11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства
Скачати 64.86 Kb.
Назва11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства
Дата18.04.2013
Розмір64.86 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
Тема 11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства.

 1. Результати фінансової діяльності

 2. Сутність фінансових рішень

 3. Обґрунтування рішень щодо здійсненя підприємством фінансових інвестицій в умовах ризику

(1)

Ф-ціонуання п-ва супроводжується безперервним кругооборотом коштів який здійснюється у вигляді витрат, ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу і використання. При цьому визнач джерела коштів, напрямки і форми фінансування, оптимізується струткруа капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками ресурсів, покупцями продукції, держ органами, персоналом підприємства і т.д. усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства. Фінансова діяльність – операції що проводять до зміни розміру і складу власного капіталу п-ва. Основні завдання фінансової діяльності підприємства :

 1. Вибір оптимальних форм фінансування

 2. Вибір структури капіталу п-ва і напрямків його використання

 3. Вибір та збалансування за часом надходжень і витрат платіжних засобів

 4. Підтримування належної ліквідності та своєчасності розрахунків.

^ Головний зміст фін діяльності п-ва полягає в належному забезпечення фінансування. Відповідно до джерел коштів фінансування поділ на :1внутрішнє 2зовнішнє

Крім того треба розрізняти фінансування за рахунок власних та залучених коштів. Важливими інструментом управління фінансами п-ва є фінансовий план основна мета якого –узгодження доходів із витратами у плановому періоді . прибуток є основним джерелом фінансування розвитку п-ва, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Фінансово-економічний стан п-ва х-зується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості і динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватись за базовим зобов’язанням. Ефективнстіь фінансово-господарської діяльності п-ва повинна базуватись на системі найважливіших фінансово-економічних показників. Від правильного вибору цих показників залежить прийняття господарського рішення. Запорукою виживання п-ва і основою його стабільного стау служить фінансова стійкість, яка відображає стан фін ресурсів п-ва при якому є можливість вільно маневрувати коштами, ефективно їх використовувати забезпечуючи безперебійний процес вир-ва та реалізації прод-ції. Інформаційне забезпечення – процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформаційних показників необхідних для здійсненя ефективних управлінських рішень з усіх аспектів фін діяльності п-ва. Виділяють такі групи показників :

 1. Показники що х-зують загальноекономічний розвиток країни.

 2. Показники що х-зують галузеву належність п-ва

 3. Що х-зують кон’юнктуру фін ринку

 4. Що формуються з внутрішніх джерел інформації п-ва за даними управлінського і фін обліку

Оцінка фінансового економ. стану п-ва на фіксовану дату здійснюється на підставі аналізу системи розрахункових показників:

1 група – прибутковість

2 група – ділова активність

3 група –фінансова стійкість

4 група – платоспроможність

Кредит - грошові кошти, які надаються за кредитною угодою кредитором позичальнику або групі позичальників

^ Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент.

Оренда - наймання, тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою, обладнанням, виробничими площами, машинами і т. ін. на договірних засадах

Лізинг - це довгострокова оренда машин і обладнання, видача обладнання напрокат.

(2)

^ Фінансові рішення – рішення щодо визначення обсягу та структури коштів що інвестуються (власних і позикових), забезпечення поточного фінансування наявних коротко і довгострокових активів

Прикладом фінансових рішень є :

 1. Вибір схеми створення та обліку фінансових активів

 2. Вибір форми одержання прибутку і подальшого реінвестування та споживання

Інвестиційні рішення як правило взаємозалежні з фінансовими але можуть прийматись і без останніх

Фінансові рішення змінюють оцінку активу і роблять його більш інвестиційно привабливим. Під активом розуміють будь-яке джерело отримання грошового доходу. Грошовий дохід і накопичення п-ва утворюють його фінанси. Фінансові ресурси п-ва – це сукупність всіх видів грошових коштів , фінансових активів які має п-во або економічний суб’єкт які має п-во і які є в його розпорядженні. Фін ресурси є результатом взаємодії надходжень і витрат, розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання

^ Джерела фінансування – існуючі та очікувані джерела отримання фін ресурсів, перелік економічних суб’єктів, які здатні надати такі ресурси

Приймаючи фін рішення необхідно враховувати принципи:

1 жорсткої централізації фін ресурсів

2 фінансового планування

3 формування фінансових резервів

4 виконання фін зобов’язань перед партнерами

Ці принципи реалізуються в рішенні щодо вибору фін стратегії п-ва

Фінансові рішення діють в області вир-чих відносин, оптимізують фін кошти п-ва з метою максимізації доходу власників. Фін рішення покладені в основу самоокупності п-ва і самофінансування. Забезпечуючи реалізацію ф-ції розвитку п-ва фін рішення мають враховувати такі фактори: 1 оподаткування 2 величину амортиз відрахув 3 поведінка п-ва на ринку банківських позик і цінних паперів

Прийняття фін рішень безпосередньо пов’язане з управлінням капіталом, яке являє собою систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень що пов’язані з оптимальним його формування із різних джерел а також забезпеченням ефективного його використання в різних видах госп діяльності.

Одним з ключових завдань управляння капіталом є формування достатнього обсягу капіталу який забезпечує необхідні темпи економ розвитку п-ва. Ця задача реалізується шляхом визначення загальної потреби в капіталі для формування (фінансування) необх для п-ва активів ,формування схем фінансування оборотних і необоротних активів, розробки заходів щодо залучення різних форм капіталу із можливих джерел. Головним завданням управління капіталом п-ва є оптимізація його структури з урахуванням заданого рівня його доходності і ризику

Основні критерії такої оптимізації:

 1. Прийнятий рівень доходності і ризику діяльності п-ва

 2. Мінімізація середньозваженої вартості капіталу

 3. Максимізація ринкової вартості капіталу

Під цільовою структурою капіталу розуміють співвідношення власних співвідношення власних і позичених джерел формування кап-лу п-ва, яке дозволяє в основній мірі забезпечити досягнення вибраного критерію її оптимізації

Одним з механізмів реалізації задачі оптимізації структури капіталу є фінансовий леверидж.

(3)

^ Портфель цінних паперів являє собою розподіл коштів між різними активами у найб вигідній та безпечній пропорції . оскільки він складається з цінних паперів що х-зуються сподіваною ефективністю та ступенем ризику завдання полягає в тому щоб розробити механізм обґрунтування портфеля який би при найб ефективності мав найб ступінь ризику. Економіко-математичні методи розв’язання задачі оптимізації структури портфеля вперше були запропоновані америк вченим Марковіцем, а ін. америк вчений Тобін узагальнив цю задачу і доказав що оптимальна структура портфелю цінних паперів не залежить від схильності інвестора до ризику. Узагальнене дослідження в цій сфері привело до виведення портфельної теорії – це теорія фінансових інвестицій в рамках якої за допомогою статистичних методів здійсн найбільш вигідний розподіл ризику портфеля цінних паперів та оцінка прибутку. Ця теорія скл з 4-х етапів : 1) оцінка ативів що вкл до портфелю 2) прийняття інвестиц рішення 3) оптимізація портфеля 4) оцінка результатів

^ Ризик портфеля – міра можливості того що настануть обставини за яких інвестор може понети збитки причинені інвестиціями в портфель цінних паперів а також операціями по залученню ресурсів при формуванні портфелю. Метою портфельної теорії є мінімізація ризику портфеля при чому ступінь ризику портфеля цінних паперів зменшується до певної межі обернено пропорційно кількості включених в портфель видів цінних паперів

Графічно це можна зобразити таким чиномРис. Залежність між складом та ризиком активів портфелю

З графіку видно що аг ризик портфелю скл з 2-х частин:

 1. Диверсифікований ризик (несистематичний) тобто ризик який може бути зменшений за рах диверсифікації

 2. Недиверсифікований ризик (систематичний) тобто ризик який не можна змінити шляхом перетворень структури портфелю

В теорії портфелю розроблена модель ув’язки систематичного ризику і доходності цінних паперів (модель МОКА). В рамках цієї моделі систематичний ризик вимірюється коеф β.

^ Структура портфеля – співвідношення часток різних видів інвестицій у ЦП.

Вартість портфеля – вартість усіх складових його паперів.

Прибутковість портфеля за визначений період (наприкл рік) визнач за формулою :

d = (P1 – P)/ P де Р –сьогоднішня вартість портфеля, P1 – вартість портфеля через рік

найбільш ризикованим портфелем є портфель акцій тому що акції не належать до цінних паперів з фіксованим доходом (за винятком привілейованих).

Загальне правило інвестора щодо диверсифікації –намагатися розподілити вкладення між такими видами активів які показали за минулі роки : 1. Різну щільність зв’язку (кореляцію) із загально ризиковими цінами 2. Протилежну фазу коливання норми прибутку між собою в середині портфеля

Портфелі мінімального ризику формуються шляхом вимоги мінімізації ризику за умови обмеження на прибутковість

Портфелі максимальної ефективності формуються шляхом вимоги максимізації прибутковості за умови обмеження на ризик

Схожі:

11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства icon11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства
Обґрунтування рішень щодо здійсненя підприємством фінансових інвестицій в умовах ризику
11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства icon5: економічне обгрунтування рішень, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства
Концептуальні засади економічного обґрунтування рішень, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства
11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства icon10. Економічне обгрунтування рішень, пов’язаних з інвестиційною діяльністю...
Обгрунтування рішень щодо здійснення підприємством реальних інвестицій в умовах ризику
11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства icon1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства
Розрізняють витрати, пов'язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства (рис. 1)
11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства iconТема прийняття управлінських рішень. Методи обгрунтування управлінських рішень
...
11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо … (вид діяльності підприємства)
11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо … (вид діяльності підприємства)
11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства icon1. Загальні відомості про пп “віко”
Система управління діяльністю пп "віко" та економічне обґрунтування господарських рішень
11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства iconЗвіт про проходження практики на пп “Віко” Зміст
Система управління діяльністю пп "віко" та економічне обґрунтування господарських рішень
11 Економічне обгрунтування рішень пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства iconДовіреність Місто Київ, дата
України всіх рівнів, у тому числі дпі у місті Києві, в дозвільній інспекції, в органах Нотаріату, в податковій інспекції, в банківських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка