Фінансовою безпекою підприємства
Скачати 295.93 Kb.
НазваФінансовою безпекою підприємства
Сторінка3/3
Дата19.05.2013
Розмір295.93 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Финансы > Документы
1   2   3

ВИСНОВКИ
Дисертація спрямована на вирішення важливої проблеми економіки – забезпечення фінансової безпеки підприємств машинобудування в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Проведені в роботі дослідження дозволили зробити такі висновки:

1. Розроблено моделі механізмів управління фінансовою безпекою підприємства, які на основі адаптивного підходу, дозволяють сформувати комплекс взаємозалежних управлінських рішень з локалізації зовнішніх і внутрішніх загроз, спрямованих на попередження формування кризових ситуацій у фінансовій діяльності підприємства.

2. Сформовано методичне забезпечення реалізації задач структурних модулів механізму: вибору показників фінансової безпеки підприємства, оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, визначення домінуючих загроз фінансовій безпеці підприємства, оцінки пролонгованого впливу загроз, вибору стратегії і тактики забезпечення фінансової безпеки підприємства.

3. Запропонована методика скорочення інформаційного простору ознак дозволяє на основі оцінки інформаційної цінності вихідної системи показників і методів експертного аналізу виділити найбільш значимі на розглянутому етапі життєвого циклу підприємства індикатори його фінансової безпеки.

4. Для оцінки рівня фінансовій безпеці розроблені моделі, що дозволяють оцінити ймовірність переходу фінансової системи підприємства в режими нестабільного і кризового функціонування.

5. Моделі оцінки й аналізу загроз фінансовій безпеці підприємства засновані на методах структурного моделювання і дають можливість досліджувати зміну рівня фінансової безпеки підприємства внаслідок впливу загроз, а також визначати граничні значення внутрішніх загроз, що відповідають ефективному режимові функціонування фінансової системи підприємства.

6. Оцінка пролонгованого впливу загроз здійснюється на основі запропонованого комплексу адаптивних моделей прогнозування рівня загроз, що дозволяють досліджувати прогнозний рівень фінансової безпеки підприємства внаслідок реалізації прийнятої фінансової стратегії і тактики в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз.

7. Алгоритм формування стратегії і тактики забезпечення фінансової безпеки підприємства заснований на сценарному підході і дозволяє сформувати комплекс захисних реакцій підприємства, що забезпечують стійке функціонування і розвиток його фінансової системи в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

^ Список опублікованих праць за темою дисертації
У наукових фахових виданнях:

  1. Орлова В. В. Макроекономічна модель виробництва / В. В. Орлова // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: «Плай». 2004. – № 4. – С. 75-83.

  2. Орлова В. В. Концептуальна схема механізму управління фінансовою безпекою підприємства / В. В. Орлова // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: «Плай». 2005. – № 2(6). – С. 87-93.

  3. Орлова В. В. Моделі оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / В. В. Орлова // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: «Плай». – 2006. – № 1(7). – С. 89-95.

  4. Орлова В. В. Выбор стратегии и тактики управления финансовой безопасностью предприятия / В. В. Орлова // Бизнес Информ. – 2006. - №11. – С.102-105.

  5. Благун І. С., Орлова В. В. Формування системи показників фінансової системи безпеки підприємства. / І. С. Благун, В. В. Орлова // Вісник Донбаської Державної машинобудівної академії. – 2007. - №3(9). – с.242-245. Особистий внесок: сформульовано модель розробки системи показників фінансової безпеки підприємства.


У інших виданнях:


  1. Орлова В. В. Аналіз загроз фінансової безпеки підприємства / В. В. Орлова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика» (Луганськ, 6-7.12.2007). – Луганськ, 2007. – С. 99-102.

  2. Орлова В. В. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства / В. В. Орлова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові ресурси регіону: організація та управління» (Івано-Франківськ, 9-11.11.2006). – Івано-Франківськ, 2006. – С. 209-210.

  3. Орлова В. В. Про один метод кореляційного аналізу макроекономічних показників / В. В. Орлова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта, 2005» ( Дніпропетровськ, 7-12 02.2005). – Дніпропетровськ, 2005.

  4. Орлова В. В. Ринкові системні перетворення: позитивні аргументи і супутні негативи / В. В. Орлова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти» (Запоріжжя, 20.04. 2005).- Дніпропетровськ, 2005.

  5. Орлова В. В. Особливості моделювання фінансової безпеки підприємства / В. В. Орлова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Vedecky prumysl evropskeho kontinentu - 2007 « (Прага, 1-15.12.2007). – Прага, 2007. – С. 31-32.


АНОТАЦІЯ

Орлова В.В. Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Хмельницький національний університет. Міністерство освіти і науки України. – Хмельницький, 2008.

У дисертаційній роботі викладено основні результати дослідження теоретичних та практичних аспектів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування. Розроблено моделі механізмів управління фінансовою безпекою підприємства, які на основі адаптивного підходу дозволяють сформувати комплекс захисних реакцій підприємства, спрямований на забезпечення стійкого функціонування і розвитку його фінансової системи в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Здійснено розробку моделей оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Запропоновано економетричні моделі оцінки і аналізу загроз фінансовій безпеці підприємства. Побудовано алгоритм формування стратегії і тактики забезпечення фінансової безпеки підприємства на основі аналізу структурних взаємозв’язків зовнішніх і внутрішніх загроз.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, управління, механізм, економіко-математичне моделювання, економетричні моделі.
Аннотация

Орлова В.В. Моделирование механизмов управления финансовой безопасностью предприятия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.04.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. – Хмельницкий национальный университет. Министерство образования и науки Украины. – Хмельницкий, 2008.

Проблема обеспечения финансовой безопасности занимает важное место в системе экономических задач, стоящих перед машиностроительными предприятиями. Современные условия их функционирования характеризируются наличием значительного числа факторов, обуславливающих негативное влияние на финансовую деятельность. Действия этих угроз (как внешних, так и внутренних) ведет к потерям и как следствие – снижению уровня устойчивости функционирования предприятий. Сложившаяся ситуация требует от субъектов хозяйствования гибкости финансовых решений и их адаптации к постоянно изменяющимся условиям. Именно это и определяет актуальность диссертации, а также острая необходимость построения общенациональной системы безопасности предприятий подчеркивает своевременность предлагаемого исследования.

В работе рассматриваются теоретико-методологические начала управления финансовой безопасностью предприятия, определена экономическая сущность финансовой безопасности и основы ее управления, исследовано теоретическое содержание, сущность финансовой безопасности, ее роль в обеспечении экономической безопасности предприятии.

Автор разработал модели управления финансовой безопасностью предприятия, которые на основе адаптивного подхода позволяют сформировать комплекс защитных реакций предприятия, направленный на обеспечение устойчивого функционирования и развития его финансовой системы в условиях нестабильной внешней среды.

Чтобы оценить степень защиты приоритетных финансовых интересов предприятия с учетом конкурентной ситуации в отрасли, в диссертационном исследовании на базе использования методов эконометрического моделирования разработан комплекс методического обеспечения оценки уровня финансовой безопасности. Для этого построены модели, позволяющие спрогнозировать вероятность перехода финансовой системы в режимы нестабильного и кризисного функционирования.

Предложенная в работе модель оценки и анализа угроз финансовой безопасности предприятия основана на методах структурного моделирования и дает возможность исследовать изменения уровня финансовой безопасности вследствие воздействия угроз, а также определять граничные значения внутренних угроз, соответствующие эффективному режиму функционирования финансовой систем предприятия.

Выстроенный в исследовании алгоритм формирования стратегии и тактики обеспечения финансовой безопасности предприятия, базированный на сценарном подходе, позволяет сформировать комплекс защитных действий предприятий, дабы обеспечить устойчивое функционирование его финансовой системы.

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, управление, механизм, экономико-математическое моделирование, эконометрические модели.
ANNOTATION

Orlova V. V. Modeling of mechanisms of management of financial safety of enterprise.

Thesis for getting the scientific degree of candidate of economic sciences of speciality 08.00.11 – mathematical methods, models and informational technology in economy. – Khmelnitskiy national university. Ministry of science and education of Ukraine. – Khmelnitskiy, 2008.

In this work it is presented the main results of the investigation of theoretical and practical aspects of management of financial safety of machinbuilding enterprises. Also, it is developed the models of mechanisms of management of financial safety of enterprise, which let to form complex of defence reactions of enterprise on the base of adaptive approach, which is for providing firm functioning and developing of its financial system in the conditions of non stable outside surroundings.

It is work out the models of estimation of the state of financial safety of enterprise.

It is proposed econometric models of estimation and analysing of threat for of financial safety of enterprise. It is made the algoritms of formation of strategy and tactics of providing financial safety of enterprise on the base of analyzing of structural relations of outside and inside threats.

Key words: financial safety of enterprise, management, mechanism, economic and mathematical models.
1   2   3

Схожі:

Фінансовою безпекою підприємства iconМеханізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність
Розділ Теоретико-методологічні основи управління економічною безпекою підприємства за умов конкурентного середовища
Фінансовою безпекою підприємства iconАвторефераты профессионально, недорого
Управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в умовах трансформації економіки україни
Фінансовою безпекою підприємства icon1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства
Розрізняють витрати, пов'язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства (рис. 1)
Фінансовою безпекою підприємства iconМетодика аналізу фінансового стану підприємства
Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонуваня підприємства, потребою в їх...
Фінансовою безпекою підприємства iconОргани державного регулювання
В основі виділення органів управління фінансовою системою ле­жить її внутрішня структура. Загальне керівництво фінансовою ді­яльністю...
Фінансовою безпекою підприємства icon11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства
Обґрунтування рішень щодо здійсненя підприємством фінансових інвестицій в умовах ризику
Фінансовою безпекою підприємства icon11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства
Обґрунтування рішень щодо здійсненя підприємством фінансових інвестицій в умовах ризику
Фінансовою безпекою підприємства icon1 агальна характеристика роботи
На сучасному етапі фінансове управління переважно має реактивну форму, тому виникають суперечності між елементами фінансової рівноваги...
Фінансовою безпекою підприємства iconПлан організаційно-правові засади управління національною безпекою...
України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань...
Фінансовою безпекою підприємства iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки І оборони України від 27 вересня 2000 року, з метою створення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка