Бородина О. И. Финансы предприятий
Скачати 407.48 Kb.
НазваБородина О. И. Финансы предприятий
Сторінка1/4
Дата24.12.2013
Розмір407.48 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Финансы > Документы
  1   2   3   4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

 1. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

 1. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2000.

 1. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 1995.

 1. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995.

 1. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

 1. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

 1. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

 1. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.

 1. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.

 1. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

 1. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. — К.:Либідь, 2002.

 1. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во КНЕУ, 2002.

ВСТУП

Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України.

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основними факторами, що визначають фінансовий стан є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного копі лату за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних котів. Сигнальним лолязником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Об’єктом дослідження в даній курсовій роботі виступає Заболотівське Споживче Товариство Снятинської райспоживспілки, тобто самостійно господарюючий суб’єкт, який організований у відповідності з чинним законодавством України, тобто є юридичною особою, займається підприємницькою діяльністю і функціонує на принципах комерційного розрахунку. В основі комерційного розрахунку закладено принцип підвищення ефективності виробництва в межах підприємства, а саме намагання отримати максимум ефекту при мінімумі затрат і обмежених ресурсах, а також маркетингова спрямованість діяльності, яка визначає поведінку на ринку.

Заболотівське СР є одним з торговельних підприємств Снятинського району Івано-Франківської області. Вищим органом державного управління виступає Укоопспілка. Видом економічної діяльності, як уже зазначалося є торгівля. За правовим статусом і формою господарювання підприємство є кооперативною власністю.

Головною метою курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства, напрямки його покращення на наступні роки, а також вивчення і аналіз показників, що характеризують фінансовий стан будь-якого підприємства.

При написанні даної роботи найважливішими є такі завдання, як – повний, всебічний аналіз фінансового стану підприємства на протязі звітного 2002 та минулого 2001 років:

визначення мети та етапів проведення аналізу фінансового стану підприємства;

оцінка фінансової стійкості підприємства;

проведення аналізу ліквідності балансу підприємства;

розрахування і вивчення основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства та ефективність його діяльності за 2001-2002 роки;

визначення впливу факторів на зміну величини даних показників;

виявлення резервів та розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства у наступному періоді.

Структура роботи складається з вступу, трьох розділів та двох підрозділів, висновків. Списку використаних джерел та додатків. В роботі є чотири таблиці, дві діаграми, форми фінансової бухгалтерської звітності.

Актуальність теми. Фінансовий стан – найважливіша характеристика функціонування підприємств в ринкових умовах. Він є визначальним чинником конкурентоспроможності і усталеного розвитку підприємства. Стійкий фінансовий стан – це результат ефективного управління всією сукупністю господарських факторів, що визначають результати діяльності підприємства.

Сучасні підходи до управління фінансово-господарською діяльністю підприємства повинні спиратися на те, що процеси формування, розподілу і використання фінансових ресурсів здійснюються в умовах невизначеності зовнішнього середовища, тобто під впливом великої кількості його дестабілізуючих факторів. До таких факторів відносяться: нестабільність економічної політики держави, розвиток інфляційних процесів, недостатній внутрішній платоспроможний попит, зростання тарифів в галузях природних монополій та ін. Впливи вказаних факторів спричиняють дестабілізацію ресурсних потоків і призводять до ризиків і непрогнозованих втрат, обертаючись кризовим фінансовим станом підприємства.

Процес управління фінансовими і матеріальними потоками підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища вимагає створення гнучкої системи прийняття рішень. Основою такої системи є комплексна оцінка фінансового стану, що визначає його рівень, дозволяє дослідити динаміку комплексних показників, порівняти їх з аналогічними показниками інших підприємств і розробити заходи з поліпшення фінансового стану. Тому проблема розробки заходів комплексної оцінки фінансового стану, спрямованої на врахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на здійснення фінансово-господарської діяльності, для створення інформаційної бази прийняття рішень фінансового характеру, є найбільш складною при адаптації підприємства до ринкових умов.

Рішення даної проблеми викликає необхідність застосування кількісних методів моделювання комплексної оцінки фінансового стану підприємства, що функціонує в умовах невизначеності.

Теоретичним основам управління фінансово-господарською діяльністю підприємства і різним аспектам моделювання комплексної оцінки фінансового стану присвятили свої роботи вітчизняні й закордонні вчені: М. Н. Крейніна, І. В. Зятковський, Т. С. Клебанова, А. М. Поддерьогін, М. О. Кизим, В. П. Любушин, Г. В. Савицька, Т. Скоун, І. А. Бланк, В. М. Гриньова, А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфуллін, В. В. Ковальов, В. А. Забродський, О. В. Раєвнєва, В. Г. Артеменко, Б. Колас та ін.

Однак ряд питань, пов’язаних з формуванням моделей комплексної оцінки фінансового стану, що дозволяють врахувати вплив зовнішнього середовища на функціонування підприємства і розробити комплекс оптимальних рішень з поліпшення фінансового стану не знайшли належного відображення в наукових працях.

Актуальність даної теми, її теоретичне та практичне значення обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і задачі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планами наукових досліджень Харківського національного економічного університету у процесі розроблення держбюджетної теми: «Розроблення механізму управління потенціалом підприємства» (№ ДР 0104U007501).

Особистий внесок автора полягає у побудові та реалізації на ЕОМ системи економіко-математичних моделей оцінки ефективності фінансової сфери діяльності підприємства на основі збору, обробки та систематизації даних.

Мета та завдання дослідження. Мета роботи полягає в розробці економіко-математичних моделей комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

Для реалізації сформульованої мети в дисертації поставлено і вирішено такі наукові та практичні завдання:

розкрито сутність і визначено роль комплексної оцінки фінансового стану для забезпечення управління фінансово-господарською діяльністю підприємства;

проведено аналіз економіко-математичних методів і моделей комплексної оцінки фінансового стану підприємства;

розроблено методику розрахунку систем регресійних рівнянь, що дозволяє оцінити вплив значимих факторів на рівень фінансового стану;

розроблено систему комплексних оцінок фінансового стану підприємства, що функціонує в умовах невизначеності;

побудовано комплекс економетричних моделей узагальнюючих показників для виявлення ступеню і якості взаємовпливу показників;

розроблено стохастичну модель комплексного показника оцінки фінансового стану підприємства;

розроблено методику якісної градації кількісних показників фінансового стану;

розроблено методику виявлення індикаторів причин, що найістотніше впливають на погіршення рівня фінансового стану підприємства;

запропоновано модель оптимізаційного процесу підвищення рівня фінансового стану підприємства.

^ Об'єктом дослідження є процес управління фінансово-господарською діяльністю промислового підприємства.

Предметом дослідження є комплекс економіко-математичних методів і моделей оцінки фінансового стану машинобудівних підприємств.

^ Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є наукові розробки з моделювання оцінки фінансового стану промислових підприємств. Інформаційно-фактологічну базу дисертаційного дослідження склали статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Харківського обласного статистичного управління, офіційні форми звітів промислових підприємств Харківської області.

У процесі дисертаційного дослідження використані такі методи: системний підхід для розробки методики комплексної оцінки фінансового стану; логічний аналіз для вивчення існуючих у теорії та на практиці методів оцінки фінансового стану; економіко-математичні методи моделювання: класичний багатовимірний регресійний аналіз – для розрахунку узагальнюючих показників; метод максимальної правдоподібності й імітаційне моделювання – для розрахунку комплексного показника фінансового стану; порівняльний і дедуктивний аналіз – для порівняння показників фінансового стану і виявлення індикаторів причин незадовільного фінансового стану об’єкта; генетичний алгоритм для пошуку оптимальних рішень.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:

вперше:

запропоновано стохастичну модель комплексного показника, що оцінює фінансовий стан підприємства і визначає індикатори причин його погіршення з урахуванням невизначеності зовнішнього середовища;

удосконалено:

модель генетичного алгоритму реалізації оптимізаційного процесу підвищення рівня фінансового стану підприємства, відмінністю якої є використання турнірного методу селекції і тотальних мутацій показників фінансових результатів;

метод рішення задачі регресії в умовах мультиколінеарності із застосуванням ітераційного алгоритму для достовірної оцінки впливу значимих факторів на рівень фінансового стану підприємства;

методичне забезпечення порівняльного аналізу показників фінансового стану підприємства із застосуванням вербально-числових шкал на основі модифікації універсальної шкали Харрінгтона, що забезпечує якісну градацію як додатних, так і від'ємних кількісних показників фінансового стану і впровадження динамічної шкали для відображення індикаторів, що змінюються у довільних границях;

дістали подальший розвиток:

система комплексних оцінок фінансового стану підприємства, що базується на моделях узагальнюючих показників, які агрегуються в інтегральні за напрямками оцінювання і формують основу моделі комплексного показника оцінки фінансового стану;

комплекс регресійних моделей узагальнюючих показників фінансового стану підприємства на основі сформованої методики визначення стимуляторів і дестимуляторів, що забезпечує можливість виявлення ступеню і якості взаємовпливу відносних показників з урахуванням стохастичного впливу екзогенних факторів.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення розроблених в дисертації нових наукових положень і методичних рекомендацій полягає в тому, що вони дозволяють вирішити науково-практичне завдання розробки теоретичних положень і практичних рекомендацій із застосування економіко-математичних методів і моделей комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

Отримані результати дослідження і методичні рекомендації знайшли застосування в діяльності підприємств: ВАТ "Харківський підшипниковий завод" (довідка № 168/3 від 3.10.2005) та ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування "ВЕЛТ" (довідка № 193/1 від 3.10.2005).

Особистий внесок здобувача полягає у тому, що основні теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження отримані здобувачем самостійно. За списком опублікованих робіт у дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистого дослідження та представляють індивідуальний внесок здобувача. Так, у публікації [1] за списком опублікованих робіт – розроблено методичні рекомендації щодо вдосконалення якісної оцінки фінансового стану об'єкту за допомогою шкали Харрінгтона; в роботі [2] – розроблено методичні засади застосування регресійного аналізу для побудови моделей узагальнюючих показників; в роботі [3] – розроблені моделі інтегральних показників фінансового стану підприємства; в роботі [4] – розроблено методичні засади отримання оберненої регресійної матриці для перевірки коефіцієнтів регресії на значимість; в роботі [9] – методичне забезпечення використання багатовимірного статистичного аналізу для класифікації показників на стимулятори і дестимулятори.

  1   2   3   4

Схожі:

Бородина О. И. Финансы предприятий iconНовости предприятий
Ровенский завод высоковольтной аппаратуры (ооо рзва-электрик)) является одним из крупнейших в СНГ предприятий по производству коммутационной...
Бородина О. И. Финансы предприятий iconКалина А. В. Організація та оплата праці в ринкових умовах
Власова В. Н. Основы предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1994. – 167с
Бородина О. И. Финансы предприятий iconКац И. Я, Жглов А. Н. Анализ эффективности предприятий
...
Бородина О. И. Финансы предприятий iconЗ наданням чинності дбн а 1-8-96 втрачають силу на території України...
Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держкоммістобудування України к т н. Шаврін B. I
Бородина О. И. Финансы предприятий iconГруппа компаний kbe была основана в 1980г. Главный офис и основной...
Концерн ht troplast ag, крупнейший производитель профиля и один из крупнейших химических концернов мира. Он имеет 59 предприятий...
Бородина О. И. Финансы предприятий iconНаверное, лучшая инвестиция это инвестиция в себя. Выучить второй...
Наверное, лучшая инвестиция это инвестиция в себя. Выучить второй иностранный язык или подшлифовать английский? И то, и другое достойно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка