Фінансовою безпекою підприємства
Скачати 295.93 Kb.
НазваФінансовою безпекою підприємства
Сторінка2/3
Дата19.05.2013
Розмір295.93 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Финансы > Документы
1   2   3
^

Рис. 1. Концептуальна схема механізму управління фінансовою безпекою підприємства
Запропонована модель оцінки рівня фінансової безпеки підприємства містить низку етапів, взаємозв'язок яких представлено на рис. 2.


Рис 2. Основні етапи оцінки рівня фінансової безпеки підприємства

Запропонована модель була апробована на підприємствах машинобудівного комплексу. На першому етапі був сформований інформаційний простір показників фінансової безпеки підприємства. Для дослідження системи показників фінансової безпеки підприємства був проведений аналіз діяльності підприємств, як у галузевому, так і в часовому розрізах. В часовому розрізі аналіз проводився по трьох підприємствах галузі машинобудування Чернівецької та Івано-Франківської областей: ТзОВ «Машзавод», ВАТ «Карпатпресмаш», ВАТ «Коломиясільмаш». На другому етапі (рис.2) було проведено скорочення вихідного простору ознак і виділені найбільш значимі індикатори фінансової безпеки підприємства. Для формування режимів функціонування (етап 3) використовувався один з методів кластерного аналізу – метод k-середніх. Розрахунки проводилися за допомогою ППП «Statistica».

Запропоновані моделі ідентифікації режимів функціонування підприємств, що є змістом четвертого етапу, дозволили проаналізувати існуючі режими і здійснити при прогнозних значеннях показників прогнозування можливого режиму функціонування.

На завершальному етапі було проведено оцінку фінансової безпеки аналізованих підприємств.

Для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства в роботі запропоновано використовувати двокомпонентний показник, що має вигляд:

, (1)

де S – показник рівня фінансової конкурентноздатності;

D – показник рівня стійкості фінансового стану.

Кожен із показників, що складає фінансову безпеку, є трійкою ймовірностей відповідних режимів функціонування фінансової системи.

Таким чином, окремі показники можуть бути представлені:
, , (2)

де - ймовірність підтримки підприємством високої конкурентної позиції;

- ймовірність підтримки підприємством середньої конкурентної позиції;

- ймовірність підтримки підприємством низької конкурентної позиції;

- ймовірність переходу підприємства в стійкий фінансовий стан;

- ймовірність переходу підприємства в хиткий фінансовий стан;

- ймовірність переходу підприємства в кризовий фінансовий стан.

На основі аналізу режимів функціонування і компонентів показника фінансової безпеки підприємства автором виділені такі рівні фінансової безпеки:

1) повна фінансова безпека відображається наступними співвідношеннями:

, ;

2) незначний вплив зовнішніх загроз описується наступними показниками:

; ;

3) сильний вплив зовнішніх загроз відображається наступним показником:

; ;

4) значна криза фінансової системи описується наступним співвідношенням:

;;

5) втрата фінансової безпеки підприємства описується наступним показником:

.
Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що показники фінансової безпеки підприємств і виділених режимів функціонування мають вигляд:

для ВАТ «Коломиясільмаш»:для ТзОВ «Машзавод»:для ВАТ «Карпатпресмаш»:Таким чином, для ВАТ «Коломиясільмаш», ТзОВ «Машзавод» характерний безпечний режим функціонування фінансової системи, що відображається в нормативних значеннях фінансових показників, їх позитивній динаміці. Стан ВАТ «Карпатпресмаш» характеризується повною втратою фінансової безпеки, що виявляється у вкрай низькій адаптивності фінансової системи до зовнішнього оточення і, як наслідок, сильному дестабілізуючому впливі зовнішніх загроз.

Отримані показники фінансової безпеки підприємств використані для формування стратегії забезпечення фінансової безпеки і підвищення ефективності функціонування фінансових систем аналізованих підприємств.

У третьому розділі «Моделі вибору стратегії і тактики забезпечення фінансової безпеки підприємства» автором розроблено комплексну модель оцінки і аналізу загроз фінансовій безпеці підприємства, здійснено моделювання пролонгованої дії загроз фінансовій безпеці підприємства, а також запропоновано алгоритм формування стратегії і тактики забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Розроблена автором комплексна модель оцінки і аналізу загроз фінансовій безпеці підприємства (рис.3) містить наступні етапи: 1) оцінка їх рівня; 2) побудова моделі оцінки значущості загроз; 3) визначення тенденції зміни рівня фінансової безпеки підприємства. На першому етапі здійснюється відбір найбільш значущих загроз фінансової безпеки підприємства, проводиться класифікація зовнішніх і внутрішніх загроз за сферами їх виникнення, формуються інтегральні показники рівня загроз. На другому етапі проводиться аналіз причинно-наслідкових зв'язків загроз і здійснюється побудова структурної моделі фінансової безпеки підприємства. Результатом реалізації другого етапу є структурна модель фінансової безпеки підприємства, яка дозволяє аналізувати динаміку розвитку кризової фінансової ситуації під впливом зовнішніх і внутрішніх загроз.

Змістом третього етапу є прогноз рівня стійкості фінансового стану і фінансової конкурентоспроможності підприємства і визначення на цій основі прогнозного рівня фінансової безпеки. Отримані на основі комплексу моделей прогнозні характеристики дозволяють проводити аналіз розвитку фінансово-економічної ситуації й оцінювати результати впливу загроз у випадку, якщо підприємство буде дотримуватися поточної стратегії забезпечення фінансової безпеки.
Етап 1. Оцінка рівня загроз


Етап 2. Побудови моделі оцінки значимості загроз


1.1. Формування гіпотези про склад загроз фінансовій безпеці підприємства

2.1. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків загроз ФБП

2.2. Специфікація структурної моделі ФБП
1.2. Аналіз інформаційного простору показників і загроз ФБП

1.3. Аналіз динаміки зміни рівня загроз ФБП

2.3. Оцінка параметрів структурної моделі ФБП

2.4. Оцінка якості структурної моделі ФБПЕтап 3. Визначення тенденції зміни рівня ФБП

3.1. Побудова моделей прогнозування рівня загроз ФБП


3.2. Прогнозування показників ФБП

3.3. Прогнозування імовірності переходу фінансової системи підприємства в різні режими функціонування

3.4. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства

Рис. 3. Комплексна модель оцінки і аналізу загроз фінансовій безпеці підприємства

А
12
пробація запропонованої моделі здійснювалася на ВАТ «Карпатпресмаш», оскільки, як показав проведений аналіз, дане підприємство характеризується низьким рівнем фінансової безпеки. На першому етапі був сформований попередній список загроз фінансовій безпеці.

Для комплексної оцінки рівня загроз використовувався метод головних компонент.

Проведений факторний аналіз інформаційного простору показників внутрішніх загроз дозволив сформувати систему інтегральних показників рівня загроз. Таким чином, результатом реалізації першого етапу є оцінка рівня зовнішніх і внутрішніх загроз фінансовій безпеці підприємства.

На другому етапі здійснювалася побудова моделі оцінки значимості загроз. Проведений аналіз причинно-наслідкових зв'язків показників зовнішніх і внутрішніх загроз; показників внутрішніх загроз, різних за сферами виникнення; показників внутрішніх загроз і показників фінансової безпеки підприємства дозволив сформувати структурну модель розвитку кризових процесів.

Оцінювання параметрів структурної моделі здійснювалося за допомогою ППП «Statistica». Отримана модель має вигляд:

(1)


Для оцінки пролонгованої дії загроз, що є змістом третього етапу (рис. 3.), автором розроблено комплекс адаптивних моделей прогнозування рівня зовнішніх фінансових, техніко-технологічних і соціальних загроз. У якості вихідних даних для побудови моделей розглядалися часові ряди інтегральних показників загроз.

На основі отриманих прогнозних значень показників фінансової безпеки підприємства була здійснена оцінка рівня фінансової безпеки ВАТ «Карпатпресмаш», результати якої наведені в таблиці 1.

^ Таблиця 1

Оцінка рівня фінансової безпеки ВАТ «Карпатпресмаш»

Умовне позначення показників

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Оцінка рівня фінансової конкурентноздатності0,00000

0,00000

0,00000

0,000000,00068

0,00001

0,00100

0,000470,99932

0,99999

0,99900

0,99953

Оцінка рівня стійкості фінансового стану0,00000

0,00000

0,00000

0,000000,07994

0,26185

0,10773

0,020750,92006

0,73815

0,89227

0,97925

Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства


ФБ

повна втрата фінансової безпеки

повна втрата фінансової безпеки

повна втрата фінансової безпеки

повна втрата фінансової безпеки


Прогнозний рівень фінансової безпеки підприємства ВАТ «Карпатпресмаш» оцінюється як низький. При цьому слід зазначити, що спостерігається зростання ймовірності переходу підприємства в кризовий стан як у динамічному розрізі, так і в галузевому.

Інструментальним засобом вирішення завдань забезпечення фінансової безпеки підприємства автором розглядається метод сценаріїв. Він трактується як опис динаміки розвитку фінансової системи підприємства внаслідок реалізації комплексу заходів, спрямованих на усунення або локалізацію впливу загроз. Логічним наслідком його застосування і є зниження ймовірності формування кризових фінансових ситуацій.

Розглянута методологія розробки сценаріїв лежить в основі запропонованого алгоритму формування стратегії і тактики забезпечення фінансової безпеки підприємства (рис.4).

Схема формування сценаріїв розвитку фінансової системи (СРФС) аналізованого підприємства в операторній формі може бути подана в такий спосіб: СРФС=

T1 T2 TS3 TS4

St5St3St1St2FBT1St4St6FBT2Ss15Ss12Ss5Ss13Ss16FBTS3Ss11Ss9Ss1Ss2Ss4 s7Ss14Ss3Ss8Ss10Ss6FBTS4P,

St4 Ss15 Ss11 P

де St1, St2, St3, St4, St5, St6, St7 – тактичні заходи щодо локалізації загроз фінансовій безпеці;

Ss1, Ss2, Ss3, Ss4, Ss5, Ss6, Ss7, Ss8, Ss9, Ss10, Ss11, Ss12, Ss13, Ss14, Ss15, Ss16 – стратегічні заходи щодо локалізації загроз фінансовій безпеці;

FB – оцінка рівня фінансової безпеки;

T1, T2, TS3, TS4, P – сценарії розвитку фінансової ситуації внаслідок реалізації тактичних і стратегічних заходів різного рівня пріоритетності.Рис. 4. Алгоритм формування стратегії і тактики забезпечення фінансової безпеки підприємства
Відповідно до алгоритму, наведеного на рис. 4, автором була проведена оцінка сформованих сценаріїв розвитку фінансової ситуації. Використання стратегічних і тактичних механізмів фінансової стабілізації (сценарій TS3) призводить до зростання ймовірності виходу підприємства з фінансової кризи і посилення його конкурентних позицій; ймовірність переходу підприємства з класу кризового в клас хиткого фінансового стану склала 0,8607; ймовірність потрапляння підприємства до групи підприємств із середнім рівнем конкурентоспроможності – 0,501.

Таким чином, реалізація запропонованого автором комплексу заходів щодо локалізації загроз дозволяє забезпечити фінансову безпеку ВАТ «Карпатпресмаш» на рівні середніх для галузі нормативів.
1   2   3

Схожі:

Фінансовою безпекою підприємства iconМеханізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність
Розділ Теоретико-методологічні основи управління економічною безпекою підприємства за умов конкурентного середовища
Фінансовою безпекою підприємства iconАвторефераты профессионально, недорого
Управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в умовах трансформації економіки україни
Фінансовою безпекою підприємства icon1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства
Розрізняють витрати, пов'язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства (рис. 1)
Фінансовою безпекою підприємства iconМетодика аналізу фінансового стану підприємства
Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонуваня підприємства, потребою в їх...
Фінансовою безпекою підприємства iconОргани державного регулювання
В основі виділення органів управління фінансовою системою ле­жить її внутрішня структура. Загальне керівництво фінансовою ді­яльністю...
Фінансовою безпекою підприємства icon11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства
Обґрунтування рішень щодо здійсненя підприємством фінансових інвестицій в умовах ризику
Фінансовою безпекою підприємства icon11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства
Обґрунтування рішень щодо здійсненя підприємством фінансових інвестицій в умовах ризику
Фінансовою безпекою підприємства icon1 агальна характеристика роботи
На сучасному етапі фінансове управління переважно має реактивну форму, тому виникають суперечності між елементами фінансової рівноваги...
Фінансовою безпекою підприємства iconПлан організаційно-правові засади управління національною безпекою...
України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань...
Фінансовою безпекою підприємства iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки І оборони України від 27 вересня 2000 року, з метою створення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка