розробки механізмів управління фінансовою безпекою підприємства відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як, І.С. Благун, І.А. Бланк, В.А. Забродський, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова,
Г.Б. Клейнер, Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко, Є.О. Олейников, Р.А.Руденський, Р.С. Сайфулін, В.Л. Тамбовцев, А.Д. Шеремет та ін.

Однак низка питань, пов'язаних з моделюванням механізмів забезпечення фінансової безпеки підприємства на основі аналізу структурних взаємозв'язків зовнішніх і внутрішніх загроз, не знайшли належного відображення в наукових працях.

Актуальність даної проблеми, її теоретичне і практичне значення обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника і є частиною комплексної теми «Моделювання соціально-економічного розвитку економіко-виробничих структур в ринкових умовах» (ДР 0102U004510) кафедри економічної кібернетики. Автором розроблено моделі механізмів управління фінансовою безпекою підприємства.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка на основі адаптивного підходу моделей механізмів управління фінансовою безпекою підприємства, що забезпечують стійке функціонування і розвиток фінансової системи підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Відповідно до мети дослідження були поставлені і розв’язані такі завдання:

виявити особливості фінансової діяльності підприємств, які функціонують в умовах нестабільного зовнішнього середовища;

розглянути систему управління фінансовою безпекою підприємства як підсистема забезпечення його економічної безпеки;

визначити основні завдання управління фінансовою безпекою підприємства;

провести аналіз сучасних методів і моделей механізмів управління фінансовою безпекою підприємства;

розробити концептуальну модель механізму управління фінансовою безпекою підприємства;

розробити моделі оцінки рівня фінансової безпеки підприємства;

сформувати комплекс моделей оцінки і аналізу загроз фінансовій безпеці підприємства;

сформувати стратегію і тактику забезпечення фінансової безпеки підприємства.

^ Об'єктом дослідження є процеси оцінки, аналізу, прогнозування і планування фінансової безпеки підприємств машинобудування.

Предметом дослідження є моделі та методи розробки механізмів управління фінансовою безпекою підприємства.

^ Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційної роботи є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених в області адаптивного управління фінансовою діяльністю підприємства, моделювання рівня фінансової безпеки, оцінки й аналізу загроз його стійкого розвитку, формування стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства, експертного аналізу, багатовимірного аналізу, економетричного моделювання.

Для досягнення поставленої мети в роботі використано сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Для узагальнення теоретико-методологічних положень та уточнення ключових понять дисертаційної роботи застосовано такі загальнонаукові методи: абстрактно-теоретичний, індукції та дедукції. Метод логічного узагальнення використано для обґрунтування необхідності виділення та застосування нового понятійного апарату досліджуваного об’єкта. При дослідженні тенденцій розвитку підприємств машинобудівного комплексу – методи економіко-статистичного аналізу, порівняння. При розробці моделей механізмів фінансової безпеки підприємства – методи економіко-математичного моделювання.

Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність підприємств, дані офіційної звітності про макроекономічний розвиток України, матеріали первинної звітності машинобудівних підприємств, монографії, матеріали науково-практичних конференцій та періодичних видань.

Розрахунки проводилися з використанням ППП «Statistica», «Expert Choice».

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

вперше:

розроблені моделі механізмів управління фінансовою безпекою підприємства, які на основі адаптивного підходу дозволяють сформувати комплекс захисних реакцій підприємства, спрямований на забезпечення стійкого функціонування і розвитку його фінансової системи в умовах нестабільного зовнішнього середовища;

розроблені моделі оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, що на основі застосування методів економетричного моделювання і багатовимірного аналізу дають можливість оцінити ступінь захисту пріоритетних фінансових інтересів підприємства з урахуванням конкурентної ситуації в галузі;

набули подальшого розвитку:

моделі формування інформаційного простору ознак фінансової безпеки підприємства, побудовані на основі синтезу методів експертного і статистичного аналізу, що дає можливість підвищити обґрунтованість і ефективність рішень щодо управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз;

удосконалені:

моделі оцінки і аналізу загроз фінансової безпеки підприємства, побудовані на використанні методів факторного аналізу і структурного моделювання, що дозволяє виділити домінуючі загрози й оцінити наслідки їх пролонгованого впливу на фінансову діяльність підприємства;

моделі формування стратегії і тактики забезпечення фінансової безпеки підприємства на основі аналізу структурних взаємозв'язків зовнішніх і внутрішніх загроз.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що запропонований у роботі комплекс моделей оцінки, аналізу і прогнозування рівня фінансової безпеки підприємства використовується як інструмент підтримки прийняття рішень щодо вибору фінансової стратегії підприємства, яке функціонує в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Основні результати дослідження доведені до рівня методичних розробок і використані в діяльності підприємств машинобудування Чернівецької та Івано-Франківської областей: ВАТ «Коломиясільмаш» (довідка про впровадження від 23.10.2007 р. №1/766), ТзОВ «Машзавод» (довідка про впровадження від 02.10.2007 р. № 54348).

Наукові результати, отримані в роботі, є основою для подальших досліджень, розробки навчальних програм та іншого методичного забезпечення підготовки фахівців. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі при викладанні курсів «Фінансовий менеджмент» та «Економіка підприємства» в Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника (довідка про впровадження від 14.11.2007 р. № 01-08/1348).

^ Особистий внесок здобувача. Наукові результати, наведені в дисертаційній роботі, є результатом самостійного наукового дослідження. Опубліковані наукові праці містять положення, висновки і пропозиції, сформульовані особисто здобувачем наукового ступеня. Внесок співавторів наукових праць полягає в їх участі в загальній постановці завдань, внесок здобувача – у розробленні математичного апарату та проведенні модельних розрахунків. Вони відображають конкретний особистий внесок дисертанта у розвиток економіко-математичного інструментарію забезпечення фінансової безпеки підприємства.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертаційного дослідження представлені й обговорювалися на Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальні та національні аспекти» (Запоріжжя, 2005 р.), VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і освіта ‘2005» (Дніпропетровськ, 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові ресурси регіону: організація та управління» (Івано-Франківськ,
2006 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика» (Луганськ, 2007 р.), Х Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України» (Суми, 2007 р.), та IV Міжнародній науково-практичній конференції «Vedecky prumysl evropskeho kontinentu - 2007 « (Прага, 2007 р.).

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 10 публікаціях, з них 5 статей у наукових фахових виданнях та 5 тез доповідей – у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій 3,4 д.а.

^ Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст роботи викладено на 164 сторінках машинописного тексту. Робота містить 53 таблиці (з них 4 займають 4 повні сторінки), 23 рисунки (з них 2 займають 2 повні сторінки) та 11 додатків. Список використаних джерел налічує 166 найменувань.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, сформульовано предмет, об’єкт і методи дослідження, висвітлені наукова новизна, теоретична та практична цінність роботи.

У першому розділі «Методологічні аспекти моделювання фінансової безпеки підприємства» проведено аналіз особливостей фінансової діяльності підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища, показано роль фінансової безпеки в забезпеченні економічної безпеки підприємства, зроблено огляд існуючих методів і моделей оцінки і аналізу фінансової безпеки підприємства.

Внаслідок проведеного економічного аналізу доведено, що забезпечення висхідної траєкторії розвитку підприємства та стабільності результатів його діяльності, досягнення цілей, які відповідали б інтересам власників і суспільства в цілому, є неможливим без розробки і ведення самостійної стратегії підприємства. Ефективність діяльності підприємства в умовах ринкової економіки обумовлюється багато в чому станом фінансів, що забезпечують функціонування системи взаємозалежних видів діяльності: виробничої, збутової, інвестиційної.

Проблеми безпеки одержали останнім часом надзвичайну актуальність, що пов'язано з ростом нестабільності і збільшенням кількості загроз функціонуванню соціально-економічних систем: це і зростання тероризму, і нестабільність фінансових ринків, і аномальна варіація цін на енергоносії, насамперед на нафту тощо. Трансформація існуючої економічної системи, посилення конкуренції і розвиток методів конкурентної боротьби, відсутність сформованих правил ведення бізнесу, слабкість державної правової системи і, як наслідок, зростання рівня невизначеності в прийнятті рішень, призвели до посиленої уваги щодо проблем забезпечення безпеки підприємств. Автором досліджено, що проблеми забезпечення безпеки суб'єктів господарювання є досить новими, в зв'язку з чим виникає необхідність в науковій і практичній розробці даної проблеми, визначенні сутності безпеки в цілому і фінансової безпеки як однієї з підсистем економічної безпеки.

Відзначено, що фінансова безпека є найважливішою частиною економічної безпеки підприємства, тому що тільки той, хто управляє фінансовими ресурсами підприємства, визначає його стратегічний розвиток. На думку автора, розуміння фінансової безпеки як об'єкта дослідження повинно ґрунтуватися на вивченні природи фінансової системи, не обмежуючись такими традиційними функціями цієї системи як розподіл, перерозподіл і акумуляція коштів. Крім цього, як система фінансова безпека включає специфічні характеристики фінансових інструментів, формує рух капіталів, їх розподіл у рамках реалізованої грошової і кредитно-фінансової політики.

Вказано, що забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання полягає в розробці заходів, спрямованих на запобігання збитку від негативних впливів на їхню фінансову діяльність. Ступінь захищеності пріоритетних фінансових інтересів, можливості забезпечення фінансової безпеки підприємства багато в чому залежать від своєчасної ідентифікації небезпек і загроз фінансовій безпеці підприємства, із застосуванням комплексного підходу при їх аналізі. Відзначено, що загрози фінансовій безпеці підприємства мають складну ієрархічну структуру і можуть бути класифіковані за такими ознаками як сфера і джерело виникнення, ступінь ймовірності, тривалість впливу, ступінь розвитку, ступінь напруженості тощо. Необхідність комплексного аналізу загроз з урахуванням їх співпідпорядкованості, структурних взаємозв'язків з метою розробки адекватних захисних реакцій підприємства робить актуальним формування ефективного методичного забезпечення системи управління фінансовою безпекою.

Проведений огляд сучасних методів і моделей оцінки й аналізу фінансової безпеки підприємства показав, що на сьогоднішній день відсутнє комплексне методичне забезпечення прогнозування і планування рівня фінансової безпеки підприємства, яке було б адаптоване до українських реалій господарювання і охоплювало б широкий спектр фінансових показників.

У другому розділі «^ Розробка і реалізація моделей оцінки фінансової безпеки підприємства» автором розроблено концептуальну модель механізму управління фінансовою безпекою підприємства, модель оцінки її рівня, а також їх реалізація.

Доведено, що існує дефіцит розробок, пов’язаних із дослідженням процесів формування нестійкого, передкризового і кризового стану, які характеризуються зниженням рівня фінансової безпеки. Своєчасна діагностика цих процесів дає змогу не тільки визначити величину необхідних резервів для покриття збитків і втрат, але й значно знизити рівень останніх.

Запропонований у роботі механізм управління фінансовою безпекою підприємства дає змогу досліджувати різні стадії формування кризи фінансових ресурсів і розробляти управлінські дії, спрямовані на запобігання збитків і втрат, пов’язаних з негативними впливами внутрішніх та зовнішніх загроз.

Автором розроблена, на базі синтезу окремих модулів і моделей, концептуальна схема механізму управління фінансовою безпекою підприємства (рис.1), яка дозволяє оцінити вплив зовнішніх і внутрішніх загроз на формування кризової фінансової ситуації, а також розробити комплекс управлінських дій, спрямованих на їх локалізацію або попередження втрат, пов’язаних з їх впливом.

З урахуванням існуючих методів і підходів щодо оцінки й аналізу фінансової безпеки підприємства, які мають низку суттєвих недоліків, автором розроблена модель оцінки рівня фінансової безпеки, що має наступні переваги:

- чітку послідовність етапів реалізації;

- кожен етап є формалізованим процесом, підкріпленим економіко-математичним базисом, що дозволяє здійснювати об'єктивну оцінку фінансової безпеки підприємства;

- є універсальною як для окремих підприємств, так і для галузі, тому що ґрунтується на аналізі одного комплексу показників;

- може використовуватися для оцінки фінансової безпеки як внутрішніми органами контролю на підприємстві, так і зовнішніми службами.


  1   2   3

Схожі:

Фінансовою безпекою підприємства iconМеханізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність
Розділ Теоретико-методологічні основи управління економічною безпекою підприємства за умов конкурентного середовища
Фінансовою безпекою підприємства iconАвторефераты профессионально, недорого
Управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в умовах трансформації економіки україни
Фінансовою безпекою підприємства icon1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства
Розрізняють витрати, пов'язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства (рис. 1)
Фінансовою безпекою підприємства iconМетодика аналізу фінансового стану підприємства
Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонуваня підприємства, потребою в їх...
Фінансовою безпекою підприємства iconОргани державного регулювання
В основі виділення органів управління фінансовою системою ле­жить її внутрішня структура. Загальне керівництво фінансовою ді­яльністю...
Фінансовою безпекою підприємства icon11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства
Обґрунтування рішень щодо здійсненя підприємством фінансових інвестицій в умовах ризику
Фінансовою безпекою підприємства icon11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства
Обґрунтування рішень щодо здійсненя підприємством фінансових інвестицій в умовах ризику
Фінансовою безпекою підприємства icon1 агальна характеристика роботи
На сучасному етапі фінансове управління переважно має реактивну форму, тому виникають суперечності між елементами фінансової рівноваги...
Фінансовою безпекою підприємства iconПлан організаційно-правові засади управління національною безпекою...
України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань...
Фінансовою безпекою підприємства iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки І оборони України від 27 вересня 2000 року, з метою створення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка